Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Imibiko Yezomthetho

Imibiko Yezomthetho

Copyright

© 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. All rights reserved.

Iwebhusayithi le ngeye-Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”). Konke okulotshwe lapha ngokwe-Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania ngaphandle nxa kuphawuliwe.

Izimpawu Zamabhizimusi

I-Adobe, uphawu lwe-Adobe, i-Acrobat lophawu lwe-Acrobat zimpawu zamabhizimusi e-Adobe Systems Incorporated. I-iTunes le-iPod zimpawu zamabhizimusi e-Apple Inc. Zonke ezinye izimpawu lezimpawu ezibhaliswe okusemthethweni ngezabanikazi.

IMithetho Lemvumo Yokusetshenziswa KweWebhusayithi

Nxa usebenzisa iwebhusayithi le kumele ulandele iMithetho yokusetshenziswa kwayo. Ukusebenzisa kwakho iwebhusayithi le kutshengisa ukuthi uvumelana layo yonke iMithetho le. Ungayisebenzisi iwebhusayithi le nxa kuleminye iMithetho ongavumelani layo.

Kugoqelani ukuyisebenzisa kuhle iwebhusayithi le? Kugoqela ukudawuniloda lokuprinta imifanekiso, amabhuku, izingoma, lamavidiyo ukuze uzisebenzisele hatshi ukukusebenzisela ukuthola imali. Lokhu kuhambisana leMithetho elapha. Kawuvunyelwa ukwenza okulandelayo:

  • Ukuthatha izinto kuwebhusayithi le uzifake ku-inthanethi (kuloba yiphi iwebhusayithi, ingaba ngeyokuthumelana amafayili athize kumbe ibe iyi-social network);

  • Ukuthatha amafayili kuwebhusayithi le ubusuwasakaza usebenzisa elakho ibizo kumbe elenkampani yakho;

  • Ukukopa okulapha ngenjongo yokuthi ukuthengise (lanxa ungasoze uthole inzuzo), okuhlanganisa lokusakaza izinhlelo zekhompiyutha ezisetshenziswa kuwebhusayithi le;

  • Ukungena kuwebhusayithi le ukuze uthathe ulwazi oluphathelane layo oluyimfihlo ngenjongo yokulusakaza kumbe ukuthi wenze kube lula ukuthi loba ngubani azithathele lona (lokhu kuhlanganisa i-data mining, i-data extraction, le-data harvesting);

  • Ukusebenzisa kubi iwebhusayithi le kumbe ukungena kuyo ngendlela engekho emthethweni;

  • Ukusebenzisa iwebhusayithi le ngendlela eyingozi kumbe ukwenza loba kuyini okungaphambanisa ukusebenza kwayo, ukuyisebenzisa ngokungekho emthethweni loba ukwenza kube nzima ukuthi abanye abantu bangene kuyo, kumbe ukwenza ubugwelegwele;

  • Ukusebenzisa iwebhusayithi le ukuze ukhangise lokho okuthengisayo.

Okungenzakala Nxa Ungeqa IMithetho Yokusetshenziswa KweWebhusayithi

Nxa ungeqa loba yiwuphi uMithetho wokusetshenziswa kwewebhusayithi le, i-Watchtower ingathatha inyathelo elisemthethweni elibona lifanele. Ingavala ikhompiyutha elekheli lakho ukuze ungenelisi ukungena kuwebhusayithi le. Kanti njalo ingakhuluma le-Internet service provider oyisebenzisayo ukuze ingasakuvumeli ukuthi ungene kuwebhusayithi le loba ingathatha elinye inyathelo elisemthethweni.

Ukuntshintsha KweMithetho

Kungenzakala ukuthi i-Watchtower intshintshe iMithetho Yokusebenzisa iwebhusayithi. IMithetho emitsha Yokusebenzisa iwebhusayithi le iyabe izaqalisa ukusebenza kusukela ngelanga efakwa ngalo kuwebhusayithi. Sicela uhlale ukhangela ikhasi leli ukuze ubone nxa kungaba lontshintsho oluthile.

Ezomthetho

IMithetho yokusebenzisa iwebhusayithi le iqondiswa ngokuvumelana lemithetho yeNew York e-U.S.A., kungelani lokutshiyana kwemithetho ekwezinye izindawo. Loba yiliphi inyathelo elisemthethweni elizathathwa eliphathelane leMithetho le Yokusebenzisa lithethwa ngokuvumelana lemithetho yeNew York, U.S.A.

Nxa Ezinye Izingxenye Zomthetho Lo Zingasebenzi

Nxa umthethwandaba ungathi eminye iMithetho yokusebenzisa iwebhusayithi le kayisebenzi elizweni layo kumbe ukuthi ayikho emthethweni, akutsho ukuthi yonke eminye imithetho iyabe ingasasebenzi. Nxa umthethwandaba ungathi eminye iMithetho efakwe yi-Watchtower kayisebenzi, lokhu kakumelanga kubonwe angani i-Watchtower kayilalungelo lokufaka imithetho le.

Isivumelwano

IMithetho le Yokusebenzisa iyisivumelwano phakathi kwakho le-Watchtower sendlela okufanele usebenzise ngayo iwebhusayithi le. Lokhu kutsho ukuthi imithetho emidala yokusebenzisa iwebhusayithi le kayisasebenzi kodwa sekusebenza leyi emitsha.