Tala mambu

Tala ntu mia mambu

Mvovo mia Bibila

Tala “Nkumbu ye Ndandani za Nkanda” muna zaya nkumbu za nkanda muna lukufi.

A B D E F H I K L M N O P R S T U V W Y Z 0-9

A

ABA

, Rom 8:15 tukazidi vo: A., e Tata!

ABAKI A WANTU

, Mat 4:19 ikunukitula se a.

ABANGIKI

, Kim 4:1 A. au bakedi yo nkuma,

ABARAYAMA

, Tuk 21:12 Nzambi ovovese A. vo, wá

2Tu 20:7 A. wa nkundi aku

Mat 22:32 Nzambi a A., Nzambi y’awana bena

Rom 4:3 A. okwikidi, wabadikilwa vo nsongi

ABELE

, Tuk 4:8 Kaini ovovese A.

Mat 23:35 tuka muna menga ma A. wa nsongi

ABINGAILE

, 1Sa 25:3 A. nkwa ngangu ye nkento

ADAMI

, Tuk 5:5 A. wazinga mvu 930, i bosi ofwidi

1Ko 15:22 wantu awonso befwilanga muna A.

1Ko 15:45 A. wansuka wakituka

1Ti 2:14 A. kavunua ko, kansi nkento

AFIMPI A NTETEMBWA

, Mat 2:1 a. bezidi ku Yerusaleme

AFWA-MATU

, Ayi 5:11 nukitukidi se a.

AKALA

, Efe 5:25 A., nuzolanga akazi eno

AKANI

, Yos 7:1 A. obongele eyaka lekwa

AKAZI

, Kol 3:18 Akento, nusakalela a. eno

AKENTO

, Nsi 31:12 Kutakesa o nkangu, akala, a.

1Nti 11:3 Wakala ye 700 za a. ye 300

Ngn 31:3 Kuvani ngolo zaku kwa a. ko

AKENTO BAFWILWA YAKALA

, Yak 1:27 lunga-lunga wan’ansona ye a.

Nk 146:9 Osadisanga wana bakondwa mase ye a.

Mak 12:43 kina katubidi n., kiviokele awonso

Luk 18:3 n. wayendanga kwa yandi, oku vo

AKILA

, Mav 18:2 Owene Nyuda, nkumbu andi A.

AKOLAMI

, Ngn 24:21 Kukadi ntwadi ye a. ko

AKRISTU

, Mav 11:26 bayikilwa vo A. muna lutumu

AKULUNTU

, Tit 1:5 tumbika a.

AKUMBI

, 1Ti 5:13 a. ye ayakami a mambu

AKUNZI

, 2Ko 5:20 a. twavinga vana fulu kia Kristu

AKWA MVUANGA

, 1Te 5:14 lulukisa a.

AKWA NGANGU

, Luk 10:21 sweka mambu kwa a.

AKWA ZITU

, 2Pe 2:10 tianguna a.

ALELUYA

. Tala NUKEMBELELA YA.

ALFA

, Lus 1:8 A. ye Omega

ALONGI

, Nk 119:99 Nsundidi umbakuzi ke mu a. ame ko

Efe 4:11 ankaka se avungudi ye a.

ALONGOKI

, Mat 28:19 nuakitula wantu a zula se a.

Yoa 8:31 Avo nusikila muna diambu diame, nu a. ame

Yoa 13:35 bezaya vo nu a. ame—avo nzolani

ALUDIKI

, Ngn 15:22 vana vena a. o makani

ALUNGALADI

, Mat 10:16 a. nze nioka, kondwa-kuma

AMEN

, Nsi 27:15 O nkangu awonso uvova vo: A.!

1Ko 14:16 A. muna sambu kiaku kia matondo

2Ko 1:20 muna yandi i tuvovelanga vo A.

AMPA

, Yes 42:9 mambu m. isamunanga

Yoa 13:34 Nkanikinu a. inuvene

Mav 17:21 samuna yovo wá konso diambu d.

Lus 21:1 zulu d. ye n.

Lus 21:5 Tala! Ivanga lekwa yawonso se y.

AMPANGI

, Mat 23:8 yeno awonso nu a.

ANA

, Luk 2:36, 37 ngunz’a nkento, A., mvu 84

ANANIYA

, Mav 5:1 A. yo Safira wa nkaz’andi

ANEFILI

, Tuk 6:4 vakedi A. ova ntoto

ANELEVI

, Luv 32:26 A. awonso bakutakene, banzungidi

Nta 3:12 A. bekala se bame

2Tu 35:3 A., alongi a Isaele yawonso

ANEREKABE

, Yer 35:5 vinyu vana vena A.

ANTIKRISTU

, 1Yo 2:18 kana nkutu owau a. ayingi

APOLO

, Mav 18:24 A., mpovi ambote

ARARATE

, Tuk 8:4 nzaza itensamene vana A.

ARÈOPÀGO

, Mav 17:22 Paulu otelamene vana A.

ARMANGEDO

, Lus 16:16 fulu kiyikilwanga muna Kiyibere vo A.

ASADI KUMOSI

, 1Ko 3:9 tu a. yo Nzambi

ASAMBIDI A TEKE

, 1Ko 6:9 a. ke bevua Kintinu ko

ASEKODI

, 1Ko 12:30 Nga awonso a.?

ASONEKI

, Mav 17:28 wauna akaka muna a. eno bavova

ATANTU

, Luk 21:15 ngangu zina vo a., ke balendi zo telamena ko

1Ko 16:9 kansi a. mpe ayingi

Flp 1:28 ke nuvumiswa ko kwa a.

ATEMI

, Mav 19:34 bakazidi, oku vo: Wanene A.!

ATINU

, Ngn 22:29 nkwa ngangu, otelama vana ndose a.

Luk 21:12 Bekununata kwa a. ye ayadi

Mav 4:26 E n. mia nza bakubamene

Lus 18:3 a. a nza batele yandi e zumba

AVANGI A LUVUVAMU

, Mat 5:9 Kiese kwa a.

AVANGUKI

, Mat 15:31 a. bewukwanga

AVANI A MVEVO

, 1Ti 6:18 bakala a., bakayilanga ankaka

AVEZI

, 2Pe 3:3 lumbu yambaninu mukwiza akwa l.

AYI

, Nta 11:5 Ekwe tima dia niaza ye a.!

AYIMBIDI

, 1Tu 15:16 Davidi ovovele vo batumbika a.

AYUDA

, Rom 3:29 nga Nzambi wa A. kaka e?

AZAZELE

, Lev 16:8 Arone otela A. nkas’a mienze

B

BABA

, Yes 35:6 lubini lwa m. lukaza ye kiese

BABELE

, Tuk 11:9 yayikilwa vo B., kadi i mûna

Yer 51:6 Nuvaika muna B.

Yer 51:30 Makesa ma B. bayambwidi nuana

Yer 51:37 B. ikituka se mazudika ma matadi

Lus 17:5 B. Anene, ngudi a

Lus 18:2 Ibwidi B. Anene

BABU

, Luv 31:18 ovene Mose b. yole

BADIKA

, Luk 14:28 kalembi teka vuanda, k. e ntalu

BADISA

, Ayi 3:13 o. ntima kwa nkum’a sumu

BADISA NTIMA

, Mav 19:9 b. yo lembi kwikila

BAKULA

, Nek 8:8 mu toma b. mana matangwanga

Yob 6:24 Nunsadisa y. vilwa wame

Nk 119:27 U. e nkanikinu miaku

Ayi 4:15 b. lutovoko lweto

BÂLA

, Mat 13:15 e ntima mia nkangu wau mivuidi b.

BALA KWA NTIMA

, Mak 3:5 omwene ntantu mu kuma kia b.

BALANZA

, Lev 19:36 sadila b. za ziku

Ngn 11:1 b. yaluvunu yangemi kwa Yave

BALE

, Yer 19:5 bayoka wan’au se tukau kwaB.

BANABA

, Mav 9:27 B. wizidi sadisa Saulu

BANGIKA

, Nk 119:86 wantu b. kondwa kuma

Mat 5:10 Kiese kwa awana b.

Yoa 15:20 Avo bambangika, oyeno mpe b.

Mav 22:4 Y. alandi a Nzila yayi yamuna lufwa

Rom 12:14 Nusambula awana b.

1Ko 4:12 vava t., tuzizidila kaka

2Ko 4:9 t., kansi ke tuyambulwa ko

BANGULA

, 2Ko 10:4 b. e nzo zangolo

BANZA

, Luk 15:17 Vava k., ovovele vo

BANZIKILA

, 1Ti 1:4 m. kaka metukisanga

BARUKI

, Yer 45:2 u kavovele o Yave mu kuma kiaku, e B.

BATE-SEBA

, 2Sa 11:3 B. wa nkaz’a Uriya

BATIKINA KOKO

, Nsi 15:7 ngatu b. kwaku mu kuma kia

BELESASA

, Dan 5:1 B. wa Ntinu olambisi lambu

BEMBOLA

, Nsi 31:8 Ke kuyambula ko ngatu k.

1Sa 12:22 Yave ke b. nkangu andi ko

Nk 27:10 Kana nkutu se diame yo ngudi ame b.

Ngn 30:9 yukuta yo k.

Yes 1:28 Awana b. Yave befukiswa

Yer 8:9 B. diambu dia Yave

1Te 4:8 ke b. muntu ko, kansi Nzambi

Ayi 13:5 Kikuyambula nkutu ko, ngatu k.

Yes 53:3 wavezwa yo b. kwa wantu

BENDOMONA

, 2Ko 4:2 ngatu b. diambu dia Nzambi

BESALELE

, Luv 31:2 nsolele B.

BETELE

, Tuk 28:19 Oyikidi e fulu kiokio vo B.

BETELEME

, Mik 5:2 B. Eferata, muna ngeye

BEZAYA VO MONO I YAVE

, Luv 7:5 Esi Engipito b.

Yez 39:7 zula i.

BI

, Nk 40:12 O b. wame usundidi e nsuki za ntu ame

Nk 130:3 kele vo wasianga e sungididi muna b.

Yes 53:5 Wakosomonua mu kuma kia b. weto

1Te 5:22 Nuyikenga muna b. wa mpila zawonso

BILAMI

, Nta 22:28 buluku divovele kwa B.

BOKELWA

, Mat 22:14 ndonga b. kansi akete basolelo

BOSOKA

, Yes 42:3 tutu d. ke tolola dio ko

BUBU

, 1Ti 1:13 ku b. yavangilanga wo

BUDIKA

, Nk 34:18 Yave ofinamene ana b. e ntima

Nk 147:3 Osasulanga ana b. e ntima

BULU

, Tuk 7:2 Konso b. kiavelela, kotesa nsambwadi nsambwadi

Lev 18:23 vukana ye b.

Lev 26:6 iyinga e b. yansisi

Kim 3:19 wantu ye b.; mfoko mosi bena yau

Dan 7:3 B. ivaikidi muna kalunga

Os 2:18 kangu ye b. ya mfuta

BULUKU

, Nta 22:28 Yave oyambwidi vo e b. diavova

Zak 9:9 o ntinu aku okwizilanga vana b.

BULU YANSISI

, Yez 34:25 ikatula e b. muna nsi

BUMA

, Yez 9:4 wantu ana b. yo nionga

BUMU

, Luv 2:24 Nzambi owidi e b. kiau

Yes 35:10 ntantu ye b. kifokoka

Yez 9:4 sia e dimbu kwa wantu ana b. yo nionga

Rom 8:22 nsema wawonso u.

Rom 8:26 mwanda udodokelanga mu kuma kieto muna b.

BUNDA E VUVU

, Nk 84:12 Nkwa kiese o muntu o.

Ngn 28:26 Ndiona o. muna ntim’andi zowa kwandi

1Pe 2:23 w. kiandi kwa Ndiona

1Pe 4:19 bakwamanana b. kwa Mvangi

BUNDI

, Mat 5:39 ona okuwanda vana b. dialunene, umvana diankaka

BUNDU

, Tuk 3:3 b. kia nti ke nufwete kio simba ko

BUNDUNA

, Rom 6:14 sumu ke d. ko

2Ko 10:5 b. ngindu zawonso

BUNDWA E VUVU

, Luv 18:21 sola wan’amakala azikuka, bafwana b.

Nk 19:7 Tuludiku twa Yave v.

Nk 33:4 Mawonso kevanganga mafwana b.

Tit 2:10 basonga vo bafwana kikilu b.

BUTAMA

, Nk 32:3 Vava m., e visi yame iyoyele

Yes 53:7 Nze meme diankento d. vana ntadisi a asaki a mika

BWA

, Ngn 24:16 nsongi kana nkutu o. nkumbu nsambwadi

Kim 4:10 avo mosi muna yau o., wankaka olenda

1Ko 10:12 yambula katoma tala kalembi b.

D

DAVIDI

, 1Sa 16:13 Samuele okusidi D.

Luk 1:32 kunda kia kimfumu kia D. wa se diandi

Mav 2:34 D. katomboka ku zulu ko

DENALI

, Luk 7:41 mosi mfuk’a 500 za d. kakala yau

DIA

, 1Ko 5:11 ke n. yandi nkutu ko

2Te 3:10 muntu avo kazolele sala ko, k. ko

DIAMBU

, Ngn 25:11 I d. divovelo muna ntangwa ifwene

Yes 40:8 e d. dia Nzambi eto dizinga yakwele mvu

Yes 55:11 e d. diame dilunganisa emvimba e kani

Luk 8:12 Nkadi ampemba wizidi yo katul’e d. muna ntima

Yoa 1:1 Kuna lubantiku vakala e D.

Yoa 17:17 e d. diaku i ludi

Mav 18:5 Paulu oyantikidi kuyivana muna samuna d.

Flp 2:16 simbinina e d. diamoyo

2Ti 2:15 otoma sasilang’e d. dia ludi

DIAMBU DIAMBI

, Tit 2:8 d. bevova mu kuma kieto

DIAMBU DIANSISI

, Ngn 3:25 Kumona wonga wa konso d. ko

DIAMBU DIA NZAMBI

, Mak 7:13 nuvezele d. mu kuma kia kisi nsi kieno

1Te 2:13 nuatambula dio wauna dina kieleka, d.

Ayi 4:12 d. diamoyo ye nkuma

DIAMBU DIASAKULWA

, 2Pe 1:19 d. ditomene sikila

DIATA

, Yoa 6:19 bamwene Yesu o. vana mbu

Ayi 10:29 o. Mwan’a Nzambi

DIBUNDU DIAMPA

, Mav 28:22 d. diadi ditumbwangwa mwawonso

DIENGA

, Yes 26:10 kimpumbulu kana nkutu vo osongelo e d., ke longoka unsongi ko

DIEVUA

, Yes 11:6 E d. dikala vamosi yo mwan’a meme

DIKILA

, Yoa 21:17 umvovese vo: D. mameme mame

DIKILWA KIA TWELEZI

, Luk 2:7 unlekese muna d.

DILA

, Os 12:4 O. yo dodokela dienga diandi

Luk 6:21 Kiese kwa yeno n. owau, kadi nuseva

Rom 12:15 n. ye awana bedilanga

DILU

, Yes 65:19 Muna yandi ke muwakana diaka d. ko

Mat 26:75 Ovaikidi kuna mbazi, obokomokene ye d.

DIMBU

, Nks 8:6 Unsia se d. vana ntim’aku

Yez 9:4 sia e d. vana nkuta za lose za wantu

Dan 12:9 mambu mesiwa e d. yamuna lumbu yambaninu

2Ko 1:22 Watusia d. kiandi yo kutuvana lusikidisu

Efe 1:13 Vava nuakwikila nuasiwa e d.

2Te 3:14 nunsia e d., nuyambula kala yandi entwadi

Lus 7:3 yavana tusia ntaudi e d.

Lus 13:17 ndiona kaka una ye d.

DIME

, Nsi 32:2 E mvovo miame misotoka nze d.

DIMUKA

, 2Ko 11:25 nkumbu tatu y.

1Ti 1:19 lukwikilu nze nzaza i.

DINA

, Tuk 34:1 D. wakala ye fu kia vaika mu kwenda

DINGALALA

, Yob 37:14 D. yo toma fimpa mavangu

DIONGA

, 1Sa 18:11 Otubidi e d., oku vo: ‘Itobola Davidi

DISU

, Mat 5:38 D. mu d. ye dinu mu dinu

Mat 6:22 Avo d. dialungalala, e nitu yawonso

1Ko 2:9 d. ke dimwene ko, o kutu ke kuwidi ko

1Ko 12:21 D. ka dilendi vova kwa koko ko vo

DODELA

, Mat 7:7 nukwamanana d., ozevo

DODOKELA

, Rom 8:34 Kristu Yesu o. mu kuma kieto

2Ko 5:20 t. vo: Nuvutulwisa e ngwizani yo Nzambi

1Ti 2:1 n., yo samba

Ayi 5:7 Kristu w. yo lomba

Yak 5:16 n. za muntu ansongi

DODOKOLO

, Tuk 15:5 D., tala kuna zulu

DOKA

, Mav 9:36 nlongoki ankento, nkumbu andi Tabita, D.

DRAKIMA

, Luk 15:8 una ye d. kumi, avo ovidisi mosi

DUMBELELE

, 2Nti 5:2 babaka d. kimosi

Mak 5:42 d. kitelamene yo diata

E

EDENE

, Tuk 2:8 Nzambi okunini mpatu muna E.

EFESO

, 1Ko 15:32 yanuana ye bulu yamfuta kuna E.

ELE

, 1Sa 1:3 wana wole a E. basalanga se nganga

ELIYA

, Yak 5:17 E. muntu kakala nze yeto

ELO

, Mat 5:37 Yambula e mpov’eno E. yakala e.

ENGIPITO

, Mat 2:15 Muna E. mbokele mwan’ame

ENOKE

, Tuk 5:24 E. okwamanene kangala yo Nzambi

ENTWADI

, 1Ko 5:9 uyambula kala e. ye minta-zumba

ESAU

, Tuk 25:34 E. ovezele kimbuta kiandi

Ayi 12:16 lembi yangalelanga mambu mavauka, nze E.

ESI NSI

, 1Te 2:14 numweswanga e mpasi kwa e. eno

EWODIA

, Flp 4:2 Nkasakese E., ye Suntuki

EZERA

, Eze 7:11 E. wa nganga ye nsoneki

F

FIAULWISA

, Yob 2:11 kasakesa Yobi yo k.

Yob 16:2 Vana fulu kia k., nusakisi e mpasi zame

Nk 94:19 ntelamw’a moyo unkosomwene, ngeye u.

Yes 49:13 Yave o. nkangu andi

Yes 57:15 Muna f. alembami

Yes 61:2 Y. awonso bedilanga

2Ko 1:4 kimana twalenda f. akaka

1Te 2:11 twanuwondelelanga, yo k.

Yer 31:15 Rakele kazolele f. ko mu kuma kia

Mat 5:4 Kiese kwa awana bena ye ntantu, b.

FIAUZI

, 2Ko 1:3 Nzambi a f. wawonso

FIKAMBI-KAMBI

, Luk 12:32 Ke numoni wonga ko, f.

FIKOLO

, Yes 26:20 Nuyisweka mu f.

FILA

, Luv 35:21 awonso ana e ntima miau m.

Nk 48:14 Nzambi o. yakwele mvu

FILIPO

, Mav 8:26 mbasi a Yave ovovele kwa F.

Mav 21:8 F. wa nteleki, mosi muna akala nsambwadi

FIMPA

, Nk 26:2 U., e Yave, velelesa ntim’ame

Ngn 21:2 Yave o. ntima

Mav 17:11 toma f. e Sono

1Ko 11:28 o muntu kafwete teka k. kana vo wafwana

2Ko 13:5 nukwamanana k. kana vo mu lukwikilu

Ngl 6:4 yambula konso muntu k. mavangu mandi

1Ti 3:10 bafwete teka f. kana vo bafwana

1Yo 4:1 kansi n. mambu mavumunuinua

FIMPULULA

, Nsi 13:14 toma f.

FINAMA

, Nk 73:28 o. Nzambi diambote kwa mono

Nk 145:18 Yave o. awonso bekumbokelanga

Yak 4:8 N. Nzambi, oyandi

FINANGESE

, Mak 4:19 l. diambu yo lembi yima e mbongo

FINEKASE

, Nta 25:7 O F. vava kamwene wo, obongele e dionga

FIONKONONA

, Luk 18:12 Muna lumingu, lumbu yole i.; ivanang’e tini kia kumi

FU

, Lev 22:21 bulu ke kifwete kala ye f. ko muna nitu

FUKA

, Ngn 28:13 Ndiona o. masumu mandi ke sikila ko

1Ko 11:6 nkento avo k. ntu andi ko

FUKU

, Rom 13:12 O f. se ufokoka; o kuma se kukiá

FUKWA

, 2Ko 3:15 e f. kifukanga ntima miau

FULA

, Yoa 6:39 y. muna lumbu kia mbaninu

Mav 2:24 Kansi Nzambi w.

FULULU

, Ngn 10:4 nkwa f. vuama kevuama

Ngn 12:27 e f. i lusalu lwantalu kwa muntu

Ngn 21:5 makani ma nkwa f. nluta metwasanga

Rom 12:11 Nukala akwa f., ke nukadi miolo ko

Ayi 6:11 kasonga f. kiau kimosi

FULUMWINU

, Tuk 2:7 ofudidi muna mazunu e f. kia moyo

Nk 150:6 Yawonso i. yakembelela YA

FUNDA

, Nk 38:4 mbi ame ina nze f. kiazita

Nk 91:7 F. bebwa vana ndambu aku

Yes 60:22 wandwelo okituka se f.

Rom 8:33 Nani o. awana basolwa

1Ti 5:19 Avo mbuta o. kutambulwila ko

2Pe 3:8 lumbu kimosi kina nze f. dia mvu

FUNDISA

, Yes 26:9 vava o. e nza

Mat 7:2 muna m. ina nufundisila i nufundisilwa mpe

Luk 6:37 Nuyambula f., nualembi fundiswa

Luk 22:30 nuavuanda vana kunda mu f. makanda 12 ma Isaele

Mav 17:31 wasikidisa e lumbu kina k.

Rom 14:4 Ngeye u nani w. selo

1Ko 6:2 ke nuzeye wo ko vo avauki yau b. e nza

Yak 4:12 ongeye u nani w. nkwaku?

FUNGA MAKASI

, 1Ko 13:5 ke k. mu nzaki ko

FUNGA MAKASI MU NZAKI

, Ngn 19:19 muntu o., tumbwa ketumbwa

FUNGISA

, Yes 14:27 Yave a vu obakidi e nzengo, nani olenda zo f.?

FUNGUNA

, Nk 32:5 I bosi, m. e sumu diame

Ngn 28:13 ndiona o. masumu mandi, nkenda kefwilwa

Yak 5:16 n. masumu kwa muntu yo nkwandi

1Yo 1:9 avo t. masumu, Nzambi nkwa kwikizi

FUNTUKA

, 2Ko 12:15 kuna kiese isadila yo f. mu kuma kieno

FUNTUKA NKATU

, Yes 65:23 Ke b. ko

FUNZUKA

, Lev 13:45 yo kaza vo: ‘Y., y.!

Yob 14:4 Nani olenda wuta mveledi muna muntu w.?

FUSULWISWA NSONI

, Rom 5:5 vuvu ke k. ko

Rom 9:33 ndiona okwikila muna tadi ke f. ko

FUTA

, Luv 21:36 kafwete f.

FWA

, Tuk 3:4 Ke n. kweno ko

Yob 14:14 muntu avo o., nga olenda zinga diaka?

Kim 9:5 a. ke bazeye konso diambu ko

Yoa 11:25 kana nkutu o., moyo diaka kekala

Yoa 11:26 okwikilanga omu mono, ke f. nkutu ko

Rom 14:8 avo t., kwa Yave tuvuilu

2Ko 5:15 bakadila moyo muna ndiona w.

Efe 2:1 yeno kavana o moyo, kana una vo n. nuakala muna masumu

1Te 4:16 awana b. muna Kristu yau beteka futumuka

Lus 14:13 Kiese kwa a. ana befwila muna Mfumu

FWA DIYA

, 1Ko 7:35 nuasadila o Mfumu lembi f.

FWAFWALA KIA MUNTU

, Rom 7:24 Ekwe mono f.

FWA MATU

, Mak 7:37 Owisisanga nkutu a. matu

FWANA

, Mat 10:37 k. kala nlongoki ame ko

Luk 15:19 K. yikilwa diaka mwan’aku ko

Mav 5:41 bayangalele wau babadikilu vo b.

Mav 13:46 ke nuyibadikila ko vo n. muna vua moyo

2Te 1:5 eyi i. mu kota muna Kintinu

1Pe 4:3 e ntangwa nuaviokesa, y.

Lus 4:11 E Yave ngeye o. tambula nkembo

FWANANA

, Flp 2:6 k. yo Nzambi

FWANANISA

, Rom 12:2 Nuyambula k. ye tandu kiaki

FWANISA

, 2Ko 3:5 Ke yeto kibeni ko t. kansi Nzambi

2Ti 2:2 ana b. mo longa kwa ankaka

Ayi 13:21 k. kimana nuavanga luzolo lwandi

FWANISWA

, Tuk 1:26 Yambula twavanga o muntu muna f. kieto

FWASA

, Yez 21:27 F.! F.! F. ifwasa kio

Luk 15:13 i kûna k. mavua mandi

Rom 14:20 Nuyambula f. salu kia Nzambi

Kol 3:5 n. yîkwa yeno

Lus 11:18 yo f. awana befwasanga e nza

Mat 25:46 Awaya b. yakwele mvu

H

HADES

. Tala ZIAMI.

