Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak můžete uspokojovat své duchovní potřeby

Jak můžete uspokojovat své duchovní potřeby

 Jak můžete uspokojovat své duchovní potřeby

„V UPLYNULÝCH deseti letech se na pultech knihkupectví objevilo více než 300 publikací o tom, jakou má duchovní smýšlení úlohu v zaměstnání — počínaje knihou Jesus CEO (Ježíš, vedoucí pracovník) a konče titulem The Tao of Leadership (Tao vůdčí osobnosti),“ píše časopis U.S.News & World Report. Tento trend je přirozeným důsledkem toho, že v mnoha ekonomicky vyspělých zemích stále více lidí hladoví po duchovním vedení v životě. Podnikatelský časopis Training & Development se k tomu vyjádřil: „V době, kdy technika ovlivňuje všechny ostatní stránky našeho života, se snažíme zjistit, jaký hlubší význam a smysl to všechno má, a toužíme po větší osobní spokojenosti.“

 Kde však můžete najít uspokojivé duchovní vedení? Pomoc při hledání ‚hlubšího významu‘ a ‚smyslu‘ života lidé v minulosti očekávali od tradičních církví. Dnes ale mnoho lidí organizované náboženství odmítá. Studie, která zahrnula devadesát špičkových manažerů a vedoucích pracovníků, zjistila, že „lidé ostře rozlišují náboženství a duchovní smýšlení,“ uvádí Training & Development. Dotazovaní pohlíželi na náboženství jako na „netolerantní a rozdělující“, zatímco duchovní smýšlení považovali za „univerzální a dostupné každému“.

Mnoho mladých lidí v zemích, kde náboženství nehraje příliš velkou roli — například v Austrálii, v evropských zemích, na Novém Zélandu a ve Spojeném Království —, rovněž vidí rozdíl mezi náboženstvím a duchovním smýšlením. Profesorka Ruth Webberová, která přispívá do časopisu Youth Studies Australia, tvrdí: „Většina mladých lidí věří v Boha nebo v nějakou nadpřirozenou sílu. Církev však podle jejich názoru není důležitá a nemůže jim pomoci, pokud jde o to, jak se duchovně realizovat.“

Pravé náboženství podporuje duchovní smýšlení

Tento skeptický postoj k náboženství je pochopitelný. Mnohé náboženské organizace jsou zabředlé v politických intrikách a mravním pokrytectví a jsou zbrocené krví nevinných lidí zabitých při nesčetných náboženských válkách. Někteří lidé však dělají tu chybu, že spolu s odmítnutím náboženských organizací poskvrněných pokrytectvím a podvody odmítají i Bibli, o které si myslí, že takové jednání omlouvá.

Bible však pokrytectví a nezákonnost ve skutečnosti odsuzuje. Ježíš náboženským vůdcům ve své době řekl: „Běda vám, znalci Zákona a farizeové, pokrytci, protože se podobáte obíleným hrobům, které se navenek jeví vskutku krásnými, ale uvnitř jsou plné kostí mrtvých lidí a nečistoty všeho druhu. Tak i vy, ovšem navenek, se jevíte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nezákonnosti.“ (Matouš 23:27, 28)

Bible kromě toho povzbuzuje křesťany, aby byli ve všech politických záležitostech neutrální. Nevybízí věřící, aby se navzájem zabíjeli, ale naopak je vede k tomu, aby byli ochotni jeden za druhého zemřít. (Jan 15:12, 13; 18:36; 1. Jana 3:10–12) Pravé náboženství založené na Bibli není „netolerantní a rozdělující“, ale je „dostupné každému“. Apoštol Petr řekl: „Bůh není stranický, ale v každém národu je mu přijatelný ten, kdo se ho bojí a působí spravedlnost.“ (Skutky 10:34, 35)

Bible — spolehlivá příručka pro duchovní zdraví

Bible nám říká, že lidé jsou stvořeni k Božímu obrazu. (1. Mojžíšova 1:26, 27) Neznamená to, že lidé se Bohu podobají v tělesném ohledu, ale že mají schopnost zrcadlit rysy Boží osobnosti, včetně duchovního smýšlení neboli smyslu pro duchovní věci.

Jestliže je tomu tak, je logické očekávat, že Bůh nám rovněž poskytne prostředek k uspokojování našich duchovních potřeb a také vhodné vedení, abychom rozpoznali, co je pro nás prospěšné a co je duchovně škodlivé. Stejně jako vložil do našeho těla úžasně propracovaný imunitní systém, díky němuž můžeme odolávat nemocem a udržet si určitou míru zdraví, vybavil nás také svědomím, což je vnitřní hlas, který nám může pomáhat správně se rozhodovat a vyhýbat se tělesně a duchovně škodlivému jednání. (Římanům 2:14, 15) Víme, že má-li náš imunitní systém dobře pracovat, musí být správně vyživován. Obdobně musíme i své svědomí sytit zdravou duchovní potravou, má-li správně fungovat.

