Matiu 18:1-35

  • Man we i hae moa long Kingdom (1-6)

  • Sam samting we i save mekem man i foldaon (7-11)

  • Parabol blong sipsip we i lus (12-14)

  • Olsem wanem blong givhan long brata blong yu blong i kambak (15-20)

  • Parabol blong slef we i no fogivim narafala (21-35)

18  Nao stret long taem ya, ol disaepol oli kam klosap long Jisas, mo oli askem se: “?Long Kingdom blong heven, hu i hae moa?”  Nao hem i singaot wan pikinini i kam mo i mekem hem i stanap long medel blong olgeta,  mo i talem se: “Tru mi talem long yufala, sipos yufala i no jenisim fasin blong yufala* mo kam olsem ol pikinini, bambae yufala i no go insaed long Kingdom blong heven.  Taswe, man we i mekem tingting blong hem i stap daon olsem pikinini ya, hem nao i hae moa insaed long Kingdom blong heven.  Mo man we i mekem i gud long wan we i olsem pikinini ya from nem blong mi, hem i mekem i gud long mi tu.  Be man we i mekem wan long ol smolwan ya we i bilif long mi, i foldaon, i moa gud we oli hangem wan bigfala ston* long nek blong hem, mo oli go draonem hem long medel solwota.  “!Sore long ol man long wol ya from we oli mekem ol narafala oli foldaon long sin! I tru i gat sam samting we i save mekem man i foldaon, !be sore long man we i mekem samting ya i kamtru!  Sipos han no leg blong yu i mekem yu yu foldaon, yu katemaot mo yu sakem. I moa gud yu kasem laef we yu gat wan han no wan leg nomo, i bitim we yu gat tu han no tu leg be oli sakem yu i go long faea we i no save ded samtaem.  Mo tu, sipos ae blong yu i mekem yu yu foldaon, yu stikimaot mo yu sakem. I moa gud yu kasem laef we yu gat wan ae nomo, i bitim we yu gat tu ae be oli sakem yu i go long faea long Gehena.* 10  Taswe, yufala i mas lukaot se yufala i no ting nating long wan long ol smolwan ya, from we ol enjel blong olgeta oli stap oltaem wetem Papa blong mi long heven. 11  * 12  “Yufala i traem tingbaot. Sipos wan man i gat wan handred sipsip blong hem, mo wan long olgeta i lus, ?yufala i no ting se bambae hem i livim ol naenti naen sipsip ya long hil, nao i go lukaot hemia we i lus? 13  Mi talem tru long yufala, sipos hem i faenem, bambae hem i glad moa long sipsip ya i bitim we hem i glad long ol naenti naen sipsip we oli no lus. 14  Long sem fasin, Papa blong mi* long heven i no wantem se wan long ol smolwan ya i lus. 15  “Mo tu, sipos brata blong yu i mekem sin, yu go luk hem mo taem yutufala nomo i stap, yu talemaot rong blong hem.* Sipos hem i lesin long yu, yu yu givhan long brata blong yu blong i kambak. 16  Be sipos hem i no lesin, yu tekem wan no tu narafala wetem yu, blong oli witnes blong yu. Nao evri samting i save stanap long ol toktok* blong tu no tri witnes. 17  Sipos hem i no lesin long olgeta, yu talemaot long kongregesen. Sipos hem i no lesin long kongregesen tu, yu mas mekem long hem olsem we hem i wan man blong narafala neson no wan man blong tekem takis. 18  “Tru mi talem long yufala, eni samting we bambae yufala i blokem long wol ya, God i blokem finis long heven. Mo eni samting we bambae yufala i letem long wol ya, God i letem finis long heven. 19  Mo mi talem tru long yufala, sipos tu long yufala long wol ya, i agri blong prea from wan impoten samting, Papa blong mi long heven bambae i mekem olsem we tufala i askem. 20  From we long weples we tu no tri man oli joen long nem blong mi, mi mi stap wetem olgeta.” 21  Nao Pita i kam askem long hem se: “?Masta, sipos brata blong mi i mekem sin agens long mi, mi mas fogivim hem hamas taem? ?Seven taem?” 22  Jisas i talem long hem se: “Mi talem long yu, i no seven taem, be go kasem seventi seven taem. 23  “Taswe, Kingdom blong heven i olsem wan king we i wantem ol slef blong hem oli kam stretem ol kaon we oli gat long hem. 24  Taem hem i statem wok ya, oli tekem wan slef i kam long hem, we i kaon ten taosen talen* long hem. 25  Be from we hem i no gat rod blong pembak kaon blong hem, king ya i talem se oli mas salem slef ya wetem waef blong hem mo ol pikinini blong hem, mo olting blong hem, blong pembak kaon ya. 26  Be slef ya i kam nildaon, mo i talem long king se: ‘Yu givim taem long mi, nao bambae mi pembak olgeta kaon ya.’ 27  Ale king ya i sore tumas long slef ya, nao i letem hem i fri we i no pem kaon ya. 28  Be slef ya i goaot mo i luk wan narafala slef we i kaon wan handred denarias* long hem, ale hem i holem slef ya, i stap jokem nek blong hem mo i talem se: ‘Yu pembak kaon blong yu long mi.’ 29  Be slef ya i nildaon, mo i plis long hem se: ‘Yu givim taem long mi, nao bambae mi pembak kaon ya blong mi.’ 30  Be hem i no wantem, nao hem i go talem long ol narafala blong oli sakem slef ya long kalabus, blong hem i stap gogo i pembak kaon ya. 31  Taem ol narafala slef oli luk samting ya, oli harem nogud tumas, nao oli go talemaot olgeta samting ya long king. 32  Nao king i singaot hem i kam mo i talem long hem se: ‘Yu yu wan rabis slef, mi mi letem yu yu fri we yu no pembak evri kaon blong yu, from we yu yu krae long mi. 33  ?From wanem yu no sore long slef ya olsem we mi mi sore long yu?’ 34  King i kros tumas mo i putum hem long han blong ol gad blong oli sarem hem long kalabus, gogo hem i pemaot olgeta kaon blong hem. 35  Papa blong mi long heven bambae i mekem sem fasin long yufala evriwan, sipos yufala i no fogivim ol brata blong yufala long hat blong yufala.”

Ol futnot

NT: “sipos yufala i no tanraon.”
Hemia bigfala ston blong granem wit we dongki i tantanem.
Yu luk Diksonari.
Vas ya i no stap long sam olfala hanraet, mo i klia se hem i no kamaot long God.
MNT: “papa blong yufala.”
PT: “yu stretem hem.”
PT: “maot.”
10,000 talen blong silva mane, hem i sem mak long sikisti milian denarias. Yu luk Diksonari.
Yu luk Diksonari.