Přejít k článku

Přejít na obsah

Vzpomínáte si?

Vzpomínáte si?

 Vzpomínáte si?

Četli jste s potěšením nedávná čísla Strážné věže? Vyzkoušejte si, zda umíte odpovědět na následující otázky:

Proč si můžeme být jisti, že splnění proroctví o ‚nových nebesích a nové zemi‘ u Izajáše 65:17–19 se nevztahovala pouze na návrat Židů ze zajetí?

Protože apoštolové Petr a Jan, kteří psali v prvním století n. l., poukazovali na budoucí splnění, včetně požehnání, které teprve přijde. (2. Petra 3:13; Zjevení 21:1–4; 4/15, strany 10–12)

Co může být podkladem starých řeckých bájí o násilnických polobozích?

Je možné, že se v nich — v přikrášlené a zkreslené podobě — odráží skutečnost, že před potopou někteří andělé na sebe brali lidská těla a žili na zemi násilnickým a nemravným životem. (1. Mojžíšova 6:1, 2; 4/15, strana 27)

Jakých nebezpečných situací, jež mohou vzniknout při svatbě, se zralí křesťané budou chtít vyvarovat?

Je důležité vyvarovat se nevázaného hýření, k jakému může dojít, když alkohol teče proudem a když se při hlasité hudbě divoce tančí. Pokud není jasně oznámeno, že hostina je přístupná všem, neměli by se jí účastnit ti, kdo nebyli pozváni. Ženich by měl zařídit, aby až do konce slavnosti byli přítomni odpovědní křesťané a aby se skončilo v rozumnou hodinu. (5/1, strany 19–22)

Co znamenají slova v Žalmu 128:3, kde čteme, že synové jsou „jako odnože olivovníků“ kolem mužova stolu?

Kolem spodní části kmene olivovníku často vyrážejí nové výhonky. Když hlavní kmen starého stromu už nepřináší mnoho ovoce, je možná obklopen statnými kmeny, které vyrostly z nových výhonků. Podobně se mohou rodiče radovat z toho, že jejich děti slouží Jehovovi společně s nimi a že přinášejí ovoce. (5/15, strana 27)

V jakých směrech může zdravé ovzduší v rodině užitečně ovlivnit děti?

Poskytuje jim základ, aby měly zdravý názor na autoritu, aby měly ocenění pro správné hodnoty a aby si vytvářely pěkné vztahy s druhými lidmi. Takové ovzduší jim může rovněž pomoci, aby si vybudovaly přátelství s Bohem. (6/1, strana 18)

Jak byli křesťané v jedné zemi na Dálném východě povzbuzeni k tomu, aby si uvědomili, že všichni jsou bratři?

Všechny sbory byly vybídnuty, aby nikdo nikoho neoslovoval výrazem určeným k poctě. Všichni by raději měli být označováni stejným způsobem jako bratři. (6/15, strany 21, 22)

Přijímají svědkové Jehovovi nějaké léčebné přípravky pocházející z krve?

Jsme přesvědčeni o tom, že biblický příkaz ‚zdržovat se krve‘ vylučuje transfuze plné krve nebo jejích základních složek (červených a bílých krvinek, destiček a plazmy). (Skutky 15:28, 29) Pokud jde o frakce získané ze základních složek, každý křesťan činí vlastní rozhodnutí a bere při tom v úvahu to, co říká Bible, a svůj vztah k Bohu. (6/15, strany 29–31)

Je skutečně možné najít dnes vnitřní pokoj?

Ano. Prostřednictvím Bible Ježíš Kristus ukazuje lidem cestu k čistému uctívání a k pokoji, který je popsán u Izajáše 32:18. A ti, kdo dosahují takového pokoje, mají vyhlídku na to, že se budou těšit z trvalého pokoje na zemi, až se splní slova Žalmu 37:11, 29. (7/1, strana 7)

Jakou úlohu v dnešních teokratických dějinách měl George Young?

Od roku 1917 přinášel světlo dobré zprávy o Království do mnoha zemí. Jeho služba ho zavedla do Kanady, na ostrovy v Karibském moři, do Brazílie a do jiných jihoamerických a středoamerických zemí, do Španělska, Portugalska, do zemí bývalého Sovětského Svazu a do Spojených států. (7/1, strany 22–27)

Co znamenají slova v 1. Korinťanům 15:29, v nichž se mluví o tom, že někteří „jsou křtěni proto, aby byli mrtví“?

Smysl je ten, že když jsou křesťané pomazáni svatým duchem, jsou ‚ponořeni‘ do způsobu života, který vede k jejich smrti a potom ke vzkříšení k nebeskému životu. (7/15, strana 17)

Co dělal apoštol Pavel v období, které je označováno jako jeho roky mlčení?

Je možné, že pomáhal budovat a posilovat sbory v Sýrii a Kilikii. V tomto období muselo dojít k mnoha obtížným situacím, o nichž se pojednává ve 2. Korinťanům 11:23–27. Je z toho patrné, že byl ve službě velmi aktivní. (7/15, strany 26, 27)

Co nám pomůže, abychom byli realističtí ve svém očekávání?

Mějme na paměti, že Jehova má pochopení. Modlitba k němu nám pomáhá ustálit naše myšlenky a je projevem skromnosti. Pomocí může být i to, že rozmlouváme s někým ze zralých přátel, protože tak můžeme získat nový pohled na situaci. (8/1, strany 29, 30)