Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OSHIPALANYOLE SHOKOMBADA | KALUNGA OHA TALE KO NGAHELIPI OITA?

Nghee Kalunga a li a tala ko oita pefimbo lonale

Nghee Kalunga a li a tala ko oita pefimbo lonale

Ovaisrael, oshiwana shaKalunga shopefimbo lonale osha kala hashi hepekwa. Okwa li sha ilikana lwoikando shi mone epepelelo, ashike inave li mona pefimbo opo. Omuhepeki washo okwa li oshiwana oshinaenghono shaEgipti. (Exodus 1:13, 14) Ovaisrael ova kala va teelela oule womido Kalunga opo a xulife po epangelo ekwanyanya laEgipti. Lwanima efimbo laKalunga lokukatuka onghatu osho la fiki. (Exodus 3:7-10) Ombibeli oya ulika kutya Kalunga mwene oye a lwifa Ovaegipti. Okwa li e va handukila nomahandukilo a kwata moiti a shikulafana nokwa hanauna po ohamba yaEgipti netangakwaita layo mEfuta Litilyana. (Epsalme 136:15) Jehova Kalunga okwa ulika ponhele yoshiwana shaye kutya “omukwanyati” ile tu tye omukwaita omunaenghono. — Exodus 15:3, 4.

Oshoshili kutya Kalunga oye a li a lwifa Ovaegiti osho tashi ulike kutya ke li omhinge noita aishe. Peemhito dimwe, okwa li ha pitike oshiwana shaye shaIsrael shi lwe oita. Pashihopaenenwa, okwa li e va lombwela va lwife Ovakanaan ovo va li va duka mokulonga owii. (Deuteronomion 9:5; 20:17, 18) Okwa li a lombwela Ohamba yaIsrael, David, va ka lwife Ovafilisti ovo va li tave va fininike. Kalunga okwa li nokuli a pa David omhangela oyo ye mu shilipaleka kutya ota ka findana molwoodi. — 2 Samuel 5:17-25.

Omahokololo oo opaMbibeli otaa yandje oumbangi kutya Kalunga okwa li ha pitike oita opo a amene oshiwana shaye nelongelokalunga lashili ngeenge owii nomafininiko ta e va mbadapaleke. Didilika oitwa itatu ya fimana tai shikula i na sha noita oyo i li metwokumwe naKalunga:

  1. KALUNGA OYE MWENE HA TOKOLA KUTYA OOLYELYE TAVA KA LWA. Pomhito imwe, Kalunga okwa li a lombwela Ovaisrael a ti: “Hanye tamu ka lwa.” Omolwashike mbela? Omolwaashi Kalunga oye a li ta ka lwa ponhele yavo. (2 Omafimbo 20:17; 32:7, 8) Okwe shi ninga lwoikando ihapu ngaashi sha tumbulwa pehovelo loshitukulwa. Peemhito dimwe, Kalunga okwa li a lombwela oshiwana shaye, Israel shonale shi lwe oita oyo i li metwokumwe nehalo laye opo shi amene Edu lEudaneko. — Deuteronomion 7:1, 2; Josua 10:40.

  2. KALUNGA OYE MWENE HA TOKOLA KUTYA ONAINI OITA OYO TAI KA LUWA. Oshiwana shaKalunga okwa li shi na okuteelela nelididimiko eufwafimbo laKalunga opo shi lwife ovahepeki novakolokoshi ovo va li  ve va dingilila. Kava li ve na okuya koita manga efimbo olo inali fika. Ngeenge ove shi ningi, Kalunga ka li vali te ke va hokwa. Ombibeli otai ulike kutya ngeenge Ovaisrael va li va ya moita inava pitikwa kuKalunga, okwa li hava mono oidjemo inyikifa oluhodi. *

  3. Nonande Kalunga okwa li a hanauna po Ovakaanan, okwa li a xupifa vamwe ngaashi Rahab noukwaneumbo waye

    KALUNGA IHA HOKWA EFYO LOVANHU, MWA KWATELWA LOVAKOLOKOSHI. Jehova Kalunga oye Odjo yomwenyo nOmushiti wovanhu. (Epsalme 36:10) Iha kala a hafa ngeenge ovanhu tava fi. Shi nyikifa oluhodi, ope na ovanhu vamwe hava ningi eemhangela dii va fininike nokudipaa vakwao. (Epsalme 37:12, 14) Kalunga opo a xulife po owii wa tya ngaho, okwa tula po efimbo a ka lwife ovakolokoshi. Ashike momukokomoko womido odo a kala ha pitike Ovaisrael va ye moita, okwa kala “omunalukeno” nokutala ‘onheni’ ovahepeki voshiwana shaye. (Epsalme 86:15) Pashihopaenenwa, okwa li a lombwela Ovaisrael fimbo inava lwifa oshilando kutya ove na ‘okushiivifa va kalafane nombili,’ opo va pe ovakalimo efimbo va lundulule eenghedi davo nova henuke oita. (Deuteronomion 20:10-13) Osho otashi ulike kutya Kalunga ‘ke na ohokwe nefyo lomuhenakalunga, ndele okwa hala omuhenakalunga e lialuluke mondjila yaye opo a kale nomwenyo.’ — Hesekiel 33:11, 14-16. *

Ngaashi twa dja nokukundafana otwa mona kutya pefimbo lonale, Kalunga okwa li a tala ko oita ya wapala okuxulifa po omafininiko nowii aushe. Kalunga oye aeke e na oufemba wokutokola kutya onaini oita ya tya ngaho i na okuluwa nosho yo kutya oolyelye ve na okulwa. Mbela Kalunga okwa halelela okulwa oita nelalakano lokutilashi ohonde? Hasho nandenande. Eendjovo daye otadi ulike kutya oku tonde elongifo leenghono. (Epsalme 11:5) Mbela etaleko laKalunga li na sha noita ola lunduluka eshi Omona waye, Jesus Kristus, e uyile kombada yedu?

^ okat. 7 Pashihopaenenwa, pomhito imwe Ovaisrael okwa li va findwa moita kOvaamaleki nokOvakanaan eshi Kalunga a li e va lombwela vehe shi ninge. (Numeri 14:41-45) Omido dihapu da ka shikula ko, ohamba idiinini Josia okwa li ya ya moita inai pitikwa kuKalunga, neenghatu da tya ngaho oda li de i twala mefyo. — 2 Omafimbo 35:20-24.

^ okat. 8 Ovaisrael kava li va shiivifila Ovakaanan va kalafane nombili fimbo inave va lwifa. Omolwashike mbela? Omolwaashi Ovakaanan ova li va pewa omido 400 va efe po eendjila davo dii. Ashike eshi Ovaisrael ve ke va lwifa, oukolokoshi wOvakaanan okwa li wa lunda pombada. (Genesis 15:13-16) Okwa li ve na okuhanaunwa po filufilu. Ndele Ovakanaan vamwe ovo va li va efa po eenghedi davo dii okwa li va xupa. — Josua 6:25; 9:3-27.