Mon liv zistwar Labib

Apresye sa 116 zistwar sorti dan Labib. Zot vre, fasil pour konpran e i annan bann zoli portre.

Lentrodiksyon

Bann vre zistwar ki’n ganny retire dan sa pli bon liv dan lemonn, Labib. Sa bann zistwar i rakont bann levennman ki’n arive dan lemonn konmansman kreasyon zarden Edenn.

ZISTWAR 1

Bondye ti kree bann keksoz

Zistwar kreasyon dan Zenez i enteresan e fasil pour konpran, menm pour zanfan.

ZISTWAR 2

En zoli zarden

Dapre liv Zenez, Bondye ti fer zarden Edenn en landrwa spesyal. Bondye i anvi ki later antye i vin parey sa zoli zarden.

ZISTWAR 3

Adan ek Ev

Bondye ti kree Adan ek Ev e met zot dan zarden Edenn. Zot ti a premye koup pour marye.

ZISTWAR 4

Zot an deor zarden

Liv Zenez i dir nou ki mannyer Adan ek Ev ti ganny met an deor zarden.

ZISTWAR 5

En lavi difisil ti konmanse

An deor zarden edenn, Adan ek Ev ti rankontre en kantite problenm. Si selman zot ti’n obei Bondye, zot ek zot zanfan ti pou ere.

ZISTWAR 6

En bon ek en move garson

ZISTWAR Kaen ek Abel, dan liv Zenez i ansenny nou kalite dimoun nou devret ete, latitid ki devret ganny sanze avan i tro.

ZISTWAR 7

En zonm brav

Legzanp Enok i montre ki ou kapab fer sa ki byen menm si tou lezot dimoun otour ou pe fer sa ki mal.

ZISTWAR 8

Bann zean lo later

Zenez sapit 6 i dir nou bann zean ti fer ditor dimoun. Sa bann zean ti zanfan bann lanz dezobeisan ki ti kit lesel e vin imen lo later.

ZISTWAR 9

Noe ti konstri en lars

Noe ek son fanmir ti obei ler dimoun sa letan pa ti obei bann lavertisman konsernan Deliz.

ZISTWAR 10

Gran deliz

Dimoun ti riy Noe. Me zot ti aret riye ler lapli ti konmans tonbe! Annou aprann lo ki mannyer Noe ek son fanmir ti ganny sove e osi bann zannimo.

ZISTWAR 11

Premye larkansyel

Ler ou vwar en larkansyel, ki ou kapab mazinen?

ZISTWAR 12

Bann zonm ti fer en latour

Bondye pa ti kontan e sa pinisyon i ankor annan en lefe dan nou lepok ozordi.

ZISTWAR 13

Abraam, zanmi Bondye

Akoz Abraam ti kit son zoli lakaz pour al viv anba latent?

ZISTWAR 14

Lafwa Abraam ti ganny teste

Akoz Bondye ti demann Abraam pour sakrifye son garson Izaak?

ZISTWAR 15

Madanm Lot ti get deryer

Sa ki ti ariv madanm Lot i kapab ansenny nou en leson.

ZISTWAR 16

Izaak ti ganny en madanm

Kwa ki ti fer Rebeka en bon madanm? Son labote oubyen en lot keksoz?

ZISTWAR 17

De zimo byen diferan

Zot papa Izaak ti pli kontan Ezai, me zot manman Rebeka ti pli kontan Zakob.

ZISTWAR 18

Zakob ti al an Arann

Zakob i marye avek Lea premye menm si i ti kontan Rasel.

ZISTWAR 19

Gran fanmiy Zakob

Eski sa 12 tribi Izrael i annan menm non ki sa 12 garson Zakob?

ZISTWAR 20

Dina ti dan problenm

Tousala ti konmanse avek move frekantasyon.

ZISTWAR 21

Bann frer Zozef ti ay li

Akoz serten son bann frer ti pare pour touy Zozef?

ZISTWAR 22

Zozef ti ganny mete dan prizon

I ganny mete dan prizon, pa akoz i’n kas lalwa me akoz i’n fer sa ki byen.

ZISTWAR 23

Bann rev Faraon

Sa set vas ek sa set zepi ti annan en keksoz an komen.

ZISTWAR 24

Zozef ti teste son bann frer

Ki mannyer Zozef i kapab konnen si son bann frer in vreman sanze?

ZISTWAR 25

Sa fanmiy ti al Lezip

Akoz fanmiy Zakob i apel bann Izraelit e non pa bann Zakobit?

