Přejít k článku

Přejít na obsah

„Scéna tohoto světa se mění“

„Scéna tohoto světa se mění“

 „Scéna tohoto světa se mění“

„Říkám, bratři, že zbývající čas je zkrácen.“ (1. KORINŤANŮM 7:29)

1, 2. Jaké změny za vašeho života pamatujete?

KOLIK změn na světové scéně pamatujete? Mohli byste uvést některé z nich? Například na poli lékařství došlo k výraznému pokroku. Díky novým poznatkům v tomto oboru se v některých zemích zvýšila průměrná délka života — na počátku 20. století nedosahovala ani padesáti let, zatímco v dnešní době je výrazně vyšší než sedmdesát let. Nezapomeňme ani na to, jaký prospěch nám přináší správné využívání rozhlasu, televize, mobilních telefonů a faxu. Za pozornost také stojí pokrok v oblasti vzdělávání, dopravy a lidských práv, což všechno zlepšilo život milionů lidí.

2 Je pravda, že všechny změny nebyly pozitivní. Upadají mravní hodnoty, rychle vzrůstá zločinnost, šíří se zneužívání drog, prudce narůstá rozvodovost, stoupá spirála inflace a zvyšuje se hrozba terorismu. Není možné přehlížet, jaké ničivé účinky tyto jevy mají. Ať už jsou změny pozitivní nebo ne, pravděpodobně budete souhlasit s tím, co před dávnou dobou napsal apoštol Pavel: „Scéna tohoto světa se mění.“ (1. Korinťanům 7:31)

3. Co měl Pavel na mysli, když napsal, že „scéna tohoto světa se mění“?

3 Těmito slovy Pavel přirovnal svět k jevišti. Účinkující — slavní politikové, představitelé náboženství a osobnosti kulturního života — se objeví na scéně, zahrají svou roli a uvolní místo dalším. Tak to jde už po celá staletí. V minulosti jedna dynastie možná vládla desítky nebo i stovky let a ke změnám docházelo pomalu. Dnes je to jiné. Chod  dějin se může změnit v jediném okamžiku, v němž kulka z atentátníkovy zbraně vyletí z hlavně a zasáhne svůj cíl. Ano, v této bouřlivé době opravdu nevíme, co přinese zítřek.

4. (a) Jaký vyrovnaný názor na světové události potřebují mít křesťané? (b) Které dvě linie pádných důkazů budeme nyní zkoumat?

4 Jestliže svět je jevištěm a jeho vůdci účinkujícími, potom křesťané jsou diváky. * Nejsou však „částí světa“, a tak se přespříliš nezabývají průběhem představení ani totožností herců. (Jan 17:16) Spíše dychtivě vyhlížejí známky toho, že se drama blíží ke svému vyvrcholení — ke katastrofálnímu závěru. Vědí totiž, že před tím, než Jehova nastolí dlouho očekávaný spravedlivý nový svět, musí tento systém věcí skončit. * Prozkoumejme proto dvě linie důkazů, z nichž vyplývá, že žijeme v čase konce a že nový svět je na dosah ruky. Je to (1) biblická chronologie a (2) zhoršování poměrů ve světě. (Matouš 24:21; 2. Petra 3:13)

Konečně je záhada rozluštěna

5. Co jsou „ustanovené časy národů“ a proč se o ně zajímáme?

5 Chronologie se zabývá studiem vztahů mezi časem a událostmi. Ježíš mluvil o době, kdy vůdcové světa budou hlavními účinkujícími, aniž by do jejich vystoupení zasahovalo Boží Království. Toto období nazval „ustanovené časy národů“. (Lukáš 21:24) Na konci těchto ‚ustanovených časů‘ se Boží nebeské Království, v čele se svým právoplatným vládcem Ježíšem, ujme moci. Zprvu bude Ježíš panovat „uprostřed svých nepřátel“. (Žalm 110:2) Potom podle Daniela 2:44 Království „rozdrtí a ukončí“ všechny lidské vlády a samo zůstane navždy.

