Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

“Kalunga okwe mu ninga Omwene naKristus” (Oshitukulwa II)

“Kalunga okwe mu ninga Omwene naKristus” (Oshitukulwa II)

Tala nghee oupamhepo muwa hau tu kwafele tu didilike mo okuwanifwa kwomaxunganeko nokupameka eitavelo letu.