ULUPUNGU LWA KWA KALINDA—ULWA KUSAMBILILAMO November 2015

Muli luno Ulupungu muli ifipande fya kusambililamo ukutendeka mu mulungu wa December 28, 2015, ukushinta ku mulungu wa January 31, 2016.

Mulesambilisha Abana Benu pa Kuti Balebombela Yehova

Imibele itatu iyo Yesu akwete ilyo alesambilisha abasambi kuti yamwafwa ukusambilisha bwino abana benu.

Mulesambilisha Abana Benu Imisepela pa Kuti Balebombela Yehova

Kuti mwayafwa shani abana benu imisepela pa kuti batendeke ukubombela Lesa?

Amepusho Ukufuma ku Babelenga

Bushe kwaliba ifilanga ukuti umusumba wa Yeriko baonawile mu nshita fye iinono?

Yehova ni Lesa Uwaba no Kutemwa

Bushe Yehova alanga shani ukuti alitemwa abantunse?

Bushe ‘Mwalitemwa Abanenu nge fyo Mwaitemwa mwe Bene’?

Kuti mwakonka ifunde Yesu apeele mu cupo, mu cilonganino e lyo na lintu mulebila.

Ifyacitika mu Myaka 100 iyo Ubufumu Bwateka!

Finshi fitatu ifyo twabomfyapo pa kubila imbila nsuma ya Bufumu bwa kwa Lesa?