Tubag sa Bibliya

Ang Diyos walay literal nga asawa nga pinaagi kaniya siya makabatog mga anak. Apan ang Diyos mao ang Maglalalang sa tanang kinabuhi. (Pinadayag 4:11) Busa, ang unang tawo nga gilalang sa Diyos, si Adan, gitawag nga “anak sa Diyos.” (Lucas 3:38) Sa susama, ang Bibliya nag-ingon nga si Jesus gilalang sa Diyos. Busa si Jesus gitawag usab nga “Anak sa Diyos.”—Juan 1:49.

Ang Diyos naglalang kang Jesus una pa kang Adan. Bahin kang Jesus, si apostol Pablo misulat: “Siya mao ang larawan sa dili-makita nga Diyos, ang panganay sa tanang kalalangan.” (Colosas 1:15) Dugay nang naglungtad si Jesus sa wala pa siya matawo sa usa ka pasungan sa Betlehem. Gani, ang Bibliya nag-ingon nga ang iyang “kagikan maoy gikan pa sa unang kapanahonan, gikan sa mga adlaw sa panahong walay tino.” (Miqueas 5:2) Ingong panganay nga Anak sa Diyos, si Jesus maoy espiritung linalang sa langit sa wala pa siya matawo sa Yuta. Si Jesus mismo miingon: “Ako nanaog gikan sa langit.”—Juan 6:38; 8:23.