Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

LOLENI! Na. 2 2018 | Ifintu 12 Ifingafwa Indupwa

Ifintu 12 Ifingafwa Indupwa

Kwaliba ifintu ifingi ifyo abantu balanda ukuti e filenga aba mu ndupwa shimo belaikala bwino. Nomba cinshi cilenga aba mu ndupwa shimbi baleikala bwino?

  • Ukufuma mu 1990 ukufika mu 2015, impendwa ya bantu abali ne myaka 50 ukufika kuli 64 abo ifyupo fyapwile mu America yalifushiwe imiku ibili, e lyo impendwa ya bantu abacilile imyaka 65 abo ifyupo fyapwile muli ici calo yena yafushiwe imiku itatu.

  • Abafyashi tabeshiba ifya kukusha bwino abana: Bamo abasambilila sana balanda ukuti abafyashi balingile ukulatentemba sana abana, e lyo bambi batila balingile ukulabasalapula sana pa kuti bakakule bwino.

  • Abacaice abengi bakula fye ukwabula ukwishiba ifyo balingile ukucita pa kuti bakekale bwino.

Na lyo line, icishinka ca kuti . . .

  • Abaupana kuti baba ne nsansa kabili kuti batwalilila ukuba mu cupo.

  • Abafyashi kuti baishiba ifya kusalapula bwino abana babo.

  • Abacaice kuti baishiba ifyo balingile ukucita pa kuti bakekale bwino nga bakula.

Finshi balingile ukucita? Ino magazini ya Loleni! yalalanda pa fintu 12 ifingafwa indupwa.

 

1: Ifyo Mwingacita pa Kuti Mulebika Sana Amano ku Kukosha Icupo Cenu

Ifintu fitatu kuti fyayafwa abaupana ukutwalilila ukuba mu cupo.

2: Ukubombela Pamo

Bushe abena mwenu baba ngo muntu uo mwikala fye nankwe, lelo uo mushumfwana nankwe?

3: Umucinshi

Sambilileni ifyo amashiwi mulanda e lyo ne fyo mucita filenga abena mwenu balaumfwa ukuti mwalibacindika.

4: Ukweleela

Finshi fingamwafwa ukukanalabika sana amano ku filubo fya bena mwenu?

5: Ukulanshanya

Ifintu fitatu kuti fyamwafwa ukulaumfwana bwino na bana.

6: Ukusalapula

Bushe ukusalapula abana kulalenga baleumfwa ukuti balisuulwa?

7: Ukusambilisha Abana Ukuba ne Mibele Isuma

Mibele nshi iyo abana balingile ukuba nayo iyo mufwile ukubasambilisha?

8: Mulecita Ifingalenga Abana Balamupashanya

Nga mulefwaya abana balemumfwila, mufwile ukulacita ifyo mulanda.

9: Ukuishiba bwino

Finshi abacaice bengacita pa kulanda pa fyo basuminamo?

10: Ukucetekelwa

Abafyashi nga bakucetekela bakulakumona ukuti naukula.

11: Ukubombesha

Ukusambilila ukubomba imilimo ilyo ucili umwaice kuti kwa kwafwa ukwikala bwino nga wakula.

12: Ifyo Upanga Ukucita

Ukupanga ifya kucita kuti kwalenga waicetela, wakwata bucibusa busuma na bantu bambi kabili kuti waba ne nsansa.

Ifyebo na Fimbi Ifingafwa Indupwa

Ifyo Baibolo ilanda kuti fyamwafwa ukukosha icupo cenu e lyo no kulaumfwana mu lupwa.