Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

LOLENI! July 2015 | Ifya Kucita Nga Mwakwata Amafya

Bushe mumona ukuti tapali ifyo mwingacita pa mafya mwakwata? Moneni ifingamwafwa.

ICIPANDE ICIKALAMBA

Ifya Kucita Nga Mwakwata Amafya

Amafya ayabula ukwenekela, tayafwile ukulenga mwalafilwa no kucita ifyacindama.

ICIPANDE ICIKALAMBA

Ubwafya: Nga ca Kuti Ubwafya Mukwete te Kuti Bupwe

Ifintu fine ifinga mwafwa ukushipikisha amafya ya mutatakuya

ICIPANDE ICIKALAMBA

Ubwafya: Imilimo nga Yalimufulila

Nga mulefwaya ukulabomba fye imilimo yonse mweka, tapali umulimo uwo mukabomba bwino. Finshi mwingacita pa kuti tamulenaka sana?

ICIPANDE ICIKALAMBA

Ubwafya: Ukulaumfwa Sana Ubulanda

Bushe mulomfwa sana ubulanda, ukufulwa sana, nelyo ukulaenda fye ne cikonko ku mukoshi umuntu nga amukalifya? Moneni ifingamwafwa.

ICIPANDE ICIKALAMBA

Bushe Kuti Mwacita Shani pa Kuti Mube ne Nsansa Nangu Muli na Mafya?

Ukuba ne nsansa nangu muli na mafya takwayafya.

IFYALO NA BANTU

Icalo ca Mongolia

Muli ici ‘calo ca Muulu Walengama’ mwikala abantu abashikuula amayanda umwa kwikala lelo abakuukakuka fye. Aba bantu bacileela nga nshi

IFINGAAFWA ULUPWA

Nga ca Kuti Mwaleka Ukwishishanya

Kuti mwacita shani nga mwaleka ukwishishanya no muntu?

IFYO BAIBOLO ISAMBILISHA

I

Ni ncito ya musango nshi mufwile ukulabomba?

Ifyo Mufwile Ukwishiba pa Bulwele Bwa Mpepo

Kwaliba ifyo mwingacita nga ca kuti mwikala ku ncende ukwaba sana ubulwele bwa mpepo nelyo muleya ku ncende ya musango uyo.

IFILANGA UKUTI KWALIBA KABUMBA

Umubango wa Ng’wena

Umubango wa ng’wena walikwata sana amaka ya kumfwa konse akakumyako ukucila ne fyo iminwe ya bantu yumfwa. Yumfwa shani?

Na Fimbi Ifyo Mwingasanga pa Webu Saiti

Ukwiba Kwalibipa

Bushe Lesa amona shani ukwiba? Belengeni Ukufuma 20:15. Tambeni vidio pa kuti mwishibilepo na fimbi pali Kalebu.