Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukuba Lethemba Kuyanceda Yini?

Ukuba Lethemba Kuyanceda Yini?

Ukuba Lethemba Kuyanceda Yini?

UDANIEL wayeleminyaka engu-10 kuphela kodwa wayeselomnyaka ehlutshwa ngumkhuhlane wemvukuzane. Wayelethemba lokuthi uzaba ngcono lanxa odokotela, lezihlobo kanye labangane bakhe basebelahle ithemba. Wayesithi angakhula uzancedisa abachwayisisayo ukudinga indlela yokwelapha umkhuhlane wemvukuzane. Okunye okwamenza waba lethemba yikuthi wayethenjiswe ukuthi uzakwelatshwa ngudokotela oyingcitshi yokwelapha umhlobo wemvukuzane ayelayo. Kodwa udokotela kasenelisanga ukuyambona ngenxa yomkhathi owawumubi. Lokhu kwamqeda amandla uDaniel wahle waphelelwa lithemba ayelalo. Wafa ngemva kwamalanga amalutshwana nje.

Indaba kaDaniel yalandiswa ngomunye owayedingisisa ukuthi ithemba liyabanceda yini abantu abagulayo. Mhlawumbe lawe sowake wezwa indaba ehambelana laleyi. Ngokwesibonelo, umuntu oseluphele ogulela ukufa engabe elokunye akulindele ngabomvu, mhlawumbe ukuvakatshelwa ngumuntu amthandayo kumbe eyinye nje into eqakathekileyo. Kodwa nxa abekukhangelele sekwenzakele, kukalutshwane ukuthi umuntu lo aphile isikhathi eside. Lokhu kwenza sibone ukuthi ukuba lethemba kuyamnceda sibili umuntu ogulayo. Kodwa kuliqiniso yini lokhu?

Abezempilakahle abanengi bathi kuqakathekile ukuthi umuntu ogulayo abe lethemba ngoba kuyamnceda ukuthi abe ngcono. Kodwa abanye abavumelani lakho lokhu. Ngokwesibonelo, bathi ababoni ukuthi ithemba lingamnceda njani umuntu ogulayo yena esizwa ubuhlungu emzimbeni.

Sekuyisikhathi eside sibili abantu bekubona ngendlela ezitshiyeneyo ukuqakatheka kokuba lethemba. Ngokwesibonelo, u-Aristotle owayeyingcitshi yefilosofi wacelwa ukuthi achasise ukuthi liyini ithemba, wasesithi: “Yikuphupha libalele.” UBenjamin Franklin owayesaziwa kakhulu e-America wathi: “Ukuhlalela ethembeni yikudlala ngesikhathi.”

Manje okuliqiniso yikuphi? Ukuba lethemba yikuziphuphela yini? Yikuziduduza ngezinto ezingeke zenzakale yini? Ithemba lingasinceda yini ukuthi sithokoze futhi sibe lempilakahle? Ake sixoxe ngakho lokhu.