ZISTWAR 26

Zob ti fidel avek Bondye

Zob ti perdi son larises, son lasante ek tou son zanfan. Eski Bondye ti pe pini li?

ZISTWAR 27

En move lerwa ti pe domin Lezip

Akoz lerwa ti donn lord pour touy tou bann pti baba garson?

ZISTWAR 28

Konman ki Moiz ti ganny sove

Manman Moiz i trouv en fason pour ki son garson pa ganny touye parey lalwa i demande.

ZISTWAR 29

Akoz Moiz ti pe taye

Moiz ti krwar i ti pare pour sov bann Izraelit ler i ti 40 an, me i pa ti leka.

ZISTWAR 30

Brousay ti pe brile

Bondye i servi bann mirak pour montre Moiz ki letan in vini pour li delivre bann Izraelit.

ZISTWAR 31

Moiz ek Aaron ti al vwar Faraon

Akoz Faraon pa ekout Moiz e liber bann Izraelit?

ZISTWAR 32

Sa dis fleo

Bondye i anmenn 10 maler lo Lezip, akoz zot lerwa i refize les bann Izraelit ale.

ZISTWAR 33

Travers Lanmer Rouz

Moiz i separ Lanmer Rouz gras a pwisans Bondye e bann Izraelit i travers lo sek.

ZISTWAR 34

En nouvo kalite manze

En manze spesyal sorti dan lesyel.

ZISTWAR 35

Zeova ti donn son bann lalwa

Ki sa de lalwa ki pli gran ki sa dis komannman?

ZISTWAR 36

Bef annor

Akoz dimoun ou ador en zidol ki’n fer avek bann bizou annor?

ZISTWAR 37

En latant kot pou adore

Dan tabernak, i ti annan lars lalyans.

ZISTWAR 38

Sa douz espyon

Dis sa bann espyon i dir en keksoz me de lezot pa dir parey, lekel zot pou krwar?

ZISTWAR 39

Baton Aaron ti pous bann fler

Ki mannyer fler ek fri i kapab pouse lo en baton dibwa sek?

ZISTWAR 40

Moiz ti tap ros

Moiz ti ganny bon rezilta me i ti osi fer Zeova ankoler.

ZISTWAR 41

Serpan an kwiv

Akoz Bondye i les bann serpan mord bann Izraelit?

ZISTWAR 42

En bourik ti koze

Bourik Balaam i vwar en keksoz ki Balaam pa kapab vwar.

ZISTWAR 43

Zozye Ti vin sef

Moiz i ankor for, akoz i ganny ranplase par Zozye?

ZISTWAR 44

Raab ti kasyet de espyon

Ki mannyer Raab i ed de espyon e ki i demann sa de zonm?

ZISTWAR 45

Travers Larivyer Zourden

En mirak i arive ler bann pret i met lipye dan delo.

ZISTWAR 46

Miray Zeriko

Ki mannyer en lakord i kapab anpes en miray tonbe?

ZISTWAR 47

En voler an Izrael

Eski zis en sel move dimoun i kapab anmenn maler lo en nasyon antye?

ZISTWAR 48

Bann Gibeonnit ti malen

Zot ti trik Zozye ek bann Izraelit par fer zot fer en promes me bann Izraelit ti gard zot promes.

ZISTWAR 49

Soley pa ti bouze

Zeova ti fer en keksoz pour Zozye ki pan’n zanmen deza fer avan.

ZISTWAR 50

De madanm brav

Barak i anmenn bann larme Izraelit dan lager alor akoz Yael i ganny laglwar?

ZISTWAR 51

Rit ek Naomi

Rit i kit son lakaz pour reste avek Naomi e servi Zeova.

ZISTWAR 52

Gideonn ek son 300 zonm

Bondye ti swazir bann ki ti pour dan sa pti larme par fer zot bwar delo.

ZISTWAR 53

Promes Yifta

Son promes avek Zeova pa ti afekte zis li, me son fiy osi.

ZISTWAR 54

Sa zonm pli for

Ki mannyer Dalila ti aprann kote Sanmson i ganny son lafors?

ZISTWAR 55

En pti garson ti servi Bondye

Bondye ti servi Samyel pour delivre en mesaz serye avek Gran Pret Eli.

ZISTWAR 56

Sail, premye lerwa Izrael

Bann Izraelit ti eksperyans serten zot bann pli bon moman e bann moman pli pir pandan sa senk syek ki zot ti pe ganny dirize par bann imen.

ZISTWAR 57

Bondye ti swazir David

Ki Bondye ti vwar dan David ki profet samyel pa ti vwar?