I

IFWENE

, Efe 4:1 e nkangala i. e mboka

Kol 1:10 nukangala muna mpila i. kuna kwa Yave

ISAELE

, Tuk 35:10 oyikilwa vo I.

Nk 135:4 I. se vua diandi diantalu

Ngl 6:16 luvuvamu ye nkenda kwa I. a Nzambi

ISAKI

, Tuk 22:9 Okangidi I. wa mwan’andi

IZEBELE

, 1Nti 21:23 E mbwa zidia I.

Lus 2:20 oyambulwidi I.

K

KADILU

, 1Pe 3:1 babakilwa muna k., ke mu mvovo ko

1Pe 3:16 bamona e nsoni mu kuma kia k. kieno kiambote

KAINI

, 1Yo 3:12 ke nze K. ko, wavonda mpangi andi

KAISA

, Mat 22:17 diansongi dia futa e mpaku kwa K. yovo ve?

Mak 12:17 Nuvana kwa Kaisa ina ya K., kwa Nzambi

Yoa 19:12 Avo oyambwidi muntu ndioyo, ku nkundi a K. ko

Yoa 19:15 Ke tuna ye ntinu ankaka ko, K. kaka

Mav 25:11 Ndombele vo yafundiswa kwa K.!

KAKA

, Nsi 25:4 K. nu’a ngombe ko

KALA

, Yer 17:8 Muna nsungi a k. ke telamwa moyo ko

KALA YE ZIKU

, Kim 7:14 k. kia dina dibwa

KALEBE

, Nta 13:30 K. otezele vuvika o nkangu

Nta 14:24 K. mwanda waswaswana kena wau

KALUNGA

, Yes 57:20 yimpumbulu ina nze k.

KAMBI

, Luk 12:32 Ke numoni wonga ko, f.

KANA

, Yoa 2:1 muna K. a Ngalili mwakala nkinzi

KANGA

, Tuk 22:9 O. Isaki wa mwan’andi

KANGA E TENDA

, Yez 34:16 i. dina ditolokele

KANGALA

, Mik 6:8 yo k. kuna lusakalalu yo Nzambi aku

KANGAMA

, Mat 16:19 mana okanga ova ntoto m. kuna zulu

KANGU

, Tuk 15:18 Yave okangidi e k. yo Abarama

Yer 31:31 ikanga k. diampa

Luk 22:20 k. diampa muna diambu dia menga mame

Luk 22:29 nkangidi yeno e k., wauna Se diame

KANGWA

, Efe 4:3 muna k. kia ungudi

Kol 3:14 zola, i k. kiazikuka kia untwadi

KANI

, Ngn 16:4 ovanganga mawonso mu kuma kia k. diandi

Rom 8:28 ana babokelwa mun’owu wa k. diandi

Rom 9:11 k. dia Nzambi, ke muna mavangu ko

Efe 3:11 Mun’owu wa k. dia mvu ya mvu

KANIKINA

, Mav 5:28 Twatoma k. vo ke nulongela

Yob 23:12 lutila mana y.

KASAKESA

, Mav 13:15 avo diambu nuna diau muna k., nuvova dio

Rom 1:12 t. muntu yo nkwandi

Kol 3:16 k. muntu yo nkwandi

Tit 1:9 k. muna longi diavimpi yo tumba

Ayi 10:25 k. muntu yo nkwandi, yo siamanana wo

1Ko 14:31 balongoka yo k.

KASIANGA SUNGIDIDI KO

, Luk 10:40 Mareta k. mu kuma kia ulolo wa salu

KATI

, Rom 7:22 muna kiwuntu kiame k.

2Ko 4:16 kiwuntu kieto kia k. kivangululwanga

Efe 3:16 kiwuntu kieno kia k. kiakumama

KATIKISA

, 1Nti 18:21 nkia kolo n. muna mambu mole?

Mat 21:21 avo nuna ye lukwikilu yo lembi k.

Rom 1:20 ke bena ye mpila b. yo ko

KATULA

, 1Ko 5:13 N. muntu a mbi vana kati kweno

KAYISA

, 2Yo 10 ke k. nkutu ko

KE ANSONGI KO

, Mav 24:15 lufuluku lwa awana bena vo k.

KE DILENDAKANA KO

, Yob 42:2 Kavena diambu ko okanini vanga dina vo k.

Mat 19:26 kwa wantu k., kansi kwa Nzambi

KEFA

, 1Ko 15:5 wamoneka kwa K., i bosi kwa

Ngl 2:11 vava K. kayiza oku Antiokia, yantumba

KEMBELELA YA

, Nk 146:1 Yambula kiwuntu kiame k.

Nk 150:6 Yawonso ifulumunanga, yambula y.

Lus 19:1 ndong’ayingi ivovele vo: N.!

KENDALALA

, 1Sa 1:15 mono i nkento w.

Ngn 24:10 Avo o. muna lumbu kia mpasi

Kim 7:3 ndose y. ntima itomesanga

1Ko 15:19 tuviokele awonso o k.

Flp 2:26 [Epaferodito] k. kikilu e kuma kadi

Kol 3:21 kimana balembi k.

1Te 5:14 lufiaulwisa awana b.

KENDELEKA

, Nk 78:41 k. Mvauki

Efe 4:30 l. mwand’avelela a Nzambi

KENZA

, Zak 13:9 I. nze una ukenzelwanga palata

KESA

, Yer 20:11 Yave okedi yame nze k.

KIESE

, Nek 8:10 kadi e k. kia Yave i swekameno dieno

Yob 38:7 ntetembwa za mene-mene zayengolokanga ye k.

Nk 32:1 K. kwa ndiona una vo e sumu diandi difukilu

Nk 94:12 Nkwa k. o muntu ona osingikanga

Nk 100:2 Nusadila Yave ye k.

Nk 137:6 kuma ya k. kiame

Nk 144:15 Akwa k. o nkangu una vo Yave i

Ngn 27:11 E mwan’ame, mwesa ntim’ame k.

Kim 2:24 mona e k. muna salu kiangolo

Yes 65:14 E selo yame beyengoloka mu kuma kia k.

Mat 5:3 K. kwa awana bazeye vo mambu ma Nzambi bavuidi o mfunu

Luk 8:13 batambwidi dio kuna k., kansi

Luk 15:7 k. kuna zulu mu kuma kia nsumuki

Yoa 16:22 ke vena muntu ko okunukatula e k. kieno

Mav 20:35 E diambu disundidi e k. i vana ke mu

Rom 12:15 Nukala ye k. kumosi ye ana bena mu k.

Rom 15:13 yambula Nzambi kanuzadisa ye k. yo

1Te 1:6 k. kia mwand’avelela

1Ti 1:11 nsangu zambote za Nzambi a k.

Ayi 12:2 muna k. kasilwa i kazizidila

3Yo 4 k. kisundidi mu wá vo wan’ame muna ludi bekangalelanga

KIKUNDI

, Nk 25:14 k. kiakola yo Yave kia

KÎKWA

, 1Ko 12:18 Nzambi osidi konso k.

KILEKE

, Yob 33:25 e nitu andi yakituka se yampa, lutila nitu ya k.

Nk 71:17 ngeye okundonganga tuka muna k. kiame

Mak 10:20 ilundanga mo tuka muna k. kiame

1Ti 4:12 kuyambula ko vo muntu kaveza k. kiaku

KIMBANGI

, Mat 18:16 k. kia wantu wole yovo atatu

Yoa 18:37 yasila e ludi k.

KIMBENI

, Tuk 3:15 K. isia ova kati kwa ngeye yo nkento

KIMFIETETE

, Ngn 6:6 Wenda kwa k., e molo

Ngn 30:25 y. ikubikanga madia muna nsungi a sivu

KIMFUMU

, Dan 4:34 k. kiandi i k. kiakwele mvu

KIMPA

, 1Ko 4:9 antumwa, basukinina vaikiswa muna k.

1Ko 4:9 tukitukidi se k.

KIMPALA

, Nk 37:1 kumwena mimpanga-mambi e k. ko

Nk 73:3 mbwenene akwa lusanu k.

Nk 106:16 bamwena Mose k.

Ngn 14:30 e k. kiwolesa e visi

1Ko 13:4 O zola ke kwina ye k. ko

KIMPUMBULU

, Nk 37:10 y. ke bekala diaka ko

Ngn 15:8 E kimenga kia y. kiangemi kuna kwa Yave

Ngn 15:29 Yave wavavuka y.

Ngn 29:2 vava y. beyalanga, o nkangu ubumanga

Yes 26:10 k. kana nkutu vo osongelo e dienga

Yes 57:21 Ke vena luvuvamu ko kwa y.

KIMVUAMA

, Nk 62:10 Avo k. kiaku kiwokele, kusie kio ntima ko

Ngn 11:28 Ndiona osianga vuvu muna k., bwa kebwa

Ngn 18:11 E k. kia mvuama kina nze yaka kia lutaninu muna ngindu zandi

Ngn 30:8 Kumpani usukami ko ngatu k.

Kim 5:10 o nzodi a k. ke singa yukuta nluta miandi ko

Yez 28:5 O ntim’aku uzele yo lulendo mu kuma kia k. kiaku

Mat 6:24 Ke nulendi kala ntaudi za Nzambi ye K. ko

Mat 13:22 nkum’a umpukumuni wa k.

Luk 16:9 Nuyivangila yikundi muna u. wa vilwa

Lus 18:7 zingila muna k. kiandi kondwa kwa nsoni

KIMVUMINA

, Luv 3:8 nsi ifwamfumukanga k. yo wiki

Yes 60:16 onua e k. kia zula

Ayi 5:12 nuvutukidi yangalela k.

1Pe 2:2 nuzolanga k. kina ke kiasangwa lekwa ko

KIMWANA-MWANA

, 1Ko 13:11 yayindulanga nze k., yabadikanga nze k.

KIMWANDA

, Rom 1:11 yanuvana lukau lwa k.

1Ko 2:15 nkwa k. ofimpanga mawonso

1Ko 15:44 ifulukila muna k.

KINA

, Afu 11:34 mwan’andi ankento ovaikidi yo k.

KINA MFUNU KO

, Nk 119:141 kw’akaka k., vezwa ivezwanga; kansi

KINGANGA KIA KINTINU

, 1Pe 2:9 k., nu zula kiavauka

KINGULA

, Mav 15:36 twenda k. ampangi twazaya kana aweyi bena

KINI

, 1Tu 29:15 lumbu yeto ina nga k.

Nk 91:1 tininu muna k. kia Mpungu-ngolo

Kol 2:17 mambu mama i k. kia mana mekwiza

Yak 1:17 ona kena ye soba-soba ko nze nzietomok’a k.

KINITU

, 1Ko 2:14 nkwa k. ke tambulwilanga

KINKENGI

, Mav 1:20 Yambula k. kiandi kiabongwa

KINKITA

, Mat 22:5 ke bavuidi wo mfunu ko, muna k. kiandi

Yak 4:13 tuvanga k. yo baka nluta

KINSALUKISA

, Luk 21:34 lumbu kiakina kikunuluakila kuna k.

KINSANGA

, Mav 20:31 yanuwondelela kuna k.

KINTINU

, Luv 19:6 Nukituka se K. kia anganga

Dan 2:44 Nzambi a zulu otongeka k.

Dan 7:14 Oveno e wisa, nkembo ye k.

Dan 7:18 avauki betambula k.

Mat 6:10 E K. kiaku kiza. O luzolo lwaku

Mat 6:33 nuvavanga ntete K. ye

Mat 21:43 K. kivewa kwa zula kiyimanga e mbongo

Mat 24:14 E nsangu zazi zambote za K. zisamunua

Mat 25:34 Nuiza, nuavua e K. kina nuakubikilwa

Luk 12:32 i luzolo lwa Se kanuvana e K.

Luk 22:29 nkangidi yeno e kangu, dia k.

Yoa 18:36 K. kiame ke kia nza yayi ko

Mav 1:6 nga mu ntangwa yayi ovutula k.?

1Ko 15:24 otambika K. kuna kwa Nzambi andi

Ngl 5:21 K. kia Nzambi ke bevua kio ko

Kol 1:13 yo kutufila muna k. kia Mwan’andi

Lus 11:15 k. kia nza kikitukidi se K.

KINTWADI

, Efe 4:3 tatidila k. kia mwanda

Efe 4:13 yavana tulwaka muna k. kia lukwikilu

KISI NSI

, Flp 3:20 k. kieto kuna zulu kina

KITUKA

, Luv 3:14 Omono I. Konso una Nzolele K.

Mat 17:2 O. vana bena

1Ko 9:22 n. nze wantu a mpila zawonso kimana

KITUNGA

, Mat 14:20 nkesona zina zisuvidi, y. 12

KIWUNTU

, Efe 4:24 nuvuata k. kiampa

Kol 3:9 Nukatula k. kiankulu ye mavangu mandi

KIZALU

, Tuk 9:11 Kisinga fwasa diaka vangwa yamoyo muna k. ko

Mat 24:38 lumbu ina yavitila e K., badianga

2Pe 2:5 vava katwasa k. muna nza

KIZEKEYA

, 2Nti 19:15 K. oyantikidi samba vana ntadisi a Yave

KOKA

, Yes 35:6 k. otakuzioka nze mvanda

KOKO

, Nk 145:16 Oziulanga k. kwaku yo lungisa e zolela

Yes 41:10 ikusimbinina muna k. kwame kwalunene

Mat 6:3 k. kwalumonso kwalembi zaya dina divanganga k. kwalunene

Yoa 12:38 k. kwa Yave kwa nani kusengomweno?

KOKOLA

, Mat 26:34 vitila e nsusu y., okumpanina nkalu

KOLAMA

, Nta 20:10 Owau nuwá, yeno a.!

1Sa 15:23 o k. kufwananene ye sumu dia tá ngombo

KOLAMENA

, Yoa 3:36 ndiona o. Mwana, ke mona moyo ko

KOLO KIANDWELO

, Nk 30:5 makasi mandi ma k.

2Ko 4:17 mpasi zeto za k.

Ayi 11:25 vana fulu kia yangalala o wete wa sumu wa k.

KOLOWA

, Ngn 12:4 nkento ambote i k. kwa nkaz’andi

Mat 27:29 bavangidi k. a nsende

1Ko 9:25 tambula k. iwolanga

KOLWA

, Efe 5:18 Ke n. ko

KOMA

. Tala NTI.

KONDE

, Mat 13:47 Kintinu kia zulu kina nze k.

Luk 5:4 nualeka m. meno, nuabaka e mbizi

KONDELO

, Yak 2:15 avo mpangi ayakala yovo ankento o. mvuatu

KONDWA KUMA

, 1Pe 2:19 dialuyangalalu, avo obangikwa k.

KONDWA MFUNU

, Nk 101:3 Kitala diambu d. ko

1Ko 1:28 Nzambi wasola e lekwa y.

Nta 21:5 tumengene mbolo yayi y.

KONDWA NGANGU

, Ngn 14:15 muntu w. okwikilanga konso diambu

Yes 41:29 E teke yau mupepe kwandi ye lekwa y.

KONDWA TULU

, 2Ko 6:5 muna n., muna nkondelo a madia

KONDWA WANA

, Nsi 7:14 ke vekala yakala ko yovo nkento o.

KONDWA VILWA

, Nsi 32:4 Nzambi ona o.

KONELEO

, Mav 10:24 K. wakutakesa yitu ye akundi

KORA

, Nta 26:11 wan’a K. ke bafwa ko

Yud 11 ukolami wa K.

KOSOMOKA

, Nk 51:17 yimenga kwa Nzambi i mwand’a k.

Ngn 18:14 nani olenda zizidila ntim’a k.

Ngn 29:1 obadisanga ntim’andi ku kinsalukisa, k.

Yes 57:15 izinganga ye awana b. ye alembami

KOSOMONUA

, Nk 40:12 O bi wame wingi, u.

KOTA

, Yud 4 wantu ankaka b. vovo lwina

KOTESA

, Nsi 6:7 ofwete mio k. muna ntima mia wan’aku

KRISTU

, Mat 16:16 Ongeye u K., wa Mwan’a

Luk 24:26 Nga ke diavavanga ko vo K. kamona mpasi zazi?

Yoa 17:3 yo Yesu K. ona watuma

Mav 18:28 kubasonga muna Sono vo Yesu i K.

1Ko 11:3 ntu a K. i Nzambi

KRISTU ZALUVUNU

, Mat 24:24 K. ye ngunza zaluvunu zibundumuka

KUBAMA

, Mat 24:44 oyeno mpe n.

Efe 6:15 n. mu samuna e nsangu zambote

2Ti 3:17 k. muna mavangu mawonso mambote

KUBIKA

, Yoa 14:2 isinga kwenda y. e fulu

1Pe 5:10 Nzambi yandi kibeni o.

KUBIKA MAMBU

, Efe 1:10 muna k. muna ntangwa yasikidiswa

KUKIYALA

, Ngn 16:32 Ndiona ozeye k. osundidi ndiona obakidi

KUKIVANA

, 1Ti 4:15 Toma yindula, u.

KUKIVUNINA

, Rom 12:9 O zola kweno yambula kwakondwa k.

KÛLA

, Nk 49:7 Ke mosi ko olenda k. mpangi andi

Os 13:14 muna Ziami i.

KUMAMA

, Yos 1:7 Kala yo unkabu, k. kaka

Yes 35:4 N. Ke numoni wonga ko

1Ko 16:13 nusikila muna lukwikilu, n.

2Ko 12:10 avo ntovokele, ozevo n.

KUMBA

, Lev 19:16 kwendi oku y’oku ko muna mwanganesa m.

Ngn 20:19 Ndiona ozolanga m.

KUMI

, Tuk 18:32 Kifwasa yo ko mu kuma kia k.

KUMIKA

, 1Sa 30:6 u. muna Yave

Yes 35:3 N. o moko mayovoka

Yes 41:10 I., elo, ikusadisa

Luk 22:32 vava ovutuka, k. mpangi zaku

Mav 14:22 b. alongoki yo kubakasakesa

1Ko 8:1 kansi o zola k. kukumikanga

1Ko 10:23 mawonso mansongi, kansi ke mawonso ko m.

Yud 20 n. lukwikilu lweno lwavauka

KUMOSI

, Mav 15:25 tubakidi nzengo k.

KUNA

, Nk 126:5 b. kuna mansanga

Yes 65:22 Ke b. mpatu ko, kimana akaka badia

1Ko 3:6 Omono y., Apolo wayitila maza

Ngl 6:7 muntu, konso kina k. i kiau mpe kekutika

KUNA KUVAIKILANGA E NTANGWA

, Yes 41:2 wabundumuna muntu kuna k.

KUNDA

, Mat 25:31 Mwan’a muntu vava kekwiza, ovuanda vana k. kiandi

KUNDA KIA KIMFUMU

, Nk 45:6 Nzambi i k. kiaku yamu mvu ya mvu

Yes 6:1 Yave ovuende vana k. kiazangama

Dan 7:9 vasiwa e k.

Luk 1:32 Nzambi okumvana k. kia Davidi

KUNDA KIA LUFUNDISU

, Yoa 19:13 Pilato ovuende vana k.

Rom 14:10 yeto awonso tutelama vana k.

KUNIMA

, Luk 9:62 osimbidi e nsengo yo tala k.

KUNKU

, Man 3:24 Yave i k. kiame

Dan 12:13 kuna mbaninu, otelama, watambula e k. kiaku

KURESE

, Eze 6:3 K.: Yambula e nzo yatungululwa

Yes 45:1 kuswa kiame, K., ona nsimbidi o koko

KUSENTU

, Ngn 24:20 yimpumbulu ke bena ye vuvu kia k. ko

KUSWA

, Nk 2:2 E ntinu bakubamene mu nuanisa k.

Nk 105:15 Ke nuviakana k. yame ko

Yes 61:1 Yave u. yasamuna e nsangu zambote

KUTAKANA

, Ayi 10:25 ke tuyambula k. ko

KUTIKA

, Kim 11:4 ona otalanga matuti ke k. ko

Os 8:7 tembwa bekunanga yo k. kimbongela

Mat 9:37 mbongo yayingi muna k., kansi asadi akete

2Ko 9:6 ona okuna mbongo yakete, yakete mpe k.

Ngl 6:7 konso kina kekuna i kiau mpe k.

Ngl 6:9 t., avo tulembele yoya

KUTULULA

, Mat 18:18 konso mana n.

KUYIBUNDA E VUVU

, Ngn 14:16 zowa ke nlungaladi ko ye o. kiasaka

KUYIKULULA

, Mat 18:4 konso ona o. nze kingiana-ngiana kiaki

Yak 4:10 N. vana ndose a Yave

KUYISANA

, 1Ko 1:31 Ndiona okuyisana, yambula k. muna Yave

KUYISONGA

, 2Ko 6:4 muna mawonso t. vo tu

1Yo 2:16 k. mu kuma kia mavua

KUYIVAMBULA

, Ngn 18:1 Ndiona o. zolela yandi kevavanga

KUYIVANA

, Luv 36:2 ntima miau miabafila mu k. mu salu

KWAMISWA

, 2Ko 1:8 T. e nkwamiswa iviokele ngolo zeto

KWENDA

, 2Tu 16:9 meso ma Yave m. muna nza

KWIKIDISA

, 2Ko 5:11 tukwamanana k. wantu

2Ti 3:14 walongwa yo k.

KWIKILA

, Yoa 20:29 Akwa kiese ana ke bamwene ko, kansi b.

2Te 2:12 ke b. muna ludi ko kansi

KWIKIZI

, 2Sa 22:26 Kuna kwa nkwa k., okuyisonga vo u nkwa k.

Yob 27:5 Yavana ifwa, kiyambula k. kiame ko

Nk 25:21 k., yambula kiantanina

Nk 101:2 Ikangalela muna k. kia ntima muna nzo ame

Mik 6:8 Vanga owu wansongi yo zola e k.

Luk 16:10 Ndiona wina ye k. muna mambu makete

1Ko 4:2 divavuanga kwa selo vo bawanuka ye k.

1Ko 10:13 Nzambi nkwa k., ke yambula ko vo

Lus 2:10 Zizidila ye k. kana nkutu yamuna lufwa

L

LAKUKA

, Lus 3:16 Wau vo w.

LAMBU

, Yes 25:6 l. dia madia, l. dia vinyu

LAMBULA

, Yes 54:2 l. e nsinga mia saba kiaku

LANDA

, Mat 4:20 basisidi makonde mau, b.

Mat 19:21 wiza n.

Lus 14:4 b. Mwan’a meme konso kuna

LANDA E KUNDA

, Nsi 32:35 Diame dia l. yo senda

Ngn 20:22 Kuvovi ko vo: “Landa i.!

2Te 1:8 vava k. kw’awana

Rom 12:19 Azolwa, ke n. ko

2Te 1:6 l. kw’awana bekulumwesanga e mpasi

LAU

, Ngl 6:10 tubakidi e l., twavanga edi diambote

Flp 1:29 l. diamona mpasi mu kuma kiandi

LAUKA

, Yoa 10:20 Nkuya kena wau, o.

LAZARO

, Luk 16:20 nlombi, nkumbu andi L.

Yoa 11:11 nkundi eto L. olele

Yoa 11:43 L., vaika!

LEKWA KIANGEMI

, Mat 24:15 l. kitwasanga lufwasu

LELAMA

, Nk 26:12 kulu kwame kutelamene vana v.

LEMBAMA

, Ngn 25:15 lubini l. lulenda tolola visi

Zak 9:9 N., okwizilanga vana buluku

Yak 4:6 vo i a. ubavene nsambu

1Pe 3:4 ntim’anleka yo l.

LEMBI FWA

, 1Ko 15:53 nitu eyi ifwanga ivuata eyi i.

LEMBI FWANA

, 1Ko 11:27 nua e mbungwa wau k.

LEMBI KIÁ

, 1Ko 14:8d., nani okubama

LEMBI LONGWA

, Mav 4:13 yo Yoane, wantu b.

LEMBI MONEKA

, Rom 1:20 fu yandi i. itomene moneka

2Ko 4:18 sia meso muna lekwa i.

Ayi 11:27 nze yandi wamonanga Ndiona o.

LEMBI WOLA

, 1Ko 15:42 ifulukila muna nitu i.

LEMBI YINDULA

, Yob 6:3 mpovele mambu l.

LEMVOKA

, Luv 24:7 vanga tuvanga mo ye t.

1Sa 15:22 o l. kusundidi yimenga

1Nti 3:9 vana ntim’a n. kwa selo kiaku

Nk 51:12 Sikamesa luzolo lwa k.

Yoa 14:15 Avo nunzolele, n. nkanikinu miame

Mav 5:29 Tufwete l. Nzambi ke mu wantu ko

Rom 5:19 muna n. wa muntu mosi, ndonga

Rom 6:17 n. Nzambi ye nsi a ntima

Rom 16:26 yakwikila ye k.

Efe 6:5 Antaudi, n. mfumu zeno

Flp 2:8 songa n. yamuna lufwa

Ayi 5:8 walongoka n. muna mpasi kamona

Ayi 13:17 N. awana bevitanga o ntu

Yak 1:22 N. diambu

LENDAKANA

, Rom 12:18 Avo d., nukadila kuna luvuvamu

LEVI

, Mal 3:3 ovelelesa wan’a L.

