TAWALA YA MULIBELELI March 2014 | Mulimu U Mi Ezelize Lika Mañi?

Mulimu u lu fa bupilo ni lika ze lu tokwa kuli lu ikole bupilo, kono kana ki zona zeo feela?

TOHO YA TABA

Mulimu U mi Ezelize Lika Mañi?

Sikuka sa naa file Mulimu sa ku lifa “bupilo ka bupilo,” si lu tusa ku utwisisa libaka Mulimu ha “naa file Mwanaa hae wa libanda.”

TOHO YA TABA

Kezahalo ye mu sa Swaneli ku Shuta

Lu mi mema ku to kopana ni luna ha lu ka eza mukiti wa ku hupula lifu la Jesu.

LIFE STORY

Ku Fumana Maata ku si na Taba ni ku ba ni Mubili O Fokola

Musali ya zamaela mwa sipula sa mawili u fumana “maata a fita a butu” bakeñisa tumelo ya hae.

Kana Mulimu wa Lumeleza Tumelo ya Mazwake?

Kana mwa swanela ku eza lika ze si ka luka ka mulelo feela wa ku bata ku swalisana ni ku utwana ni batu ba bañwi? Bibele i ka mi tusa ku utwisisa taba yeo.

Ku Zibahaza Linzwi la Mulimu Mwa Spain Hamulaho wa ku Fela Kwa Puso ya Roma

Nto ye ne ba ezize bana ba sikolo ya ku kopisa Mañolo a Bibele a naa ñozwi fa macwe i swana cwañi ni ye ne ba ezize batu ba ne ba kenyize Bibele ka sitalifi mwa Spain?

Likalabo kwa lipuzo za Bibele

Sibi sa mutu wa pili Adama, ni lifu la Jesu li swalisana hahulu. Kamukwaufi?