Přejít k článku

Kdo jsou andělé?

Co říká Bible

 Andělé jsou bytosti na vyšší úrovni než lidé – mají větší sílu a schopnosti. (2. Petra 2:11) Žijí v nebi neboli v duchovní říši, která je mimo hmotný vesmír. (1. Královská 8:27; Jan 6:38) Proto jsou v některých případech označeni jako duchové. (1. Královská 22:21; Žalm 18:10)

Kde se tu andělé vzali?

 Bůh k vytvoření andělů použil Ježíše, o kterém Bible říká, že je „prvorozeným všeho stvoření“. Píše se tam, že Ježíšovým „prostřednictvím byly stvořeny všechny ostatní věci v nebesích a na zemi, věci viditelné a věci neviditelné“, včetně andělů. (Kolosanům 1:13–17) Andělé nevstupují do manželství ani nemají schopnost se rozmnožovat. (Marek 12:25) Tito „synové pravého Boha“ byli stvořeni každý jednotlivě. (Job 1:6)

 Andělé byli vytvořeni už před dlouhou dobou, ještě než existovala země. Když ji Bůh stvořil, „začali pochvalně křičet“. (Job 38:4–7)

Kolik andělů existuje?

 Z Bible se přesný počet nedozvídáme, ale je z ní vidět, že je jich spousta. Například apoštol Jan dostal vidění, ve kterém spatřil stovky milionů andělů. (Zjevení 5:11, poznámka pod čarou)

Má každý anděl vlastní jméno a osobnost?

 Ano. V Bibli se dočteme jména dvou andělů – Michael a Gabriel. (Daniel 12:1; Lukáš 1:26) * Jiní andělé potvrdili, že mají jméno, ale neřekli jaké. (1. Mojžíšova 32:29; Soudci 13:17, 18)

 Andělé mají rozdílnou osobnost. Můžou spolu komunikovat. (1. Korinťanům 13:1) Mají schopnost přemýšlet a dokážou poetickými slovy chválit Boha. (Lukáš 2:13, 14) Také se můžou svobodně rozhodnout, jestli budou dělat dobré nebo špatné věci. To je vidět ze skutečnosti, že někteří se přidali k Satanovi ve vzpouře proti Bohu. (Matouš 25:41; 2. Petra 2:4)

Mají andělé různá postavení?

 Ano. Nejmocnější anděl s největší autoritou je archanděl Michael. (Juda 9; Zjevení 12:7) Serafíni jsou vysoce postavení andělé, kteří jsou blízko Jehovova trůnu. (Izajáš 6:2, 6) Další andělé ve vysokém postavení jsou cherubíni. Ti dostávají od Boha speciální úkoly. Cherubíni například střežili vchod do zahrady Eden poté, co z ní byli Adam a Eva vyhnáni. (1. Mojžíšova 3:23, 24)

Pomáhají andělé lidem?

 Ano. Bůh používá věrné anděly k tomu, aby lidem pomáhali.

Má každý člověk anděla strážného?

 Andělé se sice starají, aby se Božím služebníkům v duchovním ohledu dobře dařilo, ale to nutně neznamená, že Bůh přiděluje každému křesťanovi anděla jako osobního strážce. * (Matouš 18:10) Andělé nechrání Boží služebníky před všemi těžkostmi a pokušeními. Bible ukazuje, že Bůh často pomůže člověku v těžké situaci tak, že mu dá moudrost a sílu vytrvat. (1. Korinťanům 10:12, 13; Jakub 1:2–5)

Rozšířené mýty o andělech

 Mýtus: Všichni andělé jsou dobří.

 Fakt: Bible mluví o „ničemných duchovních silách“ a o „andělech, kteří zhřešili“. (Efezanům 6:12; 2. Petra 2:4) Tito špatní andělé jsou démoni, kteří se přidali k Satanovi a vzbouřili se proti Bohu.

 Mýtus: Andělé jsou nesmrtelní.

 Fakt: Špatní andělé, včetně Satana, budou zničeni. (Juda 6)

 Mýtus: Z lidí se po smrti stávají andělé.

 Fakt: Bůh stvořil zvlášť anděly a zvlášť lidi. Andělé nejsou vzkříšení lidé. (Kolosanům 1:16) Některé lidi Bůh křísí k životu v nebi a ti dostávají nesmrtelnost. (1. Korinťanům 15:53, 54) Budou mít vyšší postavení než andělé. (1. Korinťanům 6:3)

 Mýtus: Andělé jsou tady proto, aby sloužili lidem.

 Fakt: Andělé poslouchají Boha, ne nás. (Žalm 103:20, 21) I Ježíš řekl, že kdyby potřeboval pomoc, obrátil by se na Boha, ne přímo na anděly. (Matouš 26:53)

 Mýtus: K andělům se můžeme modlit o pomoc.

 Fakt: Modlitba patří k uctívání a uctívat máme jedině Boha Jehovu. (Zjevení 19:10) Proto bychom se měli modlit pouze k Bohu, a to skrze Ježíše. (Jan 14:6)

^ Některé překlady Bible používají u Izajáše 14:12 výraz „lucifer“. Někdo si myslí, že to je jméno anděla, který se stal Satanem. Ale původní hebrejské slovo, které je v tomto verši použité, znamená „zářící“. Z kontextu je vidět, že ten výraz neoznačuje Satana, ale babylonskou královskou dynastii, kterou Bůh pro její pýchu pokořil. (Izajáš 14:4, 13–20) Výraz „zářící“ je na ni použit ironicky poté, co byla svržena.

^ Někteří lidé ze zprávy o vysvobození Petra z vězení vyvozují, že Petr měl svého anděla strážného. (Skutky 12:6–16) Učedníci totiž mluvili o „jeho andělovi“. Možná se ale jenom mylně domnívali, že za nimi přišel andělský posel, který Petra zastupuje, ne Petr samotný.