Ndenge ekomamá na Yoane 7:1-52

  • Yesu na fɛti ya Batabernakle (1-13)

  • Yesu azali koteya na fɛti ya Batabernakle (14-24)

  • Makanisi ndenge na ndenge na ntina etali Kristo (25-52)

7  Nsima na yango, Yesu akobaki kotambola na Galile mobimba, mpo alingaki kosala bongo te na Yudea mpamba te Bayuda bazalaki koluka koboma ye.+  Nzokande, fɛti ya Bayuda, fɛti ya Batabernakle,*+ ekómaki pene.  Bongo bandeko na ye+ balobaki na ye: “Longwá awa mpe kende na Yudea, mpo bayekoli na yo mpe bámona misala oyo ozali kosala.  Mpo moto moko te asalaka makambo na kobombana soki azali koluka koyebana epai ya bato nyonso. Lokola ozali kosala makambo oyo, omimonisa na mokili.”  Ya solo, bandeko na ye bazalaki kondimela ye te.*+  Bongo Yesu alobaki na bango: “Ntango na ngai ekoki naino te,+ kasi mpo na bino ntango nyonso ezali malamu.  Mokili ezali na ntina moko te ya koyina bino, kasi ezali koyina ngai, mpo nazali kopesa litatoli ete misala na yango ezali mabe.+  Bino bómata na fɛti; ngai nakomata naino na fɛti yango te, mpo ntango na ngai ekoki naino mpenza te.”+  Nsima ya koyebisa bango makambo wana, atikalaki na Galile. 10  Kasi ntango bandeko na ye bamataki na fɛti, na nsima ye mpe amataki, na polele te kasi na kobombana. 11  Na yango Bayuda babandaki koluka ye na fɛti mpe koloba: “Moto yango azali wapi?” 12  Mpe na kati ya ebele ya bato, bazalaki kolobaloba na nse nse mpo na ye. Basusu bazalaki koloba: “Azali moto malamu.” Basusu bazalaki koloba: “Te. Azali nde kokosa ebele ya bato.”+ 13  Atako bongo, moto moko te azalaki koloba polele mpo na ye, mpo bazalaki kobanga Bayuda.+ 14  Ntango fɛti ekómaki na katikati, Yesu amataki na tempelo mpe abandaki koteya. 15  Mpe Bayuda bakamwaki, balobi: “Ndenge nini moto oyo ayebi Makomami*+ malamu boye, nzokande atángá kelasi te?”*+ 16  Bongo Yesu ayanolaki bango: “Makambo oyo nazali koteya ezali ya ngai te, kasi ezali ya moto oyo atindaki ngai.+ 17  Soki moto azali na mposa ya kosala mokano na Ye,* akoyeba soki liteya yango euti na Nzambe+ to soki makambo oyo nazali koloba euti na ngai moko. 18  Moto oyo alobaka makambo oyo euti na ye moko azali koluka nkembo na ye moko; kasi moto oyo alukaka nkembo ya moto oyo atindi ye,+ moto yango alobaka solo, mpe kozanga bosembo ezali na kati na ye te. 19  Moize apesaki bino Mobeko,+ boye te? Kasi moko te kati na bino atosaka Mobeko yango. Mpo na nini bozali koluka koboma ngai?”+ 20  Ebele ya bato bayanolaki: “Ozali na demo. Nani azali koluka koboma yo?” 21  Yesu azongiselaki bango: “Nasalaki kaka mosala moko, mpe bino nyonso bokamwe. 22  Yango wana Moize apesaki bino mobeko ya kokata ngenga+—ezali te ete euti na Moize, kasi euti nde na bankɔkɔ+—mpe bino bokataka moto ngenga na sabata. 23  Soki moto akatamaka ngenga na mokolo ya sabata mpo na kotosa Mobeko ya Moize, mpo na nini bozali kosilikela ngai makasi mpo nabikisi mpenza moto na mokolo ya sabata?+ 24  Bótika kosambisa na kolanda oyo ezali komonana libándá, kasi bósambisa na lisambisi oyo ezali sembo.”+ 25  Bongo bafandi mosusu ya Yerusaleme babandaki koloba: “Moto oyo bazali koluka koboma, ye oyo te?+ 26  Kasi, talá! azali koloba na miso ya bato, mpe bazali koloba na ye eloko te. Boye bankumu bandimi sikoyo ete ye nde Kristo? 