Zasoneka Luka 1:1-80

  • Kwa Teofilo (1-4)

  • Ngambiele osakwidi luwutuku lwa Yoane wa Mvubi (5-25)

  • Ngambiele osakwidi luwutuku lwa Yesu (26-38)

  • Maria okingwidi Elisabete (39-45)

  • Maria okembelele Yave (46-56)

  • Luwutuku lwa Yoane ye una bamvanina e nkumbu andi (57-66)

  • Ungunza wa Zakariya (67-80)

1  Wantu ayingi bakivene mu soneka mambu mavangama, mana tukwikidi mpe oyeto,+  wauna twazayisilwa mo kwa awana bakala mbangi za mambu mama+ ye ateleki a diambu dia Nzambi tuka kuna lubantiku,+  omono mpe wau yatoma fimpa mawonso tuka kuna lubantiku, mbwene vo diambote yasonekena mo muna ndandani, e mfumu Teofilo,+  kimana watoma zaya e ziku vo mambu mana walongwa maludi.+  Muna lumbu ya Erodi*+ wa ntinu a Yuda, mukedi nganga muna buka kia Abiya,+ e nkumbu andi Zakariya. O nkaz’andi mosi muna wan’amakento a Arone, e nkumbu andi Elisabete.  Yau awole wantu ansongi bakala vana ndose a Nzambi, kadi badiatilanga muna nkanikinu miawonso ye nsiku mia Yave* yo kondwa e tumbu.  Kansi ke bakala yo mwana ko, wau vo Elisabete sita kakala, yau awole mpe se anunu kwau.  Vava Zakariya kasadiding’e salu kia kinganga vana ndose a Nzambi muna buka kiandi,+  mun’owu wa fu kia anganga, e ntangw’andi a kota muna nzo avauk’a Yave*+ kayoka e ndumbu+ ifwene. 10  Nkangu wawonso usambidinge kuna mbazi muna ntangw’a yoka e ndumbu. 11  O mbasi a Yave* omonekene kwa yandi, otelamene kuna lunene lwa ziku dia ndumbu. 12  Zakariya vava kamwene, oyangamene o ntima, wonga umbakidi. 13  Kansi, mbasi umvovese vo: “E Zakariya, kumoni wonga ko, kadi e ndodokela zaku ziwakane kwa Nzambi, o nkaz’aku Elisabete okuwutila mwan’a yakala, okumvana e nkumbu vo Yoane.+ 14  Okala ye yangi ye kiese, ayingi beyangalela luwutuku lwandi,+ 15  wanene kekala vana meso ma Yave.*+ Kalendi nua vinyu ko ngatu konso malavu mankolwa,+ ozala yo mwand’avelela vitila luwutuku lwandi,*+ 16  wan’a Isaele ayingi kevutulwisa kwa Yave* wa Nzambi au.+ 17  Ovita kuna ndose andi muna mwanda ye ngolo za Eliya,+ ovilula e ntima mia mase muna wana,+ akolami mpe basikila muna ngangu zansongi, kakubikila Yave* nkangu akubama.”+ 18  Zakariya ovovese mbasi vo: “Aweyi ndenda kadila ye ziku kia diambu diadi? Kadi se i nunu, o nkaz’ame mpe se nunu.” 19  Mbasi umvutwidi vo: “I Ngambiele,+ itelamanga vana ndose a Nzambi,+ ntuminu ngiza mokena yaku, yo kusamunuina e nsangu zazi zambote. 20  Wá, okituka se baba, kuvova diaka ko yamuna lumbu kina mevangama o mambu mama, kadi kukwikidi muna mvovo miame ko mina milungana muna kolo kiasikidiswa.” 21  Muna kolo kiokio, o nkangu ukwamanene vingila Zakariya, usivikidi wau kazingidi kwayingi muna nzo avauka. 