6. Kdy začaly „ustanovené časy národů“, jak dlouho trvaly a kdy skončily?

6 Kdy skončí „ustanovené časy národů“ a začne vláda Božího Království? Odpověď, která byla „zapečetěna až do času konce“, vyplývá z biblické chronologie. (Daniel 12:9) Když se ten ‚čas‘ přiblížil, Jehova podnikl kroky k tomu, aby odpověď odhalil skupině pokorných badatelů Bible. S pomocí Božího ducha rozpoznali, že „ustanovené časy národů“ začaly zničením Jeruzaléma v roce 607 př. n. l. a že tyto „časy“ trvaly 2 520 let. Z toho vyvodili, že „ustanovené časy národů“ skončí roku 1914. Uvědomili si také, že v onom roce začal závěr tohoto systému věcí. Pokud jsi badatelem Bible, uměl bys vysvětlit, jak se na základě Písma datum 1914 vypočítá? *

7. Které biblické texty nám pomáhají vypočítat začátek, délku a konec sedmi časů, o nichž se zmiňuje kniha Daniel?

7 Jeden klíč je ukryt v knize Daniel. Ke zničení Jeruzaléma na počátku ‚ustanovených časů‘ v roce 607 př. n. l. použil Jehova babylónského krále Nebukadnecara, a tudíž právě prostřednictvím tohoto vládce odhalil, že národy budou vládnout bez Božího zasahování celkem sedm symbolických časů. (Ezekiel 21:26, 27; Daniel 4:16, 23–25) Jak dlouho bude těchto sedm časů trvat? Podle Zjevení 11:2, 3 a 12:6, 14 je tři a půl času totéž co 1 260 dní. Sedm časů tudíž musí být dvakrát tolik, tedy 2 520 dnů. To ale ještě není všechno. Jehova totiž dal Danielovu současníkovi proroku Ezekielovi pravidlo, jak tuto symboliku vykládat: „Den  za rok, den za rok jsem ti dal.“ (Ezekiel 4:6) Sedm časů tedy zjevně trvá 2 520 let. Víme-li, že ustanovené časy začaly v roce 607 př. n. l. a měly trvat 2 520 let, dospějeme k závěru, že měly skončit v roce 1914.

Čím je „čas konce“ potvrzen

8. Jaké můžete uvést doklady toho, že se od roku 1914 zhoršily poměry ve světě?

8 Světové události po roce 1914 potvrzují, že výše uvedené porozumění založené na biblické chronologii je správné. Ježíš řekl, že ‚závěr systému věcí‘ se bude vyznačovat válkami, hladem a mory. (Matouš 24:3–8; Zjevení 6:2–8) To o době po roce 1914 jistě platí. Apoštol Pavel tento obraz doplnil sdělením, že se výrazně změní vztahy mezi lidmi. Změny, kterých jsme všichni svědky, do nejmenší podrobnosti odpovídají jeho popisu. (2. Timoteovi 3:1–5)

9. Co musejí pozorovatelé uznat, pokud jde o poměry ve světě od roku 1914?

9 Změnila se od roku 1914 „scéna tohoto světa“ skutečně tak výrazně? Profesor Robert Wohl v knize The Generation of 1914 (Generace roku 1914) píše: „Ti, kdo prožili válku, se nikdy nemohli zbavit pocitu, že v srpnu 1914 skončil jeden svět a začal jiný.“ Doktor Jorge A. Costa e Silva, který pro Světovou zdravotnickou organizaci pracuje jako poradce v oblasti duševního zdraví, to potvrdil těmito slovy: „Žijeme v době velmi rychlých změn, které nakonec vyvolávají úzkost a stres v takové míře, v jaké to lidstvo nezažilo za celou svou historii.“ Cítíte to také tak?

10. Jak nám Bible objasňuje příčinu zhoršování poměrů ve světě od roku 1914?

10 Kdo je ten padouch, ten hlavní záporný hrdina, který může za zhoršování situace ve světě? Jeho totožnost je odhalena ve Zjevení 12:7–9: „V nebi vypukla válka: Michael [Ježíš Kristus] a jeho andělé vedli bitvu s drakem [Satanem Ďáblem] a drak a jeho andělé vedli bitvu, ale nezískal převahu ani již pro ně nebylo nalezeno místo v nebi. Velký drak..., jenž zavádí na scestí celou obydlenou zemi, byl svržen na zem.“ Původcem těžkostí je tedy Satan Ďábel a to, že byl v roce 1914 svržen z nebe, znamená ‚bědu zemi a moři, protože k nim sestoupil Ďábel a má velký hněv, neboť ví, že má krátké časové období‘. (Zjevení 12:10, 12)

Co se bude odehrávat v posledním dějství

11. (a) Jakých metod Satan používá, aby zaváděl na scestí „celou obydlenou zemi“? (b) Na jaký zvláštní Satanův krok obrátil pozornost apoštol Pavel?

