Mapan iti linaonna

WORKSHEET

No Kasanom a Mapasayaat Dagiti Kararagmo

Worksheet a makatulong kenka a mangpanunot a naimbag iti linaon ken kalidad dagiti kararagmo iti Dios.