O tom, jaká potrava nám pomůže uchovat si duchovní zdraví, Ježíš řekl: „Člověk nebude žít ze samotného chleba, ale z každého výroku, který vychází z Jehovových úst.“  (Matouš 4:4) Jehovovy výroky jsou zaznamenány v jeho Slovu, Bibli, a jsou „prospěšné k vyučování, ke kárání [a] k urovnávání věcí“. (2. Timoteovi 3:16) Na nás pak je, abychom vynaložili úsilí a tuto duchovní výživu přijímali. Čím více Bibli poznáváme a snažíme se v životě uplatňovat její zásady, tím více prospěje našemu duchovnímu i tělesnému zdraví. (Izajáš 48:17, 18)

Stojí to za tu námahu?

Zlepšit si duchovní zdraví studiem Bible ovšem vyžaduje čas a zdá se, že v dnešní době se čas stále více stává jakoby nedostatkovým zbožím. Prospěch získaný studiem Bible však za vynaloženou námahu stojí. Poslechněme si vyjádření několika velmi zaměstnaných odborníků, kteří vysvětlují, proč je pro ně důležité dělat si čas na věci, které souvisejí s jejich duchovním zdravím.

Lékařka Marina vysvětluje: „Svým duchovním smýšlením jsem se vlastně začala zabývat teprve tehdy, když jsem nastoupila do zaměstnání v nemocnici. Zde jsem začala hluboce přemýšlet o utrpení druhých lidí. Uvědomila jsem si, že mám-li být spokojená a vyrovnaná, musím vzít na vědomí své duchovní potřeby a také je uspokojovat. Vysoké životní tempo a potřeba pečovat o druhé totiž mohou být pro lidi mé profese velmi vyčerpávající.

Nyní studuji Bibli se svědky Jehovovými. Toto studium mi pomáhá konstruktivním způsobem přemýšlet o mém jednání a pohnutkách. Díky studiu Bible se učím uvažovat pozitivněji a zachovávat si v životě vyrovnanost. Je pravda, že moje světská práce mi přináší velké uspokojení. Studium Bible mi však pomohlo zlepšit mé citové zdraví, ovládat negativní emoce, snížit napětí a být s lidmi trpělivější a soucitnější. Uplatňování biblických zásad prospělo také mému manželství. A co je nejdůležitější, poznala jsem Jehovu a v určité míře zažila, jaké to je, když na člověka působí bez zábran Boží duch. To dalo mému životu větší smysl.“

Architekt Nicholas říká: „Než jsem začal studovat Bibli se svědky Jehovovými, o duchovní věci jsem se vůbec nezajímal. Mým jediným životním cílem bylo dosáhnout úspěchu v povolání, které jsem si vybral. Díky studiu Bible jsem se dozvěděl, že v životě jsou důležité i jiné věci a že zdrojem pravého a trvalého štěstí je činění Jehovovy vůle.

Světská kariéra mi sice přináší pocit uspokojení, avšak Bible mě naučila, že je důležité žít jednoduše a zaměřovat se na duchovní věci. Se ženou jsme to udělali a tak jsme se vyhnuli mnoha stresům, které vyplývají z hmotařského způsobu života. Také jsme získali mnoho opravdových přátel, protože se stýkáme s lidmi, kteří mají podobný duchovní náhled na život.“

Právník Vincent se vyjádřil: „Úspěch ve světském povolání může člověku dát určité uspokojení. Zjistil jsem však, že ke štěstí  a spokojenosti je potřeba mnohem víc. Vzpomínám si, že ještě před tím, než jsem se dozvěděl, co o tomto námětu učí Bible, jsem si náhle uvědomil naprostou marnost života — narodit se, vyrůst, oženit se, pracovat, aby se člověk v hmotném ohledu postaral o děti, naučit je všemu, co potřebují pro úspěšné absolvování stejného životního cyklu, a nakonec zestárnout a zemřít.

Až když jsem začal studovat Bibli se svědky Jehovovými, dostal jsem uspokojující odpovědi na své otázky ohledně smyslu života. Studium Bible mi umožnilo poznat Jehovu jako osobu a vypěstovat si k němu hlubokou lásku. Díky tomu si mohu udržet zdravé duchovní názory. A snažím se žít v souladu s tím, co znám o Božím záměru. Nyní s manželkou cítíme hluboké uspokojení, protože víme, že používáme svůj život způsobem, který má ten největší smysl.“

I vy můžete najít smysl a cíl v životě tím, že budete studovat Bibli. Svědkové Jehovovi vám rádi pomohou. Jako Marina, Nicholas a Vincent můžete i vy získat uspokojení, které plyne z toho, že poznáte Jehovu a jeho záměry s lidstvem všeobecně i s vámi osobně. Když budete v dnešní době uspokojovat své duchovní potřeby, budete z toho mít radost. Ale navíc získáte vyhlídku na věčný život v dokonalém tělesném zdraví, což je vyhlídka vyhrazená pro ty, kdo „si uvědomují svou duchovní potřebu“. (Matouš 5:3)

Jedním způsobem, jak můžeme rozvíjet své duchovní smýšlení, je modlitba. Ježíš věnoval čas tomu, aby své následovníky učil, jak se mají modlit. Naučil je modlitbu, které se často říká Otčenáš neboli Pánova modlitba. Jaký význam má tato modlitba pro vás dnes? Jaký prospěch z ní můžete mít? Odpovědi na tyto otázky najdete v následujících dvou článcích.

[Obrázky na straně 6]

Marina

[Obrázky na straně 7]

Nicholas

[Obrázky na straně 7]

Vincent