22  Vava kavaikidi, kalendele vovana yau ko, babakwidi wo vo mona-meso kamwene muna nzo avauka. Ovangidi kaka e sinsu kwa yau, okedi se baba. 23  E lumbu yandi ya salu kiavauka* vava yalunga, wele kuna nzo andi. 24  Vava vavioka e lumbu yayingi, nkaz’andi Elisabete oyimiti, ukiswekele ngonde tanu, oku vo: 25  “I wau wuwu kampangidi o Yave* muna lumbu ina kansidi e sungididi. Okatwidi luvezo lwame vana vena o wantu.”+ 26  Vava kalungisi e ngonde sambanu, Nzambi otumini mbasi Ngambiele+ kuna mbanza mosi ya Ngalili, ina ye nkumbu vo Nazarete, 27  kuna kwa mwenze+ wazitikilwa kwa yakala dimosi wakala ye nkumbu vo Yosefe, musi nzo a Davidi, e nkumbu a mwenze, Maria.+ 28  Vava mbasi kakotele muna kakala, umvovese vo: “Kiambote kiaku, ngeye nkwa dienga, o Yave* una yaku.” 29  Kansi, otokane kikilu mu kuma kia mvovo miandi, ovavidi zaya e nsasa nkayisa yayi. 30  O mbasi umvovese vo: “Kumoni wonga ko, e Maria, kadi Nzambi usongel’e dienga. 31  Tala! Ongeye oyimita yo wuta mwan’a yakala,+ okumvana e nkumbu vo Yesu.+ 32  Nene kekala,+ Mwan’a Mpungu-nene keyikilwa,+ Yave* wa Nzambi okumvana e kunda kia kimfumu kia Davidi wa se diandi,+ 33  okala se Ntinu muna nzo a Yakobo yakwele mvu, e Kintinu kiandi ke kikala ye nsuka ko.”+ 34  Kansi, Maria ovovese mbasi vo: “Aweyi divangamena ediadi, wau vo kisidi vukana ye yakala ko?”+ 35  Mbasi umvutwidi vo: “O mwand’avelela ukwiza mu ngeye,+ o nkum’a Mpungu-nene ukuyitalela. Dianu vo, ndiona owutwa oyikilwa vo wavelela,+ Mwan’a Nzambi.+ 36  Elisabete wa yitu kiaku, oyu oyikilwanga vo sita, yandi mpe lukau lwa mwan’a yakala kabakidi muna kinunu kiandi, eyayi i ngonde andi yasambanu; 37  kadi kuna kwa Nzambi kavena diambu ko dilenda funga.”+ 38  Maria ovutwidi vo: “Mono i ntaudi a Yave! Yambula diambu diaku diavangama omu mono.” Mbasi okatukìdi vana kena. 39  E lumbu yayina, Maria otelamene, wele nswalu kuna zunga kia miongo, kuna mbanza mosi ya Yuda, 40  okotele muna nzo a Zakariya, okayisi Elisabete. 41  Elisabete vava kawidi e nkayiswa kakayisu kwa Maria, mwana onikukini muna vumu kiandi, Elisabete ozele yo mwand’avelela, 42  ovovele muna nding’angolo, oku vo: “Osambwilu vana vena akento awonsono, isambwilu mpe e mbongo a vumu kiaku! 43  Aweyi nginina ye lau diadi diakingulwa kwa ngudi a Mfumu ame? 44  Kadi e zú dia nding’aku vava diwakane mu matu mame, o mwana mu vumu kiame onikukini kuna kiese. 45  Kiese kwa ndiona okwikidi wo, e kuma kadi mambu mana kavoveswa kwa Yave* lungana melungana.” 46  Maria ovovele vo: “Moyo ame utundidikidi Yave,*+ 47  o ntim’ame uyangalele muna Nzambi wa Mvuluzi ame,+ 48  kadi watadidi o lusakalalu lwa ntaudi andi a nkento.+ Tuka wau, mbandu zawonso zikungikila vo i nkwa nsambu,+ 49  kadi o Nengolo ovangidi mambu manene kwa mono, e nkumbu andi yavauka,+ 50  kadi muna mbandu ye mbandu, osonganga e nkenda zandi kw’awana bekumvuminanga.