LOKO

, Luk 12:15 nuyikenga ye l. diawonso

1Ko 5:11 nuyambula kala entwadi ye nkwa l.

1Ko 6:10 akwa l., ke bevua Kintinu kia Nzambi ko

Kol 3:5 l., dina vo i nsambil’a teke

LOKOKELA

, Luv 20:17 K. nkento a nkwaku

LOLOKA

, Nek 9:17 Nzambi wakubama mu l.

Nk 25:11 L. o bi wame, kana una vo wanene

Nk 103:3 O. mbi aku yawonso

Ngn 17:9 Ndiona o. e sumu, nzola kesiamisanga

Yes 55:7 kadi Nzambi, o. emvimba

Mat 6:14 avo n. wantu, Se dieno o. mpe

Mat 18:21 nkumbu kwa mfwete l. mpangi ame?

Kol 3:13 Wauna Yave k. kuna mvevo

LOMBA

, Nsi 10:12 adieyi o Yave k.

Nk 2:8 U., ikuvana zula

Mik 6:8 O Yave adieyi k. kwa ngeye?

Mat 6:8 ozeye mana nuvuidi o mfunu una ke n. ko

Mat 7:7 Nukwamanana l., ozevo nuvewa

Yoa 14:13 Konso dina n. muna nkumbu ame, ivanga

Efe 3:20 lutila nkutu mawonso t.

1Yo 5:14 t. mun’owu wa luzolo lwandi

LOMBOKA

, Sef 1:15 Lumbu kia tombe yo l.

LOMBWA

, Luk 12:48 wavewa yayingi, mayingi k.

LONGA

, Afu 13:8 Manoa ovovele vo: k. dina tuvanga

Eze 7:10 Ezera wakubika ntim’andi muna l.

Nk 32:8 I. e nzila ofwete kwendela

Nk 143:10 U. yavanga luzolo lwaku

Ngn 9:9 L. o nkwa unsongi, o zayi wandi uwokela

Ngn 19:18 L. mwan’aku ekolo vena ye vuvu

Ngn 22:6 L. mwana; kana nkutu vava kenuna

Ngn 23:13 Kuyambula l. mwana ko

Yes 48:17 Ndiona o. muna wete diaku

Yer 31:34 Ke vena muntu ko o. diaka nkwandi

Mat 7:28 e ndonga isivikidi e mpil’andi ya l.

Mat 7:29 w. nze nkwa wisa

Mat 28:20 n. balunda mambu mawonso

Yoa 7:16 Mana i. ke mame ko, ma ndiona

Rom 2:21 ongeye o. akaka, kukuyilonganga ko e?

Rom 15:4 masonekwa muna k.

1Ti 2:12 Kivene nswa ko kwa nkento k.

Lus 3:19 ana nzolele, i.

LONGI

, Ngn 1:7 Mazowa bevezanga ngangu ye l.

Ngn 3:11 kubembola l. dia Yave ko

Ayi 12:11 ke vena l. ko ditwasanga kiese

LONGO

, Nsi 7:3 Ke nufwete kanga yau kangu dia l. ko

Mat 22:2 ntinu ona okubikidi o nkinzi a l.

Yoa 2:1 muna Kana mwakala nkinzi a l.

Ayi 13:4 l. yambula lwazitiswa kw’awonso

Lus 19:7 l. lwa Mwan’a meme lulweke

LONGOKA

, Nsi 4:10 Unkutakesela o nkangu kimana b.

Flp 4:9 mambu mana n., i mau nuvanga

2Ti 3:7 b. ntangwa zawonso, kansi yau

LONGWA

, Yes 54:13 O wan’aku awonso b. kwa Yave

LOTI

, Luk 17:32 Nuyindula nkaz’a L.

2Pe 2:7 Wavuluza L. wa muntu a nsongi

LOWA

, Nk 110:3 vu kiaku kia matoko nze l.

LUBAMBA

, Ngn 13:24 Ndiona olembi sadilanga l.

LUBANGAMU

, Nk 72:14 Okubakûla muna l. ye nsoki

Kim 7:7 l. lulenda fila o nkwa ngangu mu lauka

Mat 13:21 vava kizidi l., vana vau otele sakuba

Mak 4:17 vava kizidi l., batel’e sakuba

Mak 10:30 wana, ye mpatu, kumosi ye l.

1Te 2:2 twakala yo unkabu muna l.

LUBANTIKU

, Yes 46:10 Tuka kuna l. isamunanga e mbaninu

Zak 4:10 Nani waveza e lumbu ya l. lwandwelo?

Mat 24:8 Mambu mama i l. lwa nsongo

LUBINI

, Nk 34:13 lunga-lunga l. lwaku muna mambu mambi

Ngn 10:19 ndiona olunga-lunganga l., nlungaladi

Ngn 18:21 lufwa ye moyo una muna wisa kia l.

Yes 35:6 l. lwa mababa lukaza ye kiese

Yes 50:4 Yave umpene l. lwa awana balongwa

Yak 1:26 ke kebanga l. lwandi ko

Yak 3:8 l., ke vena muntu ko olenda lo lemvola

LUDI

, Nk 15:2 Yo vova l. muna ntim’andi

Nk 119:160 E diambu diaku i l.

Ngn 23:23 Sumba e l., kuteki kio ko

Yoa 4:24 bafwete kunsambila muna mwanda ye l.

Yoa 7:28 Ndiona wantuma w.

Yoa 8:32 nuzaya e l., e l. kikunuvevola

Yoa 14:6 Mono i nzila ye l. yo moyo

Yoa 16:13 o mwanda a. okunufila muna l. kiawonso

Yoa 17:3 ngeye Nzambi mosi kaka a.

Yoa 17:17 Ubavaula muna l.; e diambu diaku i l.

Yoa 18:38 Pilato umvovese vo: Nki i l.?

2Ko 13:8 katulendi vanga diambu ko muna telamena e l.

Efe 4:25 nuvovanga e l. muntu yo nkwandi

2Pe 1:12 toma sikidiswa muna l. kina omo yeno

3Yo 4 o wan’ame muna l. bekangalelanga

LUDIA

, Mav 16:14 L., nlele mia se kia nduwa katekanga

LUFIAULWISU

, Rom 15:4 muna l. lwa Sono

LUFULUKU

, Mat 22:23 Asaduki bevovanga vo ke vena l. ko

Mat 22:30 muna l. akala ke besompa ko

Yoa 5:29 awana bavanga mambote b. mu vua

Yoa 11:24 ofuluka muna l. muna lumbu kia mbaninu

Yoa 11:25 Mono i l. yo moyo

Mav 24:15 l. lwa ansongi ye awana bena vo

1Ko 15:13 Avo kavena l. ko, Kristu kafuluka ko

LUFUNDISU

, 1Pe 4:17 l. lwayantikila muna nzo a Nzambi

LUFWA

, Ru 1:17 konso diambu diampambula yo ngeye avo ke l. ko

Nk 89:48 Nkia muntu ozinga, yandi kamoni l. e?

Yes 25:8 Oyandi ofokola l. yakwele mvu

Yez 18:32 Kiyangalelanga l. lwa muntu ko

Os 13:14 E L., o manga aku aweyi?

Yoa 8:51 ndiona olunda diambu diame, kemona l. ko

Rom 5:12 i nsayana lwasayana o l. kwa wantu

Rom 6:23 mfutu a sumu i l.

1Ko 15:26 mbeni a nsuka ofukiswa e mvimba i l.

1Te 4:13 awana balele muna l.

Ayi 2:9 Yesu wayeleka l. mu kuma kia wantu

Ayi 2:15 babundunua kwa wonga wa l.

Lus 21:4 l. ke lukala diaka ko

LUFWA LWAZOLE

, Lus 2:11 kemona nkutu l. ko

Lus 20:6 l. ke luna ye nkuma ko

Lus 20:14 e yanga dia tiya l. disunzulanga

LUFWASU

, 2Te 1:9 tumbu kia l. lwa mvu ya mvu

2Pe 3:7 l. lwa yimpumbulu

LUKA

, Kol 4:14 L. wa ngang’a mawuku anzolwa

LUKANU

, Ayi 10:26 avo tusumukina kuna l.

LUKATIKISU

, Yak 1:6 kalombelanga muna lukwikilu, ke mu l. ko

Yud 22 fwila ankaka e nkenda ana bena yo l.

LUKAU

, Lev 7:37 l. lwa ngioka, l. lwa mbwaza, l. lwa sumu

1Tu 29:9 nkangu umwene kiese wau bavene t.

Yes 1:11 Nsulukidi o t. tweno twangioka

Rom 6:23 l. lwa Nzambi i moyo a mvu ya mvu

1Ko 7:7 konso muntu una yo l. luna kavewa kwa

Yak 1:17 Konso l. lwambote kuna ntandu lutukanga

LUKAU LWA NDUA

, Flp 2:17 ngitilu nze l.

LUKENDALALU

, Nk 38:6 l. lumbu ke lumbu

LUKISA

, 1Ko 10:11 masonekwa muna k.

LUKÛLU

, Nk 49:7 Ke mosi ko olenda vana l. kwa Nzambi

Mat 20:28 Mwan’a muntu, vana moyo andi se l.

Rom 8:23 vevolwa muna nitu zeto muna l.

LUKWIKILU

, Nk 27:13 Akweyi yadi kala kele vo kikadi yo l. ko

Kab 2:4 nsongi, muna l. i kekadila o moyo

Luk 17:6 Kele vo o nene wa l. ukala nze mbongo yakete-kete

Luk 18:8 Mwan’a muntu vava kekwiza, nga owana kikilu l.?

Yoa 3:16 konso ona osonga l. muna yandi

Rom 1:17 nsongi muna l. i kekadila o moyo

Rom 4:20 wakumama muna l.

2Ko 5:7 mu l. tukangalelanga

Ngl 6:10 kw’awana tuna yau entwadi muna l.

Efe 4:5 Mfumu mosi, l. lumosi, luvubu lumosi

2Te 3:2 ke wantu awonso ko bena yo l.

2Ti 1:5 l. lwaku lwakondwa kivunina, luna lwateka

Ayi 11:1 l. i lusikidisu lwa mana mesiwanga e vuvu

Ayi 11:6 kondwa kwa l. ke dilendakana ko mu

Yak 2:26 l. lwakondwa mavangu, lwafwa

1Pe 1:7 l. lweno lwazikukila muna lutonto

LULEMBAMU

, Ngn 15:33 l. luvitanga nkembo

1Ko 4:13 vava tuvovelwanga e mbi, tuvutulanga kuna l.

LULENDO

, Nsi 17:12 osonga l. muna lembi wila

Nk 19:13 kalembi vangila mambu kuna l.

Ngn 8:13 Mbengene umvuania, l.

Ngn 11:2 Avo l. lwizidi

Ngn 16:5 Akwa ntima mia l. angemi kuna kwa Yave

Ngn 16:18 vitila muntu kabwa, l. luvitanga

Yak 4:6 Nzambi osidi akwa l. kitantu

2Pe 2:10 Akwa unkabu wambi yo l.

LULOLOKO

, Mat 26:28 menga, mebunguka muna l.

LULOLOKO LWA MASUMU

, 1Yo 2:2 kimenga kia l.

LULUDIKU

, Ngn 11:14 Vana vakondelo l. lwa ngangu, o nkangu bwa ubwa

LULUKISU

, Yez 3:17 ofwete kubazayisa l. lwame

Yez 33:4 avo muntu kalemvokele l. ko, o menga mandi

Yez 33:9 avo o. kimpumbulu kayambula e nzil’andi

LULUNGALALU

, Mat 24:45 Nani kieleka i ntaudi akwikizi yo l.

LUMBU

, Nk 84:10 e l. kimosi muna yanzala yaku

Yez 4:6 Konso l. mvu mosi, konso l. mvu mosi

Mat 24:36 l. ye ola, ke vena muntu ko ozeye kio

2Pe 3:8 l. kimosi nze funda dia mvu

LUMBU KIA LUWUTUKU

, Tuk 40:20 l. lwa Faro

Mat 14:6 vava kiakembelwa e l. lwa Erodi

LUMBU KIA VUNDU

, Luv 20:8 Sungamena vo e L.

Mat 12:8 Mwan’a muntu i Mfumu a l.

Mak 2:27 l. kiavangilwa mu kuma kia wantu, kansi

Luk 14:5 olembi tombola ngombe muna l.?

Kol 2:16 muntu kanufundisa mu kuma kia lunda l.

Ayi 4:9 l. kwa nkangu a Nzambi

LUMBU KIA YAVE

, Yoe 2:1 e l. kilweke! Kifinamene!

Am 5:18 E l. nkia nsasa kina kwa ngeye

Sef 1:14 E l. kifinamene! Kifinamene, mu

1Te 5:2 l. kikwiza nze mwivi

2Te 2:2 l. kilweke

2Pe 3:12 sutila e ngiz’a l.

LÛMBU LWANGOLO

, Luk 19:43 l. lwa nti miasongoka

LUMBU YAMBANINU

, 2Ti 3:1 muna l. mukwiza nsungi zampasi

LUMINGU

, 1Ko 16:2 lumbu kiantete kia konso l., lunda lekwa

LUNDA

, Mat 28:20 nubalonga b. mambu mawonso

LUNDA MAKASI

, Lev 19:18 kufwete k. ko

LUNDUMUKA

, 1Ko 9:24 N. mu mpila ina nufwete bakila nsendo

LUNGA

, Nsi 32:4 Tadi, mavangu mandi m.

Nk 19:7 nsiku a Yave w.

Mat 5:48 nukala n. nze una Se dieno kuna zulu

LUNGALALA

, Ngn 14:16 nkwa ngangu w., ovengomokanga muna mbi

LUNGA-LUNGA

, Ngn 4:23 toma l. o ntim’aku, kadi

Mav 20:28 Nutoma k. ye

Efe 5:29 odikilanga yo l. yo

1Ti 5:8 avo muntu ke toma l. esi nzo andi

Ngn 10:19 ndiona o. lubini lwandi, nlungaladi

LUNGANESA

, Mat 5:17 Kizidi fwasa Nsiku ko, l. ngizidi l.

LUNGUNGU

, Yez 1:16 vika sia vo l. lumosi luna muna kati kwa l. lwankaka

LUNUNGUNUKU

, 1Ti 4:15 l. lwamoneka kwa wantu

LUNZI

Tuk 19:26 nkaz’a Loti okitukidi se l. dia mungwa

Luv 13:22 l. dia tuti, l. dia tiya

Ngl 2:9 ana babadikilwanga vo m.

1Ti 3:15 l. ye nkubilw’a ludi

LUSAKALALU

, Mik 6:8 Yo kangalela kuna l. yo Nzambi aku!

LUSALU

, Ngn 10:2 t. twabakilwa mu mpila yambi

Yes 60:5 O t. twa zula kwa ngeye tukwiza

Mat 6:21 kuna kwina l., i kuna mpe kukala

Mat 13:44 Kintinu kina nze l. lwaswekama muna

Luk 6:45 Muntu ambote muna l. lwambote lwa ntim’andi

Luk 12:33 l. luna ke lusuka ko kuna zulu

2Ko 4:7 tuna yo l. lwalu muna yinzu yatûma

LUSANISINU

, Ngn 27:2 Yambula muntu ankaka k., ke nu’aku ko

Ngn 27:21 muntu mpe otontelwanga muna l. ketambulanga

LUSANSU

, Mat 15:3 ekuma ke nuzitisilanga nkanikinu ko mu kuma kia l. lweno?

LUSANU

, Flp 2:3 Ke nuvangila konso diambu ko kuna l.

2Te 1:4 t. vana vena nkutakani

LUSEMBO

, Kim 7:5 Diambote mu wá l. lwa nkwa ngangu

LUSENDE

, 2Ko 12:7 yasiwa l. omu nitu

LUSENGOMOKO

, Rom 8:19 tima diawonso o l. lwa wana

LUSIKIDISU

, 2Ko 1:22 kutuvana l. lwa mana mekwiza

Efe 1:14 wateka vewa se l. lwa vua dieto

1Te 1:5 yo mwand’avelela yo l. lwayingi

LUTAKANA

, 1Ko 4:6 Ke n. mana masonama ko

LUTANINU

, Flp 3:1 kunusonekena mambu mau mamosi, kadi d. kwa yeno

LUTONTO

, Mat 6:13 Kutuyambula ko twabwa muna l.

LUTOVOKO

, Rom 15:1 tufwete natanga l. lw’awana bakondelo e ngolo

LUTULA

, Ngn 29:21 Avo selo o. okituka se ntokozi

Ngn 29:15 o mwana w. nsoni ketwasanga

LUVATI

, Tuk 2:22 l. kakatwidi kwa yakala, ovangidi nkento

LUVEVOKO

, Rom 8:21 l. lwa nkembo a wan’a Nzambi

2Ko 3:17 vana vena mwand’a Yave, i vena l.

1Pe 2:16 ke nusadila l. ko nze fukwa

2Pe 2:19 bekubasilanga nsilu a l.

LUVILUKU LWA NTIMA

, Mav 26:20 songa mavangu ma l.

Rom 2:4 Nzambi ovavanga kufila muna l.

2Ko 7:10 ntantu za luzolo lwa Nzambi zitwasanga l.

LUVUBU

, Luk 3:3 wele alonginge l.

1Pe 3:21 l., owau lukunuvuluzanga

LUVULUZU

, 2Tu 20:17 nutelama, nutala una k.

Est 4:14 l. muna fulu kiankaka lutuka

Nk 3:8 l. kwa Yave lwina

Luk 21:28 l. lweno lufinamene

Mav 4:12 ke vena l. muna muntu akaka ko

Rom 13:11 l. lweto lufinamene ke mu

Flp 2:12 sala kuna vumi muna diambu dia l. lweno

Lus 7:10 L. lutukidi kwa Nzambi eto

LUVUNU

, Nk 34:13 lunga-lunga e befo muna vova l.

Mat 26:59 Mbazi a Nkanu bavavidi kimbangi kia l.

Ngl 2:4 mpangi za l. ana bakoteswa muna kinsweki

Efe 4:25 nuayambula l., nuvovanga e ludi

2Te 2:11 bakwikila muna l.

LUVUVAMU

, 1Nti 4:25 Isaele bakala mu l., konso muntu kuna nsi

Nk 29:11 osambula nkangu andi yo l.

Nk 37:11 Bezingila muna l. ye kiese

Nk 72:7 L. luwokela yavana e ngonde ke ikala diaka ko

Nk 119:165 Awana bezolanga nsiku aku, mu l.

Ngn 1:32 l. lwa mazowa lukubafwasa

Ngn 3:23 i nkangala okangalela mu l.

Ngn 12:3 Kavena muntu ko ovuila l. muna umpumbulu

Ngn 17:1 mbolo ayuma isundidi o wete vana vena l.

Yes 9:7 wokela kwa l., ke kukala nsuka ko

Yes 32:18 vana fulu kia l.

Yes 48:18 l. lwaku lukala nze nkoko

Yes 54:13 l. lwa wan’aku lwayingi lukala

Yes 57:21 Ke vena l. ko kwa yimpumbulu

Yes 60:17 Itumbika l. se akengi aku

Yer 6:14 L.! Kansi, l. nkatu

Os 2:18 Ikubayambula bazingila kuna l.

Mak 9:50 nukala yo l. yeno ye yeno

Yoa 14:27 L. inusisìdi; inuvene l. lwame

Rom 8:6 o nyindu a mwanda, l.

Rom 12:18 nukadila kuna l. yo wantu awonso

Flp 4:7 l. lwa Nzambi luyingila ntima mieno

1Te 5:3 L. ye ngemba!

1Pe 3:11 kavava l. yo tatidila lo

Lus 6:4 oveno nswa wa katula l. ova nza

LUYALU

, Yes 9:7 wokela kwa l. lwandi ke kukala nsuka ko

LUYAMBULWILU LWA MASUMU

, Lev 16:34 lomba l. nkumbu mosi muna mvu

LUYANGALALU

, 1Tu 28:9 sadila Nzambi ye l. lwa ntima

LUYINDULU

, Luk 22:19 Nukwamanana wo vanga muna l. lwame

LUZINDALALU

, Ngn 25:15 Muna l. i mukwikidisilwanga e mfumu

Luk 8:15 yima mbongo muna l.

Luk 21:19 Muna l. lweno i nuvuluzila mioyo mieno

Rom 5:3 e mpasi i zitwasa l.

Rom 9:22 Nzambi wazola songa l. kwa wantu

1Ko 13:4 zola kuna yo l. ye ngemba

1Te 5:14 lusonga l. kwa wantu awonso

Yak 1:4 l. yambula lwalunganesa e salu kiandi

Yak 5:8 n.; nusikidisa ntima mieno

Yak 5:11 Nwawá o l. lwa Yobi

2Pe 3:9 O Yave o. kaka

2Pe 3:15 l. lwa Mfumu eto se luvuluzu

LUZOLO

, Nk 40:8 Ovanga l. lwaku, i diau iyangalelanga

Nk 51:12 Sikamesa l. lwa kulemvokela

Nk 143:10 Undonga yavanga l. lwaku

Mat 6:10 O l. lwaku lwavangama ova ntoto

Mat 7:21 awana kaka bevanganga l. lwa Se diame

Luk 22:42 l. lwame ke lwau ko, olwaku kaka

Yoa 6:38 nkulumukini, ke mu vanga l. lwame ko

Mav 21:14 Yambula l. lwa Yave lwavangama

Rom 12:2 l. lwa Nzambi, lwambote, lwatondakana

2Ko 8:12 avo l. lwa vana luna vo

Efe 1:5 mun’owu wa l. ye kani

Flp 2:20 kina yo muntu ankaka ko una ye l. nze yandi

1Te 4:3 l. lwa Nzambi, nuayikenga muna mavangu ma zumba

1Yo 2:17 ndiona ovanganga l. lwa Nzambi, ozinga kaka

1Yo 5:14 Konso dina tulombele mun’owu wa l. lwandi, okutuwá

LUZOLO LWAMBOTE

, Mat 10:11 nuvava nkwa l.

LWEKA

, Lev 21:5 ngatu l. e nitu

Nk 78:40 k. ntima muna makanga

M

MADIA

, Nek 9:15 wabavana m. matuka kuna zulu

Nk 37:25 Ngatu wan’andi bavava m.

Nk 145:15 Okubavananga m. muna nsungi andi

Yes 55:2 nusumbanga lekwa ina vo ke m. ko

Dan 1:5 kunku kiau kia lumbu ke lumbu muna m. ma ntinu

Mat 6:11 Utuvana o d. kweto kwa unu

Mat 24:45 kabavana m. muna ntangwa ifwene?

Yoa 4:34 m. mame i vanga luzolo lwa ndiona wantuma

Yoa 6:35 Mono i d. kwa moyo

Yoa 6:27 Ke nusadila m. mana mekuyifwila ko

Mav 14:17 kunuvana e mvula, kunuyukutisa yo m.

1Ko 8:13 avo m. matesese mpangi ame sakuba

MADILU

, Yes 30:23 e twelezi idila muna m.

MAFWA

, Kim 9:5 a. ke bazeye konso diambu ko

Luk 20:38 ke Nzambi a m. ko, kansi y’awana bena o moyo

MAKALA

, Rom 12:20 osia m. ma tiya vana ntu andi

MAKALU MA VITA

, Afu 4:13 900 za m. mena ye sakilwa ya sengwa

2Nti 6:17 m. ma tiya, mawonso mazungidi Elesa

MAKANDA

, Tuk 49:28 Awonso awaya i m. 12 ma Isaele

Efe 3:15 i tuku dia nkumbu za m. mawonso

MAKANGA

, Yes 35:6 maza mefwamfumuka muna m.

Yes 41:18 Ikitula m. se yanga dia maza

MAKANGU

, 1Nti 11:3 700 z’akento ye 300 za m.

MAKANI

, Ngn 15:22 Vana vakondelo mbokena m. mefunganga

Ngn 16:2 Yave ofimpanga m.

Ngn 19:21 m. mayingi muna ntim’a muntu

MAKASI

, Nk 37:8 Yambula m. ye nganzi

Nk 103:8 Yave ke funganga m. mu nzaki ko

Ngn 14:17 Ndiona ofunganga m. mu nzaki uzowa kevanganga

Ngn 21:19 nkento wazola ntatani ye nkwa m.

Efe 4:26 ke nufungi m. ko yakuna ndimuk’a ntangwa

Efe 6:4 ke nufungisa wan’eno m. ko

Kol 3:8 katula m., mvovo mia malevo

MAKAYA

, Yez 47:12 m. mau mesadilwa muna wuka

Mat 24:32 Vava tayi yandi isavukanga m., nuzayanga wo vo

MAKEDONIA

, Mav 16:9 Sauka oku M., watusadisa

MAKESA

, Zak 4:6 Ke mu ngolo za m. ko kansi muna

MAKONKO

, Yes 40:22 Ana bezingilanga vo bena nga m.

Yoe 1:4 Kina kiasisa vuku kia m.

MAKU

, Kol 4:10 M. wa yitu kia Banaba

MALAU

, Yes 65:11 nzambi a M.

