Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

“Mu Ñolele Anton!”

“Mu Ñolele Anton!”

 “Mu Ñolele Anton!”

● Mutangana ya bizwa Anton, naa li Paki ya Jehova ya naa pila mwa munzi wa Schelkan ili mwa sibaka se si bizwa Stavropol’ Kray, kwa Russia. Ha naa sa li mwanana, Anton naa fumanwi ni butuku bo bu si na kalafo bo bu bizwa Duchenne muscular dystrophy, ili butuku bo bu fokolisanga linama za mubili kapili-pili mi hañata batu ba bulaiwanga ki butuku bo ba si ka kwanisa kale lilimo ze 20. Anton ha to kwanisanga lilimo ze 9, naa sa koni ku zamaya kamba ku nanuha.

Bo Yevgeny ha ne ba potela puteho ye ñwi ya Lipaki hamoho ni bafumahali ba bona bo Diana, ba kopana ni Anton. Bo Diana ne ba talusize kuli: “Anton naa fokozi hahulu, kono naa tiile kwa moya. Anton naa ziba kuli ne ku siyezi nako ye kuswani kuli a timele, kakuli muhulwanaa hae wa mushimani naa bulailwe ki butuku bo bu swana bo ha naa li wa lilimo ze 19. Nihakulicwalo, Anton naa na ni tabo ni sepo.”

Bo Diana ni bo muunaa bona ba susueza Anton kuli a ekeze kwa bukombwa bwa hae ka ku ñolelanga mañolo batu ba ne ba pila kwa minzi ye ne fumaneha kwahule. Mwa silimo sa 2005, Anton naa ñozi mañolo a bato ba 500 ni ku a lumela kwa batu ba ne ba pila mwa minzi ye ne li bukaufi. Kono ka bumai, naa si ka amuhela nihaiba liñolo li li liñwi ku zwelela ku yo muñwi wa batu ba naa ñolezi. Nihaike kuli taba yeo ne i mu zwafisize, Anton naa zwezipili ku ñolanga mañolo, mi naa lapela ka taata kuli Mulimu a mu tuse ku ba mukutazi ya buanyu ku si na taba ni miinelo ya hae.

Zazi le liñwi Anton ha naa bala mutende o muñwi, a fumana teñi liñolo le ne li zwa ku musali yo muñwi ya naa kula ili ya naa tokwa ku omba-ombiwa. Anton a ñolela musali yo liñolo, mi kalulo ye ñwi ya liñolo leo ne i hatisizwe mwa mutende o swana wo. Naa ñozi kuli: “Nihaike kuli butuku bwa ka ha bu na kalafo, ku balanga Bibele ku ni fa sepo ya kuli ni ka iketa kwapili. Ni tabelanga ku ñolelwa mañolo mi kamita ni libelelanga ku amuhela mañolo ao.”

Musali yo naa fitilwe kwa pilu ki liñolo leo, mi a ñola liñolo le ne li hatisizwe mwa mutende o swana. Liñolo leo ne li hatisizwe mwa mutende wo fa kalulo ye ne i na ni toho ya taba ye li “Mu Ñolele Anton!” Musali yo naa ñozi manzwi a ku itebuha litaba za kwa moya za naa talusize Anton mwa liñolo la hae mi a ekeza ku ñola kuli: “Ha lu tuseñi Anton! Mu alabe liñolo le ka ku mu ñolela. Mucaha yo u tokwa ku omba-ombiwa luli!” Keyala ya Anton ne i bonisizwe mwa mutende wo.

Mañolo a batu ba ne ba ñolela Anton a kala ku esha kwa ofisi-nyana ya poso ye ne i fumaneha mwa munzi wa habo yena—mi ka zazi ne ku amuhelwanga mañolo a kona ku fita fa 30! Mañolo ao naa zwelela kwa libaka ze shutana-shutana za mwa Russia hamohocwalo ni kwa libaka za Baltic, kwa Germany, mane ni kwa France. Anton naa amuhezi mañolo a mañata-ñata ku zwelela kwa babali ba mutende wo. Bo Diana ha ba iheta ba li: “Anton naa nyakalalile luli! Cwale na saa na ni batu ba bañata-ñata ba ku ñolela mañolo ni ku taluseza za tumelo ya hae ye tomile fa Bibele.”

Anton naa tandile nako ye fitelela silimo inze a ñolela mañolo batu ba ne ba mu ñolezi, mi naa ba taluseza niti ye mwa Bibele. Mazoho a hae ha naa nze a felelwa ki maata hanyinyani-hanyinyani, Anton a kala ku itusisanga batu ku mu ñolela mañolo ka ku ba bulelela za ku ñola. Ka silimo sa 2008 mwa September, Anton a timela inze a li wa lilimo ze 20. Nihaike kuli Anton naa fokozi hahulu kwa mubili, tumelo ya hae ni lilato la hae kwa musebezi wa ku kutaza ne li mu kwalulezi nzila ye ne i mu konisize ku kutaza kwa batu ba bañata-ñata.