Laktaw ngadto sa video

Kinsa o Unsa ang Pulong sa Diyos?

Kinsa o Unsa ang Pulong sa Diyos?

Tubag sa Bibliya

 Ang ekspresyong “pulong sa Diyos” kasagarang nagtumong sa mensahe sa Diyos o sa Bibliya. (Lucas 11:28) Sa ubang teksto, “Ang Pulong sa Diyos” o “ang Pulong” gigamit ingong titulo sa usa ka persona.​—Pinadayag 19:13; Juan 1:14.

 Mensahe sa Diyos. Ang mga propeta sagad moingon nga ang mga mensahe nga ilang gisulti maoy pulong sa Diyos. Pananglitan, dihang gisulti ni Jeremias ang iyang mga tagna o propesiya, iya ning gisugdan pinaagig ekspresyong “ang pulong ni Jehova midangat kanako.” (Jeremias 1:4, 11, 13; 2:1) Sa wala pa sultihi si Saul nga gipili siya sa Diyos ingong hari, si propetang Samuel miingon: “Tindog karon aron padunggon ko ikaw sa pulong sa Diyos.”—1 Samuel 9:27.

 Titulo sa usa ka persona. “Ang Pulong” gigamit usab sa Bibliya sa pagtumong kang Jesu-Kristo, ingong espiritung linalang sa langit ug ingong tawo dinhi sa yuta. Tagda ang mga rason nga nagpamatuod niana:

  •   Ang Pulong mao ang pinakauna nga gihimo sa Diyos. “Sa sinugdan mao ang Pulong . . . Kini siya sa sinugdan uban sa Diyos.” (Juan 1:1, 2) Si Jesus ang “panganay sa tanang kalalangan . . . Siya mao ang una sa tanang ubang butang.”—Colosas 1:13-15, 17.

  •   Ang Pulong mianhi sa yuta ingong tawo. “Ang Pulong nahimong unod ug mipuyo sa atong taliwala.” (Juan 1:14) “Gihaw-asan [ni Kristo Jesus] ang iyang kaugalingon ug gihuptan ang dagway sa usa ka ulipon ug nahisama sa mga tawo.”—Filipos 2:5-7.

  •   Ang Pulong maoy Anak sa Diyos. Human hisgoti nga “ang Pulong nahimong unod,” si apostol Juan mipadayon: “Nakita nato ang iyang himaya, ang himaya nga ingon sa iya sa bugtong nga anak gikan sa amahan.” (Juan 1:14) Si Juan usab misulat: “Si Jesu-Kristo mao ang Anak sa Diyos.”—1 Juan 4:15.

  •   Ang Pulong dunay mga hiyas nga sama sa Diyos. “Ang Pulong usa ka diyos,” o “balaan.” (Juan 1:1; An American Translation) Si Jesus ang ‘aninag sa himaya [sa Diyos] ug ang tukma nga larawan sa iyang pagkamao.’—Hebreohanon 1:2, 3.

  •   Ang Pulong nagmando ingong hari. Ang Bibliya nag-ingon nga diha sa ulo sa Pulong sa Diyos adunay “daghang korona.” (Pinadayag 19:12, 13, Ang Biblia, NCV) Ang Pulong ginganlan sab nga “Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo.” (Pinadayag 19:16) Si Jesus gitawag nga “Hari sa mga nagmando ingong mga hari ug Ginoo sa mga nagmando ingong mga ginoo.”—1 Timoteo 6:14, 15.

  •   Ang Pulong nagsilbing tigpamaba sa Diyos. Ang titulong “ang Pulong” nagpaila nga gigamit sa Diyos ang maong persona sa pagpahibalo sa iyang mensahe ug mga instruksiyon. Si Jesus miingon nga kanay iyang gihimo. Siya miingon: “Ang Amahan nga nagpadala kanako naghatag kanakog sugo kon unsay akong isugilon ug isulti. . . . Busa ang mga butang nga akong ginasulti, sumala sa gisulti kanako sa Amahan, ginasulti ko usab kini sila.”—Juan 12:49, 50.