Přejít k článku

Přejít na obsah

CO ŘÍKÁ BIBLE

Nebe

Nebe

Téma nebe je předmětem rozsáhlých spekulací a vášnivých sporů. Nicméně to, co se o něm píše v Bibli, se podstatně liší od učení mnoha náboženství.

Co je nebe?

CO ŘÍKAJÍ LIDÉ

Názory na to, co je nebe a co se tam děje, jsou různé. Uveďme si několik příkladů.

  • Hodně lidí, kteří se považují za křesťany, by souhlasilo s tím, co je o nebi uvedeno v Katechismu katolické církve. Píše se v něm, že do nebe jdou „ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství“ a že tam „žijí navždy s Kristem“.

  • Judaismus se podle rabína Bentziona Kravitze zaměřuje víc na současný život než na život po smrti. Přesto Kravitz říká, že „duše prožívá v nebi tu největší možnou rozkoš – víc tam totiž vnímá Boha a cítí jeho blízkost“. Kravitz však přiznává, že „ačkoli judaismus učí o nebi, v Tóře se o něm píše jen velmi málo“.

  • Hinduisté a buddhisté věří, že nebe má mnoho duchovních úrovní. Je to dočasné místo, které pak člověk opustí, a buď se znovu narodí na zemi, anebo se dostane do nirvány nebo buddhovství, což je vyšší stav než nebe.

  • Někteří lidé všechny náboženské názory o nebi odmítají a tvrdí, že celá ta představa je holý nesmysl.

Téma nebe je předmětem mnoha spekulací

CO ŘÍKÁ BIBLE

Výraz „nebe“, který se v Bibli vyskytuje, má víc významů. Ukažme si to na příkladech.

  • První Mojžíšova 1:20 popisuje stvoření ptáků a uvádí, že létali „nad zemí pod nebeskou oblohou“. (Bible21) V tomto případě se nebeskou oblohou myslí naše atmosféra, tedy nebe, které můžeme pozorovat.

  • Izajáš 13:10 zmiňuje „nebeské hvězdy a jejich souhvězdí“ – to, čemu říkáme vesmír.

  • V Bibli se píše, že Bůh přebývá „v nebesích“ a že „v nebi“ jsou i andělé. (1. Královská 8:30; Matouš 18:10) Slova „nebesa“ nebo „nebe“ nejsou pouhými metaforami, ale popisují skutečné místo, kde sídlí Bůh a andělé. *

„Pohlédni z nebe a uvidíš ze svého povýšeného příbytku svatosti a krásy.“ Izajáš 63:15

Jdou všichni dobří lidé po smrti do nebe?

Bible neučí, že země je pouhým dočasným domovem, kde bychom čekali na smrt, a potom žili v nebi. Jasně z ní vyplývá, že Bůh nikdy neplánoval, aby lidé umírali. Proč to můžeme tvrdit?

  • Bůh řekl prvnímu lidskému páru: „Buďte plodní a přibývejte a naplňte zemi.“ (1. Mojžíšova 1:28) Země měla být trvalým domovem lidí. Měli na ní žít věčně. První muž a žena měli zemřít pouze v případě, že Boha neposlechnou. Je smutné, že se pro to rozhodli. (1. Mojžíšova 2:17; 3:6)

  • Neposlušnost prvního člověka vedla nejen k tomu, že časem zemřel on a jeho manželka, ale také jejich potomci. (Římanům 5:12) Znamená to, že lidstvo zůstalo bez naděje?

  • Bible říká, že „jsou . . . nová nebesa a nová země, které očekáváme podle [Božího] slibu“. * (2. Petra 3:13) Prostřednictvím svého království Bůh uvede zemi do takového stavu, v jakém si přál, aby byla. Kromě toho „smrt již nebude“. (Zjevení 21:3, 4) Mluví se tady o životě v nebi, nebo na zemi? Když už něco nemá být, musí to nejdřív existovat. V nebi ale smrt nikdy nebyla. Tento verš tedy logicky mluví o tom, co se stane na zemi, kde jsme podle Božího záměru měli žít a kde si přejeme být s našimi blízkými. Bible také ukazuje, že ti, kdo zemřeli, opět ožijí a budou zase žít s těmi, kdo je milovali. (Jan 5:28, 29)

Hodně lidí je nadšených, když se dozví, co se v Bibli píše o nebi. Například bývalý katolík George říká: „To, že Bible mluví o věčném životě na zemi, mě povzbuzuje. Dává to větší smysl, než kdybychom měli jít do nebe.“ *

„Pokud jde o nebesa, ta patří Jehovovi, ale zemi dal lidským synům.“ Žalm 115:16

^ 13. odst. Samozřejmě že Bůh nemá hmotné tělo, ale duchovní. (Jan 4:24) Proto musí přebývat v duchovní říši, která je oddělená od hmotného vesmíru.

^ 19. odst. Pojem „nová země“ neznamená doslovnou novou planetu. Je to symbolický výraz, který se vztahuje na společnost lidí, kteří budou mít Boží schválení a budou žít na zemi. (Žalm 66:4)

^ 20. odst. Podle Bible je pouze omezený počet lidí, kteří jsou vybráni, aby s Ježíšem vládli v nebi v Božím království. Je jich 144 000. (1. Petra 1:3, 4; Zjevení 14:1)