Přejít k článku

Co je nebe?

Co je nebe?

Co říká Bible

 Slovo „nebe“ se v Bibli používá ve třech základních významech: 1. atmosféra nebo vesmír, 2. duchovní říše a 3. symbol vysokého postavení. U každého výskytu se dá správný význam určit podle kontextu. a

  1.   Atmosféra nebo vesmír. Pojem „nebe“ někdy označuje zemskou atmosféru, kde fouká vítr, létají ptáci a v mracích se tvoří déšť, sníh a blesky. (Žalm 78:26; Přísloví 30:19; Izajáš 55:10; Lukáš 17:24) Může označovat i vesmír, ve kterém se nachází „slunce a měsíc a hvězdy“. (5. Mojžíšova 4:19; 1. Mojžíšova 1:1)

  2.   Duchovní říše. Pojem „nebe“ se může vztahovat na duchovní říši. Jde o úplně jinou sféru, která je mimo hmotný vesmír. Žijí v ní bytosti na mnohem vyšší úrovni. (1. Královská 8:27; Jan 6:38) Přebývá tam Bůh Jehova, který je „Duch“, a také andělé, které vytvořil. (Jan 4:24; Matouš 24:36) Někdy jsou „nebesa“ personifikována a představují věrné anděly. (Žalm 89:5–7)

     V Bibli se „nebe“ používá také k označení Jehovova „obydlí“ neboli té části duchovní sféry, ve které přebývá. (1. Královská 8:43, 49; Hebrejcům 9:24; Zjevení 13:6) Bible například předpověděla, že Satandémoni budou vyhnáni z nebe a už nebudou moct být v Jehovově blízkosti. Dál ale zůstanou v duchovní říši. (Zjevení 12:7–9, 12)

  3.   Symbol vysokého postavení. „Nebe“ někdy v Bibli představuje vysoké postavení, většinou v souvislosti s autoritou vládnout. Takové postavení můžou mít například:

Jak to v nebi vypadá?

 V duchovní říši se pořád něco děje. Žijí tam stovky milionů duchovních bytostí, které dělají to, co od nich Jehova chce. (Žalm 103:20, 21; Daniel 7:10)

 Bible vykresluje nebe jako místo, které je plné jasného světla. (1. Timoteovi 6:15, 16) Prorok Ezekiel dostal vidění, ve kterém byla v nebi „jasná záře“. Ve vidění, které dostal Daniel, zase tekl „ohnivý proud“. (Ezekiel 1:26–28, Bible21; Daniel 7:9, 10) Nebe je nádherné a svaté neboli čisté. (Žalm 96:6; Izajáš 63:15; Zjevení 4:2, 3)

 To, jak Bible popisuje nebe, vzbuzuje úžas. (Ezekiel 43:2, 3) Úplně porozumět duchovní sféře je ale pro lidi nemožné, protože je to nad naše chápání.

a Hebrejské slovo překládané jako „nebe“ zřejmě pochází z kořenného slova, které znamená „vysoký“ nebo „vyvýšený“. (Přísloví 25:3) Viz The New Brown, Driver, and Briggs Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, strana 1029.

b McClintockova a Strongova Cyclopedia uvádí, že nová nebesa z Izajáše 65:17 znamenají „novou vládu, nové království“. (svazek IV, strana 122)