Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Ukulanshanya kuti kwalenga mwalaumfwana bwino na bana benu

 ABAFYASHI

5: Ukulanshanya

5: Ukulanshanya

UMO UKULANSHANYA KWALOLA

Ukulanshanya kulaba bwino nga ca kuti mwe bafyashi na bana mulelanda ifyo mumfwa ne fyo mutontonkanya.

ICO UKULANSHANYA KWACINDAMINA

Cilafya ukulanshanya na bana maka maka nga baba imisepela. Nga fintu icitabo citila Breaking the code cilanda, nalimo imyaka iinono iyapita, “abana balemweba fye fyonse. Nomba pali ino nshita tabamwebako ifili fyonse, ica kuti nalimo mubatamba fye.” Nangu ca kuti ifi kuti fyalenga mwalamona kwati abana tabafwaya ukulanshanya na imwe, iyi e nshita mulingile ukulalanshanya sana nabo.

IFYO MWINGACITA

Mulelanshanya na bana lyonse ilyo balefwaya ukulanda na imwe. Mulelanshanya nabo nangu bushiku sana.

“Umwana nga alefwaya ukumweba fimo, nalimo kuti mwafwaya ukumweba ati, ‘Naciba nobe akasuba konse, nomba ino nshita e lyo ulefwaya tutendeke ukulanshanya?’ Tatulingile ukulailishanya nga ca kuti abana balefwaya ukutweba ifili ku mutima, pantu ifi e fyo umufyashi onse afwaya.”—E fyalandile ba Lisa.

“Nangu ca kuti nalitemwa ukulaala bwangu, inshita shimo ndalanshanya na bana bandi pa numa ya bushiku pa kati.”—E fyalandile ba Herbert.

ILEMBO ILINGAMWAFWA: “Mwilafwaya fye ifingamuwamina, lelo mulefwaya ne fingawamina abanenu.”—1 Abena Korinti 10:24.

Mwilaleka icili conse calenga mwafilwa ukulanshanya bwino. Umufyashi umo atile: “Inshita shimo ndatontonkanya pa fintu fimbi ilyo abana balenjeba fimo, kabili abana baleshiba ukuti nshibabikileko amano.”

Nga ca kuti na imwe tamubikako amano ilyo abana balelanda, ninshi muleshimya TV ne fintu fimbi ifingamupumfyanya. Mulebikako sana amano ku fyo balelanda nangu ca kuti filemoneka kwati taficindeme.

“Tulingile ukulanga abana ukuti twalibika amano ku fyo bomfwa. Nga balamona kwati tatwababikako amano, kuti baleka ukutwebako amafya bakwata nelyo kuti balaeba abantu bambi.”—E fyalandile ba Maranda.

“Mwilafulwa nga ca kuti ifyo abana baletontonkanya pa fyo mulelanshanyapo, tafili bwino.”—E fyalandile ba Anthony.

ILEMBO ILINGAMWAFWA: “Mulebikako amano ku fyo mulekutika.”—Luka 8:18.

Mulelanshanya nabo inshita iili yonse. Inshita shimo abana balangukilwa ukulanda ifili ku mutima nga ca kuti tamuleloleshanya nabo ilyo mulelanshanya.

“Tulalanshanya na bana besu ilyo tuli mu motoka. Kabili abana balangukilwa ukulanshanya na ifwe pantu tatuloleshanya ilyo balelanda.”—E fyalandile ba Nicole.

Mulelanshanya na lintu muleliila pamo.

“Nga tulelya ica kulya ca cungulo, cila muntu alalandako pa fisuma ne fibi ifyacicitika muli ubo bushiku. Ici cilalenga tuleumfwana sana no kucetekela ukuti umo nga akwata ubwafya, aba mu lupwa kuti bamwafwa.”—E fyalandile ba Robin.

ILEMBO ILINGAMWAFWA: ‘Muleyanguka ukumfwa kabili mulekokola ukulanda.’—Yakobo 1:19.