ZISTWAR 58

David ek Golyat

David pa ti lager avek Golyat zis avek son fles me avek en zouti pli for ki sa.

ZISTWAR 59

Akoz David ti bezwen sove

O konmansman Sail ti kontan David, me apre i ti zalou li e anvi touy li. Akoz?

ZISTWAR 60

Abigail ek David

Abigail I apel son msye lenbesil, me sa ti sov son lavi​—tanporerman.

ZISTWAR 61

David ti vin lerwa

David i montre ki i kalifye pour vin lerwa Izrael par sa ki i fer e pa fer.

ZISTWAR 62

Problenm dan lakour David

Me en par en sel fot i anmenn problenm lo li menm ek son fanmiy pour plizyer lannen.

ZISTWAR 63

Lerwa Salomon ti malen

Eski i ti vreman pe al koup sa pti baba an de?

ZISTWAR 64

Salomon ti konstri tanp

Menm i ti saz, Salomon ti fer ek keksoz bet e mal.

ZISTWAR 65

Rwayonm ti divize

Deswit konman Yarobam ti konmans dirize i ti fer bann dimoun kas lalwa Bondye.

ZISTWAR 66

Zezabel, en move larenn

I ti pour fer tou pour ganny sa ki i ti anvi.

ZISTWAR 67

Yeosafat Ti met konfyans dan Zeova

Akoz en larme pour al lager avek bann santer ki napa zarm?

ZISTWAR 68

De garson ki ti resisite

Eski en dimoun ki’n mor I kapab viv ankor? In deza arive avan!

ZISTWAR 69

En Pti fiy ti ed en zonm for

I ti annan sa kouraz pour koze, e sa ti fer en mirak arive.

ZISTWAR 70

Yona ek sa gro pwason

Yona ti aprann en leson enportan konsernan fer sa ki Zeova i dir.

ZISTWAR 71

Bondye in promet en paradi

Sa premye parade ti pti; sa enn pour lo later antye.

ZISTWAR 72

Bondye ti ed lerwa Izkiya

Dan en lannwit, en lanz ti touy 185,000 solda Asiryen.

ZISTWAR 73

Dernyen bon lerwa Izrael

Yosiya ti zis en adolesan ler I ti fer en keksoz brav.

ZISTWAR 74

Zonm ki pa ti per

Zeremi ti panse ki I tro zenn pour vin en profet, me Bondye ti konnen ki i kapab fer li.

ZISTWAR 75

Kat garson an Babilonn

Zot ti reisi menm si zot ti lwen avek zot fanmir.

ZISTWAR 76

Zerizalenm ti ganny detri

Akoz Bondye ti les bann Babilonnyen ki lennmi bann Izraelit detri Zerizalenm?

ZISTWAR 77

Zot pa ti oule salye

Eski Bondye pour sov sa trwa zenn garson dan four dife?

STORY 78

Lekritir lo miray

Danyel i eksplike ki sa bann let i vedir.

ZISTWAR 79

Danyel dan trou lyon

Danyel i ganny santans lanmor, me eski i ti kapab evit sa?

ZISTWAR 80

Pep Bondye Ti Kit Babilonn

Lerwa Siris sorti Pers ti akonplir en profesi ler i ti atak Babilonn, e la I akonplir en lot.

ZISTWAR 81

Annan konfyans dan Zeova

Bann Izraelit i kas lalwa zonm pour obei Bondye. Eski Bondye ti beni zot?

ZISTWAR 82

Mordekai ek Ester

Larenn Vasti ti zoli, me kantmenm sa Lerwa Asweris ti ranplas li avek Ester son nouvo larenn. Akoz?

ZISTWAR 83

Miray Zerizalenm

Ler zot pe rekonstri sa miray, bann travayer i bezwen gard zot parol e pare lizour konman aswar.

ZISTWAR 84

En Lanz Ti Vizit Mari

I anmenn en mesaz sorti kot Bondye: Mari pour ganny en pti baba ki pour vin lerwa pour touzour.

ZISTWAR 85

Zezi Ti Ne Dan En Park Bef

Akoz en lerwa ti pour ne kot zannimo i manze?

ZISTWAR 86

Bann Zonm Ti Ganny Gide Par En Zetwal

Lekel ki ti gid sa bann astrolog? Larepons i kapab sirprann ou.

ZISTWAR 87

Zezi ti al dan tanp

I annan en keksoz ki enpresyonn bann zonm kot tanp.