MALAVU MANKOLWA

, Ngn 20:1 E vinyu mvezi, e m. kimpumbulu

MALENGO

, Ngn 26:28 nu’a m. lufwasu utwasanga

Ngn 29:5 nkwa mvovo mia m., konde keyalumunanga

Rom 16:18 muna mvovo mia m. bevunanga

MALEVO

, 1Pe 2:23 Vava kalevolwanga kavutula m. ko

MALONGI

, Nk 119:24 m. maku i luyangalalu lwame

Mat 15:9 m. mau mu nkanikinu mia wantu metukanga

Mav 15:32 bakasakese ampangi muna m. mayingi

MALU

, Yes 52:7 wete wa m. ma ndiona otwasanga

Yoa 13:5 oyantikidi sukula m. m’alongoki

MAMBU MAKINSALUKISA

, Kim 9:11 kadi e ntangw’ampasi yo m.

MAMBU MAMFUNU

, Mav 20:20 kunusamunuina m.

MAMBU MANSONI

, Rom 1:27 akala ye akala, bevanganga m.

MAMBU MANTETE

, Yes 65:17 M. ke mesungamenua diaka ko

Ngl 4:9 luvutukidi muna m.

MAMBU MASINA

, Rom 2:20 m. ye ludi

MAMBU MATEKA KANUA

, Yes 65:11 vinyu ya nzambi a M.

MAMEME

, Nk 100:3 tu m. ma madilu mandi

Yez 34:12 ilunga-lunga m. mame

Mat 25:33 Osia m. kuna koko kwandi kwalunene

Yoa 21:16 Vungula m. mame

MAMEME MANKAKA

, Yoa 10:16 M. ngina mau, ke ma mpaka yayi ko

MÂNA

, Luv 16:31 Isaele iyikidi madia momo vo m.

Yos 5:12 E m. yasuka

MANASE

, 2Tu 33:13 I mpila yayi M. kazayila vo Yave

MANGONGE

, Yez 38:2 Ngonge wa musi nsi a M.

MANISA

, Mav 20:24 y. kaka e nkul’ame ye salu

2Ti 4:7 m. o nkul’ame

MANKIZEDEKE

, Tuk 14:18 M. wa ntinu a Saleme

Nk 110:4 nganga yakwele mvu, nze kinganga kia M.

MANSANGA

, 2Nti 20:5 Ngwidi e sambu kiaku. Mbwene m. maku

Nk 6:6 nzadisi e mfulu ame ye m.

Nk 126:5 bekunina kuna m., kuna kiese bekutikila

Kim 4:1 Mbwene m. ma awana bebangikwanga

Mav 20:19 yasadilanga Mfumu muna m. ye mpasi

Ayi 5:7 Kristu walomba kuna m.

Lus 21:4 Okunguna m. mawonso muna meso mau

MARETA

, Luk 10:41 M., mambu mayingi

MARIA 1.

, Mak 6:3 mvadi a nti, wa mwan’a M.

MARIA 2.

, Luk 10:39 M. yo wunikina

Luk 10:42 M. osolele ndambu ambote

Yoa 12:3 M. obongele mazi mansunga, mantalu

MARIA 3.

, Mat 27:56 M. Mandala yo

Luk 8:2 M. Mandala, ona wavaikiswa nkuya nsambwadi

MARIA 4.

, Mat 27:56 yo M. wa ngudi a Yakobo yo

MARIA 5.

, Mav 12:12 nzo a M. wa ngudi a Yoane oyikilwanga mpe vo Maku

MASA

, Mat 13:25 okunini mbongo ambi vana vena m.

MASE

, 2Ko 12:14 m. kaka bafwete lundila wan’au

Efe 6:1 nulemvokelanga m. meno

Kol 3:20 nulemvokelanga m. muna mawonso

MASIA

, Dan 9:25 yakuna ngiz’a M. wa Mfidi

Dan 9:26 Vava kivioka tumingu 62, M. ovondwa

Yoa 1:41 Tusolwele M.

Yoa 4:25 Nzeye wo vo M. okwiza, Kristu

MATOKO

, Nk 110:3 m. nze lowa

Ngn 20:29 nkembo a m. i nkum’au

MATONDO

, Nk 92:1 diambote mu vutula m. kwa Yave

Nk 95:2 twenda vana kena twamvutula m.

Mav 28:15 Paulu wavutula m. kwa Nzambi

1Ko 1:4 Ivutulanga m. kwa Nzambi mu kuma kieno wau

Kol 3:15 Nuvutulanga o m.

Yoa 11:41 Tata, mvutwidi m. wau ungwidi

MATUTI

, Kim 11:4 ona otalanga m. ke kutika ko

Mat 24:30 Mwan’a muntu okwizila muna m.

MAVANGU

, Nk 104:24 Ekwe ulolo wa m. maku, e Yave!

Ayi 9:14 velelesa ntona muna m. mafwa

MAVANGU MA NKISI

, Nsi 18:10 Ke vafwete soloka muntu ko ovanganga m.

MAVANGU MANSONI

, Ngl 5:19 mavangu ma usafu, m.

2Pe 2:7 Loti wakendalalanga mu kuma kia m.

MAVANGU MA USAFU

, Kol 3:5 mu diambu ditadidi mavangu ma zumba, m.

MAVANGU MA ZUMBA

, Mat 15:19 muna ntima i mutukanga m.

Mav 15:20 bayikenga muna m. ye menga

1Ko 6:18 Nutina m.

Ngl 5:19 m., usafu, mavangu mansoni

Efe 5:3 m. ke meyikwa nkutu ko

1Te 4:3 i luzolo lwa Nzambi lwalu, nuayikenga muna m.

MAVATA

, Luk 4:43 samuna e nsangu zambote muna m. mankaka

MAVE

, Ru 2:12 kuna nsi a m. ma ndiona wizidi tinina

MAVUA

, Ngn 11:4 m. ke mekala mfunu ko muna lumbu kia makasi

Luk 14:33 olembi yambula m.

Ayi 10:34 nuatambulwila vo m. meno masanzua

MAWONSO

, Flp 4:8 m. maludi, ma zolakana

2Pe 3:14 nuvanga m. kimana kanuwana

MAYEMBE

, Mat 10:16 yo kondwa-kuma nze m.

MAZA

, Nta 20:10 twanuvaikisila m. omu tadi diadi?

Ngn 20:5 E makani muna ntim’a muntu mena nze m. masina

Ngn 25:25 Nze m. manzizi kwa nkwa vuina

Yes 55:1 yeno awonso nuna ye vuina, nuiza oku kwina o m.

Yer 2:13 Bambembwele, omono wa nto a m. mamoyo

Yer 50:38 m. mandi, meyuma

Zak 14:8 m. mamoyo mevaika tuka muna Yerusaleme

Yoa 4:10 oyandi wadi kuvana o m. mamoyo

Lus 7:17 kubafila kuna nto za m. ma moyo

Lus 17:1 nkembi ona ofongele vana m. mayingi

MAZI

, 1Nti 17:16 yo m. muna finkalu ke mamana ko

Mat 25:4 alungaladi, banete minda ye m.

Mak 14:4 Ekuma kefwasilanga m. mansunga?

MAZITU

, Ayi 12:1 tukatula mpe m. mawonso

MBABU

, Kim 7:7 e m. ntima ibendomonanga

MBAKI

, Luk 5:10 Tuka owau okala se m. a wantu

MBAKI A NUNI

, Nk 91:3 muna ntambu wa m.

MBALU

, Rom 14:12 konso muntu okuyitela m.

MBANDU

, Mat 24:34 m. yayi ke ikuyifwila nkutu ko

Yoa 13:15 inuvene e m.

1Ko 10:6 Mambu mama mena se m. kwa yeto

1Ti 4:12 Kala se m. kuna kwa minkwikizi

2Ti 1:13 m. a mambu mavimpi

Yak 5:10 nulanda m. ya angunza

1Pe 2:21 Kristu wanusisila m.

1Pe 5:3 nukala kaka se m. kwa kambi

MBANGI

, Nsi 19:15 disikidisilwa kaka muna nu’a m. zole

Yes 43:10 Oyeno nu m. zame, u kavovele o Yave

Mav 1:8 nukala m. zame muna

Lus 1:5 Yesu Kristu, M. Akwikizi

Lus 11:3 m. zole basakula mu 1.260 ma lumbu

MBANINU

, Yes 2:2 Muna lumbu y.

Yes 46:10 Tuka kuna lubantiku isamunanga e m.

Mat 24:14 i bosi e m. ikwiza

Mat 28:20 ngina yeno yakuna m. a tandu

MBANZA

, Nta 35:11 m. zina vo ke zampasi ko

Ayi 11:10 m. ina ye nkubilwa yasikila

MBANZA ZA TININA

, Yos 20:2 Nusola m.

MBASI

, Tuk 28:12 m. zimentenge yo kulumuka

2Nti 19:35 m. ovondele 185.000

Yob 4:18 Nzambi mbi kesololanga muna m.

Nk 34:7 m. a Yave izunganga

Dan 3:28 otumini m. andi kavuluza

Os 12:4 [Yakobo] onuene ye m.

Mat 13:41 otuma e m. zandi, bakutakesa

Mat 22:30 a. kuna zulu

Mat 24:31 m. balungalakesa awana basolwa

Mav 5:19 m. oziwidi e yelo ya pelezo

Mav 12:11 otumini m. andi, unkôlele

1Ko 4:9 kimpa kitalwanga kw’a.

1Ko 6:3 ke nuzeye wo ko vo a. tufundisa?

Ayi 13:2 batambula a. lembi wo zaya

1Pe 1:12 A. bena ye tima dia toma bakula

Yud 6 A. ana balembi tatidila fulu kiau

MBASI AMBUTA

, 1Te 4:16 ye nding’a m.

Yud 9 Mikaele wa m. vava katantana yo

MBATA

, Yoa 19:3 Bakwamanene kunwanda m. vana lose

MBATAKANI

, Mat 7:13 Nukotela muna mwelo a.

MBAZI

, Ngn 27:1 Kuyisani ko mu kuma kia m.

1Ko 5:13 Nzambi ofundisanga ana bena kuna m. e?

1Ko 15:32 twadia yo nua, kadi o m. fwa tufwa

Kol 4:5 ngangu vana ven’awana bena kuna m.

MBAZI A NKANU

, Mav 5:41 Bavaikidi muna M. bayangalele

1Ko 6:6 mpangi ofundanga mpangi andi kuna m.

Mak 13:9 wantu bekunuyekola kuna m.

MBENDOMOKI

, Ngn 11:9 m. otwasanga lufwasu kwa nkwandi

MBENI

, Nk 110:2 Yala vana kati kwa m. zaku

Mat 5:44 Nuzolanga m. zeno

Mat 10:36 m. za muntu i esi nzo a yandi kibeni

Rom 12:20 avo m. aku nzala kefwa, umvana lekwa kadia

MBEVO A VOLA

, Luk 5:24 ovovese m. vo Telama

MBI

, Tuk 3:5 nze Nzambi, nuzaya e mbote ye m.

Nk 23:4 Kimona wonga wa m. ko, kadi ongeye

Yes 5:20 Tâtu kwa awana bevovanga vo e mbote i m.

Yes 11:9 ke bevanga m. ko ngatu fwasa

Rom 7:19 d. kizolele ko, i diau ivanganga

Rom 12:17 Ke nuvutula muntu m. muna m. ko

Efe 4:29 ke mulendi vaika mvovo m. ko

MBILU

, Lus 11:7 bulu kiansisi kina kitombokele muna m.

Lus 17:8 bulu kiansisi se kitomboka muna m.

Lus 20:3 Untubidi muna m.

MBIZI

, Ngn 23:20 awana belokokelanga e m.

Yoa 21:11 konde diazala ye m. zanene, 153

MBIZI A MAZA

, Yon 1:17 ofididi m. yamina Yona

MBOKA

, Efe 4:1 nuakangalanga e nkangala ifwene e m.

MBOKENA

, Ngn 15:22 Vana vakondelo m. makani mefunganga

MBOLO

, Mat 4:4 Ke mu m. kaka ko i kezingil’o muntu

Mat 26:26 Yesu obongele e m., obukwini yo

1Ko 10:17 yeto awonso m. imosi tudianga

MBONGO

, Tuk 3:15 Kimbeni isia vana kati kwa m. aku

Tuk 22:17 wokesa kikilu iwokesa e m. aku

Kim 11:6 Kuna e m. aku muna mene

Yes 65:23 oyau i m. yasambulwa kwa Yave

Mat 7:20 muna m. au i nuzayila wantu awaya

Mat 21:43 vewa kwa zula kiyimanga e m. andi

Luk 8:11 E m. i diambu dia Nzambi

Luk 8:15 yima m. muna luzindalalu

Yoa 15:2 kina kiyimanga e m. vangila kevangila kio

Yoa 15:8 okembeselwa muna diadi, nuayima m. yayingi

Ngl 3:16 kwa m. aku, i Kristu

Ngl 3:29 nu m. a Abarayama kikilu

Ngl 5:22 m. a mwanda i zola, kiese

MBONGO YAKETE-KETE

, Luk 13:19 Kina nze m., ina muntu kabongele

MBOTE

, Tuk 1:31 yawonso kavangidi y. kikilu

Tuk 3:5 nze Nzambi, nuzaya e m. ye mbi

Ngn 19:11 D. mu viokesa e mbi

Rom 5:7 mu kuma kia muntu a., valenda kala nkwa unkabu ofwa

Rom 7:19 edi d. nzolele, kivanganga dio ko

Ngl 6:10 twavanga edi d. kwa wantu awonso

MBU

, Luv 14:21 sina dia m. dikitukidi se ntoto ayuma

MBULU

, Mat 8:20 E m. bena ye nduka, kansi o Mwan’a muntu

MBUMB’AVAUKA

, Rom 16:25 m. ina yalundwa

Efe 3:4 zaya umbakuzi wame wa m.

MBUMBA

, Ngn 20:19 nkwa makumbu osengomonanga m.

Ngn 25:9 kusengomona m. ko ina bazayisi

Am 3:7 Lembi sengomona e m. andi kwa angunza

Flp 4:12 nzeye m. akala wayukuta yo

MBUNGEZI

, Yak 4:14 nu m. ina imonekene mu kolo kiandwelo

MBUNGWA

, Mat 20:22 Nga nulenda nua e m. ina inu’e

Luk 22:20 m. yayi kangu diampa isunzulanga

Luk 22:42 avo ozolele wo, unkatula e m. yayi

1Ko 11:25 Diau dimosi mpe kavanga ye m.

MBUT’A TADI DIA KONKO

, Nk 118:22 I diau diakituka se m.

MBW’A NZAZA

, Ayi 6:19 vuvu nze m. a mioyo mieto

MBWA

, Ngn 26:17 obakidi m. muna matu

Kim 9:4 e m. amoyo isundidi e nkosi afwa

2Pe 2:22 m. ivutukidi e luki yandi

MBWAKI

, Tuk 25:30 umpana-mpana fisupu f.

MELÌTA

, Mav 28:1 twabakula wo vo i sanga kia M.

MEME

, Yes 53:7 Wanatwa nga m. kuna vondelo

MENGA

, Tuk 9:4 m. ke nudie ko

Lev 7:26 Ke nudie konso m. ko

Lev 17:11 moyo a konso vangwa muna m. i wina

Lev 17:13 tiamuna m. yo fukila mo ntoto

Lev 19:17 Kufwete m. mpangi aku ko

Nk 45:7 yo m. umpumbulu

Nk 72:14 m. mau mantalu vana meso mandi

Nk 97:10 Oyeno nuzolanga Yave, n. o bi

Ngn 6:16 mambu sambanu Yave k.

Ngn 8:13 vumi wa Yave disongele vo m. e mbi

Yez 3:18 m. mandi kwa ngeye ivavila mo

Am 5:15 N. oma mambi, nuzola oma mambote

Mat 9:20 kimbevo kia vaikwa m. se mvu 12

Mat 26:28 isunzulanga m. mame ma kangu

Mat 27:25 Yambula m. mandi makala ova

Luk 6:27 nuvanga mawete kwa awana b.

Yoa 7:7 E nza mono i., kadi isilanga yo umbangi

Mav 15:29 nukwamanana kuyikenga muna m.

Mav 20:26 mpelele muna m. ma wantu awonso

Mav 20:28 kasumbila muna m. ma Mwan’andi

Efe 1:7 twavuluzilwa muna m. mandi

1Pe 1:19 muna m. mantalu ma Kristu

1Yo 1:7 m. ma Yesu mekutuvelelesanga

1Yo 3:15 ndiona o. mpangi andi, mumponda-muntu

Lus 18:24 muna yandi musolokele m. ma avauki

MENGWA

, Mat 24:9 n. mu kuma kia nkumbu ame

Yoa 15:25 B. kondwa kuma

MESO

, Nk 115:5 [teke] ina yo m., kansi ke ilendi mona ko

Ngn 15:3 m. ma Yave mena mwawonso

1Ko 15:52 muna nday’a m.

METE

, Mat 26:67 I bosi bantaulwidi o m. vana luse

MEVUA

, Mat 7:15 mvuatu mia mameme, kansi muna kati m.

Luk 10:3 inutumini nze wan’a mameme vana vena e m.

Mav 20:29 m. mansita mekota vovo nuina

MEZA

, Dan 11:27 bevuanda va m. mamosi muna vova luvunu

1Ko 10:21 dila vana m. ma Yave ye

MFIBU

, Luk 22:48 oyekolwele Mwan’a muntu muna m.?

MFISI

, 2Ti 4:3 bekubasia m. muna matu

MFOKO

, Kim 12:13 e m. a diambu i yayi:

MFUKA

, Mat 6:12 utuyambulwila e m. zeto, nze una tuyambulwilanga

Rom 1:14 M. kwa akwa ngangu ye kwa awana

Rom 13:8 Ke nudie m. ko, kansi nuzolana kaka

MFULU

, Ayi 13:4 m. a longo yakondwa usafu

MFUMU

, Nsi 10:17 Yave i M. a zimfumu

Nk 73:28 M. Yave se tininu diame

Ngn 28:16 m. osadilanga wisa kiandi mu mpila yambi

Yes 9:6 Oyikilwa vo M. a Luvuvamu

Mat 6:24 Ke muntu ko olenda sadila m. zole

Mat 7:22 E M., e M., ke yeto ko twasakulwila muna

Mat 9:38 nudodokela M. a nkutika katuma asadi

Mat 22:44 Yave ovovese M. ame vo:

Mat 23:10 mosi kaka i M. eno, Kristu

Mav 4:24 M., ngeye wavanga e zulu ye ntoto

Mav 24:3 e M. Feleka

Rom 14:4 M. andi kaka olenda kuntelamesa

1Ko 7:39 ovevokele mu sompwa, kansi muna M. kaka

1Ko 8:5 nzambi zayingi zina, e m. mpe zayingi

Kol 4:1 oyeno mpe M. nuna yandi kuna zulu

MFUNA

, Mat 13:33 Kintinu kia zulu kina nze m.

1Ko 5:6 m. andwelo ifunisanga mbumba wawonso

MFUNDI

, Lus 12:10 m. a mpangi zeto ovetelo

MFUNDISI

, Yes 33:22 Yave i M. eto

Luk 18:2 m. walembi vuminanga Nzambi

MFUNDU

, Yoa 5:22 Se ovene m. awonso kwa Mwana

MFUNU

, Dan 9:23 m. kikilu wina

Mat 6:26 Nga yeno ke nubasundidi o m. ko e?

Flp 1:10 zaya mambu masundidi o m.

2Ti 3:16 yavumunuinua kwa Nzambi, y. muna

1Pe 5:7 kadi m. kekunuvuanga

MFUTU

, Tuk 31:7 soba o m. ame nkumbu kumi

Yer 22:13 Ke mu kumvana m. ko

Rom 6:23 Kadi o m. a sumu i lufwa

MFWANANI

, 2Ko 8:14 muna mpila yayi vekala ye m.

MFWILU

, Ngn 27:12 minkondwa ngangu babakidi m.

Flp 3:7 mana mantwasilanga e nluta, mbadikidi mo se m.

MIANZI

, Luk 8:13 kansi ke imenene m. ko

Kol 2:7 nusimama e m., nuasikila muna lukwikilu

MIENZE

, Mat 25:1 Kintinu kilenda tezaneswa ye m. kumi

1Ko 7:25 Muna diambu dia m., kina ye nkanikinu ko

MIKAELE

, Dan 10:13 M., mosi muna akuluntu basundidi o mfunu

Dan 12:1 Muna kolo kiakina M. otelama

Lus 12:7 M. ye mbasi zandi banuene

MINA

, Luk 19:16 E Mfumu, m. kumi mbakidi vana ntandu m. aku

MINDEMBI-KWIKILA

, 1Ko 6:6 kuna mbazi a nkanu, vana vena m. e?

2Ko 6:14 Ke nukadi kintwadi ye m. ko

MINDUTI A NZILA

, Ayi 11:13 nzenza ye m.

MINI

, Flp 2:15 nukeziminanga nze m.

MINKONDWA NGANGU

, Ngn 22:3 m. balutakene yo baka e mfwilu

MINKWIKIZI

, 1Sa 2:9 Olunga-lunganga ngienda za m.

Nk 16:10 Kuyambula ko vo m. aku kamona e wulu

Nk 37:28 Yave ke yambula m. miandi ko

MINTA-ZUMBA

, 1Ko 6:9 m. ke bevua Kintinu kia Nzambi ko

MIREYAME

, Nta 12:1 M. yo Arone bayantikidi vovela Mose e mbi

MOKENA

, Mav 17:2 o. yau muna Sono

MOKO

, Ngn 14:23 m. yankatu, sukamesa isukamesanga

Yes 35:3 Nukumika o m. mayovoka

MOKO MANKATU

, Nsi 16:16 ke mosi ko okwiza yo m.

MOKO YANSONI

, Kol 3:8 nukatula m. omo nua mieno

MOLO

, Ngn 6:6 Wenda kwa kimfietete, e m.

Ngn 10:26 Nze mwisi muna meso, i wina m.

Ngn 19:15 m. nzala kefwa

Ngn 19:24 m. osidi koko kwandi muna pidi

Ngn 20:4 m. muna nsungi a mbangala ke vatanga ko

Mat 25:26 U ntaudi ambi ye m.

Rom 12:11 Nukala akwa fululu, ke nukadi m. ko

2Pe 1:8 ke nukala m. ko yovo lembi yima mbongo

MONA

, Yoa 1:18 Ke vena nkutu muntu ko w. Nzambi

Yoa 14:9 konso ona u., o. mpe o Se

MONA E KIESE

, 1Tu 29:9 nkangu u. wau bavanini kuna mvevo

Kim 8:15 ke vena diambu disundidi dia, nua yo m. ko

Yes 65:13 selo yame b., kansi oyeno nufusuka e nsoni

MONA-MESO

, Dan 10:14 m. kia lumbu ikwiza

MONEKA

, Mat 6:1 mambu mansongi kimana n.

MONGO

, Tuk 7:20 Maza mazadidi, vana ntandu a m.

Nk 24:3 Nani olenda tomboka vana m. a Yave?

Yes 2:3 twatomboka kuna m. a Yave

Yes 11:9 ke bevanga mbi ko muna m. ame awonso

Dan 2:35 dikitukidi se m. ampwena, dilungidi e nza yawonso

MONGO A OLIVE

, Luk 22:39 wele kuna M.

Mav 1:12 M., lukufi ye Yerusaleme, kilometa mosi

MONO MOSI

, Yoa 16:32 nukunsisa m. Kansi kina m. ko

MOSE

, Nta 12:3 M. wasunda o lembama vana vena wantu awonso

Nk 106:32 M. wabaka kikilu mfwilu muna kuma kiau

Mav 7:22 M. wakumama muna mvovo ye mavangu

2Ko 3:7 balembi tungununa ndose a M.

MOSI

, 1Ko 8:6 Nzambi m., wa Se, Mfumu m., Yesu

MOSI KAKA

, Yoa 1:18 nzambi m., i yandi wansengomona

Yoa 3:16 Mwan’andi m., kimana

MOYO

, Nsi 30:19 nsidi ova ntadisi aku m. yo lufwa

Nk 36:9 nto a m. kwa ngeye ina

Yez 18:4 m. una usumuka, fwa ufwa

Dan 6:26 yandi i Nzambi a.

Mat 22:37 Zola Yave muna m. aku wawonso

Luk 9:24 konso ona ozolele vuluza m. andi

Luk 20:38 Nzambi y’awana bena o m., kuna kwa yandi bena o m.

Yoa 5:26 wauna o Se kekadilanga o m. muna yandi kibeni

Yoa 11:25 Mono i lufuluku yo m.

Mav 20:24 kibadikilanga m. ame ko vo usundidi

2Ko 5:15 balembi kadila diaka o m. muna yau kibeni

1Te 4:15 ana bekala o m.

Ayi 4:12 diambu dia Nzambi d. ye nkuma

1Pe 3:18 kansi wavewa o m. muna mwanda

MOYO A MVU YA MVU

, Dan 12:2 besikama, ankaka muna m.

Luk 18:30 yayingi omu kolo kiaki, muna tandu kikwiza, m.

Yoa 3:16 ke fwaswa ko, m. kevua

Yoa 17:3 Muna vua m., divavanga vo batoma

Mav 13:48 bakala ye luzolo lwa vua m.

Rom 6:23 lukau kevananga o Nzambi i m.

1Ti 6:12 toma tatidila m.

MPAKA

, Yoa 10:16 Mameme mankaka, ke ma m. yayi ko

MPAKU

, Mat 17:25 Kwa aki nani atinu a nza betambulanga e m.?

