Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Kasem Blesing From Sakrefaes Blong Jisas

Kasem Blesing From Sakrefaes Blong Jisas

 Wan taem evri yia, ol Witnes blong Jehova raon long wol oli joen wetem plante narafala we oli invaetem, blong mekem Memoriol blong ded blong Jisas, olsem hem i talem. (Luk 22:19) Miting ya i halpem yumi blong kasem save from wanem i impoten tumas we Jisas i givim laef blong hem from ol man. Mo tu, yumi faenemaot ol blesing we yumi save kasem naoia mo long fiuja, from sakrefaes blong Jisas.—Jon 3:16.

 Nating se yu joen long Memoriol long yia ya o nogat, ?be olsem wanem yu save kasem blesing from ded blong Jisas? Jisas i talem se yumi mas mekem tu impoten samting:

  1.  1. Kasem save long God mo Jisas. Jisas i prea long Papa blong hem long heven, i se: “Laef ya we i no save finis, hemia se man i save yu we yu nomo yu tru God, mo i save Jisas Kraes we yu yu sanem hem i kam.”—Jon 17:3.

  2.  2. Tekem aksen folem samting we yu lanem. Jisas i makem gud se yumi mas folem ol tijing blong hem long laef blong yumi. Tingbaot lashaf long Bigfala Toktok Blong Hem Antap Long Hil. Hem i presem man we “i harem ol tok blong [hem] mo i stap folem.” (Luk 6:46-48) Long wan narafala taem, hem i talem se: “Yufala i save ol samting ya, be sipos yufala i mekem olgeta, bambae yufala i harem gud.”—Jon 13:17.

 ?Yu yu wantem lanem moa long saed blong God mo Jisas? ?Yu wantem kasem advaes blong save olsem wanem blong folem ol samting we yu lanem? Hemia sam samting we oli save givhan long yu.

Baebol kos

 Fri Baebol kos blong mifala i stap givhan long plante man blong oli stadi Baebol mo folem ol samting we Baebol i talem.

  •   Go long pej ya Wan Fri Baebol Kos blong kasem save moa long kos ya.

  •   Wajem video ya Welkam Long Baebol Stadi Blong Yu, blong luk se Baebol stadi we ol Witnes blong Jehova oli mekem i olsem wanem.

Ol miting blong ol Witnes blong Jehova

 Tu taem evri wik, ol Witnes blong Jehova oli joen wanples long haos wosip blong olgeta we oli kolem Haos Kingdom. Long ol miting ya, mifala i tokbaot Baebol mo olsem wanem blong folem ol tijing blong Baebol long laef blong mifala.

 Evriwan i welkam blong joen long ol miting ya, i no ol Witnes nomo. Yu save kam long Haos Kingdom o yu save joen long video konfrens, i dipen long ol samting long laef blong yu.

  •   Wajem video ya ?Wanem i Stap Hapen Insaed Long Haos Kingdom? blong kasem save se ol miting oli olsem wanem.

Ol atikol mo ol video long Intenet

 I gat plante atikol mo video long websaet ya we oli save halpem yu blong lanem moa long saed blong ol tijing blong Jisas mo ol blesing we yu save kasem from ded blong hem we i olsem wan sakrefaes.

 Eksampol, blong lanem olsem wanem ded blong wan man i save mekem i gud long plante milian man, ridim tufala atikol ya “Jisas i Sevem Ol Man—?Hem i Mekem Olsem Wanem?” mo “Why Did Jesus Suffer and Die?” o wajem video ya ?From Wanem Jisas i Ded?