Inda koshikalimo

Oshilihongomwa 25: Okupanga oukaume

Oshilihongomwa 25: Okupanga oukaume

Oto dulu okupanga oukaume nomunhu wepupi keshe oo e hole Jehova. Oolyelye ookaume koye??