Luk 20:22 Nga diansongi dia futa e m. kwa Kaisa?

Luk 23:2 sima o wantu balembi futa e m. kwa Kaisa

Rom 13:6 Kiaki i kuma nufutilanga e m.

Rom 13:7 m., kwa ndiona ofwene m.

MPAMBULA

, Nsi 10:17 Nzambi ke sianga m.

Mav 10:34 ntomene wo zaya vo Nzambi ke sianga m. ko

Rom 16:17 nutoma tala awana besianga m.

1Ko 1:10 ke vakadi m. ko vana kati kweno

Yak 2:9 avo nukwamanene sia m.

MPANDU

, Mav 19:19 batwese nkanda mia m., bayokele mio

Ngl 5:20 sambila teke, m., kitantu

MPANGI

, Ngn 17:17 m. mu kuma kia ntangw’ampasi

Ngn 18:24 nkundi ona otatidilanga lutila m.

Mat 25:40 nuavanga kwa m. zame, kwa mono nuavanga wo

1Ko 5:11 muntu oyikilwanga vo m. una vo munta-zumba

1Pe 5:9 m. zeno zawonso omu nza

MPASI

, 2Sa 22:7 Muna m. zame mbokele Yave

Yob 36:15 okûla mimbona mpasi muna m.

Nk 34:19 m. za nsongi zayingi

Nk 46:1 Yandi i nsadisi muna ntangwa m.

Nk 119:50 Olwalu i lufiaulwisu muna m. zame

Mat 24:21 m. zayingi zina ke

Mav 14:22 M. tumona mu kota muna Kintinu

Rom 5:3 twayangalala, kadi e m. i zitwasa luzindalalu

Rom 8:17 vua tutambula, avo tumona yandi e m.

Rom 8:18 m. za kolo kiaki ke zilendi tezaneswa ko

Rom 8:22 o nsema omonanga m. yamu wau

Rom 9:2 ntantu ye m. muna ntima

Rom 12:12 Nuyangalala muna vuvu. Nuzizila muna m.

1Ko 7:28 awana besompa, m. bemona muna nitu

1Ko 12:26 Avo kîkwa kimosi kimwene m., e yîkwa yawonso

2Ko 4:17 Kana una vo e m. zeto za kolo kiandwelo kaka

Flp 1:29 e lau dia mona m. mu kuma kiandi

2Te 1:4 lukwikilu ye luzindalalu muna m. zawonso

2Ti 3:1 nsungi z.

Ayi 2:10 Ntu a luvuluzu muna m.

1Pe 3:14 avo numwene m. mu kuma kia unsongi, nuyangalala

1Pe 4:18 muntu ansongi mu m. kevuluzilwa

1Pe 5:9 nuzeye wo vo m. zau zimosi

Lus 7:14 i yau batukidi muna m. zayingi

MPATU

, Tuk 2:15 unsidi muna m. a Edene

Mat 13:38 e m. i nza

Yoa 4:35 nuatala e m., zibweke

1Ko 3:9 nu m. a Nzambi eyi ikunuangwa

MPATU A VINYU

, Mat 20:1 wele vavi asadi muna m.

Mat 21:28 E mwana, wenda sala muna m. o unu

Luk 20:9 Muntu mosi okunini m., wele kuna nsi ankaka

MPATU ZA VINYU

, Yes 65:21 Bekuna m. yo dia e bundu yau

MPAVALA

, Kim 1:2 i m. kikilu

MPIDI

, Yes 11:8 osakanena vana wulu dia m.

MPILA

, 2Pe 3:11 m. wantu nufwete kala

MPILA YAMBOTE

, 1Ko 14:40 muna unsongi ye muna m.

MPOFO

, Lev 19:14 kusie sakuba ko vana ntwal’a m.

Yes 35:5 o meso ma m. memona

Mat 15:14 Afidi a. kwau

MPOKA

, Dan 7:7 bulu kiayá, kiakala ye m. kumi

Dan 8:8 m. yampwena itolokele

MPONDA

, Yes 11:5 O unsongi ukala se m.

MPU

, Efe 6:17 Nutambula m. a luvuluzu

MPU A NLELE

, Yez 21:26 Katula e m., katula e kolowa

MPUKI

, Ngn 3:32 Yave omenganga m.

MPUMPA

, 1Ko 7:8 mpovele kwa m. ye akento bafwilwa akala

1Ko 7:32 yakala una vo m. otokanenanga oma ma Mfumu

MPUNGU-NENE

, Nk 83:18 Yave, M.

Dan 4:17 bazaya wo vo o M. i Nyadi

MPUTA

, Yes 53:5 Twawukwa mu kuma kia m. zandi

Lus 13:3 umosi muna ntu andi uluekelo m. ya mpondi

MPWA

, Mat 22:16 kutalanga muna m. muntu ko

Yoa 7:24 Nuyambula fundisila muna m.

2Ko 10:7 Oyeno nufundisanga muna m.

MUMPONDA-MUNTU

, Nta 35:6 mbanza yatinina mu kuma kia m.

Yoa 8:44 oyandi, m. tuka kuna lubantiku

MUNGWA

, Tuk 19:26 okitukidi se lunzi dia m.

Mat 5:13 Yeno i m. a nza

Kol 4:6 mvovo miangemba, miasiwa o m.

MUNDEMBI-KWIKILA

, 1Ko 7:12 nkento wa m.

MUNKONDWA NSADISI

, Nk 40:17 i m. ye nsukami

MUNKULU-NKULU A LUMBU

, Dan 7:9 M. ovuende

MUNSIA-NSIKU

, Yak 4:12 Mosi kaka i M. ye Mfundisi

MVADI A NTI

, Mak 6:3 Ke yandi ko i m., mwan’a Maria

MVAKULWISI A MPAKU

, Mat 18:17 yambula kakala kwa ngeye nze m.

Luk 18:11 itondele, kadi kina nze m. ndioyu ko

MVALU

, Lus 6:2 m. wampembe, ndiona ofongele

Lus 19:11 tala! m. wampembe

MVANGA

, Mav 7:30 yamoneka muna nlaku a tiya twa m. walemanga

MVANGI

, Kim 12:1 sungamena o M. muna lumbu ya kileke

MVENGELE

, Nk 37:19 Muna lumbu ya m., bekala ye ulolo wa madia

Mat 24:7 mukala m.

MVEVO

, Nsi 15:8 ziwilwila mpangi aku o koko kuna m.

1Tu 29:17 mpanini yawonso yayi kuna m.

Nk 110:3 Nkangu aku ukuyivana kuna m.

Ngn 11:24 Ndiona ovaninanga kuna m., ulolo ketambula

2Ko 9:7 Nzambi mvani a. kezolanga

Yak 1:5 lomba kwa Nzambi, ona ovaninanga kuna m.

1Pe 5:2 Nuvungula e kambi dia Nzambi kuna m.

MVINDU

, 1Ko 4:13 tukitukidi se m. ya nza

MVINDU A VUMU

, Nsi 23:13 kuna mbazi, fuka m.

MVOVO MIALUTIANGU

, Efe 4:31 nganzi, ntantani, m.

MVOVO MIA MALENGO

, 2Pe 2:3 Bekunuvunginika muna m.

MVOVO MILWEKANGA

, Ngn 15:1 m. makasi misakisanga

MVU

, Nta 14:34 lumbu 40, konso lumbu m. mosi

Ngn 16:31 E m. i kolow’ambote

MVUALA

, Tuk 49:10 m. ke ikatuka muna Yuda ko

Nk 2:9 Okubatufakesa ye m. a sengwa

MVUAMA

, Lev 19:15 Kufwete lungisa m. ko wau vo m.

Yer 9:23 O m. kayisani ko mu kuma kia

Luk 14:12 Avo olambisi lambu, kubokelesa m. ko

1Ti 6:17 m. balembi kala akwa lulendo, balembi sia

Lus 3:17 ovovele vo: I m.

MVUANGA

, 1Ko 14:33 ke Nzambi a m. ko

MVUATU

, Tuk 3:21 Nzambi ovangidi m. miandá

MVUL’A MPEMBE

, Yes 1:18 masumu mepembeswa nga m.

MVULA

, Tuk 7:12 m. inokene lumbu 40

Nsi 11:14 inokesa mpe m. zantete ye m. za kintombo

Nsi 32:2 longi diame dinoka nze m.

Yes 55:10 wauna e m. ke ivutukilanga ko

Mat 5:45 nokesa e m. vana vena wantu ansongi

MVULUZI

, 2Sa 22:3 fulu kiame kiatinina, m. ame

Mav 5:31 wantundidika kakala Ntu ye M.

MVUMA

, Yes 35:1 O nzanza umena e m. nze safoni

Luk 12:27 Nuyindula una e m. zimenenanga

MVUNGUDI

, Nk 23:1 Yave i m. ame

Yes 40:11 Nze m., olunga-lunga e kambi diandi

Yez 34:2 a. ana bekuyilunga-lunganga

Yez 37:24 yo Davidi, yau awonso bekala yo m. mosi

Zak 13:7 Wanda m., e kambi diamwangana

Mat 9:36 nze mameme makondwa m.

Yoa 10:11 Mono i m. ambote; oyekola moyo andi

Yoa 10:14 Mono i m. ambote. Nzeye mameme mame

Yoa 10:16 mekala se kambi dimosi, m. mosi

Efe 4:11 ankaka se a. ye alongi

MVUTU

, Ngn 15:1 m. za malembe nganzi zilembekanga

Ngn 15:23 muntu omonanga kiese muna m. zandi zambote

Ngn 15:28 nsongi oteka yindulanga muna vana e m.

Ngn 18:13 Ovana e m. lembi teka wá

Yes 65:24 Vitila baboka, ikubavana e m.

Kol 4:6 nuazaya una nufwete vanina e m. kwa

MVU WA LUVEVOKO

, Lev 25:10 ukala se M. kwa yeno

MWAN’A MEME

, 2Sa 12:3 o nsukami kakala ye lekwa ko, m. kaka

Yoa 1:29 Tala M. a Nzambi, on’okatula e sumu

MWAN’A MUNTU

, Dan 7:13 nze m. okwizanga muna matuti

Mat 10:23 yavana M. kekwiza

Luk 21:27 bemona M. okwizila muna matuti

MWAN’A NGOMBE

, Luv 32:4 teke kia m.

Yes 11:6 m. ye nkosi bekala vamosi

MWAN’ANKENTO

, Luk 8:49 m. ofwidi

MWAN’ANTETE

, Kol 1:15 m. muna nsema wawonso

MWANA

, Afu 13:8 katulonga dina tuvanga muna m.

Nk 2:12 Nuzitisa m., kimana Nzambi kalembi

Ngn 13:24 Ndiona olembi sadilanga lubamba, m. andi kemenganga

Ngn 15:20 M. a ngangu se diandi kemwesanga kiese

Ngn 22:6 Longa m.; kana nkutu vava kenuna

Mat 3:17 Ndioyo i M. ame anzolwa, ona

MWANA WAKONDWA SE

, Luv 22:22 Ke numwesi mpasi ko kwa m.

MWAND’AVELELA

, Nk 51:11 Kunkatula m. ko

Luk 1:35 m. ukwiza mu ngeye

Luk 3:22 o m. unkulumukini, nze yembe

Luk 11:13 Tata ovana m. kwa awana bekunlombanga

Yoa 14:26 o m., ukunulonga yo kunusungamesa

Mav 1:8 nutambula nkuma vava o m. ukwiza

Mav 2:4 awonso bazele yo m.

Mav 5:32 m., uvewanga kw’awana belemvokelanga Nzambi

Efe 4:30 Ke nukendeleka m. a Nzambi ko

MWANDA

, Nta 11:25 obongele ndambu a m.

1Sa 16:13 M. ukumikini Davidi

2Sa 23:2 M. a Yave uvovele omu mono

Nk 51:10 Sia m. ampa omu mono

Nk 51:17 yimenga ya Nzambi, m. a kosomoka

Nk 104:29 Avo okatwidi m. au, bafwidi

Nk 146:4 m. andi uvaika, ovutuka muna ntoto

Kim 12:7 m. uvutuka kwa Nzambi ona wavana wo

Yes 61:1 m. a Mfumu Yave wina yame

Yoe 2:28 ibungula m. ame kwa wantu a mpila zawonso

Zak 4:6 Ke mu nkuma ko kansi muna m. ame

Mat 3:16 m. a Nzambi unkulumukini nze yembe

Mat 12:31 ndiona otianguna m. ke lolokwa ko

Mat 26:41 m. uzolele, kansi e nitu

Luk 23:46 vana moko maku, ngiekwele m. ame

Yoa 4:24 Nzambi i M., bafwete kunsambila muna m. ye

Yoa 16:13 m. aludi okunufila muna ludi kiawonso

Rom 8:16 m. wau kibeni yo m. eto

Rom 8:26 m. wau kibeni ukutudodokelelanga

2Ko 3:17 Yave i M.

Ngl 5:16 nukwamanana kangalela muna m.

Ngl 5:22 mbongo a m. i zola

Ngl 6:8 okunina muna m.

Efe 6:12 vita eto ye m. miambi

1Pe 3:18 wavewa o moyo muna m.

MWELO

, Mat 7:13 Nukotela muna m. ambatakani

1Ko 16:9 m. ampwena a salu unziukidi

Lus 3:20 Ntelamene vana m. yo dodela

MWESWA MPASI

, Nk 119:71 Diambote wau m.

MWIMI

, Ngn 23:6 Kudie madia ma m. ko

MWINDA

, Nk 119:105 diambu diaku i m. wa tambi yame

Mat 6:22 m. kia nitu i disu

Mat 25:1 mienze kumi ana babongele m. miau

MWIVI

, Ngn 6:30 avo m. mu kuma kia nzala kayiyidi

Ngn 29:24 ona ovanga kikundi yo m., uyimengene

Mat 6:20 kuna zulu, kuna e m. ke bebangula ko

Mat 24:43 Kele vo mfumu a nzo kayizayila e ola ikwiza o m.

1Ko 6:10 m. ke bevua Kintinu kia Nzambi ko

1Te 5:2 lumbu kia Yave kikwiza nze m. muna fuku

N

NAINI

, Luk 7:11 wele muna mbanz’a N.

NATA

, Rom 15:1 oyeto twakumama tufwete n. lutovoko

NATANI

, 2Sa 12:7 N. ovovele vo: Ongeye i muntu ndioyo

NATUMUNUA

, Efe 4:14 ke tukadi diaka yingiana-ngiana ko, t. kwa

NDAMBU

, 1Ko 13:9 o zayi weto wa n.

NDEKWA

, 1Ko 4:17 Okunusungamesa n. zame

NDEVI

, Nk 37:21 kimpumbulu o., kansi yandi kavutudi

Ngn 22:7 n. okalanga se ntaudi a ndevisi

NDIATA

, Tuk 33:14 mun’owu wa n. a kambi diame

NDINGA

, Tuk 11:7 twabindakesa e n. au

1Nti 19:12 Eki kialandila tiya, i n. yalembama

Sef 3:9 isoba e n. a nkangu yakituka se n. avelela

Zak 8:23 wantu kumi muna n. zawonso za zula

Yoa 5:28 awonso bena muna ziami bewa n. andi

Yoa 10:27 O mameme mame mewanga n. ame

Mav 2:4 bayantikidi vovela muna n. zaswaswana

1Ko 13:8 vena ye n., suka zisuka

1Ko 14:22 o vova n. zankaka sinsu kia mindembi-kwikila

Lus 7:9 itukidi muna zula yawonso ye makanda ye n.

NDINGA YAKULUKA

, Yos 1:8 tanganga Nsiku muna n.

Nk 1:2 Otanganga nsiku Andi muna n.

NDOFI

, Tuk 22:16 Ndidi n. mu mono kibeni, u kavovele o Yave

Mat 5:34 ke nudie nkutu n. ko

NDOMBA

, Nk 20:5 Yambula Yave kalungisa e d. zaku

NDONG’AYINGI

, Lus 7:9 n. ke ilendi tangwa ko

NDONGA

, Luv 23:2 Kulandi n. ko

Yer 8:6 bavutukidi mavangu ma n.

Mav 17:5 bakutakese yimpumbulu, bakutakese n.

NDONGOTA

, Mav 17:18 n. za Ki-Epikuro ye Asetoa

Kol 2:8 okunubunduna mun’owu wa n.

NDOSE

, 1Sa 16:7 Kutadi n. andi ko

Ngl 2:6 Nzambi ketalanga n. ko

NDOZI

, Kim 5:3 ntokani zayingi i zitwasanga e n.

NDUADI

, Ngn 23:29 Nani i nkwa n. zankatu-nkatu?

NDUDI

, Kol 3:19 ke nubafungila makasi ma n. ko

NDUMB’ANSOMPI

, Lus 21:9 ikusonga n., nkaz’a Mwan’a meme

NDUTA

, Luv 12:11 I N. a Yave

Luv 12:27 N. a Yave, ona waluta

1Ko 5:7 Kristu wa meme dieto dia N., wakelwa kala

NDUVU A MALAVU

, 1Ko 5:11 nuyambula kala entwadi ye n.

Ngn 23:21 n. sukama besukama

1Ko 6:10 n. ke bevua Kintinu kia Nzambi ko

NDWELO

, Yes 60:22 w. okituka se funda

Zak 4:10 waveza e lumbu ya lubantiku l.?

NEBUKANDESA

, Dan 2:1 N. olotele ndozi zayingi

NENE

, Rom 12:16 ke nuyindulanga mambu ma n. ko

NGAMALIELE

, Mav 22:3 yalongelwa vana malu ma N.

NGAMBIELE

, Luk 1:19 N., otelamanga vana ndose a Nzambi

NGANG’A MATOMBOLA

, Nsi 18:11 muntu ovava n.

NGANG’A MAWUKU

, Luk 5:31 Awana bena yo vimpi ke bavuidi n. mfunu ko

NGANG’A MPANDU

, Mav 13:6 n., nkumbu andi Ba-Yesu

NGANGA

, Nk 110:4 n. yakwele mvu nze kinganga kia

Os 4:6 ikubembola walembi kala diaka n.

Mik 3:11 N. zandi belongelanga muna mfutu

Mal 2:7 lubini lwa n. lufwete lunda o zayi

Mav 6:7 n. za zayingi zikitukidi se minkwikizi

Ayi 2:17 n. ambuta wa nkwa nkenda ye kwikizi

Lus 20:6 n. za Nzambi, beyala muna 1.000 dia mvu

NGANGA ZA NGOMBO

, Lev 19:31 ke nuendi kwa n. ko

NGANGU

, Luv 35:35 ubazadisi ye n. mu sala salu

Nk 111:10 vumi wa Yave i lubantiku lwa n.

Nk 119:98 minkitwidi se nkwa n. ke mu mbeni zame ko

Ngn 2:6 Yave yandi ovananga n.

Ngn 3:7 Kubundi vuvu muna n. za ngeye kibeni ko

Ngn 4:7 n. i diambu disundidi o mfunu

Ngn 8:11 n. zisundidi makolado

Ngn 9:9 Longa nkwa ngangu, kadi n. zandi ziwokela

Ngn 13:20 Ndiona okangalanga ye nkwa n. okala ye n.

Ngn 22:29 Nga omwene o nkwa n. muna salu?

Ngn 24:3 Muna n. i mutungilwa e nzo

Ngn 27:11 kala ye n. wamwesa ntim’ame kiese

Kim 7:12 n. zitaninanga moyo a ndiona una zau

Kim 10:10 n. zisadisa mu vua nluta

Yes 5:21 Tâtu kwa awana bena vo akwa n. vana meso ma yau kibeni

Mat 11:19 n. zilungisilu muna mavangu mandi

Mat 11:25 wasweka mambu mama kwa akwa n.

Luk 16:8 baviokele mbandu au e n. ke mu wan’a ntemo ko

Luk 21:15 n., zina vo atantu ke balendi zo telamena ko

Rom 11:33 Ekwe sina kwa kimvuama, n.

1Ko 1:26 ke vena akwa n. ayingi ko muna kinitu

1Ko 2:5 lukwikilu lweno lwalembi kala muna n. za wantu

1Ko 2:6 ke n. za ayadi a tandu kiaki ko

1Ko 3:19 E n. za nza yayi i uzowa

Efe 5:15 nukangala nze akwa n.

Kol 2:3 Muna yandi i mwaswekamena tusalu twawonso twa n.

Yak 1:5 avo mosi muna yeno okondelo n., yambula

Yak 3:17 n. za ntandu, za luvuvamu

NGANGU ZA VIMPI

, Ngn 2:7 Olundilanga ansongi e n.

Ngn 3:21 Tatidila n. ye ndwenga

NGEENA

, Mat 10:28 fwasa o moyo ye nitu kuna N.

NGEKAZI

, 2Nti 5:20 N. ovovele vo: yambula yanlanda

NGEMBA

, Luv 34:6 Yave, nkwa nkenda ye n.

Ngn 11:17 Nkwa n. nluta kekuyitwasilanga

Mav 28:2 Nkangu batomene kutusonga n.

2Ti 2:24 kakala kaka nkwa n. kw’awonso

NGEMI

, Rom 12:9 Numwena diambi e n.

NGENGELE

, Nk 17:8 Undunda nze n. a disu diaku

Zak 2:8 osimba e n. a disu diame

NGIBONE

, Yos 9:3 Esi N. bawidi mpe

NGIDONE

, Afu 7:20 Nsosolo a Yave ye wa N.!

NGINDU

, Tuk 8:21 n. za ntim’a zambi kaka tuka muna kileke

1Tu 28:9 Nzambi obakulanga n. ye makani

Nk 139:17 n. zaku zamfunu kikilu

Nk 146:4 Muna lumbu kiakina n. zandi zifokoka

Yes 55:8 n. zame, ke i n. zeno ko

2Ko 10:5 n. zawonso kimana zatumamena Kristu

NGINDU ZA ZINGA YAKWELE MVU

, Kim 3:11 Osidi e n. muna ntima miau

NGIZA

, Mat 24:3 sinsu kia n. aku?

Mat 24:37 wauna wakala muna lumbu ya Noa, i una ukala n. Mwan’a muntu

NGO

, Yes 11:6 n. obubama yo mwan’a nkombo

Dan 7:6 bulu kiankaka, nze n.

NGOBODI

, Lus 12:9 n. ovetelo, nioka ankulu

NGOLEYATE

, 1Sa 17:4 kesa; nkumbu andi N.

NGOLO

, Nk 31:10 n. zame zisukidi mu kuma kia vilwa wame

Ngn 17:22 mwand’a kosomoka, n. za muntu usukisanga

Yes 40:29 Ovananga n. kwa ndiona oyoyele

Mat 25:15 talanta kwa konso muntu mun’owu wa n. zandi

Mak 5:30 obakwidi vo n. zimvaikidi

Mak 12:30 zola Yave wa Nzambi aku muna n. zaku zawonso

Rom 15:1 nata lutovoko lw’awana bakondelo e n.

Ayi 5:14 madia m. m’awana bazikuka

2Pe 1:5 nuvanga e n.

NGOLONGOTA

, Yoa 19:17 Ku-valanganza kia ntu, muna Kiyibere N.

NGOLO ZANKATU

, Yes 45:19 Numpava, kansi n. nuvanga

NGOMBE

, Luv 21:28 Avo n. itudidi yakala

Nsi 25:4 Kukaki nu’a n. ko ekolo ibundanga

Ngn 7:22 unlende, nze n. inatwanga ku vondelo

Os 14:2 Tukuvana lukau nga wan’a n.

1Ko 9:9 Nga Nzambi n. ketokanenanga?

NGOMBO

, Nta 23:23n. mu telamena Isaele

Nsi 18:10 Ke vafwete soloka muntu ko otá n.

NGOMORA

, Tuk 19:24 lengo yo tiya muna N.

NGONDE

, Yoe 2:31 n. ikituka se menga

Luk 21:25 sinsu muna ntangwa, n. ye ntetembwa

NGONZI

, Kim 4:12 n. ya nsinga tatu ke ilendi zatunua mu nzaki ko

NGOVO

, Mat 10:8 N. nutambwidi, n. nuvana

Lus 22:17 yambula kanua o maza ma moyo e n.

NGO-ZULU

, Yes 40:31 Betilumuka kuna zulu nze n.

NGUBU

, Nk 84:11 Yave i ntangwa ye n.

Efe 6:16 nubonga e n. anene ya lukwikilu

NGUDI

, Luv 20:12 Zitisa se diaku yo n.

Nk 27:10 Kana nkutu se yo n. bambembwele

Ngn 23:22 Kuvezi n. aku ko wau vo se nunu

Luk 8:21 n. ame ye mpangi zame i yau awaya

Yoa 19:27 ovovese nlongoki vo: ndioyu i n. aku!

Ngl 4:26 Yerusaleme ya zulu, i n. eto

NGULU

, Luk 8:33 nkuya mikotele muna n.

Luk 15:15 wantuma muna mpatu andi, kenda vungula n.

2Pe 2:22 n. isukwilu yele kuyivindumuna muna nteke

NGUNZA

, Nsi 18:18 Ikubavaikisila n. nze ngeye

1Nti 18:4 Obadiya obongele 100 n. ubaswekele

Yez 2:5 bezaya wo vo n. wakala ova kati kwau

Am 3:7 Lembi sengomona e mbumb’andi kwa a.

Am 7:14 Kiakala n. ko, ngatu mwan’a n.

