Laktaw ngadto sa video

Unsa ang Tagna o Propesiya?

Unsa ang Tagna o Propesiya?

Tubag sa Bibliya

 Ang tagna, o propesiya, maoy mensahe gikan sa Diyos. Ang Bibliya nag-ingon nga ang mga propeta “nagsulti gikan sa Diyos samtang sila giagak sa balaang espiritu.” (2 Pedro 1:20, 21) Busa ang mga propeta mao kadtong nakadawat ug mensahe gikan sa Diyos ug nagpahibalo niini sa uban.—Buhat 3:18.

Sa unsang paagi ang mga propeta nakadawat ug mensahe gikan sa Diyos?

 Ang Diyos migamit ug daghang paagi aron ipahibalo ang iyang mensahe ngadto sa mga propeta:

  •   Mga sinulat. Gigamit sa Diyos kini nga paagi dihang gihatag niya kang Moises ang Napulo ka Sugo nga nasulat diha sa papan nga bato.—Exodo 31:18.

  •   Mga anghel. Pananglitan, ang Diyos nagsugo ug anghel aron sultihan si Moises kon unsay Iyang mensahe kang Paraon sa Ehipto. (Exodo 3:2-4, 10) Kon kinahanglan ang eksaktong mga pulong, sugoon sa Diyos ang mga anghel nga idiktar ang mensahe, sama niadtong gisultihan niya si Moises: “Isulat kining mga pulonga, tungod kay sumala niining mga pulonga nga ako maghimo ug usa ka pakigsaad uban kanimo ug sa Israel.”—Exodo 34:27. a

  •   Mga panan-awon. Dihay mga higayon nga gihatag kini dihang ang propeta nagmata. (Isaias 1:1; Habacuc 1:1) Ang ubang panan-awon klaro kaayo, nga usahay kadtong gipakitaan niini miapil pa gani sa maong panan-awon. (Lucas 9:28-36; Pinadayag 1:10-17) Sa ubang higayon, ang panan-awon gihatag samtang ang gipakitaan niini wala sa iyang bug-os nga panimuot. (Buhat 10:10, 11; 22:17-21) Gihatag sab sa Diyos ang iyang mensahe pinaagig mga damgo samtang natulog ang mga propeta.—Daniel 7:1; Buhat 16:9, 10.

  •   Paggiya sa hunahuna. Gigiyahan sa Diyos ang hunahuna sa iyang mga propeta aron ipahibalo kanila ang iyang mensahe. Mao niy gipasabot sa giingon sa Bibliya: “Ang tibuok Kasulatan inspirado sa Diyos.” Ang ekspresyong “inspirado sa Diyos” puwede usab hubaron nga “gihuypan sa Diyos.” (2 Timoteo 3:16; footnote sa New World Translation—With References) Pinaagi sa iyang balaang espiritu, o aktibong puwersa, “gihuypan” sa Diyos ang hunahuna sa iyang mga alagad ug gipasulod ang iyang mga ideya. Gikan sa Diyos ang mensahe, pero gipahayag kini sa mga propeta sa ilang kaugalingong pulong.—2 Samuel 23:1, 2.

Ang tanan bang tagna sa Bibliya naghisgot bahin sa umaabot?

 Dili. Pero kadaghanan sa mga mensahe gikan sa Diyos maoy bahin sa umaabot, bisag dili direkta ang pagkasulti. Pananglitan, ang mga propeta sa Diyos balikbalik nga nagpasidaan sa mga Israelitas bahin sa ilang daotang binuhatan. Gipahayag sa mga propeta ang mga panalangin kon sundon sa mga tawo ang pasidaan ug ang katalagman nga mahitabo kon dili sila mosunod. (Jeremias 25:4-6) Ang aktuwal nga mahitabo magdepende sa kon unsay pilion sa mga Israelitas.—Deuteronomio 30:19, 20.

Pananglitan sa mga tagna sa Bibliya nga wala maghisgot bahin sa umaabot

  •   Dihang ang mga Israelitas nangayog tabang sa Diyos, siya nagpadalag propeta aron sultihan sila nga tungod sa ilang pagsupak sa Iyang mga sugo, wala Siya motabang nila.—Maghuhukom 6:6-10.

  •   Dihang nakig-estorya si Jesus sa babayeng Samarianhon, iyang gisulti ang mga kaagi sa babaye nga iyang nahibaloan tungod kay gipadayag kini sa Diyos kaniya. Giisip siya sa babaye ingong propeta bisag wala siyay gihatag nga mga tagna bahin sa umaabot.—Juan 4:17-19.

  •   Dihang gihusay si Jesus, gitabonan sa mga kaaway ang iyang nawong, gisumbag siya, ug giingnan: “Tagnaa. Kinsa bay naghampak kanimo?” Wala ni magpasabot nga gusto nilang managna si Jesus bahin sa umaabot kondili nga tagnaon niya kon kinsay nagsumbag niya.—Lucas 22:63, 64.

a Bisag morag ang Diyos ang nakig-estorya kang Moises niining higayona, gipakita sa Bibliya nga gigamit sa Diyos ang mga anghel aron ihatag ang pakigsaad sa Moisesnong Balaod.—Buhat 7:53; Galacia 3:19.