Ndenge ekomamá na Yoane 1:1-51

  • Liloba akómaki moto (1-18)

  • Litatoli oyo Yoane Mobatisi apesaki (19-28)

  • Yesu, Mwana-Mpate ya Nzambe (29-34)

  • Bayekoli ya liboso ya Yesu (35-42)

  • Filipe ná Natanaele (43-51)

1  Na ebandeli Liloba azalaki,+ mpe Liloba azalaki elongo na Nzambe,+ mpe Liloba azalaki nzambe.*+  Ye azalaki na ebandeli elongo na Nzambe.  Biloko nyonso esalemaki na nzela na ye,+ mpe ata eloko moko te esalemaki soki na nzela na ye te. Oyo esalemaki  na nzela na ye ezalaki bomoi, mpe bomoi ezalaki pole ya bato.+  Mpe pole ezali kongɛnga na molili,+ kasi molili elongi yango te.  Moto moko oyo atindamaki lokola momonisi ya Nzambe ayaki; nkombo na ye ezalaki Yoane.+  Moto yango ayaki lokola motatoli, mpo na kopesa litatoli mpo na pole yango,+ mpo ete bato ya ndenge nyonso bándima na nzela na ye.  Ye azalaki pole yango te,+ kasi asengelaki nde kopesa litatoli mpo na pole yango.  Pole ya solosolo oyo engɛngisaka bato ya ndenge nyonso ekómaki pene ya koya na mokili.+ 10  Azalaki na mokili,+ mpe mokili esalemaki na nzela na ye,+ kasi mokili eyebaki ye te. 11  Ayaki na mboka na ye moko, kasi bato ya ekólo na ye moko bandimaki ye te. 12  Nzokande, apesaki bato nyonso oyo bayambaki ye lotomo ya kokóma bana ya Nzambe,+ mpo bazalaki kondimela* nkombo na ye.+ 13  Mpe babotamaki, na makila te to na mokano ya moto ya mosuni te to na mokano ya mobali moko boye te, kasi na mokano ya Nzambe.+ 14  Bongo Liloba akómaki moto*+ mpe afandaki na kati na biso, mpe tomonaki nkembo na ye, nkembo lokola oyo ya mwana se moko oyo auti+ na tata; mpe atondaki na boboto ya Nzambe* mpe na solo. 15  (Yoane apesaki litatoli mpo na ye, ɛɛ, agangaki boye: “Ye nde moto oyo mpo na ye nalobaki, ‘Moto oyo azali koya nsima na ngai aleki liboso na ngai, mpo azalaki liboso na ngai.’”)+ 16  Mpo biso nyonso tozwi na ebele ya biloko oyo atondi na yango, ɛɛ boboto monene likoló ya boboto monene. 17  Mobeko epesamaki na nzela ya Moize;+ boboto monene+ mpe solo eyaki na nzela ya Yesu Kristo.+ 18  Moto ata moko te amoná Nzambe;+ nzambe se moko oyo abotamá,+ oyo azali pene na Tata,*+ nde moto alimboli soki Ye azali nani.+ 19  Yango nde litatoli oyo Yoane apesaki ntango Bayuda batindaki banganga-nzambe mpe Balevi longwa na Yerusaleme mpo bátuna ye: “Yo ozali nani?”+ 20  Mpe andimaki yango, awanganaki te; alobaki: “Ngai, nazali Kristo te.” 21  Mpe batunaki ye: “Bongo ozali nani? Ozali Eliya?”+ Ayanolaki: “Nazali ye te.” “Ozali Mosakoli?”+ Mpe ayanolaki: “Te!” 22  Na yango balobaki na ye: “Yo ozali nani? Yebisá biso mpo tópesa eyano na baoyo batindi biso. Olobi nini mpo na yo moko?” 23  Alobaki: “Ngai, nazali mongongo ya moto moko oyo azali koganga na esobe: ‘Bósembola banzela ya Yehova,’*+ kaka ndenge mosakoli Yisaya alobaki.”+ 24  Nzokande baoyo batindamaki bautaki na kati ya Bafarisai. 25  Bongo batunaki ye boye: “Bongo mpo na nini ozali kobatisa, soki ozali Kristo te, Eliya te, Mosakoli mpe te?” 26  Yoane ayanolaki bango: “Ngai, nazali kobatisa na mai. Ezali na moto moko na kati na bino oyo boyebi te, 27  oyo azali koya nsima na ngai, mpe nabongi te kofungola bansinga ya sandale na ye.”+ 28  Makambo wana esalemaki na Betani na ngámbo mosusu ya Yordani, epai Yoane azalaki kobatisa.