Mav 10:43 Muna yandi, e n. zawonso za sila umbangi

NGUNZA ZALUVUNU

, Mat 7:15 n. ye mvuatu mia mameme

Mat 24:11 N. zibundumuka yo vukumuna wantu ayingi

Mak 13:22 n. zivanga masivi

NINGAMA

, Yes 44:8 Ngatu n. mu kuma kia wonga

NINIVE

, Yon 4:11 nga kilendi fwila N. e nkenda ko?

NIOKA

, Tuk 3:4 n. ovovese nkento vo:

Yoa 3:14 Wauna Mose kamanikin’e n. vana makanga, Mwan’a muntu

NITU

, Tuk 2:24 bekituka se n. mosi

Yob 33:25 Yambula e n. andi yakituka se yampa

Mat 10:28 wonga wa awana belenda vonda e n.

Mat 26:26 Nubonga nuadia. Eyayi n. ame

Rom 6:13 nutambika e n. zeno kwa Nzambi

Rom 8:5 awana bezingilanga mun’owu wa n.

Rom 12:1 nuatambika n. zeno se kimenga

1Ko 3:3 kadi nuakinu akwa k.

1Ko 7:4 kena ye wisa muna n. andi ko, nkento kaka

1Ko 12:18 Nzambi wasia konso kîkwa kia n.

1Ko 15:44 Ikuninu n. a kinsuni; ifuluka ya kimwanda

1Ko 15:50 n. yo menga ke malendi vua Kintinu kia Nzambi ko

Ngl 5:19 Mavangu ma n. matomene senzama

Flp 3:21 okitula e n. zeto zasakalala nze

Kol 2:18 muna nyindu andi a k.

NKADI AMPEMBA

, Mat 25:41 tiya twa mvu ya mvu twakubikilwa N. ye mbasi zandi

Luk 4:6 N. umvovese vo: wisa kwa mono kiavewa

Luk 8:12 N. wizidi yo katula e diambu muna ntima

Yoa 8:44 N. i se dieno

Efe 4:27 ke nusisila N. nzila ko

Efe 6:11 telamena N.

Yak 4:7 N., nunsia kitantu, okunutina

1Pe 5:8 N. ozietanga nze nkosi ankwiti

1Yo 3:8 kafwasa mavangu ma N.

Lus 12:12 Tâtu, e kuma kadi o N. okulumukini

Lus 20:10 N. otubilu vana yanga dia tiya

NKAKA

, 1Ti 5:4 senda n. zau ina bafwanukini

NKAKU

, 2Te 2:6 ona wina se n. nunzeye

NKALA

, 1Pe 2:12 Nuakala e n. ambote vana vena o wantu a nza

NKALU

, Mat 16:24 kayivanina o n. yo nata

Mak 14:30 okumpanina n. nkumbu tatu

Tit 1:16 muna mavangu mau bevaninanga Nzambi n.

NKAMBAMI

, 1Ti 2:5 n. mosi kaka vana vena Nzambi yo wantu

NKANDA

, Luv 32:33 ivunzuna yo muna n. ame

Nsi 17:18 kafwete soneka mu n. o Nsiku

Nsi 24:1 soneka n. wa vondela longo

Yos 1:8 n. Nsiku ke ufwete vavuka ko

Kim 12:12 soneka n. miayingi ke kuna nsuka ko

Mal 3:16 Vasonekeno n. a luyindulu

Mat 19:7 ekuma Mose kakanikina kavana n. wa vonda longo?

Mav 19:19 bayokele n. miau vana meso ma wantu

Lus 20:12 vana ndose a kunda, n. mizingumwinu

Lus 20:15 walembi sonama muna n. moyo

NKANDA WA NSUMBILU

, Yer 32:12 ntambikidi n. kwa Baruki

NKANIKINU

, Mat 22:40 E n. miole miami i tuku dia Nsiku

Mak 12:28 Nkia n. i wantete muna miawonso?

Mak 12:31 Ke vena n. wankaka ko usundidi miami

Yoa 13:34 N. ampa inuvene, nuzolaziana

NKAS’A MIENZE

, Nk 22:18 Batelele kinkutu kiame n.

NKATU

, Mat 15:9 Mu n. bekunsambilanga

1Ko 15:58 e salu kieno ke k. ko muna Mfumu

NKATU-NKATU

, 1Ko 9:26 kitikunanga n. ko

NKAYILU

, Nk 127:3 wana i n. a Yave

NKELA

, Luv 25:10 Bevanga e n. ya mabaya ma akasia

2Sa 6:6 Uza osimbidi N.

1Tu 15:2 N. Inatwa kaka kwa Anelevi

NKELUBI

, Tuk 3:24 osidi a. yo nsosolo a nlaku a tiya

Yez 28:14 yatumbika se n., wakuswa o mazi

NKEMBI

, Ngn 7:10 Ovuete nze n.

Lus 17:1 n. ona ofongele vana maza mayingi

Lus 17:16 bemenga o n. yo kunsanza

NKEMBO

, 1Tu 16:25 Yave ofwene tambula n. wawonso

Nk 147:1 Diawete ye difwanukini muna k.

Dan 11:45 mongo avauka wa Nsi a N.

Yoa 12:43 zola n. a wantu, ke mu

Rom 3:23 funga mu songa o n. a Nzambi

Rom 8:18 ke zilendi tezaneswa ko yo n. una

1Ko 10:31 nuvangila mawonso muna n. a Nzambi

Lus 4:11 E Yave ofwene tambula n.

NKENDA

, Nsi 4:31 Yave i Nzambi a n.

1Tu 21:13 kadi e n. zandi zingi

Nek 9:19 muna ulolo wa n. zaku, kwababembola ko

Nk 78:38 Vo i yandi nkwa n.

Ngn 28:13 ndiona ofunguna mo, n. kefwilwa

Yes 55:7 kavutuka kwa Yave, ona okumfwila e n.

Mat 5:7 Kiese kwa akwa n.

Mat 9:13 N. nzolele, ke kimenga ko

Mat 9:36 Una kamwene ndonga, ubafwididi e n.

Mat 20:34 Yesu ubafwididi e n., oviakane meso mau

Luk 6:36 Nukalanga akwa n., nze Se dieno

2Ko 1:3 Se dia n.

Yak 2:13 n. zilungiswa muna mfundu

Yak 5:11 Yave nkwa walakazi wayingi ye n.

NKENGI

, Yes 60:17 Itumbika luvuvamu se a. aku

Mav 20:28 nuasilwa u. kwa mwand’avelela

1Ti 3:1 Avo muntu k. kevavanga

1Pe 2:25 mvungudi yo n. a mioyo mieno

1Pe 5:2 nusalanga se a., ke mu komekenua ko

NKENTO

, Tuk 27:46 Avo Yakobo obongele n. vana vena wan’amakento

Ngn 5:18 Wamwena kiese muna n. a kitoko kiaku

Ngn 12:4 O n. ambote i kolowa kwa nkaz’andi

Ngn 18:22 Ndiona osolwele n. ambote, ovua dienga dia Yave

Ngn 21:19 Ke mu zinga kumosi ko yo n. wazola ntatani

Ngn 31:10 O n. angangu, nani olenda kunsolola?

Kim 7:26 O n. wina nga ntambu, osundidi lufwa e ndudi

Kim 9:9 Yangalela e zingu yo n. aku anzolwa

Mal 2:15 ke nubembola a. a kileke kieno ko

1Ko 7:2 konso yakala yambula kakala yo n. andi

1Ko 9:5 kangala yo n. wa munkwikizi

Efe 5:22 Yambula n. kasakalela nkaz’andi

Lus 12:1 N. ovuete ntangwa

NKENZI

, Mal 3:3 Ovuanda nze n. ye mvelelesi a palata

NKIKW’A TULU

, Efe 6:14 n. a unsongi

NKINZI

, Lev 23:4 Emiami i n. mia Yave muna nsungi yasikidiswa

Rom 13:13 ke mu n. mialuta tezo ko ye nkolwa

Ngl 5:21 nkolwa, n. miakondwa tezo ye

NKITI

, Mat 13:45 n. ovavanga pelola

Lus 18:3 a. bavuamini

NKOKO

, Lus 12:16 o ntoto uminini o n.

Lus 22:1 n. a maza ma moyo

NKONDA

, Lev 17:13 muna n., kafwete tiamuna menga

NKOMBO

, Mat 25:32 mvungudi kevambulwilanga mameme ye n.

NKONGOLO

, Tuk 9:13 Nsidi e n. ame se sinsu

NKOSI

, 1Sa 17:36 wavonda n. yo use

Nk 91:13 Odiata n. ye mpidi

Yes 11:7 n. odia e titi nga ngombe

Dan 6:27 ovuluzi Daniele muna kandazi ya n.

1Pe 5:8 Nkadi ampemba ozietanga nze n. ankwiti

Lus 5:5 N. a kanda dia Yuda

NKUBILWA

, Luk 6:48 okubidi e n. vana nsenzele

Rom 15:20 yalembi tungila vana n. a muntu ankaka

1Ko 3:11 n. ankaka avo ke ina yakubwa ko, Kristu

NKULA

, Kim 9:11 ntangwa zawonso ko akwa ntinu besundanga n.

Mav 20:24 yamanisa e n. ame ye salu

2Ti 4:7 mbanisi o n. ame

NKULUDI A NSIKU

, 2Te 2:3 yo sengomona n.

NKULUNTU

, Nk 45:16 Okubatumbika se a. mu nza yawonso

Yes 32:1 A. mpe beyadila muna unsongi

Dan 10:13 n. a kintinu kia Parasa wantelamena

NKUMA

, Nk 29:11 ovana n. kwa nkangu andi

Nk 84:7 Bekangalela muna n. ye n.

Yes 40:31 awana bebundanga e vuvu muna Yave bevua diaka o n.

Zak 4:6 Ke mu n. ko, kansi muna mwand’ame

Mav 1:8 nutambula n. vava mwand’avelela

2Ko 4:7 ulolo wa n. wakala wa Nzambi

2Ko 12:9 n.’ame uzikukidi muna lutovoko

Flp 4:13 Muna mambu mawonso ngina ye n. muna

Lus 3:8 Nzeye wo vo kuna yo n. wayingi ko

NKUMBI

, Ngn 16:28 n., akundi akola kevambulanga

NKUMBU

, Tuk 11:4 twayivangila n. a tunda

Luv 3:13 oyau bangiuvula vo: ‘Nani i n. andi?

Luv 3:15 Yave. Eyayi i n. ame yakwele mvu

Luv 9:16 n. ame yasamunua mu nza yawonso

Luv 20:7 Kusadila n. a Yave mu mpila yambi ko

1Sa 17:45 ngizidi kwa ngeye muna n. a Yave

1Tu 29:13 kembela n. aku ambote

Nk 9:10 bazeye n. aku bekubunda e vuvu

Nk 79:9 Muna diambu dia n. aku

Ngn 18:10 n. a Yave i nzo yandá yangolo

Ngn 22:1 n. ambote isundidi kimvuama

Kim 7:1 n. ambote isundidi mazi mantalu

Yer 23:27 fila nkangu ame wavilakana e n. ame

Yez 39:25 itanina e n. ame avauka

Mal 1:11 n. ame yanene ikala muna zula

Mal 3:16 bavuminanga yo badika n. andi

Mat 6:9 yambula e n. aku yazitiswa

Yoa 12:28 Tata, kembesa e n. aku

Yoa 14:14 avo nulombele muna n. ame, ikunuvana

Yoa 17:26 Yabazayisa e n. aku

Mav 4:12 ke vena n. yankaka ko tufwete vuluzilwa

Mav 15:14 kasola nkangu muna n. andi

Rom 10:13 ona ovovela e n. a Yave, ovuluzwa

Flp 2:9 n. isundidi e n. zawonso

NKUNDI

, 2Tu 20:7 Abarayama wa n. aku

Nk 55:13 N. ame ona ntomene zaya

Ngn 3:32 okalanga se n. akola kw’ansongi

Ngn 14:20 a. a mvuama ayingi

Ngn 16:28 nkumbi, a. akola kevambulanga

Ngn 17:17 N. akieleka ozolanga e ntangwa zawonso

Ngn 18:24 n. ona otatidilanga lutila mpangi

Ngn 27:6 lusembo lwa n. lulenda twasa ntantu

Yoa 15:13 kayekola moyo muna wete dia a.

Yoa 15:14 nu a. ame avo nuvangidi oma inukanikini

Yak 2:23 Abarayama wayikilwa vo n. a Yave

Yak 4:4 kala n. a nza uyikitwidi se mbeni a Nzambi

NKUNGA

, Nek 12:46 n. mia kembelela yo vutula matondo

Nk 98:1 Nuyimbidila Yave n. ampa

Mav 16:25 Paulu yo Sila bayimbidinge yo sanisina Nzambi muna n.

Kol 3:16 n. mia kimwanda yo matondo

NKUNI

, Ngn 26:20 Vana vakondelo e n., o tiya zima tuzimanga

NKUT’A LOSE

, Yez 3:9 n. yabala kikilu nga tadi

Yez 9:4 sia e dimbu vana n. za wantu

NKUTAKANI

, Nk 22:25 Ikukembelela muna n. anene

Nk 40:9 Isamunanga nsangu zambote muna n.

Mat 16:18 muna tadi diadi itungila n. ame

Mav 20:28 nuavungula e n. a Nzambi

Rom 16:5 mavimpi kwa n. ina muna nzo au

NKUYA

, Mat 8:28 wantu wole bakala ye n., bavaikidi

Mav 16:16 ntaudi wakala ye n.

1Ko 10:20 esi zula bekelelanga yimenga, kwa n.

1Ko 10:21 dila vana meza ma n.

Yak 2:19 n. bekwikilanga yo zakama

NKWAKU

, Luk 10:27 zola n. wauna okuyizolelanga

Luk 10:36 nani wakala n.?

NKWA KUMA

, 1Sa 22:22 Mono i n. muna lufwa lwa

NKWA LUVUNU

, Nk 101:7 n. ketelama ova ngina ko

Ngn 19:22 Diambote mu kala nsukami ke mu kala n. ko

Yoa 8:44 Nkadi ampemba, n. ye se dia luvunu

NKWA NIANGI

, Mat 4:24 a. ye akwa vola, ubawukidi

NKWA NSOKI

, Ngn 11:17 n. mpasi kekuyitwasilanga

NLEKE

, Yer 1:7 I n. kwame

NLEKELO

, 1Ko 11:20 mu dia N. a Mfumu

NLELO

, Nk 73:18 ubasidi vana fulu kia n.

NLEMBAMI

, Nk 37:11 a. bevua nza

Ngn 11:2 ngangu kuna kwa a. zina

Sef 2:3 Nuvava Yave yeno a. awonso a nza

NLEMBO

, Luv 8:19 I n. a Nzambi

Luv 31:18 babu yasonekwa muna n. a Nzambi

NLONGO

, Ngn 17:22 Ntim’a kiese i n. miambote

NLONGO MIA MESO

, Lus 3:18 wakusa n. kimana wamona

NLUDIKI

, Yes 9:6 Oyingilwa vo N. a Sivi

NLUNGALADI

, Ngn 12:23 n. olundanga mana kazeye

Ngn 14:15 n. otoma kebanga konso lutambi

Ngn 22:3 n. omwene vonza, oswekamene

NLUTA

, Nsi 8:16 kimana wavua n. kuna sentu

Ngn 14:23 Muna mfuntu wawonso muna ye n.

Ngn 15:27 n. mialembi songa, mpasi mitwasanga

Kim 5:10 ke singa yukuta n. miandi ko

1Ko 6:12 ke mawonso ko metwasanga n.

NLUTA MIALEMBI SONGA

, Ngn 15:27 obakanga n., esi nzo andi ketwasilanga e mpasi

NOA

, Tuk 6:9 N. wakangala yo Nzambi

Mat 24:37 wauna wakala e lumbu ya N., i una ukal’e ngiza

NSABI

, Mat 16:19 Ikuvana e n. za Kintinu

Luk 11:52 nukatwidi n. a zayi

Lus 1:18 ngina ye n. za lufwa ye Ziami

NSADI

, Ngn 8:30 yakala vana ndambu andi se n. a ngangu

Luk 10:7 o n. ofwene mfutu andi

NSADISI

, Nk 46:1 n. muna ntangw’ampasi

Yoa 14:16 kanuvana n. ankaka

Yoa 14:26 n., mwand’avelela, ukunulonga

NSADISWA

, Lus 12:17 wele nuanisa n. mbongo

NSAKA

, Ngn 10:23 kwa zowa, o kuyivana muna mambu mansoni i n.

NSAKALADI

, 1Sa 2:8 Ozangula n. vana ntoto

NSAMARIA

, Luk 10:33 N. mosi, umfwididi e nkenda

NSAMBA

, Lev 19:28 ke nuyizengi n. ko

NSAMBIL’A TEKE

, 1Ko 10:14 nutina n.

NSAMBU

, Nsi 30:19 nsidi ova ntadisi aku n. ye sibu

Ngn 10:22 n. za Yave zivuamisanga

Mal 3:10 kunuyitidila e n. ke nukondwa lekwa ko

Yoa 1:17 n. muna Yesu

1Ko 15:10 n. zazi ke zankatu ko

2Ko 6:1 nualembi tambula e n. nkatu-nkatu

2Ko 12:9 E n. zame zafwana kwa ngeye

NSANDA

, 1Nti 4:25 bakala mu luvuvamu, kuna nsi a nsing’andi a vinyu ye n.

Mik 4:4 konso muntu kuna nsi a nsing’andi a vinyu ye n.

Mat 21:19 Vana vau o n. uyumini

Mak 13:28 Nulongoka kingana eki muna n.

NSANGA

, Nsi 27:22 muntu ovukana yo n. andi

NSANGU

, Luv 23:1 Kumwangi n. zaluvunu ko

Nta 14:36 bavutuka ye n. zambi za nsi

Nk 112:7 Ke mona wonga wa n. zambi ko

Ngn 25:25 Nze maza manzizi i una e n. zambote

Dan 11:44 e n. zikuntokanesa

2Ko 6:8 muna n. zambi ye n. zambote

NSANGU ZAMBOTE

, Yes 52:7 malu ma ndiona otwasanga e n.

Mat 24:14 n. za Kintinu zisamunua

Luk 4:43 Mfwete samuna e n., kadi i diau yatumina

Rom 1:16 Kimwenanga n. nsoni ko

1Ko 9:16 tâtu kwa mono avo kisamwini n. ko!

1Ko 9:23 Ivanganga mawonso mu kuma kia n.

NSATU

, Rom 12:13 Nukayila mun’owu wa n. zau

1Ko 7:3 yakala yambula kalungisa e n. za nkento

NSEDIA

, 2Ti 3:15 tuka muna k. ozeye

NSELE

, Nta 15:39 Nufwete kala ye n. zazi

NSEMA

, Rom 8:20 n. wasakidikwa ye vuvu kia sia vo

Kol 1:23 zasamuna muna n. wawonso

Lus 3:14 lubantiku lua n. a Nzambi

NSEMO

, Mat 24:27 nze una e n. mivaikilanga

Luk 10:18 Mbwene Satana osangumukini nga n.

NSENDE

, Mak 15:17 bavangidi kolowa a n., bamvuikidi yo

NSENDI

, Ayi 11:6 yandi i n. a awana

NSENDO

, 1Ko 9:24 kansi mosi kaka otambulanga n.

Kol 2:18 Ke nuyambula muntu ko kanukutumuna o n.

Kol 3:24 nutambula e vua dieno se n.

NSENGO

, Luk 9:62 osimbidi e n. yo tala kunima

NSI

, Yes 66:8 e n. ilenda wutwa mu lumbu kimosi kaka?

NSI A MBUNDU

, Nk 26:2 Velelesa n.

Lus 2:23 ifimpanga n.

NSI A NTIMA WAWONSO

, Efe 6:6 nuvanganga luzolo lwa Nzambi ye n.

Kol 3:23 Mawonso nuvanga, nuvangilanga mo ye n.

NSIKU

, Nk 19:7 n. a Yave walunga

Nk 40:8 n. aku una muna nsi ame a mbundu

Nk 94:20 Wau kisokanga nsoki muna nkumbu a n.?

Nk 119:97 Ekwe mpila nzolele n. aku

Yer 31:33 Isia n. ame muna nsi au a mbundu

Kab 1:4 o n. utovokelele, unsongi

Rom 7:22 Ngiangalele kikilu o n. a Nzambi

Rom 10:4 Kristu i mbaninu a N.

Rom 13:8 konso ona ozolanga nkwandi olungisanga n.

Ngl 3:24 N. wakituka se nlongi eto ona watufila kwa Kristu

Ngl 6:2 i mpila yayi nulungisila n. a Kristu

Yak 2:8 nulundanga e n. a kintinu

NSIKU KUMI

, Luv 34:28 osonekene N.

NSILU

, Nsi 23:21 Avo osidi n. kwa Yave

Afu 11:30 Yefeta osidi n. kwa Yave

1Nti 8:56 Ke vafungidi kana diambu dimosi ko muna n. miandi

Nk 15:4 Olungisanga n. andi, kana nkutu

2Ko 1:20 n. mia Nzambi muna yandi miakituka elo

Ayi 10:23 ndiona wasia o n. nkwa kwikizi

NSIMBI

, Ngn 11:15 Ndiona ovanina nzenza e n.

Ngn 17:18 obundanga ntulu yo tambulwila vana n.

NSING’A VINYU

, Mik 4:4 konso muntu kuna nsi a n. ye kuna nsi a nsand’andi

Yoa 15:1 Mono i n. aludi, o Se diame

NSINGA

, Yes 54:2 lambula e n. mia saba kiaku

NSING’A NKALU

, Yon 4:10 Ngeye, omwenene n. e nkenda

NSITA

, Nk 37:8 Kukadi ye n. ko, kuvangi mbi ko

NSOKI

, Tuk 6:11 o ntoto wazala yo n.

Nk 5:6 Yave omenganga akwa n. ye akwa luvunu

Nk 11:5 Omenganga ndiona ozolanga n.

Nk 72:14 Okubakûla muna lubangamu ye n.

Ngn 12:10 e nkenda za kimpumbulu za n.

NSONGI

, Tuk 15:6 Nzambi umbadikidi vo muntu a.

Nk 34:19 E mpasi za n. zayingi

Nk 37:25 kisidi mona n. ko kabembolwa

Nk 72:7 Muna lumbu yandi, o n. osakumuka

Nk 141:5 Avo n. ungwende, ibadikila dio se

Ngn 24:16 n. kana nkutu obwidi nkumbu nsambwadi

1Pe 3:12 meso ma Yave muna a. mena

NSONI

, Eze 9:6 n. ngina zau mu zangula e ndose ame

Nk 25:3 ke vena muntu ko okubunda e vuvu ofusukwa e n.

Mak 8:38 konso ona okumbwen’e n. ye

Rom 1:16 Kimwenanga nsangu zambote n. ko

1Ko 4:14 ke mu kunufusulwisa n. ko, kansi muna kunulukisa

Efe 5:4 mambu ma n. yovo moko ya uzowa

2Ti 1:8 kumoni n. ko za sila umbangi

2Ti 2:15 nsadi wakondwa e n.

Ayi 11:16 Nzambi ke mwenanga dio n. ko

1Pe 4:16 avo omweswanga e mpasi, kamoni n. ko

NSOSOLO

, 1Sa 17:47 Yave ke vuluzilanga muna n. ko

Yes 2:4 bekitula e n. miau se nsengo

Mat 26:52 awonso bebonga e n. muna n. befwila

Efe 6:17 n. a mwanda, i sia vo, diambu dia Nzambi

Ayi 4:12 diambu dia Nzambi dilutidi o twa kwa n.

NSUK’A MPATU

, Lev 23:22 kufwete kutika mbongo awonso ko muna n.

NSUKA

, Yoa 13:1 Yesu wabazola yakuna n.

NSUKAMI

, 1Sa 2:8 Otelamesa n. vana ntoto ampolo

Nk 9:18 Kansi a. ke bevilakanua ko yakwele mvu

Nk 69:33 Yave owinikinanga a.

Luk 4:18 yateleka nsangu zambote kwa a.

Yoa 12:8 a. nukala yau ntangwa zawonso

2Ko 6:10 nze tu a. kansi ayingi tuvuamisanga

Ngl 2:10 twasungamenanga a.

NSUKI

, Mat 10:30 kana nkutu e n. zamana tangwa

Luk 21:18 kana nkutu l. lwa ntu mieno ke luvila ko

1Ko 11:14 dia nsoni kwa yakala mu kala ye n. zandá

NSUMUKI

, Nk 1:5 a. ke betelama muna nkutakani ya ansongi ko

Luk 15:7 kiese kuna zulu mu kuma kia n. ovilukidi o ntima

Luk 18:13 Nzambi, umfwil’e nkenda, i n.

Yoa 9:31 Tuzeye wo vo Nzambi kewilanga a. ko

Rom 5:8 Kristu watufwila ekolo twakala a.

NSUNDIDI

, Yoa 16:33 nukala yo unkabu! Omono n. e nza

2Ko 2:14 okutudiatisanga muna nkembo a n.

NSUNGI

, Dan 2:21 Osobanga kolo ye n.

Mav 1:7 Ke dinutadidi ko dia zaya e ntangwa ye n.

1Te 5:1 vo i diambu dia kolo ye n.

