Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OSHIPALANYOLE SHOKOMBADA | OTO DULU OKWEEHENA POPEPI NAKALUNGA

Ei oyo aike onghedi yokukalamwenyo ya denga mbada

Ei oyo aike onghedi yokukalamwenyo ya denga mbada

Oshike u na okuninga opo u ehene popepi naKalunga? Otwa kundafana eenghatu tadi landula odo to dulu okukatuka opo u kulike ekwatafano lopofingo naye.

  1. Okushiiva nokulongifa edina laKalunga, Jehova.

  2. Okupopya naye pandjikilile okupitila meilikano nomokukonakona Eendjovo daye, Ombibeli.

  3. Okutwikila okulonga osho tashi hafifa Jehova.

Ehena popepi naKalunga mokukala ho longifa edina laye, ho ilikana, ho lesha Eendjovo daye nosho yo mokulonga osho tashi mu hafifa

Metwokumwe noiteelelwa oyo, mbela ou wete ho i wanifa po opo u ehene popepi naKalunga? Mbela omeembinga dilipi u wete wa pumbwa okuxwepopala? Oshoshili kutya otwa pumbwa okuninga eenghendabala, ashike otu na okukala hatu tale koidjemo.

Jennifer wokOilongo ya Hangana okwa ti: “Eenghendabala keshe to ningi u kulike ekwatafano lopofingo naKalunga otadi tisha. Ekwatafano la tya ngaho ohali eta omanangeko noupuna mahapu ngaashi, okukala we lineekela filufilu muKalunga, okushiiva omaukwatya aye, nokomesho yaaishe, okukala u mu hole. Ei oyo aike onghedi yokukalamwenyo ya denga mbada!”

Ngeenge owa hala okuhafela ekwatafano lopofingo naKalunga, Eendombwedi daJehova otadi ka kala da hafa oku ku kwafela. Otadi dulu okuninga elongekido opo di konakone Ombibeli naave oshali. Owa manguluka yo okuuya kokwoongala kwopaMbibeli kwado kOlupale lOuhamba lomoshitukulwa sheni, oko to ka hafela eendafano naavo va lenga ekwatafano lavo naKalunga. * Ngeenge owa ningi ngaho, oto ka kala u udite ngaashi Omupsalme oo a ti: “Okukala popepi naKalunga, osho elao lange.” — Epsalme 73:28.

^ okat. 9 Ngeenge owa hala ekonakonombibeli ile okushiiva Olupale lOuhamba olo li li popepi naave, oto indilwa u popye nomunhu oo e ku etela oshifo eshi ile u tale konhele yetu yokointaneta ko-www.jw.org, nokutala koshi yokapalanyole KWATAFANA NAFYE pedu lepandja.