Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Sin-o ang Ministro?

Sin-o ang Ministro?

 Ang Pagtamod sang Biblia

Sin-o ang Ministro?

SANG bisperas sang mahalaron nga kamatayon ni Jesus, ang iya labing mahirop nga mga abyan mainit nga nagbaisay. Suno sa Lucas 22:24, ‘nag-utwas ang mainit nga pagsinuay sa tunga nila sa kon sin-o sa ila ang daw labing daku.’ Indi ini ang una nga tion nga nag-utwas ang subong sini nga baisay sa mga apostoles ni Jesus. Sa di-magkubos sa duha ka nauna nga okasyon, gintadlong ni Jesus ang ila panghunahuna.

Daw ano ka makapahanusbo nga sa sining makahalanguyos nga gab-i, kinahanglan sila liwat nga pahanumdumon ni Jesus kon ano gid ang isa ka Cristianong ministro. Nagsiling sia: “Ang labing daku sa tunga ninyo mangin subong sang kamanghuran, kag ang isa nga nagapanghikot nga pangulo mangin subong sang isa nga nagaalagad.”—Lucas 22:26.

Indi kita dapat makibot nga ang mga apostoles may sayop nga ideya tuhoy sa kahulugan sang posisyon kag kabantugan. Sang wala pa si Jesus, ang ila panguna nga halimbawa may kaangtanan sa relihioso nga pagpangulo ginhatag sang mga escriba kag mga Fariseo. Sa baylo nga hatagan ang mga tawo sing espirituwal nga giya kag panuytoy, ining butig nga mga ministro nagpanugda sing estrikto gid nga mga tradisyon kag mga pagsulundan nga ‘nagatakop sang ginharian sang mga langit sa atubangan sang mga tawo.’ Mahunahunaon sila sa posisyon, mahuyugon sa kabantugan, makiiyaiyahon nga mga indibiduwal nga naghimo sang ila buluhaton “agod tan-awon sang mga tawo.”—Mateo 23:4, 5, 13.

Isa ka Bag-o nga Sahi sang Ministro

Apang, ginhatag ni Jesus ang isa ka bag-o nga ideya tuhoy sa espirituwal nga ministeryo sa iya mga disipulo. Nagtudlo sia: “Indi kamo magpatawag nga Rabbi, kay isa lamang ang inyo manunudlo, samtang kamo tanan mag-ulutod. Dugang pa, indi kamo magtawag nga amay kay bisan sin-o nga tawo sa duta, kay isa lamang ang inyo Amay, ang Isa nga langitnon. . . . Apang ang labing daku sa inyo mangin alagad ninyo.” (Mateo 23:8-11) Indi dapat pag-ilugon sang mga disipulo ni Jesus ang relihioso nga mga lider sang panahon nila. Kon luyag nila mangin matuod nga mga ministro, dapat nila ilugon si Jesus. Ano nga sahi sang halimbawa ang ginbilin niya?

Ang Biblia masunson nagagamit sang Griegong tinaga nga di·aʹko·nos para sa “ministro.” Ang The Encyclopedia of Religion nagapaathag nga ini nga tinaga nagalaragway “indi sang posisyon kundi sang kaangtanan sa pag-alagad sang ministro sa isa nga ginaalagaran: ang pagsunod sa halimbawa ni Cristo . . . amo ang  kinahanglanon nga bahin sang Cristianong paghangop sa ministeryo.”

Nahisanto sa husto nga kahulugan sang tinaga nga “ministro,” si Jesus mismo naghatag sang bug-os niya nga masarangan agod buligan ang iban. “Ang Anak sang tawo nagkari,” paathag niya sing mapailubon, “indi agod alagdon, kundi sa pag-alagad kag sa paghatag sang iya kalag nga gawad sang madamo.” (Mateo 20:28) Gingamit ni Jesus sing di-makagod ang iya tion, kusog, kag ikasarang sa pagbulig sa iban sa pisikal kag sa espirituwal. Ngaa? Bangod naluoy sia sa gin-abusuhan sa espirituwal nga kadam-an nga nagdugok agod makita sia. Luyag niya magbulig. Ang iya ministeryo ginpahulag sang maalwan nga gugma, kag luyag niya nga ipakita sang iya mga disipulo ini man nga panimuot sa paghatag.—Mateo 9:36.