NSUNGI A MVULA

, Mat 24:32 nuzayanga wo vo n. ifinamene

NSUSU

, Mat 23:37 nze una e n. ikonkelanga o wan’andi

NSWA

, Yez 21:27 yavana kelwaka ndiona una yo n.

NSWASWANI

, Lev 11:47 n. vana vena eki kiafunzuka ye

Mal 3:18 Numona n. vana vena nsongi ye

NTALU

, Ngn 3:9 Zitisila Yave muna lekwa yaku y.

Kan 2:7 lekwa y. ya zula yawonso ikota

Luk 14:28 teka badika e n.

1Ko 7:23 Oyeno mu n. nuasumbilwa

1Pe 1:19 menga m., mana ma Kristu

NTAMBI

, Yer 10:23 O muntu kalendi singika e n. zandi ko

1Pe 2:21 nualanda n. zandi una ufwene

NTAMBU

, Nk 91:3 okuvuluza muna n. wa mbaki a nuni

Ngn 29:25 Omwena wantu o wonga i n.

NTANGW’ANDI

, 1Ko 15:23 konso muntu muna n.

NTANGWA

, Yos 10:12 E n., ningama muna Ngibone

Kim 3:1 n. yasikidiswa muna mambu mawonso

Kim 9:11 n. ampasi yo mambu makinsalukisa

Mat 24:29 Vava kifokoka kaka e mpasi, o n. obukama e tombe

Yoa 7:8 n. ame ke yafwene ko

Mav 2:20 n. ikituka se tombe

1Ko 7:29 n. isidi yankufi

Efe 5:16 Nutoma sadilanga e n. eno

NTANGWA KE NTANGWA

, Dan 11:31 katula kimenga kia n.

Dan 12:11 ikatulwa e kimenga kia n.

NTANGWA YASIKIDISWA

, Kab 2:3 n. ilungana e mona-meso

NTANTANI

, Ngn 6:19 ovaikisanga n. vana vena ampangi

Ngn 15:18 ndiona olembi funganga makasi, n. kelembekanga

Ngn 17:14 Katuka vitila n. zayantika

Efe 4:31 makasi, nganzi, n. ye

NTANTU

, Yob 6:2 kele vo n. zame zatezwa

Nk 31:10 moyo ame usukidi mu kuma kia n.

Nk 90:10 mvu miazala ye mpasi ye n.

Ngn 17:25 mwan’a zowa se diandi kemwesanga e nsoni ye n.

Yes 51:11 n. ye bumu kifokoka

Mat 5:4 Kiese kw’awana bena ye n.

2Ko 2:7 kalembi sundwa kwa ulolo wa n.

2Ko 7:9 mu kuma kia n. nuamweswa

1Te 4:13 nulembi mona e n. bemonanga awana ke bena ye vuvu ko

NTATU

, Nsi 16:16 Wana amakala bafwete kwiza, nkumbu n. muna mvu

NTAUDI

, Ngn 22:7 ndevi okalanga se n. a ndevisi

Mat 24:45 Nani i n. akwikizi yo lulungalalu?

Mat 25:21 Otomene sala, u n. ambote ye kwikizi!

Luk 17:10 Yeto tu mpasi n.

1Ko 7:23 ke nukadi diaka n. za wantu ko

NTEDINGI

, Mal 1:8 nutambikanga bulu ya n.

NTELAMW’A MOYO

, Nk 94:19 o n. unkosomwene, ngeye umfiaulwisi

Mak 4:19 n. mu kuma kia tandu kiaki

Luk 8:14 bafilakeso kwa n., kimvuama yo mawete

Luk 21:34 n. muna mambu ma zingu

NTELEKI

, Mav 21:8 Filipo wa n., mosi muna akala nsambwadi

2Ti 4:5 sala e salu kia k.

2Pe 2:5 Noa wa n. a unsongi

NTEMO

, Nk 36:9 Muna n. aku, tulenda mona n.

Nk 119:105 diambu diaku i n. a nzila zame

Ngn 4:18 nzil’a nsongi ina nze n.

Yes 42:6 Se n. kuna kwa azula

Mat 5:14 Yeno i n. a nza

Mat 5:16 yambula o n. eno watemena vana vena wantu

Yoa 8:12 Mono i n. a nza

2Ko 4:6 Yambula muna tombe mwatemena n.

NTETEMBWA

, Nk 147:4 Oyikilanga n. zawonso muna nkumbu

Mat 24:29 Vava kifokoka kaka e mpasi, n. zibetomoka

Lus 2:1 n. nsambwadi vana koko kwandi kwalunene

NTETEMBWA A NKEZIMI

, Yes 14:12 osangumukini tuka kuna zulu, ongeye n.

NTI

, Tuk 2:9 n. a zayila e mbote ye mbi

Tuk 2:9 n. a moyo vana kati kwa

Nk 1:3 Okala nze n. wakunua vana ndambu a maza

Yes 61:3 Oyau beyikilwa vo n. mianene mia unsongi

Yez 47:12 mumena n. mia mpila zawonso mia dia

Dan 4:14 Nukesa n., nuzenga tayi yandi

Mak 15:25 bankomene vana n.

Luk 23:21 Kamanikwa vana n.!

Ngl 3:13 Wasibwa konso ona omanikinu vana n.

Lus 2:7 ikunyambula kadia e bundu kia n. a moyo

Lus 22:14 nswa wa dia e bundu ya n. amoyo

NTI AMPASI

, Mat 10:38 ona olembi nata n. yo

Luk 9:23 yo nata n. andi lumbu ke lumbu

NTIETIE

, Mat 10:29 n. zole zitekwanga muna mbiya mosi

NTIM’A DUKU-DUKU

, Ngn 19:2 nkwa n., osumukanga

NTIM’A MVEVO

, Ngn 11:25 Nkwa n., vuama kevuama

NTIM’ANLEKA

, Flp 4:5 n. wazayakana kw’awonso

1Pe 3:4 n. yo lembama

NTIM’ASIKILA

, 1Tu 28:9 sadila Nzambi yo n.

2Tu 16:9 awana bena yo n.

NTIMA

, Tuk 6:5 n. miau miazala yo bi

Nsi 6:6 mvovo miami mifwete kala muna n. aku

1Nti 8:38 konso muntu ozeye mpasi za n. andi

2Tu 16:9 awana bena yo n. asikila muna yandi

Eze 7:10 Ezera wakubika n. andi muna

Nk 51:10 Sema n. avelela omu mono

Nk 51:17 n. wa budika yo kosomoka, kubembola wo ko

Ngn 4:23 toma lunga-lunga o n. aku

Ngn 17:3 Yave ofimpanga e n.

Ngn 17:22 N. a kiese i nlongo miambote

Ngn 28:26 Ndiona obundanga e vuvu muna n. andi zowa

Yer 17:9 n. usundidi tekama muna lekwa yawonso

Yer 17:10 Mono Yave, ifimpanga n.

Yer 31:33 isoneka nsiku ame muna n. miau

Mat 15:19 muna n. i mutukanga o makani mambi

Mat 22:37 Zola Yave muna nsi a n. aku wawonso

Luk 12:34 kuna kwina lusalu lweno, i kuna mpe kukala n. mieno

Luk 21:34 n. mieno mialembi bimuka yo mazitu

Luk 24:32 n. mieto miyangalelenge

Mav 16:14 waziula n. andi kimana kakwikila

Rom 6:17 nulemvokelanga Nzambi ye nsi a n.

Ayi 3:12 olenda kala yo n. ambi

1Yo 3:20 Nzambi osundidi n. mieto

NTINU

, Afu 21:25 ke mwakala n. ko muna Isaele

1Sa 23:17 okala se n. muna Isaele, omono ikulandila

Nk 2:6 Mono kibeni ngiadikidi n. ame muna Zione

Ngn 21:1 ntim’a n. una nze nkukula za maza

Yes 32:1 O n. oyadila muna unsongi

Zak 14:9 Yave okala se N. a nza yawonso

Mat 21:5 O n., ofongele vana swala dia buluku

Mat 27:29 Kiambote kiaku, e N. a Ayuda!

Yoa 19:15 Ke tuna ye n. ankaka ko, Kaisa kaka

1Ko 15:25 kafwete yala se n. yavana

NTINU ANKENTO

, 1Nti 10:1 O n. a Seba wizidi kwa Solomo

NTINU A NODE

, Dan 11:7 okwiza nuanisa nzo zangolo za n.

Dan 11:40 n. okuntelamena muna makalu ma vita

NTINU A SUDE

, Dan 11:11 n. ofunga kikilu makasi

Dan 11:40 n. oyantika kununguna

NTO

, Nk 36:9 n. a moyo kwa ngeye ina

Yer 2:13 Bambembwele, omono wa n. a maza

NTOKOZI

, Ngn 29:21 avo selo olutwilu okituka se n.

NTOMONI

, Rom 8:23 tuna ye n., i sia vo, mwanda

NTONA

, Ngn 1:4 muna vana zayi ye n.

Rom 2:15 n. zau zikubasilanga umbangi

Rom 13:5 mu kuma kia n. zeno

1Ko 8:12 lweka n. zau zatovoka

1Ti 4:2 n. zababulwa nze muna

1Pe 3:16 Nukalanga ye n. zambote

1Pe 3:21 ndombelo a n. zambote

NTONTA

, Mal 3:10 dodokolo n., muna diambu diadi

Mat 26:41 nsamba nualembi bwa muna n.

Luk 8:13 kansi muna ntangw’a n., babembwele

Luk 22:28 nukedi yame muna n. zame

1Ko 10:13 Kavena n. ko ina yalembi luakila akaka

Yak 1:2 vava nubwilwanga e n., nubadikila dio

Yak 1:3 lukwikilu lweno lwazikukila muna n.

Yak 1:12 Nkwa kiese ndiona ozindalalanga muna n.

NTOTO

, Tuk 1:28 nuzadisa o n. yo yala wo

Tuk 2:7 ovangidi muntu muna mbundukutu a n.

Tuk 3:19 u n., mu n. ovutuka

Yob 38:4 vava yakuba e nkubilwa za n.?

Nk 103:14 Osungamenanga vo tu n.

Nk 104:5 o n. ke ukatulwa ko

Nk 115:16 o n. wavana wo kwa wan’a wantu

Ngn 2:21 ansongi kaka bezingila va n.

Yes 45:18 wasema o n.

Mat 13:23 ikuninu vana n. ambote

NTU

, Tuk 3:15 obosola o n. aku

Dan 2:32 n. a teke wa wolo wakenzwa

1Ko 11:3 n. a nkento i yakala

Efe 5:23 Kristu i n. a nkutakani

Efe 5:23 yakala i n. a nkaz’andi

Ayi 12:2 Yesu wa N. ye Nzikudi a lukwikilu lweto

NTULU

, Ngn 5:19 Yambula n. zandi zayangidika

NTUMWA

, Mal 3:1 ntwikidi n. ame

Mat 10:2 nkumbu za n. 12

Mav 15:6 a. ye akuluntu bakutakene mu fimpa

1Ko 15:9 mono i wandwelo vana vena a.

2Ko 11:5 mbuta zeno za n.

NTWADI

, 2Te 3:14 nuyambula kala yandi e n.

1Pe 2:17 nuzolanga k. kia wana-ngudi

NUA

, Nk 8:2 Muna n. mia yingiana-ngiana

Yak 3:10 Muna n. wau mosi i muvaikang’e nsambu ye sibu

NUANA

, 2Tu 20:17 Ke n. ko muna vita yayi

Mav 5:39 dimoneka vo Nzambi n. yandi

1Ti 6:12 N. vita yambote ya lukwikilu

2Ti 2:24 ntaudi a Mfumu kafwete n. ko

Yud 3 l. e vita ya ngolo mu kuma kia lukwikilu

NUANINUA

, Yes 54:17 Ke vena n. ko kiavangwa

2Ko 10:4 n. yeto ke ya kinitu ko

Efe 6:11 Nuvuata n. yawonso

Efe 6:13 nuvuata n. yawonso

NUIZA

, Yes 55:1 N., yeno nuna ye vuina, n.

NUMEKA

, Nk 34:8 N., nuamona wo vo Yave wambote

NUNGUNUKA

, Flp 3:16 yamu nkia tezo t.

NUNI

, Mat 6:26 Nutoma tala e n. za zulu

NUNU

, Nk 37:25 Toko yakala, owau n.

Nk 71:9 Kungiambula ko muna k. kiame

Nk 92:14 Kana nkutu muna k. beyima mbongo

NWOLE-NWOLE

, Luk 10:1 osolele 70, ubatumini n.

NWUMBI

, Yes 64:8 Oyeto tu tûma, ongeye i N. eto

Rom 9:21 Nga o n. kena ye wisa ko

NYADI

, Dan 4:17 bazaya wo vo o Mpungu-nene i N.

Yoa 12:31 o n. a nza yayi se keyinganeswa

Yoa 14:30 n. a nza mu kwiza kena, kena ye

Mav 4:26 a. bakutakene mu nuanisa Yave ye

NYAKAMI

, 1Pe 4:15 ke vakadi n. a mambu ko

NYINDU

, Mat 22:37 Zola Yave muna n. aku wawonso

Rom 7:25 muna n. ame i ntaudi a nsiku a Nzambi

Rom 8:6 o sia e n. muna zolela ya nitu, i lufwa

1Ko 2:16 oyeto tuna yo n. a Kristu

Efe 4:23 vanguluka muna n.

Efe 6:7 nze ntaudi a n. ambote kuna kwa Yave

Flp 2:5 n. una wakala muna Kristu

NYINDU MIOLE

, Yak 1:8 nkwa n., yo lembi sikila

NYINDU MOSI

, Flp 2:2 kalanga yo n.

NYUDA

, Zak 8:23 besimbinina mvuatu a N.

1Ko 9:20 Kuna kwa Ayuda nkitukidi nze N.

NZA

, Luv 9:29 e n. Yave ovuidi yo

Nk 37:11 alembami bevua n.

Nk 37:29 Ansongi bevua n.

Mat 5:5 alembami bevua e n.

Luk 9:25 obakidi e n. yawonso kansi ovidisi

Yoa 15:19 ke nua n. ko, muna diadi e n. ikunumenga

Yoa 17:16 Ke ba n. ko

1Yo 2:15 Ke nuzodi n. ko ngatu

1Yo 2:17 E n. mu vioka yina, kansi ndiona

NZAKAMA ZA NTOTO

, Luk 21:11 Mukala n. zangolo

NZAKI

, 2Ti 4:2 vanga wo mu n., muna ntangw’ambote

NZALA

, Yes 65:13 selo yame bedia, oyeno nufwa e n.

Am 8:11 Ke n. a madia ko ngatu vuina dia maza

NZAMBI

, Nsi 10:17 Yave i N. osundidi zi nzambi

Mat 27:46 e N. ame, ekuma ungiambulwidi?

Yoa 1:18 Ke vena nkutu muntu ko wamona N.

Yoa 17:3 batoma kuzaya, ngeye N. mosi kaka aludi

Yoa 20:17 itomboka kwa N. ame ye N. eno

1Ko 8:4 N. mosi kaka

2Ko 4:4 n. a tandu kiaki wavonda meso ma ntima

Efe 4:6 N. mosi ye Se dia wantu awonso

1Yo 4:8 N. i zola

NZANZA

, Nk 127:4 Nze n. vana koko kwa kesa

Yes 35:1 n. umona e kiese yo mena e mvuma

Yes 35:6 nkoko muna n.

NZAZA

, Tuk 6:14 Uyivangila n.

NZENZA

, Luv 22:21 Kufwete bangika n. ko

Nsi 10:19 nufwete zolanga n.

Yoa 10:5 ke mazeye nding’a n. ko

NZILA

, Ngn 4:18 e n. a nsongi ina nze ntemo a kuma

Ngn 16:25 Vena ye n. imonekanga kwa muntu vo yambote

Yes 30:21 Eyayi i n. Nudiatila mo

Yoe 2:7 Konso muntu osingama muna n. andi

Mat 7:14 n. yamfinangani ku moyo ifilanga

Mat 13:4 mbongo yankaka ibwididi vana mbel’a n.

Yoa 14:6 Mono i n. ye ludi yo moyo

Mav 9:2 awonso ana kesolola bena muna N.

1Ko 10:13 oteta mpe n. kimana nualenda

NZIMBA

, Yes 56:4 E n. zisola dina dikungiangidikanga

Mat 19:12 vena ye n. za kingutukila

Mav 8:27 owawanene yo n. mosi wa Ntiopia

NZIMBU

, Kim 7:12 e n. tanina zitaninanga

Kim 10:19 n. zilungisanga e nsatu zawonso

1Ti 6:10 zola n. i tuku dia mambu mawonso mambi

Ayi 13:5 kondwa zola muna n.

NZO

, 2Sa 7:13 Yandi otunga e n. mu kuma kia

Nk 27:4 Yakala muna n. a

Nk 101:2 Ikangalela muna kwikizi muna n. ame

Nk 127:1 Avo Yave katungidi n. ko

Yes 56:7 e n. ame iyikilwa vo nzo a sambu

Yes 65:21 Betunga n. yo zingila mo

Mat 21:13 nukitwidi yo se n. a mivi

Luk 2:49 mfwete kala mu n. a Se diame

Yoa 2:16 nuyambuila kitula n. a Se diame se n. ya

Yoa 14:2 Muna n. a Se diame fulu yayingi ina mo

Mav 5:42 mu n. ye n. ke bayambula longa ko

Mav 7:48 Mpungu-nene ke zingilanga mu n. ko

Mav 20:20 kunulongela muna n. ye n.

2Ko 5:1 tukala ye n., ya mvu ya mvu kuna zulu

Ayi 3:4 konso n. kwa muntu yatungwa

NZO AVAUKA

, Luv 25:8 Bantungila n.

Nk 73:17 Yavana yakota muna n. a Nzambi

NZOLANI A UNGUDI

, Rom 12:10 Muna n. nusongaziana walakazi

NZOLWA

, Mat 3:17 Mwan’ame a.

NZONGO

, Luk 6:38 muna n. una nuzongela

NZO YANDÁ

, Tuk 11:4 Nuiza twatunga n.

Ngn 18:10 nkumbu a Yave i n. Yangolo

Luk 13:4 wantu 18 babwilwa n. muna Siloa yo fwa

O

OLA

, Mat 24:36 lumbu ye o., ke vena muntu ko ozeye kio

OLIVE

, Nk 52:8 nze o. muna nzo a Nzambi

Rom 11:17 o. a mfinda, wasomekwa mo

OMONO IKITUKA

, Luv 3:14 vova vo: O. untumini kwa yeno

OVOVELA

, Rom 10:13 ona o. e nkumbu a Yave

P

PALATA

, Ngn 2:4 vava mambu mama nze p.

Yez 7:19 Betuba p. au muna nzila

Sef 1:18 p. yo wolo wau ke ukubavuluza ko

PARADISO

, Luk 23:43 okala yame muna P.

2Ko 12:4 ona wazavunua muna p.

PAULU. Tala mpe SAULU

, 1Ko 1:12 kwa P. mvuilu

PELEZO

, Mat 25:36 Yakala muna p. nuakunkingula

Mav 5:18 Bakangidi antumwa yo kubasia muna p.

Mav 5:19 mbasi oziwidi e yelo ya p.

Mav 12:5 Petelo muna p., e nkutakani yasambanga

Mav 16:26 e nkubilwa za p. zinikukini

Ayi 13:3 Nusungamena awana bena muna p.

Lus 2:10 Nkadi ampemba osia ankaka muna p.

PELO

, 1Ko 13:12 muna p. ke kitoma mwesanga ko

2Ko 3:18 tumwesanga nkembo a Yave nze p.

Yak 1:23 otalanga e ndose andi muna p.

PELOLA

, Mat 7:6 ke nutubi p. vana vena e ngulu ko

Mat 13:45 Kintinu kia zulu kina nze nkiti ovavanga p.

PERESEKILA

, Mav 18:26 P. yo Akila banwidi

PETELO

, Mat 14:29 P. odiete vana ntandu a maza

Luk 22:54 P., walandanga kuna vala

Yoa 18:10 P. ona wakala ye nsosolo, ozengele kutu

Mav 12:5 P. muna pelezo, kansi e nkutakani

PILATO

, Yoa 19:6 O P. vo: kimwene ngielele ko

POME

, Ngn 25:11 p. za wolo muna mbangu ya palata

R

RAKELE

, Tuk 29:18 osadidi mvu nsambwadi mu kuma kia R.

Yer 31:15 R. odilanga wan’andi

REBEKA

, Tuk 26:7 R., mote kikilu

S

SABA

, Yos 18:1 basumikini s. kia wananina kuna Silo

Nk 15:1 nani onangina muna s. kiaku?

Nk 78:60 Kuna mfoko, wabembola s. kia Silo

Nk 84:1 Ekwe ovienga kwa s. kiaku kianene

Yes 54:2 lambula e nsinga mia s. kiaku

Lus 21:3 s. kia Nzambi kina yo wantu

SADILA

, Yos 24:15 nusola ona n.

1Sa 2:11 o mwana w. Yave

1Tu 28:9 u. yo ntim’asikila ye luyangalalu lwa ntima

Nk 100:2 N. Yave ye kiese

Dan 7:10 Mafunda ye mafunda m.

Mat 20:28 Mwan’a muntu, wayiza muna s.

1Ko 7:31 awana b. e nza

1Pe 4:10 k. lukau muna wete dia muntu yo nkwandi

SADILA MU MPILA YAMBI

, 1Ko 9:18 yalembi s. e wisa

SADILWA

, Kim 10:10 s. kia sengwa ke kina meno ko

Mav 9:15 o muntu ndioyo i s. yasola

Rom 9:21 kimosi se s. kia zitu, kiankaka

SAFULWA

, Yez 39:7 kiyambula ko vo e nkumbu ame y.

SAKALALA

, Rom 13:1 awonso, yambula b. akwa wisa

1Ko 15:27 w. e lekwa yawonso kuna nsi a tambi yandi

Ayi 13:17 s. awana bevitanga o ntu

1Pe 2:13 n. ntinu wau kasundidi e wisa

SAKANA

, Tuk 19:14 babenze vo Loti s. kesakananga

Ngn 26:19 S. kaka nkele s.!

SAKANENA

, Luk 18:32 o. yo taulwilwa o mete

Luk 22:63 bayantikidi k. banwende;

SAKIDIKA

, 1Pe 5:6 n. kuna nsi a koko kwankuma

SAKISA

, 1Te 4:10 n. wo vanga

SAKUBA

, Nk 119:165 ke vena diambu ko dikubatesesa s.

Mat 5:29 Avo disu diaku ditesese s., dunguna dio

Mat 13:41 bakutakesa yawonso yitesanga s.

Luk 17:2 tesesa s. kwa mosi mun’awaya andwelo

Rom 14:13 lembi sia s.

1Ko 8:13 avo madia matesese mpangi ame s.

1Ko 10:32 Ke nukadi s. ko

Flp 1:10 nuakondwa vilwa yo lembi tesesa akaka s.

Yak 3:2 yeto awonso nkumbu miayingi tutanga e s.

SAKULA

, Yoe 2:28 wan’eno amakala ye amakento b.

SALA

, Yoa 5:17 O Se diame o. yamu wau

1Te 2:9 t. fuku yo mwini

2Te 3:10 muntu avo kazolele s. ko, kadie ko

SALA KUMOSI

, Rom 8:28 salu yandi yawonso y.

SALA MANIMA

, Kab 2:3 Ke i. ko!

SALU

, Nek 4:6 o nkangu ukwamanene kuyivana emvimba muna s.

Kim 2:24 mona e kiese muna s. kiangolo

Yoa 6:27 N., ke mu kuma kia madia mekuyifwila ko

Mav 20:24 yamanisa kaka e nkul’ame ye s.

2Ko 6:3 s. kieto kialembi tumbwa

Efe 4:28 kayiyi diaka ko; k. ye fululu kiawonso

1Pe 1:13 nukubika ngindu zeno muna s.

SALU KIAVAUKA

, Rom 12:1 se s. muna nyindu asikila

SAMARIA

, 2Nti 17:6 ntinu a Asuri obakidi S.

Yoa 4:7 nkento wa musi S. wizidi teka o maza

SAMBA

, 2Nti 19:15 Kizekeya oyantikidi s.

Dan 6:13 Daniele nkumbu tatu k. konso lumbu

Mat 5:44 s. mu kuma kia awana bekunubangikanga

Mat 6:9 I wau wuwu nufwete s.

Mak 1:35 Muna mene-mene, ovaikidi, oyantikidi s.

Luk 5:16 Wele kuna makanga, k.

Mav 12:5 Petelo muna pelezo, e nkutakani yakwamanana s.

1Te 5:17 N. ntangwa zawonso

2Te 3:1 n. kimana e diambu dia Yave

SAMBILA

, Mat 4:10 Yave wa Nzambi aku kaka ofwete s.

Yoa 4:24 k. muna mwanda ye ludi

SAMBU

, Nk 65:2 E ngeye Owanga e s.

Nk 141:2 s. kiakala nze ndumbu yatoma kubikwa

Ngn 15:8 s. ki’ansongi kia luyangalalu kwa yandi

Ngn 28:9 E s. kiandi nkutu kiangemi

Mak 11:24 yawonso nulomba muna s.

Rom 8:26 ke tuzeye ko dina tulomba muna s.

Rom 12:12 Nusiamanana muna s.

