Přejít k článku

Kdo jde do nebe?

Co říká Bible

 Bůh vybírá omezený počet věrných křesťanů, kteří budou po smrti vzkříšeni k životu v nebi. (1. Petra 1:3, 4) Potom co je Bůh vybere, si tito lidé musí dál udržovat pevnou víru a chovat se podle biblických zásad. Jinak by o nebeské „dědictví“, které pro ně Bůh připravil, přišli. (Efezanům 5:5; Filipanům 3:12–14)

Co budou v nebi dělat ti, kdo tam půjdou?

 Budou tam s Ježíšem 1 000 let plnit úlohu králů a kněží. (Zjevení 5:9, 10; 20:6) Společně budou tvořit „nová nebesa“, tedy nebeskou vládu. Budou vládnout nad „novou zemí“ neboli nad novou společností lidí na zemi. Pomůžou lidem, aby byli po všech stránkách dokonalí, tak jak si to Bůh původně přál. (Izajáš 65:17; 2. Petra 3:13)

Kolik lidí bude vzkříšeno do nebe?

 Z Bible vyplývá, že k životu v nebi bude vzkříšeno 144 000 lidí. (Zjevení 7:4) Ve vidění, které je zaznamenané ve Zjevení 14:1–3, spatřil apoštol Jan toto: „Beránek stál na hoře Sion a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce.“ Beránek představuje vzkříšeného Ježíše. (Jan 1:29; 1. Petra 1:19) To, že on a jeho 144 000 spoluvládců stojí na hoře Sion, znamená, že mají vysoké postavení. (Žalm 2:6; Hebrejcům 12:22)

 „Ti povolaní a vyvolení“, kteří mají vládnout s Kristem v Království, jsou označeni také jako „malé stádo“. (Zjevení 17:14; Lukáš 12:32) Z toho je vidět, že v porovnání s celkovým počtem Ježíšových ovcí jich bude relativně málo. (Jan 10:16)

Rozšířené mýty o těch, kdo jdou do nebe

 Mýtus: Do nebe jdou všichni dobří lidé.

 Fakt: Většině dobrých lidí Bůh slibuje věčný život na zemi. (Žalm 37:11, 29, 34)

  •   Ježíš řekl: „Žádný člověk ... nevystoupil do nebe.“ (Jan 3:13) Tak ukázal, že dobří lidé, kteří zemřeli dřív než on, jako třeba Abraham, Mojžíš, Job nebo David, nešli do nebe. (Skutky 2:29, 34) Mají ale naději, že budou vzkříšeni k životu na zemi. (Job 14:13–15)

  •   O vzkříšení k životu v nebi se v Bibli mluví jako o „prvním vzkříšení“. (Zjevení 20:6) Z toho vyplývá, že bude i jiné vzkříšení, a to právě k životu na zemi.

  •   Bible říká, že během vlády Božího království už nebude existovat smrt. (Zjevení 21:3, 4) Tento slib se musí týkat země, protože v nebi smrt nikdy neexistovala.

 Mýtus: Každý člověk si může vybrat, jestli bude žít v nebi nebo na zemi.

 Fakt: O tom, jestli věrný křesťan dostane „povolání vzhůru“ neboli naději na život v nebi, rozhoduje Bůh. (Filipanům 3:14) Osobní přání a ambice na to nemají žádný vliv. (Matouš 20:20–23)

 Mýtus: Věčný život na zemi má menší hodnotu a získají ho jenom lidé, kteří nejsou hodni toho, jít do nebe.

 Fakt: Ty, kdo budou žít věčně na zemi, Bůh nazývá „můj lid“, „moji vyvolení“ a „Jehovovi požehnaní“. (Izajáš 65:21–23) Budou mít krásnou možnost naplnit původní Boží záměr – tedy že lidé mají být dokonalí a žít věčně v ráji na zemi. (1. Mojžíšova 1:28; Žalm 115:16; Izajáš 45:18)

 Mýtus: Číslo 144 000 uvedené ve Zjevení je symbolické, ne doslovné.

 Fakt: I když se ve Zjevení vyskytují symbolická čísla, některá čísla jsou doslovná. Například je tam zmíněno „dvanáct jmen dvanácti Beránkových apoštolů“. (Zjevení 21:14) Co nás vede k závěru, že i číslo 144 000 je doslovné?

 Zjevení 7:4 uvádí „počet těch, kdo byli zapečetěni [neboli definitivně schváleni pro život v nebi], sto čtyřicet čtyři tisíce“. O několik veršů dál je s touto skupinou dána do kontrastu druhá skupina: „velký zástup, který žádný člověk nemohl sečíst“. Lidé z tohoto „velkého zástupu“ také získávají od Boha záchranu. (Zjevení 7:9, 10) Kdyby bylo číslo 144 000 symbolické a označovalo by prostě jenom skupinu, která má neurčitý počet členů, kontrast mezi oběma skupinami by se ztratil. a

 O 144 000 Kristových spoluvládcích je navíc napsáno, že „byli koupeni zprostřed lidstva jako první ovoce“. (Zjevení 14:4) Výrazem „první ovoce“ se myslí malá vybraná část celku. Je výstižně použita na ty, kdo budou v nebi vládnout s Kristem nad blíže neurčeným počtem lidí na zemi. (Zjevení 5:10)

a O čísle 144 000, které se objevuje ve Zjevení 7:4, profesor Robert L. Thomas napsal: „Je to určitý počet v protikladu k neurčitému počtu ve Zjevení 7:9. Pokud bychom toto číslo měli chápat symbolicky, nemohli bychom chápat doslovně žádné číslo v této knize.“ (Revelation 1-7: An Exegetical Commentary, Zjevení 1–7: exegetický komentář, strana 474)