Sa bug-os niya nga pagkabuhi, si Jesus nagpahamtang sing sulundan para sa iya palaabuton nga mga ministro. “Ang alanyon bugana,” siling niya, “apang pila lamang ang mga mamumugon. Busa, pakitluoy kamo sa Agalon sang alanyon agod magpadala sia sing mga mamumugon sa iya alanyon.” (Mateo 9:37, 38) Huo, ang mga ministro ni Cristo dapat mangin mga mamumugon sa pinakadaku nga hilikuton nga nakita sang kalibutan​—⁠paghatag sing espirituwal nga lugpay sa tanan nga katawhan paagi sa pagbantala kag sa pagtudlo sing maayong balita sang Ginharian sang Dios.—Mateo 28:19, 20.

Ini nga konsentrasyon sa paghatag kag sa pag-alagad sa mga kinahanglanon sang iban amo ang naghimo sang paagi ni Cristo sa pag-alagad nga tuhay gid. Gintudluan niya ang iya mga ministro nga mangin mga mamumugon, espirituwal nga mga mangingisda kag mga manugbantay, indi mga mistiko kag mga akademiko nga may pinasahi nga dagway kag simbulo.—Mateo 4:19; 23:5; Juan 21:15-17.

Ang Pagtamod sang Biblia

Sing makapahanusbo, sa sulod sang mga siglo ining mataas, di-makagod nga ideya tuhoy sa ministro subong masinakripisyuhon-sa-kaugalingon nga mga manugbantala kag mga manunudlo ginpatiko. Ang Cristianong ministeryo sa umpisa nangin isa ka pormal, hirarhiko nga institusyon. Ang mga orden kag mga ranggo ginhimo, kag ginhatagan sila sing kadungganan kag kagamhanan kag masunson nga nagtipon sing daku nga manggad. Nagpaluntad ini sing mga pagbinahinbahin. Isa ka klero nga klase ang nagluntad nga nahugod ilabi na sa pagpadapat sa relihiosong mga sakramento kag sa paglaygay sa mga nakasala. Sang masunod nga mga siglo, ang unang-siglo nga Cristianismo nagbalhin halin sa isa ka aktibo nga relihion diin ang tagsatagsa isa ka ministro pakadto sa isa ka di-aktibo diin pila lamang sang ginhanas sing pinasahi kag awtorisado nga mga indibiduwal ang makabantala kag makapanudlo.

Apang, ginapakilala sang Biblia ang isa ka Cristianong ministro, indi paagi sa tuhay nga panapton, maluho nga ritwal, suweldo, ukon dekrito sang gobierno, kundi paagi sa iya di-makagod nga pagpangabudlay. Ginbalay ni apostol Pablo ang panimuot nga dapat ipakita sang Cristianong mga ministro. Ginpalig-on niya sila ‘nga indi maghimo sing bisan ano bangod sang pagkamaiyaiyahon kundi sing mapainubuson.’—Filipos 2:3.

Gin-aplikar gid ni Pablo ang ginbantala niya. Nagsunod sing suod sa sulundan ni Cristo, wala niya ginpangita ang ‘kaugalingon nga kaayuhan kundi ang iya sang madamo, agod mahimo sila maluwas.’ Nahangpan niya kag nabatyagan sing hanuot ang iya responsabilidad nga ‘iwali ang maayong balita nga wala sing bili,’ kay nagsiling sia, ‘agod indi ko maabusuhan ang akon awtoridad sa maayong balita.’ Wala sia ‘mangita sing himaya gikan sa mga tawo.’—1 Corinto 9:16-18; 10:33; 1 Tesalonica 2:6.

Isa gid ka tumalagsahon nga huwaran sang isa ka matuod nga Cristianong ministro! Ang mga nagailog sang iya labing maayo nga halimbawa kag nagalakat sa di-makagod nga sulundan nga ginpahamtang ni Jesucristo, nga ginagamit sing hilway ang ila kaugalingon agod hatagan sing espirituwal nga bulig kag lugpayan sang maayong balita ang iban, nagapakita sang ila kaugalingon subong matuod nga mga ministro sang Dios.—1 Pedro 2:21.