Mapan iti linaonna

Laglagipenyo Dagidiay Agserserbi iti Amin a Tiempo

Laglagipenyo Dagidiay Agserserbi iti Amin a Tiempo

Ania dagiti pamay-an a maitedtayo ti kasayaatan a panagserbitayo ken Jehova? Mangpanunotka iti nagduduma a pamay-an a matulongam dagiti agserserbi iti amin a tiempo.

Kitaem Met

AGBALINKA A GAYYEM NI JEHOVA

“Nanamenyo ken Kitaenyo a ni Jehova Naimbag” (Kanta 95)

Kabesaduem daytoy a kanta sa ikantam daytoy iti maysa nga agserserbi iti amin a tiempo.