Yak 5:15 s. kia nkwa lukwikilu kisasula ndiona

1Pe 3:7 kimana e s. yeno yalembi kakidilwa

Lus 8:4 ndumbu ye s. ya avauki

SAMBULA

, Tuk 1:28 Nzambi u., ubavovese vo

Tuk 32:26 Kikuyambula ko, yavana o.

Nta 6:24 Yambula Yave k.

Afu 5:24 Yaele olutidi s. muna akento

Luk 6:28 n. awana bekunusibanga

Rom 12:14 N. awana bekunubangikanga

SAMESONE

, Afu 13:24 umvene nkumbu a S.

SAMO

, Mat 19:24 diasazu kwa s. kaviokela muna

SAMUELE

, 1Sa 1:20 umvene nkumbu a S.

1Sa 2:18 S. wasalanga kana una vo nleke

SAMUNA

, Luv 9:16 e nkumbu ame y.

Mat 9:35 Yesu wele s. e nsangu zambote

Mat 24:14 nsangu zambote za Kintinu z.

Luk 8:1 wele alonginge yo s.

Rom 10:14 Aweyi bewila avo ke bena ye muntu ko o.?

1Ko 11:26 lufwa lwa Mfumu n., yavana

2Ti 4:2 S. e diambu; vanga wo mu nzaki

SANISINA

, 1Ko 11:2 I. wau vo

SANKEREBE

, 2Nti 19:16 mvovo mina S. katumini

SANZU

, Yer 39:18 Obaka moyo aku se s.

SANZUA

, Ayi 10:34 nuatambulwila vo mavua meno m.

SARA

, Tuk 17:19 S. okuwutila mwan’ayakala

1Pe 3:6 S. walemvokelanga Abarayama

SASILA

, Nek 8:8 ndinga yatoma kiá yo s. Nsiku

Mav 17:3 o. yo songa muna sono

SASILA SINSU

, Nsi 18:10 Ke vafwete soloka muntu ko o.

SASUKA

, 2Tu 36:16 ke vakala diaka n. ko

SASULA

, Nk 147:3 O. awana babudikwa e ntima

Luk 9:11 o. awana bavavanga o wukwa

SATANA

, Yob 1:6 S. okotele vana kati kwau

Zak 3:2 E S., yambula Yave kasemba

Mat 4:10 Katuka, e S.! Kadi diasonama

Mat 16:23 Ovovese Petelo: Viluka oku nim’ame, e S.!

Mak 4:15 S. wizidi yo katula e diambu dikuninu

Rom 16:20 Nzambi okosomona S. kunsi a tambi

1Ko 5:5 nufwete yekola muntu ndioyo kwa S.

2Ko 2:11 twalembi sundwa kwa S.

2Ko 11:14 S. okuyikitulanga se mbasi a ntemo

2Te 2:9 muna lusadisu lwa S.

Lus 12:9 nioka, oyikilwanga vo Nkadi ampemba ye S.

Lus 20:2 S., unkangidi muna 1.000 dia mvu

SAULU

, 1Sa 15:11 Mbwene ntantu wau yakitula S. se ntinu

Mav 7:58 vana malu ma toko wayikilwanga vo S.

Mav 8:3 S. oyantikidi fukisa nkutakani

Mav 9:1 S. wau kavumisanga yo vonda

Mav 9:4 S., S., ekuma okumbangikilanga?

SE

, Tuk 2:24 kesisila s. diandi yo ngudi

Nk 2:7 unu nkitukidi s. diaku

Nk 89:26 Ongeye u S. diame, Nzambi ame

Nk 103:13 Nze una s. kefwilanga wan’andi e nkenda

Yes 9:6 e nkumbu andi S. dia Mvu ya Mvu

Mat 6:9 S. dieto koko zulu, yambula nkumbu aku

Mat 23:9 Ke nuyikila muntu ko ova ntoto vo s. dieno

Luk 2:49 mfwete kala mu nzo a S. diame

Luk 15:20 o s. wele ntinu, umbimbakene

Yoa 5:20 o S. osonganga kwa Mwana konso dina kevanga

Yoa 10:30 Mono yo S. diame tu mosi

Yoa 14:6 Kavena ona okwiza kwa S. ko avo ke mu

Yoa 14:9 Konso ona umbwene, omwene mpe o S.

Yoa 14:28 o S. unsundidi

Yoa 14:28 nuyangalala wau vo kwa S. ikwenda

SEDEKIYA

, Yer 52:11 otobwele meso ma S.

SELO

, Yes 42:1 Tala e s. kiame, ona isadisanga!

Yes 65:13 s. yame bedia, kansi oyeno

Mak 10:43 ona ozolele kala nene, kafwete kala s. kieno

Luk 12:42 Nani kieleka i s. kiakwikizi

1Ko 4:2 divavuanga kwa s. vo bakala ye kwikizi

2Ko 3:6 watufwanisa mu kala s.

2Ko 6:4 tukuyisonganga vo tu s. ya Nzambi

SELO YA SALU

, 1Ti 3:8 s. bafwete kala

SELO YA TEMPELO

, Eze 8:20 bavana s. muna sadisa Anelevi

SEMA

, Tuk 1:1 Kuna lubantiku, Nzambi w.

Nk 104:30 otumini mwand’aku, b.

Yes 45:18 k. wo nkatu ko

Rom 1:20 itomene moneka tuka k. e nza

Kol 1:16 muna yandi i m. lekwa

Lus 4:11 w. lekwa yawonso muna luzolo lwaku

SEMBA

, Nk 141:5 Avo u., dikala se mazi ova ntu ame

Ngn 3:11 Ngatu mwena l. lwandi e ngemi

Ngn 27:5 O s. muntu vana ndonga disundidi

Ngn 29:1 Ndiona obadisa ntim’andi vava k., okosomonua

SEMO

, Mat 25:34 Kintinu nuakubikilwa tuka kuna s. dia nza

SENDA

, Rom 12:19 Diame dia landa e kunda; mono i.

SENGE

, Tuk 22:17 mbongo aku nze s.

Lus 20:8 lutangu lwau lukala nze s. dia kalunga

SENGOMONA

, Mat 11:25 wasweka mo akwa ngangu yo s. mo

Yoa 1:18 i yandi w.

1Ko 2:10 Nzambi kwa yeto k. mo muna mwand’andi

Efe 3:5 mbumba i. kwa antumwa ye angunza

SENGWA

, Ngn 27:17 Wauna s. kisekeselanga e s.

Yes 60:17 Vana fulu kia s. itwasa palata

Dan 2:43 Wauna omwenene s. kiasangwa yo tûma

SEOL

. Tala ZIAMI.

SEVA

, Tuk 18:13 Ekuma Sara k.

Nk 2:4 Ndiona ovuende vana kunda kuna zulu o.

SIAMANANA

, Luk 13:24 N. kotela muna mwelo

SIAMISA

, Flp 2:13 Nzambi o. yo kunuvana luzolo

1Pe 5:10 Nzambi otoma k.

SIBA

, Lev 19:14 K. fwa matu ko

Nta 23:8 Aweyi i. awana

Rom 12:14 nusambula, ke n. ko

SIBWA

, Yoa 7:49 ndonga ilembele zaya o Nsiku, y.

SIKADA

, Tuk 28:12 s. ilweke yakuna zulu

SIKAMESA

, Yoa 11:11 kûna ikwenda y.

Ayi 10:24 t. o zola ye mavangu mambote

SIKIDISA

, 1Ko 1:8 Yandi o.

SIKILA

, 1Nti 2:3 o. muna mambu mawonso

2Tu 20:20 Nukwikila muna ngunza zandi, n.

Nk 1:3 Mawonso kevanga m.

1Ko 15:58 n., nukala ngingi

1Ko 16:13 n. muna lukwikilu

Kol 2:7 n. muna lukwikilu

SIKOLA

, Yoa 7:15 kalembele tanga s.?

SILO

, Tuk 49:10 yavana kikwiza S.

SIMA

, Ngn 5:15 Nuina maza muna s. kiaku

1Ko 7:35 ke mu k. ko, kansi

1Te 2:16 k. twalembi vova

SIMBA

, Yes 52:11 ke n. lekwa kiafunzuka ko!

Mat 8:3 u., ovovele vo: Nzolele wo!

2Ko 6:17 nuyambula s. lekwa kiafunzuka

SIMBININA

, Flp 2:16 toma s. e diambu diamoyo

SIMONE

, Mav 8:18 S. ubavene nzimbu

SINA

, Rom 11:33 s. kwa kimvuama ye ngangu za

1Ko 2:10 mwanda ufimpanga mambu m. ma

Efe 3:18 nuatoma zaya s.

SINAI

, Luv 19:20 Yave okulumukini vana Mongo a S.

SINGAMA

, 2Ko 13:11 nukwamanana yangalala, n.

SINGIKA

, Nsi 8:5 Nzambi w. wauna muntu kesingikilanga mwan’andi

Nk 94:12 Nkwa kiese o muntu ona o.

Yer 10:23 muntu kalendi s. e ntambi zandi ko

Ngl 6:1 nuvava s. kuna lulembamu

Efe 4:12 ye kani dia s.

SINSU

, Mat 24:3 s. kisonga e ngiz’aku?

Mat 24:30 s. kia Mwan’a muntu kimoneka

Luk 21:25 Mukala mpe s. muna ntangwa, ngonde

2Te 2:9 s. yaluvunu ye masivi

SINZA

, Dan 4:15 nusisa e s. kiandi ye mianzi

SISA

, Mat 19:29 Konso ona w. nzo yovo mpatu

SITA

, Luv 23:26 Akento ke bekala s. ko

Yes 54:1 Kaza ye kiese, e s. kia nkento

SIVI

, Nk 139:14 e mpila yavangilwa ya s.

SIVIKA

, 1Pe 4:4 b. wau vo ke nukangalanga diaka e ntwadi ko

SIVIKISA

, 1Ko 2:1 kiasadila mvovo m. ko

SOBA

, Mal 3:6 mono i Yave; k. ko

SODOMA

, Tuk 19:24 lengo yo tiya muna S.

2Pe 2:6 Watumba S., wasikidisa mbandu

Yud 7 S. y’esi Ngomora se mbandu a lulukisu

SOKA

, Nk 94:20 k. nsoki muna nkumbu a nsiku?

SOKA DIA TIYA

, Dan 3:17 okutuvuluza muna s.

SOLA

, Nsi 30:19 s. moyo

Yos 24:15 n. ona nusadila

Rom 9:11 e kani dia s. dia Ndiona obokelanga

SOLADI

, 2Ti 2:4 Ke vena s. ko okuyivananga muna

SOLOMO

, 1Nti 4:29 Nzambi ovene S. ngangu ye

Mat 6:29 kana nkutu S. muna nkembo andi kasidi

SOLWA

, Mat 24:22 ikufikwa; mu kuma ki’awana b.

Mat 24:31 balungalakesa awana b.

SOMPA

, Mat 22:30 muna lufuluku ke b. ko

Mat 24:38 vitila Kizalu, b.

1Ko 7:9 s. kusundidi o wete ke mu zina moyo ko

1Ko 7:36 kasumukini ko. Yambula b.

1Ko 7:38 ona olembi s. olutidi vanga diambote

1Ko 7:39 ovevokele mu s., kansi muna Mfumu kaka

SOMPEKA

, Ngn 19:17 Ndiona ofwilanga nsukami e nkenda Yave k.

Luk 6:35 n. lembi vingila vo banuvutulwila

SONAMA

, 1Ko 4:6 Ke nulutakana mana m. ko

SONEKWA

, Rom 15:4 mawonso mateka s.

SONGA

, Yoa 5:20 Se o. Mwana dina kevanga

Mav 17:3 osasidi yo s. muna sono

Rom 5:8 Nzambi mu mpila yayi k. o zola

SONO

, Mat 22:29 nulembele zaya e S. ngatu

Luk 24:32 yo toma kutusasila e S.?

Mav 17:2 omokene yau muna S.

Mav 17:11 toma fimpa e S. lumbu yawonso

Rom 15:4 muna lufiaulwisu lwa S., twakala ye vuvu

2Ti 3:16 S. yawonso yavumunuinua kwa Nzambi

SUKAMA

, Ngn 30:9 Kungiambula ko y. yo yiya

2Ko 8:9 Kristu, w. muna diambu dieno

SUKU

, Yes 26:20 nukota muna m. meno ma kati

SUKULA

, Nk 51:2 U. emvimba muna bi wame

Yoa 13:5 oyantikidi s. malu m’alongoki

SUKULWA

, 1Ko 6:11 n.; nuaveleleswa

SULULA

, Luv 23:26 Akento omu nsi aku ke b. ko

SUMBA

, 1Ko 7:23 Oyeno mu ntalu n.

Lus 5:9 muna menga maku w. nkangu

SUMU

, Tuk 4:7 e s. dilangididi vana mwelo

Tuk 39:9 diambu diadi diambi-mbidimbi yo s. Nzambi e?

1Nti 8:46 ke vena muntu ko olembi s.

Nk 32:1 Kiese kwa ndiona una vo e s. diandi difukilu

Nk 38:18 ntim’ame uyangamene mu kuma kia s.

Yes 1:18 Kana una vo m. meno mambwaki nga

Yes 38:17 otubidi m. mame mawonso kuna nim’aku

Yes 53:12 Onete m. ma wantu ayingi

Yer 31:34 m. mau kiyindula mo diaka ko

Yez 33:14 Avo muntu ambi oyambwidi e s.

Mat 18:15 mpangi aku u. wenda

Mak 3:29 ona otianguna mwand’avelela, onete s.

Yoa 1:29 Mwan’a meme a Nzambi, ona okatula e s.

Mav 3:19 nuvilukw’e ntima, m. meno mavunzunua

Rom 3:25 waloloka m. mateka vangama

Rom 5:12 s. dia ova nza muna muntu mosi

Rom 6:14 s. ke dikunuyala ko

Rom 6:23 mfutu a s. i lufwa

1Ti 5:24 m. ma wantu ankaka mezayakananga kuna

Yak 4:17 ozeye vanga edi diambote, kansi kavangidi dio ko, s.

Yak 5:15 Avo s. kasumukini, ololokwa

1Yo 1:7 menga ma Yesu mekutuvelelesa muna m.

1Yo 2:1 avo muntu o., tuna

1Yo 5:17 vilwa wawonso i s.

SUMUKA

, 2Sa 12:13 Davidi ovovele: n. Yave

Rom 3:23 awonso b. yo funga mu songa o nkembo

SUNDA

, Yer 1:19 ke b. ko kadi

Yoa 14:28 o Se u.

Rom 8:37 muna ndiona watuzola i t. mambu mama

Rom 12:21 s. kaka o bi muna wete

Ngl 5:26 vava s. akaka

Flp 2:3 nubadikila ankaka vo b.

1Yo 3:20 Nzambi o. ntima mieto

Lus 2:7 Ndiona o. ikunyambula

Lus 6:2 wele sundinge yo fokola e n. andi

SUNGAMENA

, Yob 14:13 wanzengela e ntangwa, i bosi w.!

Kim 12:1 s. o Mvangi aku muna kileke kiaku

1Ko 16:18 n. wantu a mpila yayi

Ayi 10:32 n. e lumbu ina yavioka

SUNGAMESA

, 2Pe 1:12 nzolele k. mambu mama

SUNGIDIDI

, Kol 3:2 Nusianga e s. muna mambu ma zulu 1Te 4:11 nusianga e s. muna mambu meno

SUVA

, Mat 14:20 bakutikidi e nkesona z., yitunga 12

SWASWANESA

, Ayi 5:14 balongwa mu zaya s. edi

SWEKAMA

, Nk 91:1 okala muna fulu k. kia

Luk 8:17 ke vena diambu ko d. dilembi zayakana

SWEKAMENO

, Nk 18:2 Yave i s. diame

Yes 25:4 s. diangolo kwa ndiona okondelo nsadisi

T

TADI

, Nsi 32:4 E T., mavangu mandi malunga

Dan 2:34 e t. didungwinu, ke mu moko ko

Mat 21:42 t. diabembolwa kw’atungi

Luk 19:40 avo babutamene, o m. mekaza

TADI DIA KONKO

, Efe 2:20 Yesu i mbuta t.

TALANTA

, Mat 25:15 Omosi umvene t. zitanu, wankaka zizole

TAMBI

, Rom 16:20 okosomona Satana kunsi a t. yeno

TAMBIKA

, Rom 6:13 n. kwa Nzambi

TAMBULA

, Rom 14:1 Ndiona wayoya, n.

Rom 15:7 n. muntu yo nkwandi wauna Kristu

TAMBULA E VUA

, Ngl 3:29 mbongo a Abarayama, n.

TAMBULWILA

, Yob 2:10 Nga mawete kaka tufwete t.

TANGA

, Nsi 17:19 kafwete wo t. e lumbu yawonso

Nk 90:12 Utulonga una tulenda t. e lumbu yeto

Yoa 7:15 kalembele t. sikola?

Mav 8:30 Nga obakwidi mana o.?

TANGININA

, 1Ko 11:1 N., wauna mono itangininanga

Ayi 13:7 n. lukwikilu lwau

Efe 5:1 nukala a. a Nzambi nze wana

TANGWA

, Luk 22:37 W. kumosi ye yimpumbulu

TANINA

, Kim 7:12 ngangu t. zitaninanga

Flp 1:7 t. yo sikidisa

TARATARU

, 2Pe 2:4 watuba ambasi kuna T.

TASISI

, Yon 1:3 Yona otelamene katina kuna T.

TATAMANA

, Dan 6:16 ona o. sadila

TATIDILA

, Tuk 2:24 o yakala osisa ngudi andi yo t.

Nsi 10:20 Yave ofwete t.

Yos 23:8 N. kaka Yave

Rom 12:9 n. dina diambote

Rom 14:19 t. mambu metwasanga luvuvamu

TATIKA

, Ngl 5:15 avo t. muntu yo nkwandi

TÂTU

, Yes 5:20 T. kwa awana bevovanga vo e mbote i mbi

1Ko 9:16 t. kwa mono avo kisamwini ko

Lus 12:12 T. kwa nza ye kalunga

TAYI

, Yes 11:1 Muna sinza kia Yisai muvaika t.

Yer 23:5 itelamesena Davidi e t. kiansongi

Yoa 15:4 t. ke ilendi yima bundu ko avo

TEKA

, 2Ko 2:17 oyeto ke t. diambu dia Nzambi ko

TEKAMA

, Kim 1:15 Kina k. ke kilendi singikwa ko

TEKE

, Luv 20:4 Kufwete kuyivangila t. kiavalwa ko

Nk 115:4 t. yau palata ye wolo

Dan 2:31 mwene t. kiampwena

Dan 3:18 ke sambila t. kia wolo ko

1Yo 5:21 nuyikeba muna t.

TELAMA

, 1Ko 10:12 ndiona obenze vo w. kena

TELAMENA

, Mav 17:7 nkanikinu mia Kaisa b.

Rom 8:31 Avo Nzambi una yeto, nani o.?

TEMBWA

, Kim 11:4 Ndiona otalanga e t. ke kuna ko

Mat 7:25 t. kinikukini yo wandama muna nzo

1Ko 9:26 kiwandanga t. ko

1Ko 14:9 Dikala nze yeno nuvovele kwa t.

Efe 2:2 nyadi a t.

Efe 4:14 tungianiswa kwa t. yawonso ya malongi

Lus 7:1 zisimbinini e t. yá ya nza

TEMPELO

, Mav 17:24 ke zingilanga muna t. ko

TEMPELO. Tala mpe NZO

, Nk 11:4 Yave una muna t.

Nk 27:4 Yo yangalela t. andi

Yer 7:4 i t. a Yave, i t. a Yave

Yez 41:13 Otezele e t., o lá kwandi yinkoso 100

Mal 3:1 Mfumu kuna kinsalukisa kelwakila muna t.

Mat 21:12 okotele muna t., ovaikisi awonso

Yoa 2:19 Nubwisa e t. yayi, itelamesa yo muna

1Ko 3:16 oyeno nu t. a Nzambi

TEZANESA

, Yes 46:5 Yo nani n.

Ngl 6:4 ke mu k. ye ankaka ko

TEZELO

, Dan 5:27 o. vana balanza, osolokele vo kwafwana ko

TEZO

, Nk 119:96 nkanikinu aku ke una ye t. ko

Yer 30:11 Ikutumbila muna t.

1Te 4:6 Ke vakadi muntu ko oviokesa e t.

TIANGINIKA NZUNU

, Ngl 6:7 Nzambi ke t. ko

TIANGUNA

, 2Sa 12:14 o. Yave muna diambu diadi

Yob 2:5 kieleka o. vana ndose aku

Ngn 27:11 yavana mvutu kwa ndiona o.

Mak 3:29 o. mwand’avelela

TIAZUNA

, Yoe 2:13 N. ntima mieno

TIMA

, Rom 1:15 t. dia kunusamunuina e nsangu zambote

Rom 7:18 kadi ngina ye t. dia vanga edi diambote

Flp 2:13 kunuvana t. yo

TIMOTEO

, Mav 16:1 Mwakala nlongoki mosi nkumbu andi T.

1Ko 4:17 inutumini T. wa mwan’ame anzolwa

1Ti 1:2 T. wa mwan’ame kikilu muna lukwikilu

TINA

, 1Ko 6:18 N. mavangu ma zumba

TINI KIA KUMI

, Mal 3:10 Nutwasa t. mu lundilu

Nek 10:38 muna t., Anelevi bafwete vana t.

TININU

, Nk 9:9 Yave t. kwa mimbona-mpasi

Sef 3:12 B. muna nkumbu a Yave

TITI

, Yes 65:25 nkosi t. kedia nze ngombe

Mat 7:3 t. kina muna disu dia mpangi aku

1Ko 3:12 Avo muntu otungidi vana nkubilwa, t.

TIYA

, Yer 20:9 dikitukidi nze t. muna visi yame

Mat 25:41 t. twa mvu ya mvu twakubikilwa Nkadi ampemba

1Ko 3:13 t. tusonga una wina e salu kia

1Te 5:19 Ke nuzimi t. twa mwanda ko

2Pe 3:7 nza ina owau yalundilwa muna t.

TOBOLA

, Zak 12:10 betala ndiona b.

TOKANA

, Ngn 12:25 n. ziyoyesanga ntim’a muntu

Yes 41:10 K. ko, kadi mono i Nzambi aku

Mat 6:34 ke n. ko mu kuma kia mbazi

Mat 10:19 ke n. ko kana aweyi yovo adieyi nuvova

Luk 12:25 muna t. kwayingi olenda kudikila miniti

1Ko 7:32 nzolele vo nualembi t.

1Ko 7:32 o mpumpa o. mambu ma Mfumu

2Ko 11:28 n. mu kuma kia nkutakani zawonso

TOMBE

, Yes 60:2 E t. kifuka e nza

Yoe 2:31 ntangwa ikituka se t.

Mat 4:16 nkangu uvuende muna t., umwene

Yoa 3:19 wantu balutidi zola e t.

Efe 4:18 nyindu miau mina muna t.

1Pe 2:9 wanukatula muna t.

TOMBOKA

, Yoa 3:13 Ke vena muntu ko w. kuna zulu

TONDA

, Efe 5:20 t. Nzambi muna mambu mawonso

1Ti 1:12 N. Kristu Yesu

TONTA

, Nsi 13:3 Yave o. mu zaya

1Sa 17:26 k. makesa ma Nzambi amoyo

Mav 5:9 n. mwand’a Yave?

1Ko 10:9 Ke t. Yave ko

TONTWA

, Ngn 27:21 muntu o. muna lusanisinu

TOVOKA

, Yes 40:28 Yave ke t. ko

1Ko 1:27 Nzambi wasola lekwa y.

2Ko 12:10 avo n., ozevo nkumamene

1Te 5:14 lusadisa ana b., lusonga luzindalalu

TUKAU

, 2Tu 31:10 Tuka bayantikila twasa t.

Rom 12:6 tuna ye t. twaswaswana

Efe 4:8 abakami; wavana wantu se t.

TUKUTAKANU

, Lev 23:4 i t. twavauka

TUKWIKIDI

, 2Ko 4:13 oyeto mpe t. i dianu tuvovele

TULU

, Ngn 6:10 Fitulu-t., finimba-nimba

Ngn 23:21 t. tukubavuika mataya

Yes 40:11 Okubanatina vana t. kiandi

Rom 13:11 i ntangw’a sikama kuna t.

1Te 5:6 ka t. ko nze ankaka

TUMA

, Yes 6:8 Mon’oyu! U.!

TÛMA

, Yes 45:9 O t. tulenda vova kwa Nwumbi

Yes 64:8 Oyeto tu t., ongeye i Nwumbi eto

Dan 2:42 ndambu sengwa, e ndambu t.

TUMAMA

, Luk 2:51 okwamanene k.

TUMBU

, Kim 8:11 Wau vo e t. ke kiveno vana vau ko

2Ko 1:9 twabakula vo t. kia lufwa

1Ko 9:27 yalembi t.

TUMINGU

, Dan 9:24 70 lwa t. twazengelwa

TUNDA

, 1Ko 1:26 akwa ngangu ayingi ko, ngatu akwa t.

TUNGA

, Nk 127:1 Avo Yave k. nzo ko

Yes 65:21 B. nzo yo zingila mo

Luk 17:28 bakunanga, b.

1Ko 3:10 Konso muntu katoma tala una k.

TUNGAMA

, Nk 143:4 O ntim’ame u.

TUNTA

,