ZISTWAR 88

Zan ti batiz Zezi

Zan Batis ti pe batiz bann peser. Vi ki Zezi pa ti zanmen fer pase, akoz zan ti pour batiz li?

ZISTWAR 89

Zezi ti pous zot dan tanp

Zezi ti demontre en kalite lanmour ki fer li ankoler.

ZISTWAR 90

Avek En Madanm Kot Pwi

Ki mannyer sa delo ki Zezi ti ofer li pa ti pour fer li swaf ankor?

ZISTWAR 91

Zezi lo en montanny

Aprann lasazes merveye dan sa sermon lo montanny.

ZISTWAR 92

Zezi ti resisit bann mor

Avek led Bondye Zezi ti dir detrwa mo e resisit fiy Zairis.

ZISTWAR 93

Zezi ti nouri en lafoul

Ler i ti nouri plizyer milye dimoun, ki pwen enportan Zezi ti prouve?

ZISTWAR 94

Zezi ti kontan bann pti

Zezi ti ansenny son bann zapot ki zot annan bokou pour aprann pa zis lo bann pti zanfan me osi avek bann pti zanfan.

ZISTWAR 95

Fason ki Zezi ti ansennyen

Parabol Zezi lo sa bon Samariten i en legzanp lo lafason ki Zezi ti ansennyen souvan.

ZISTWAR 96

Zezi ti geri bann malad

Ki Zezi ti akonplir par sa mirak ki i ti fer?

ZISTWAR 97

Zezi ti vin konman lerwa

En gran lafoul ti akey li, me pa tou dimoun ki kontan sa.

ZISTWAR 98

Lo Montanny Zolivye

Zezi i dir kat son bann zapot lo bann keksoz ki pe arive dan nou letan.

ZISTWAR 99

Dan en lasanm anler dan letaz

Akoz Zezi ti dir bann disip fer sa repa spesyal sak lannen?

ZISTWAR 100

Zezi dan zarden

Akoz Zida ti trai Zezi par anbras li?

ZISTWAR 101

Zezi ti ganny touye

Ler i ti ganny met amor lo poto i ti fer en promes konsernan paradi.

ZISTWAR 102

Zezi ti vivan

Apre ki en lanz i roul sa ros devan latonm Zezi, bann solda i sirprann ler zot get dan tonbo.

ZISTWAR 103

Dan en lasanm fermen

Akoz bann disip Zezi pa rekonnet li apre ki i’n ganny resisite?

ZISTWAR 104

Zezi ti retourn dan lesyel

Avan Zezi i mont dan lesyel, i donn son bann disip en dernyen lord.

ZISTWAR 105

Bann disip ti pe espere Zerizalenm

Akoz Zezi ti devers lespri sen lo bann disip zour Lapannkot?

ZISTWAR 106

Zot ti ganny large dan prizon

Bann sef relizye Zwif I met bann sef relizye dan prizon pour anpes zot prese, me bondye I annan en lot keksoz antet.

ZISTWAR 107

Etyenn ti ganny saboule

Ler I pe ganny egzekite, Etyenn i fer en lapriyer ekstraordiner.

ZISTWAR 108

Lo semen ki al Damas

En lalimyer ek en lavwa i sanz lavi Sol.

ZISTWAR 109

Pyer ti vizit Korney

Eski Bondye i fer lapreferans dapre lorizin oubyen ras?

ZISTWAR 110

Timote, nouvo zanmi Pol

Timote i kit lakour pour li al prese avek Pol.

ZISTWAR 111

En garson ti ganny sonmey

Etis i tonbe e mor pandan premye diskour Pol me pa pandan son dezyenm diskour. Ki arive ant sa diskour?

ZISTWAR 112

Bato ti koule pros avek en zil

Ler i paret ki napa okenn lespwar, Pol i ganny en mesaz sorti kot Bondye ki redonn li lespwar.

ZISTWAR 113

Pol an Ronm

Ki mannyer Pol i kapab son travay konman zapot ler i prizonnyen?

ZISTWAR 114

Lafen tou move keksoz

Akoz Bondye i anvoy Zezi ek son larme dan lager Armagedon?

ZISTWAR 115

En nouvo paradi lo later

People lived in paradise on earth once, and it will happen again.

ZISTWAR 116

Ki nou kapab fer pour viv pour touzour

Eski i ase pour zis konn lo Zeova ek Zezi Kri? Si non, kwa ankor ki neseser?

Kestyon letid pour Mon liv zistwar Labib

Bann verse Labib ek bann kestyon ki pou ed bann zenn tir maksimonm profi atraver sak zistwar Labib.