+ 29  Mokolo oyo elandaki, amonaki Yesu azali koya epai na ye, mpe alobaki: “Talá, Mwana-Mpate+ ya Nzambe oyo azali kolongola lisumu+ ya mokili!+ 30  Ezali mpo na ye nde nalobaki: ‘Nsima na ngai moto moko azali koya oyo aleki liboso na ngai, mpo azalaki liboso na ngai.’+ 31  Ata ngai mpe nayebaki ye te, kasi nayaki kobatisa na mai mpo amonisama na Yisraele.”+ 32  Yoane mpe apesaki litatoli, alobi: “Namonaki elimo ezali kokita lokola ebenga uta na likoló, mpe efandaki likoló na ye.+ 33  Ata ngai mpe nayebaki ye te, kasi Oyo mpenza atindaki ngai nabatisa na mai alobaki na ngai: ‘Moto oyo okomona elimo ekiti likoló na ye mpe efandi,+ ye nde moto oyo abatisaka na elimo santu.’+ 34  Mpe namoni yango, mpe napesi litatoli ete oyo azali Mwana ya Nzambe.”+ 35  Lisusu na mokolo oyo elandaki, Yoane atɛlɛmaki wana elongo na bayekoli na ye mibale, 36  mpe wana azalaki kotala Yesu ntango azali kotambola, alobaki: “Bótala, Mwana-Mpate+ ya Nzambe!” 37  Ntango bayekoli wana mibale bayokaki bongo, balandaki Yesu. 38  Bongo Yesu abalukaki, mpe ntango amonaki bango bazali kolanda ye, alobaki na bango: “Bozali koluka nini?” Balobaki na ye: “Rabi (liloba oyo ebongolami “Moteyi”), ofandaka wapi?” 39  Alobaki na bango: “Bóya, mpe bokomona.” Bongo bakendaki mpe bamonaki esika azalaki kofanda, mpe bafandaki elongo na ye mokolo wana; ezalaki soki ngonga ya minei nsima ya midi.* 40  Andre,+ ndeko ya Simo Petro, azalaki moko ya bato mibale oyo bayokaki makambo oyo Yoane alobaki mpe balandaki Yesu. 41  Akendaki liboso kokutana na ndeko na ye Simo, mpe alobaki na ye: “Tomoni Masiya”+ (liloba oyo ebongolami “Kristo”), 42  mpe amemaki ye epai ya Yesu. Ntango Yesu atalaki ye, alobaki: “Ozali Simo+ mwana ya Yoane; okokóma kobengama Kefa” (nkombo oyo ebongolami “Petro”).+ 43  Na mokolo oyo elandaki, Yesu alingaki kokende na Galile. Bongo akutanaki na Filipe+ mpe alobaki na ye: “Landá ngai.” 44  Nzokande Filipe azalaki moto ya Betesaida, engumba ya Andre mpe Petro. 45  Filipe akendaki kokutana na Natanaele+ mpe alobaki na ye: “Tomoni moto oyo Moize, na kati ya Mobeko, mpe Basakoli bakomaki mpo na ye: Yesu, mwana ya Yozefe,+ moto ya Nazarete.” 46  Kasi Natanaele alobaki na ye: “Eloko moko ya malamu ekoki nde kobima na Nazarete?” Filipe alobaki na ye: “Yaká komona.” 47  Yesu amonaki Natanaele azali koya epai na ye mpe alobaki mpo na ye ete: “Oyo mpenza Moyisraele ya solo, azali na bokosi te kati na ye.”+ 48  Natanaele alobaki na ye: “Ndenge nini oyebi ngai?” Yesu ayanolaki ye: “Liboso Filipe abenga yo, wana ozalaki na nse ya nzete ya figi, namonaki yo.” 49  Natanaele azongisaki: “Rabi, ozali Mwana ya Nzambe, ozali Mokonzi ya Yisraele.”+ 50  Yesu azongiselaki ye: “Ondimi mpo nayebisi yo ete namonaki yo na nse ya nzete ya figi? Okomona makambo ya minene koleka oyo.” 51  Na nsima alobaki na ye: “Ya solo mpenza nalobi na bino, bokomona likoló efungwami mpe baanzelu ya Nzambe bazali komata mpe kokita epai ya Mwana ya moto.”+

Maloba na nse

To, “na lolenge ya nzambe.”
To, “komonisa kondima na.”
Lil., “mosuni.”
To, “boboto monene.”
To, “na ntolo ya Tata.” Yango emonisi esika moko ya lokumu mingi.
Talá Ap. A5.
Lil., “soki ngonga ya zomi.”