Mapan iti linaonna

Mapan iti listaan dagiti linaonna

 SUHETO ITI AKKUB | MAKATULONG PAY LAENG KADI TI BIBLIA AGINGGA ITA?

Dagiti Di Agkupas a Prinsipio—Panagteppel

Dagiti Di Agkupas a Prinsipio—Panagteppel

PRINSIPIO TI BIBLIA: “Bulosan ti maag ti pungtotna, ngem naanus ti masirib ket tenglenna ti riknana.”Proverbio 29:11, Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia.

“Panagriknak, nalisiak ni patay!”

DAGITI PAGIMBAGANNA: No ilistam amin a pagimbagan ti panagteppel, sigurado nga adu a papel ti kasapulam! Iti laengen salun-attayo, nagdakkelen ti maitulongna. “Ti natalinaay a puso isu ti biag [wenno, salun-at] ti nainlasagan a bagi,” kuna ti Biblia. Ibagana pay a “ti puso a narag-o nasayaat a pangagas.” (Proverbio 14:30; 17:22) Iti kasumbangirna, ipakita dagiti panagadal a dakdakkel ti posibilidad nga agsakit dagidiay managpungpungtot ken mannakiapa, nangruna iti sakit ti puso. Siempre, saan laeng a ti salun-attayo ti mabenipisiaran no managteppeltayo.

Kuna ni Cassius nga agtawenen iti nasurok a 30: “Dati a mannakiapaak, managpudpudot, ken masansan a siak ti mangirugi iti panaglalaban. Nagbassit ti panagraemko iti bagik. Ngem nagbalbaliw amin dagita idi sinurotko dagiti prinsipio ti Biblia. Nasursurok ti agteppel, agpakumbaba, ken mangpakawan. Ta no saan, baka addaak itan iti pagbaludan. Panagriknak, nalisiak ni patay!”

Nasursuro ni Cassius ti agteppel ken mangpakawan