Přejít k článku

Je Ďábel skutečná bytost?

Je Ďábel skutečná bytost?

Co říká Bible

 Ano, Ďábel je skutečná bytost. Je to „panovník světa“, duchovní tvor, který se zkazil a vzbouřil proti Bohu. (Jan 14:30; Efezanům 6:11, 12) Ďáblovu osobnost Bible odhaluje pomocí těchto jmen a popisů:

Není to nějaký princip zla ani špatný sklon

 Někteří pokládají Satana pouze za princip zla nebo špatný sklon uvnitř nás. V Bibli je však zaznamenán rozhovor mezi Bohem a Satanem. Jelikož Bůh je dokonalý, nemohl mluvit s nějakou špatnou částí sebe sama. (5. Mojžíšova 32:4; Job 2:1–6) Podobně tomu bylo, když Satan pokoušel Ježíše, který je bezhříšný. (Matouš 4:8–10; 1. Jana 3:5) Bible tedy ukazuje, že Ďábel je skutečná bytost, a ne pouhé ztělesnění zla.

 Mělo by nás překvapovat to, že mnozí lidé Ďábla za skutečnou bytost nepokládají? Vůbec ne, protože Bible říká, že Satan svých cílů dosahuje pomocí podvodu. (2. Tesaloničanům 2:9, 10) Jedním z jeho největších úskoků je to, že zaslepil lidi natolik, aby nevěřili v jeho existenci. (2. Korinťanům 4:4)

Další mylné představy o Ďáblovi

  Mýtus: Lucifer je jiné jméno pro Ďábla.

 Fakt: Hebrejské slovo, jež je v některých Biblích překládáno jako „lucifer“, znamená „zářící“. (Izajáš 14:12) Z kontextu vyplývá, že tento výraz se vztahuje na babylónskou královskou dynastii, kterou Bůh pro její pýchu pokořil. (Izajáš 14:4, 13–20) Výraz „zařící“ je na tuto dynastii ironicky použit poté, co byla svržena.

  Mýtus: Satan slouží Bohu tím, že shromažďuje důkazy proti lidem.

 Fakt: Ďábel je Boží nepřítel, ne jeho služebník. Staví se proti těm, kdo Bohu slouží, a falešně je obviňuje. (1. Petra 5:8; Zjevení 12:10)