Matiu 1:1-25

  • Laen blong Jisas Kraes (1-17)

  • Jisas i bon (18-25)

1  Buk ya i tokbaot laen blong Jisas Kraes,* we hem i pikinini blong Deved, mo Deved ya i pikinini blong Ebraham:   Ebraham i papa blong Aesak,Aesak i papa blong Jekob,Jekob i papa blong Juda mo ol brata blong hem.   Juda i papa blong Peres mo Jeraha, mo Tamara i mama blong tufala. Peres i papa blong Hesron,Hesron i papa blong Ram.   Ram i papa blong Aminadab,Aminadab i papa blong Nason,Nason i papa blong Salmon.   Salmon i papa blong Boas, mo Rehab i mama blong hem. Boas i papa blong Obed, mo Rut i mama blong hem. Obed i papa blong Jese.   Jese i papa blong King Deved. Deved i papa blong Solomon, mo mama blong Solomon i waef blong Uria fastaem.   Solomon i papa blong Rehoboam,Rehoboam i papa blong Abia,Abia i papa blong Asa.   Asa i papa blong Jehosafat,Jehosafat i papa blong Joram,Joram i papa blong Usia.   Usia i papa blong Jotam,Jotam i papa blong Ahas,Ahas i papa blong Hesekia. 10  Hesekia i papa blong Manase,Manase i papa blong Amon,Amon i papa blong Josaea. 11  Josaea i kam papa blong Jekonia mo ol brata blong hem, klosap long taem ya we ol man Isrel oli go kalabus long kantri ya Babilon. 12  Taem ol man Isrel oli stap kalabus long Babilon, Jekonia i kam papa blong Sealtiel,mo Sealtiel i kam papa blong Serubabel. 13  Serubabel i papa blong Abiud,Abiud i papa blong Eliakim,Eliakim i papa blong Aso. 14  Aso i papa blong Jadok,Jadok i papa blong Aki,Aki i papa blong Eliud. 15  Eliud i papa blong Eleasara,Eleasara i papa blong Matan,Matan i papa blong Jekob. 16  Jekob i papa blong Josef ya we i hasban blong Meri. Meri ya i mama blong Jisas, we oli singaot hem se Kraes. 17  Nao long laen we i stat long Ebraham i kam kasem Deved, i gat fotin papa. Mo long laen we i stat long Deved i kam kasem taem ya we ol man Isrel oli go kalabus long Babilon, i gat fotin papa. Mo stat long taem we oli go kalabus long Babilon i kam kasem Kraes, i gat fotin papa bakegen. 18  Hemia stori blong Jisas Kraes, se hem i blong hem, Meri, oli mekem promes finis se bambae hem i mared long Josef. Be taem tufala i no stap wanples yet, tabu spirit* i mekem we Meri i gat bel. 19  Be man ya* Josef, hem i wan stret man, taswe hem i no wantem mekem Meri i sem. Hem i wantem brekem promes* ya, be i no wantem mekem long fes blong ol man. 20  Be afta we hem i tingting gud long ol samting ya, hem i slip. Nao enjel blong Jehova* i kamtru long hem long wan drim, mo i talem long hem se: “Josef, pikinini blong Deved, yu no fraet blong tekem Meri i kam waef blong yu,* from we tabu spirit nao i mekem se hem i gat bel. 21  Bambae hem i bonem wan boe, mo yu mas putum nem blong hem se Jisas,* from we hem bambae i sevem ol man blong hem, i tekemaot olgeta long sin.” 22  Ol samting ya oli kamaot blong mekem tok we Jehova* i givim long profet blong hem bifo, i kamtru, we i talem se: 23  “!Yu luk! Bambae wan yang gel* i gat bel mo i bonem wan boe, mo bambae oli putum nem blong hem se Emanuel,” we i min se “God i Stap Wetem Yumi.” 24  Taem Josef i wekap, hem i mekem olsem we enjel blong Jehova* i talem. Hem i mared long Meri,* 25  be hem i no mekem seks wetem hem gogo Meri i bonem wan boe, nao Josef i putum nem blong hem se Jisas.

Ol futnot

NT: “Mesaea,” man we God i makemaot hem.
NT: “paoa blong God.”
PT: “hasban blong Meri.”
PT: “mekem divos.” Kastom blong ol man Isrel se, taem man i wantem brekem promes blong mared long wan gel, hem i mas mekem divos long hem.
Hemia faswan long 237 taem we nem blong God, Jehova, i stap long Matiu Kasem Revelesen. Yu luk Diksonari.
PT: “yu no fraet blong tekem woman blong yu Meri i kam long haos.”
Long Hibru, nem ya hem i Jesua, no Josua, we i min se “Jehova i Sevem Man.”
Yu luk Diksonari.
Grik: tok ya i minim wan gel we i no mekem seks wetem man yet.
Yu luk Diksonari.
PT: “hem i tekem waef blong hem i kam long haos.”