27  Nzokande, biso toyebi epai moto oyo auti;+ kasi ntango Kristo akoya, moto moko te akoyeba epai auti.” 28  Bongo, wana Yesu azalaki koteya na tempelo, abelelaki boye: “Bino boyebi ngai mpe boyebi epai nauti. Mpe nayei na ndenge na ngai moko te,+ kasi Moto oyo atindaki ngai azali mpenza, mpe boyebi ye te.+ 29  Ngai nayebi ye,+ mpo nazali momonisi na ye, mpe ye Moto atindaki ngai.” 30  Na yango babandaki koluka kokanga ye;+ kasi ata moto moko te atyaki ye mabɔkɔ, mpo ngonga na ye ekokaki naino te.+ 31  Nzokande, mingi na kati ya ebele ya bato bandimelaki ye,+ mpe bazalaki koloba: “Ntango Kristo akoya, akosala te makamwisi* mingi koleka oyo moto oyo asali, boye te?” 32  Bafarisai bayokaki ebele ya bato bazali koloba makambo na nse nse mpo na ye, mpe banganga-nzambe bakonzi ná Bafarisai batindaki bakɛngɛli bákanga ye. 33  Bongo Yesu alobaki: “Nakozala na bino lisusu mwa ntango moke, na nsima nakokende epai ya Moto oyo atindaki ngai.+ 34  Bokoluka ngai, kasi bokomona ngai te, mpe epai ngai nakozala bino bokoki koya te.”+ 35  Na yango Bayuda balobanaki bango na bango: “Moto oyo alingi kokende wapi, mpo biso tómona ye te? Alingi nde kokende epai ya Bayuda oyo bapalanganá na kati ya Bagrɛki mpe koteya Bagrɛki? 36  Alingi koloba nini na maloba na ye oyo: ‘Bokoluka ngai, kasi bokomona ngai te, mpe epai ngai nakozala bino bokoki koya te’?” 37  Na mokolo ya nsuka, mokolo monene ya fɛti yango,+ Yesu atɛlɛmaki mpe abelelaki: “Soki moto azali na mposa ya mai, aya epai na ngai mpe amɛla!+ 38  Moto oyo azali na kondima epai na ngai, kaka ndenge Makomami elobi: ‘Na kati na ye mpenza bibale ya mai ya bomoi ekotíyola.’”+ 39  Nzokande, alobaki bongo mpo na elimo oyo baoyo bazalaki na kondima epai na ye balingaki kozwa; mpo elimo ezalaki naino te,+ mpamba te Yesu azwaki naino nkembo te.+ 40  Na kati ya ebele ya bato, bato mosusu oyo bayokaki maloba yango, babandaki koloba: “Oyo azali mpenza Mosakoli yango.”+ 41  Basusu bazalaki koloba: “Azali Kristo.”+ Kasi basusu bazalaki koloba: “Kristo akouta na Galile te, boye te?+ 42  Makomami elobi te ete Kristo akouta na kati ya bana ya Davidi,+ mpe na Beteleme,+ mboka oyo Davidi autaki?”+ 43  Bongo bokabwani ekɔtaki na kati ya ebele ya bato mpo na ye. 44  Nzokande basusu kati na bango balingaki kokanga ye, kasi moto moko te atyaki ye mabɔkɔ. 45  Na yango bakɛngɛli bazongaki epai ya banganga-nzambe bakonzi ná Bafarisai, mpe bango balobaki na bango: “Mpo na nini boyei na ye te?” 46  Bakɛngɛli bayanolaki: “Naino moto moko te alobá lokola moto yango.”+ 47  Bongo Bafarisai bazongisaki: “Bino mpe bokosami nde? 48  Moko te kati na bankumu to Bafarisai andimeli ye, boye te?+ 49  Kasi ebele ya bato wana oyo bayebi Mobeko te, bazali bato oyo balakelamá mabe.” 50  Nikodeme, oyo liboso akendaki epai ya Yesu mpe oyo azalaki moko ya Bafarisai yango, alobaki na bango: 51  “Mibeko na biso esambisaka moto te liboso ya koyoka ye mpe koyeba oyo azali kosala, boye te?”+ 52  Bayanolaki ye: “Yo mpe ozali nde moto ya Galile? Salá bolukiluki mpe okomona ete ata mosakoli moko te akobima na Galile.”*

Maloba na nse

To, “fɛti ya Bandako ya matiti.”
To, “komonisa kondima te epai na ye.”
Lil., “makomi.”
Elingi koloba, atángá na biteyelo ya Barabi te.
Elingi koloba, Nzambe.
Lil., “bilembo.”
Bamaniskri ebele ya kala oyo ebongi kotyelama motema, ezali te na vɛrsɛ 53 tii na mokapo 8 vɛrsɛ 11.