TAWALA YA MULIBELELI October 2015 | Kana Kulapela Kwatusa?

Muñoli yomuñwi nabulezi kuli kulapela “kuswana inge kuambola ni tapi yakuutela mwa ndu.” Kana yeo ki niti?

TOHO YA TABA

Ki Kabakalañi Batu Habalapelanga?

Mukana mwakomokiswa ki lika zebalapelelanga batu.

TOHO YA TABA

Kana Kunani Yateelezanga Kwa Litapelo?

Tapelo iswanela kuba ni lika zepeli zabutokwa kuli iutwiwe ki Mulimu.

TOHO YA TABA

Libaka Mulimu Halumema Kuli Lulapelange

Tapelo ilutusa kufumana limbuyoti zelusa koni kufumana ka linzila zeñwi.

TOHO YA TABA

Moikona Kumituseza Tapelo

Ki lika mañi zemuka fumana hamuka lapelanga kamita?

Kana Mwa Ziba?

Ki matata mañi anaatalimani ni ona Heroda hanaayaha sinca tempele mwa Jerusalema? Ki kabakalañi batu ba kwa sioli sa Melita hane banahana kuli muapositola Paulusi neli mubulai?

THE BIBLE CHANGES LIVES

wale Seniikutwa Kuli Nakona Kutusa Batu Babañwi

Bo Julio Corio nebabile mwa kozi yetuna yenetahisize kuli baikutwe kuli Mulimu haanataba ni bona. Liñolo la Exoda 3:7 neli batusize kucinca mubonelo wabona.

Kana Luli Lwakona Kufumana Mulimu?

Lika zelusa koni kuutwisisa ka za Mulimu zakona kulutusa ku muziba hande.

ANCIENT WISDOM FOR MODERN LIVING

Muswalelane ka Pilu Kaufela

Kuli lukone kuswalela batu babañwi, lutokwa kulibala butuku bo baluutwisize?

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Ki mañi yakona kufelisa bubotana?