Laktaw ngadto sa video

Nganong Gitawag si Jesus ug Anak sa Diyos?

Nganong Gitawag si Jesus ug Anak sa Diyos?

Tubag sa Bibliya

 Ang Bibliya sagad nagtawag kang Jesus ingong “ang Anak sa Diyos.” (Juan 1:49) Ang ekspresyong “Anak sa Diyos” nagpaila nga ang Diyos mao ang Maglalalang, o Tuboran, sa tanang kinabuhi, apil nianang kang Jesus. (Salmo 36:9; Pinadayag 4:11) Ang Bibliya wala magtudlo nga ang Diyos nahimong amahan sa usa ka bata sa literal nga paagi, nga parehas nianang pagpatungha sa tawo ug mga anak.

 Ang Bibliya nagtawag sab sa mga anghel ingong “mga anak sa matuod nga Diyos.” (Job 1:6) Ug ang Bibliya nag-ingon nga ang unang tawo, si Adan, maoy “anak sa Diyos.” (Lucas 3:38) Pero, kay si Jesus mao man ang unang gilalang sa Diyos ug mao lay direkta niyang gilalang, ang Bibliya nagpaila kang Jesus ingong panganay ug kinatas-ag posisyon nga Anak sa Diyos.

 Nagpuyo ba si Jesus sa langit sa wala pa siya matawo dinhi sa yuta?

 Oo. Si Jesus maoy espiritung linalang sa langit sa wala pa siya matawo dinhi sa yuta. Si Jesus mismo miingon: “Nanaog ko gikan sa langit.”​—Juan 6:38; 8:23.

 Gilalang sa Diyos si Jesus sa wala pa niya lalanga ang uban pang butang. Bahin kang Jesus, ang Bibliya nag-ingon:

  •   “Siya . . . ang panganay sa tanang kalalangan.”​—Colosas 1:15.

  •   Siya “ang sinugdan sa kalalangan sa Diyos.”​—Pinadayag 3:14.

 Gituman ni Jesus ang tagna bahin sa usa “kansang kagikan maoy gikan pa sa karaang kapanahonan, gikan sa mga adlaw nga dugay na kanhi.”​—Miqueas 5:2; Mateo 2:4-6.

 Unsay gibuhat ni Jesus sa wala pa siya moanhi sa yuta?

 Siya nakabaton ug taas nga posisyon sa langit. Mao ni ang posisyon nga iyang gitumong dihang siya miampo: “Amahan, himayaa ko . . . sama sa imong paghimaya kanako diha sa imong tapad sa wala pa ang kalibotan.”​—Juan 17:5.

 Mitabang siya sa iyang Amahan sa paghimo sa ubang butang. Si Jesus nagtrabaho tapad sa Diyos “ingong batid nga magbubuhat.” (Proverbio 8:30) Bahin kang Jesus, ang Bibliya nag-ingon: “Pinaagi kaniya gihimo ang tanang ubang butang sa langit ug sa yuta.”​—Colosas 1:16.

 Pinaagi kang Jesus, gilalang sa Diyos ang ubang butang. Apil niana ang tanang ubang espiritung linalang, ug ang pisikal nga uniberso. (Pinadayag 5:11) Sa pipila ka bahin, ang pagtinabangay sa Diyos ug ni Jesus parehas sa pagtinabangay sa arkitekto ug sa magtutukod (builder). Ang arkitekto maoy maghimog disenyo; ang magtutukod maoy maggamit sa disenyo sa pagtukod ug bilding.

 Siya ang Pulong. Sa wala pa mahimong tawo si Jesus, ang Bibliya nag-ingon nga siya “ang Pulong.” (Juan 1:1) Gipakita niini nga gigamit sa Diyos ang iyang Anak sa pagpasag impormasyon ug instruksiyon ngadto sa ubang espiritung mga linalang.

 Lagmit nga si Jesus gigamit sab sa Diyos ingong iyang Tigpamaba ngadto sa mga tawo sa yuta. Posible nga ang Diyos nagsulti pinaagi kang Jesus ingong ang Pulong dihang naghatag siyag mga instruksiyon kang Adan ug Eva didto sa tanaman sa Eden. (Genesis 2:16, 17) Lagmit nga si Jesus ang anghel nga naggiya sa mga Israelinhon latas sa kamingawan ug posible sab nga ang iyang tingog mao ang angay nilang sundon.​—Exodo 23:20-23. a

a Ang Pulong dili lang ang anghel nga gigamit sa Diyos sa pagpahayag ug mensahe sa mga tawo. Pananglitan, migamit sab siyag laing mga anghel gawas sa iyang Panganay sa paghatag sa iyang Balaod ngadto sa mga Israelinhon sa karaang panahon.​—Buhat 7:53; Galacia 3:19; Hebreohanon 2:2, 3.