Mapan iti linaonna

Kanta 95—“Nanamenyo ken Kitaenyo a ni Jehova Naimbag”

Kanta 95—“Nanamenyo ken Kitaenyo a ni Jehova Naimbag”

Ania ti dadduma a pamay-an a maitedtayo ken Jehova ti kasayaatan a panagserbitayo?

 

Kitaem Met

AKTIBIDAD PARA ITI AGBALINKA A GAYYEM NI JEHOVA

Laglagipenyo Dagidiay Agserserbi iti Amin a Tiempo

Mabalin kadi a makikaduakanto iti asinoman nga agserserbi iti amin a tiempo iti ministerio?