11 Satan si je vědom toho, že jeho konec se blíží, a tak od roku 1914 zintenzivnil své úsilí zavádět na scestí „celou obydlenou zemi“. Je stále mistrem podvodu, pracuje v zákulisí a na jeviště posílá jednotlivé herce — světové  vůdce i další vlivné osobnosti. (2. Timoteovi 3:13; 1. Jana 5:19) Jedním z jeho cílů je oklamat lidi, aby si mysleli, že jeho způsob vlády jim může přinést pravý mír. Vcelku má Satanova propaganda úspěch, neboť lidé zůstávají optimisty navzdory hromadícím se důkazům o tom, že poměry jsou čím dál tím horší. Apoštol Pavel předpověděl, že těsně před tím, než bude zničen tento systém věcí, dojde k určitému výraznému projevu satanské propagandy. Napsal: „Když řeknou: ‚Mír a bezpečnost!‘, pak má na ně vzápětí přijít náhlé zničení právě jako tísnivá bolest na těhotnou ženu.“ (1. Tesaloničanům 5:3; Zjevení 16:13)

12. Jaké neustálé snahy o mír můžeme v dnešní době pozorovat?

12 Obrat „mír a bezpečnost“ je v posledních letech často slyšet z úst politiků, kteří mluví o různých lidských plánech. Rok 1986 dokonce nazvali Mezinárodním rokem míru. Tento rok se však neprokázal být hodným svého jména. Jsou tyto snahy světových vůdců úplným splněním 1. Tesaloničanům 5:3, anebo Pavel mluvil o nějaké konkrétní události, která bude tak výrazná, že upoutá pozornost celého světa?

13. K čemu Pavel přirovnal zničení, jež bude následovat po provolání „Mír a bezpečnost!“, a co z toho poznáváme?

13 Biblickým proroctvím lze často plně porozumět až tehdy, když se splní, nebo v průběhu jejich splňování. Na odpověď si proto musíme počkat. Je však zajímavé, že náhlé zničení, které má následovat po provolání „Mír a bezpečnost!“, přirovnal Pavel k porodním bolestem těhotné ženy. Po dobu přibližně devíti měsíců budoucí matka stále více vnímá dítě, které roste v jejím lůně. Může slyšet tlukot jeho srdce nebo cítit jeho pohyby. Možná ji děťátko dokonce kope. Často jsou příznaky stále výraznější, až jednoho dne matka ucítí ostrou bodavou bolest, která znamená, že dlouho očekávaná událost — narození dítěte — je zde. Ať už se tedy předpověděné provolání „Mír a bezpečnost!“ uskuteční jakkoli, povede k náhlé, bolestivé, ale v konečném důsledku radostné události — bude odstraněna ničemnost a začne nový světový systém.

14. Jaké je pořadí hlavních nadcházejících událostí a jaký bude výsledek?

14 Věrní křesťané budou jakoby sedět v hledišti a budou s posvátnou bázní pozorovat přicházející zničení. Nejprve se králové země (politická část Satanovy organizace) obrátí proti stoupencům Velkého Babylóna (náboženské části) a zničí je. (Zjevení 17:1, 15–18) Dochází tedy k nečekanému zvratu. Satanovo království se rozdělí samo proti sobě, jedna část zaútočí proti druhé, a v Satanových silách nebude tomu zabránit. (Matouš 12:25, 26) Jehova vloží pozemským králům do srdce to, ‚aby uskutečnili jeho myšlenku‘, totiž aby očistili zemi od jeho náboženských odpůrců. Poté, co bude zničeno falešné náboženství, povede Ježíš Kristus svá nebeská vojska proti zbytku Satanovy organizace — obchodním a politickým prvkům — a uštědří jim zdrcující porážku. Nakonec bude vyřazen z činnosti sám Satan. V té chvíli opona padá. Dlouho hrané drama je u konce. (Zjevení 16:14–16; 19:11–21; 20:1–3)

15, 16. Jak by měla náš život ovlivňovat připomínka, že „zbývající čas je zkrácen“?

15 Kdy se to všechno stane? Neznáme den ani hodinu. (Matouš 24:36) Rozhodně však víme, že „zbývající čas je zkrácen“. (1. Korinťanům 7:29) Je tedy velmi důležité, abychom zbývající čas moudře využili. Jak to udělat? Apoštol Pavel vysvětluje, že musíme ‚vykupovat příhodný čas‘ pro důležitější věci, tedy omezit věci nepodstatné, a každý den se snažit využít co nejlépe. Proč? „Protože dny jsou ničemné.“ Když si budeme ‚uvědomovat,  jaká je Jehovova vůle‘ vzhledem k nám, nebudeme plýtvat drahocenným časem, který ještě zbývá. (Efezanům 5:15–17; 1. Petra 4:1–4)

16 Víme-li, že celosvětový systém věcí je odsouzen k likvidaci, jak by to mělo ovlivnit nás osobně? Apoštol Petr k našemu užitku napsal: „Protože se to všechno má takto rozplynout, jakými lidmi byste měli být vy ve svatých činech chování a v skutcích zbožné oddanosti!“ (2. Petra 3:11) Ano, takovými lidmi! V souladu s Petrovou moudrou radou bychom měli (1) dávat dobrý pozor na své chování, aby bylo svaté, a (2) vynakládat úsilí, aby naše horlivé skutky ve službě pro Jehovu vždy zrcadlily naši hlubokou lásku k němu.