+ 51  Ovangidi owu wankuma muna koko kwandi; omwanganese akwa lulendo muna makani ma ntima miau.+ 52  Obwisidi ayadi muna kunda yau,+ otundidikidi awana basakalele;+ 53  awana befwanga e nzala ubayukutisi ye lekwa yambote,+ osindikidi mvuama moko mankatu. 54  Osadisi Isaele wa selo kiandi muna kunsungamesa e nkenda zandi,+ 55  una kavovesa mase meto, kuna kwa Abarayama ye mbongo andi,+ yakwele mvu.” 56  Maria tezo kia ngonde tatu kakala yandi, i bosi kavutuka kuna nzo andi. 57  E ntangw’a Elisabete ya wuta ifwene, owutidi mwan’a yakala. 58  Esi belo kiandi ye yitu yandi bawidi vo Yave* unsongele nkenda zayingi, dianu vo bayangalele yandi.+ 59  Muna lumbu kina kia nana bele zengesa o mwana,+ bazolele kumvana e nkumbu ya se diandi Zakariya. 60  Kansi, o ngudi andi ovutwidi vo: “Ve! Yoane keyikilwa.” 61  Bamvovese vo: “Muna yitu yaku ke mosi ko una ye nkumbu yayi.” 62  Bayuvuidi se diandi muna sinsu, kana aweyi kazolele vo kayikilwa. 63  Olombele babu kia sonekena, osonekene vo: “Yoane i nkumbu andi.”+ Yau awonso basivikidi. 64  Vana vau o nu’andi uziukidi, o lubini lwandi mpe luzezele, oyantikidi vova+ yo kembelela Nzambi. 65  Awonso bakala kuna belo kiau bamwene o wonga, muna londe lwawonso lwa Yuda mambu mama mawonso bamokenenanga. 66  Awonso bawá mo, balundi mo muna ntima miau, bavovele vo: “Aweyi kekala o mwana ndioyo?” Kadi o koko kwa Yave* kwakala yandi. 67  I bosi, Zakariya wa se diandi ozele yo mwand’avelela, osakwidi, oku vo: 68  “Yambula kakembelwa o Yave* wa Nzambi a Isaele,+ e kuma kadi ovutwidi e sungididi kiandi kwa nkangu andi muna kubakûla.+ 69  Utuvaikisidi mpok’a luvuluzu*+ muna nzo a Davidi wa selo kiandi.+ 70  Kadi i diau kavova muna nua mia ngunza zandi zavelela tuka kuna nz’ankulu.+ 71  Wavova vo okutuvuluza kuna kw’atantu eto, ye muna moko m’awonso bekutumenganga;+ 72  okutusonga e nkenda mun’owu wa nsilu kasia kwa mase meto, yo sungamena e kangu diandi diavauka,+ 73  i ndofi kadila se dieto Abarayama.+ 74  Vava kekutuvuluza muna moko m’atantu eto, okutuyambula twansadila kondwa wonga, 75  kuna kwikizi ye unsongi e lumbu yeto yawonso. 76  Kansi, vo i ngeye, e mwana, ngunz’a Mpungu-nene oyikilwa, kadi oviti kuna ntwal’a Yave* mu kubika e nzila zandi,+ 77  ozayisa o luvuluzu kwa nkangu andi muna luloloko lwa masumu mau,+ 78  mu kuma nkenda za Nzambi eto. Muna nkenda zazi tumona ntemo utuka kuna zulu ukezima nze nkielelo a kuma, 79  otemesa ntemo kw’awana bafongele vana tombe ye kini kia lufwa,+ kimana twasingika o malu meto muna nzil’a luvuvamu.” 80  O mwana okudidi yo kumama muna mwanda, okedi muna makanga, yavana kialwaka e lumbu kayisonga kuna kwa Isaele.

Mvovo vana yand'a lukaya

Yovo “tuka muna vumu kia ngudi andi.”
Yovo “salu kiandi muna wete dia nkangu.”
Yovo “mvuluzi ankuma.” Tala Nsas’a Mvovo, “Mpoka.”