Zasoneka Luka 3:1-38

  • Lubantiku lwa salu kia Yoane (1, 2)

  • Yoane osamwini luvubu (3-20)

  • Luvubu lwa Yesu (21, 22)

  • Luvila lwa Yesu Kristu (23-38)

3  Muna mvu una wa 15 wa luyalu lwa Tiberio Kaisa, vava o Pontio Pilato kakala nguvulu a Yuda, o Erodi*+ nyadi a mvivu a Ngalili kakala, o Filipo wa mpangi andi nyadi a mvivu a Ituraya ye Trakoniti, o Lusania nyadi a mvivu a Abilene,  muna lumbu ya Anasi wa mbut’anganga yo Kayafa+ wa ngang’ambuta, e diambu dia Nzambi dizidi kwa Yoane+ wa mwan’a Zakariya muna makanga.+  Wele muna zunga yawonso ya Yodani, wele alonginge luvubu luna vo i sinsu kia luviluku lwa ntima muna luloloko lwa masumu,+  wauna wasonama muna nkand’a Yesaya wa ngunza vo: “Nding’a muntu obokanga muna makanga, oku vo: ‘Nukubika e nzil’a Yave.* Nusingika e nzila zandi.+  Ndimba miawonso mifwete zadiswa, e miongo ye kundubulu yawonso ifwete kululwa; e nzila zatekama zifwete singikwa, e nzila za kundubulu zifwete lelekwa;  wantu awonso bemona luvuluzu lwa Nzambi.’”*+  Oyantikidi vovesa e ndonga izidi vubwa kwa yandi vo: “Eyeno wan’a mpidi, nga nubenze vo nulenda tina e lumbu kia makasi ma Nzambi?+  Entete, nusonga mavangu ma luviluku lwa ntima. Ke nuvovi muna ntima mieno ko vo: ‘Tuna yo se dieto Abarayama.’ Kadi inuvovese wo vo, Nzambi wafwana vaikisila Abarayama o wana muna matadi mama.  Kieleka, e soka disilu* kala vana sina dia nti. Ozevo, konso nti ulembi yima bundu yambote, keswa ukeswa yo tubwa vana tiya.”+ 10  E ndonga inyuvuidi vo: “Adieyi tufwete vanga?” 11  Ubavutwidi vo: “Ona wina ye yinkutu yole,* yambula kakayila ndiona okondelo, ndiona una ye madia, yambula kavanga diau dimosi.”+ 12  Kana nkutu avakulwisi a mpaku bezidi vubwa,+ bamvovese vo: “E nlongi, adieyi tufwete vanga?” 13  Ubavovese vo: “Ke nulombi lekwa kiankaka ko, nuvakulwisa kaka e mpaku ina yasikidiswa.”+ 14  Makesa mpe manyuvuidi vo: “Adieyi tufwete vanga?” Ubavovese vo: “Ke nubangika wantu ko,* ke nufundi muntu mfundu a luvunu ko,+ nuyangalela kaka o mfutu eno.” 15  Wau vo nkangu Kristu bavingilanga, yau awonso bayindwidi muna ntima miau mu kuma kia Yoane vo: “Nga yandi i Kristu e?”+ 16  Yoane ovutwidi kwa yau awonso vo: “Omono ikunuvubilanga muna maza, kansi ndiona unsundidi o nkuma okwiza ndandi, omono nkutu kiafwana ko mu kutulula nsing’a nsampatu zandi.+ Yandi okunuvubila muna mwand’avelela yo muna tiya.+ 17  Una ye vevelwa vana koko kwandi kavelelesa e bundilu diandi yo sia masa muna lundilu diandi, kansi oyoka e vevele vana tiya ke tuzimanga ko.” 18  Mambu mayingi mpe kavova mu kasakesa nkangu yo kubasamunuina e nsangu zambote. 19  Kansi Yoane watumba Erodi wa nyadi a mvivu mu kuma kia Erodia wa nkaz’a mpangi andi, ye muna mambu mambi mawonso Erodi kavanga, 20  vana ntandu a mambu mama mawonso, osidi Yoane muna pelezo.+ 21  Vava wantu awonso bavubilu, o Yesu mpe ovubilu.+ Vava kasambanga, e zulu diziukidi,+ 22  o mwand’avelela unkulumukini, nze yembe, ndinga itukidi kuna zulu, oku vo: “Ongeye u Mwan’ame anzolwa; ngeye iyangalelanga.”+ 23  Vava Yesu+ kayantika e salu kiandi, tezo kia mvu 30+ kakala miau, wauna bambadikilanga vo,mwan’a Yosefe,+wa mwan’a Eli, 24  wa mwan’a Matata,wa mwan’a Levi,wa mwan’a Meleki,wa mwan’a Yanai,wa mwan’a Yosefe, 25  wa mwan’a Matatia,wa mwan’a Amose,wa mwan’a Nakumi,wa mwan’a Esele,wa mwan’a Nangai, 26  wa mwan’a Mati,wa mwan’a Matatia,wa mwan’a Simi,wa mwan’a Yoseke,wa mwan’a Yoda, 27  wa mwan’a Yoana,wa mwan’a Resa,wa mwan’a Zerubabele,+wa mwan’a Saletiele,+wa mwan’a Nere, 28  wa mwan’a Meleki,wa mwan’a Adi,wa mwan’a Kosame,wa mwan’a Elemadame,wa mwan’a Ere, 29  wa mwan’a Yesu,wa mwan’a Elieze,wa mwan’a Yorime,wa mwan’a Matata,wa mwan’a Levi, 30  wa mwan’a Simeone,wa mwan’a Yuda,wa mwan’a Yosefe,wa mwan’a Yoname,wa mwan’a Eleyakime, 31  wa mwan’a Melea,wa mwan’a Mena,wa mwan’a Matata,wa mwan’a Natani,+wa mwan’a Davidi,+ 32  wa mwan’a Yisai,+wa mwan’a Obede,+wa mwan’a Boaze,+wa mwan’a Salemone,+wa mwan’a Nakesone,+ 33  wa mwan’a Aminadabi,wa mwan’a Areni,wa mwan’a Keserone,wa mwan’a Perese,+wa mwan’a Yuda,+ 34  wa mwan’a Yakobo,+wa mwan’a Isaki,+wa mwan’a Abarayama,+wa mwan’a Tera,+wa mwan’a Nako,+ 35  wa mwan’a Serunge,+wa mwan’a Reu,+wa mwan’a Pelenge,+wa mwan’a Ebe,+wa mwan’a Sela,+ 36  wa mwan’a Kainani,wa mwan’a Ampakesade,+wa mwan’a Seme,+wa mwan’a Noa,+wa mwan’a Lameke,+ 37  wa mwan’a Metusela,+wa mwan’a Enoke,wa mwan’a Yarede,+wa mwan’a Malalale,+wa mwan’a Kainani,+ 38  wa mwan’a Enose,+wa mwan’a Sete,+wa mwan’a Adami,+wa mwan’a Nzambi.

Mvovo vana yand'a lukaya

I sia vo, Erodi Antipa. Tala Nsas’a Mvovo.
Yovo “nzila kesadila Nzambi muna vuluza.”
Yovo “sengele kisilu.”
Yovo “kinkutu kiankaka.”
Yovo “ke nukutumuna lekwa ya wantu ko.”