17. Před jakými Satanovými léčkami se věrní křesťané musí mít na pozoru?

17 Láska k Bohu nám zabrání, abychom se nenechali oklamat lákadly tohoto světa a nepřilnuli k němu. Vzhledem k tomu, co čeká současný systém věcí, je nebezpečné nechat se okouzlit třpytem a pozlátkem světského, požitkářského způsobu života. I když ve světě žijeme a pracujeme, musíme dbát na moudrou radu, abychom světa neužívali plně. (1. Korinťanům 7:31) Musíme tedy dělat všechno pro to, abychom nebyli zavedeni na scestí propagandou světa. Snahy tohoto světa o vyřešení jeho problémů nebudou úspěšné. Svět se nebude udržovat při životě donekonečna. Proč si tím můžeme být tak jisti? Protože to říká inspirované Boží slovo: „Svět pomíjí a rovněž jeho touha, ale ten, kdo činí Boží vůli, zůstává navždy.“ (1. Jana 2:17)

To nejlepší má teprve přijít!

18, 19. Na jaké změny v novém světě se těšíte a proč bude čekání stát za to?

18 Jehova brzy spustí oponu za Satanem a těmi, kdo ho podporují. Věrní lidé, kteří přežijí konec tohoto systému věcí, pak s Božím požehnáním začnou stavět kulisy pro novou „scénu“, která už zůstane navždy. Již nikdy ji nebude kazit žádný válečný konflikt, protože Bůh způsobí, „aby války ustaly až do nejzazšího konce země“. (Žalm 46:9) Namísto nedostatku potravin ‚bude na zemi spousta obilí a bude nadbytek‘. (Žalm 72:16) Zmizí vězení, policejní stanice a pohlavně přenášené choroby. Přestanou existovat drogoví magnáti, rozvodové soudy, likvidace bankrotů i terorismus. (Žalm 37:29; Izajáš 33:24; Zjevení 21:3–5)

19 Pamětní hrobky budou vyprázdněny a na scéně se objeví miliardy nových herců — vzkříšených lidí. Na zemi zavládne nesmírná radost, až jedna generace opět přivítá druhou a lidé po dlouhém odloučení přivítají vřelým a srdečným objetím své milované. Nakonec bude každý živý tvor uctívat Jehovu. (Zjevení 5:13) Až budou všechny tyto změny hotové, opona se zvedne, a objeví se celosvětový ráj. Jak se budete cítit při pohledu na takovou scénu? Nepochybně vás to podnítí, abyste zvolali: „Čekal jsem na to dlouho, ale stálo to za to!“

[Poznámky pod čarou]

^ 4. odst. V jiné souvislosti Pavel řekl, že pomazaní křesťané jsou „divadelní podívanou světu a andělům a lidem“. (1. Korinťanům 4:9)

^ 4. odst. Například o totožnosti ‚krále severu‘, o němž se píše v Danielovi 11:40, 44, 45, se pojednává v knize Věnujte pozornost Danielovu proroctví! na straně 281.

^ 6. odst. Z Bible vyplývá, že k pádu Jeruzaléma došlo 70 let před návratem Židů z vyhnanství roku 537 př. n. l. (Jeremjáš 25:11, 12; Daniel 9:1–3) Podrobné pojednání o ‚ustanovených časech národů‘ najdete na stranách 59–62 knihy Rozmluvy z Písem, kterou vydali svědkové Jehovovi.

Jak byste odpověděli?

• Jak se v naší době prokázala pravdivost slov apoštola Pavla, že „scéna tohoto světa se mění“?

• Jak můžeme na základě biblické chronologie přesně určit konec ‚ustanovených časů národů‘?

• Jak měnící se poměry ve světě potvrzují, že v roce 1914 začal ‚čas konce‘?

• Jak by nás měla ovlivnit skutečnost, že „zbývající čas je zkrácen“?

[Studijní otázky]

[Obrázek na straně 20]

Záhada je konečně rozluštěna!