Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

 ICIPANDE ICIKALAMBA | IFYA KUCITA NGA MWAKWATA AMAFYA

Ubwafya: Imilimo nga Yalimufulila

Ubwafya: Imilimo nga Yalimufulila

ABANA balefwaya ukuti mubabikeko amano, ku ncito nako balemufwaya. E lyo abena mwenu nabo balefwaya mubacitileko fimo. Kabili mwalikwata na bafyashi abalwala abo musakamana. Nangu ca kuti te fyo mwalefwaya ifintu ukuba, imilimo mwakwata ilamunasha sana cila bushiku. Limbi mulaipusha amuti, “Nomba kuti nacita shani apo bonse balemfwaya?” Kwena teti mukumemo ukucita fyonse ifyo abantu bengatemwa ukuti mubacitile. Kuti mwacita shani pa kuti mwilanaka sana?

UMUNTU UO BAIBOLO YALANDAPO: MOSE

IlyoMose alepingula abena Israele bonse eka, nalimo alemona ukuti ifyo aalecita fyali fye bwino. Lelo bashifyala bamwebele ukuti: “Taiweme imibombele yobe. Ukanaka we mwine no kunasha aba bantu abali na iwe, pantu uyu mulimo naukukulila.” Baebele Mose ukuti asale abaume abafikapo pa kuti balebomba umulimo wa kupingula abantu, e lyo imilandu iikosele sana eyo baletwala kuli ena. Cinshi cafuminemo? Bashifyala ba kwa Mose bamwebele ukuti: “Ukaba na maka ya ku-ubomba, kabili aba bantu bakaya ku mwabo umutende.”—Ukufuma 18:17-23.

IFYO BA DELINA BACITA

Nga fintu tulandilepo mu cipande ca kubalilapo, ba Delina balilwala ubulwele beta ukuti dystonia, ubwikata imicincili. E lyo kabili balasunga na bandume yabo batatu abalemana. Ba Delina batile: “Nasanga ukuti ukukanasakamana pa fyo ubushiku bwa mailo bukaba no kukanalalikisha imilimo kulangafwa ukukanasakamana sana. Kabili ukwebako bambi pa bulwele nalwala kwalilenga balengafwa, ukubikako fye na bena mwandi. Na kabili, cila lucelo ndawamya mu maluba pantu ukucita ifi kulalenga ndeba ne nsansa.”

“Icintu conse calikwata inshita ya ciko.”—Lukala Milandu 3:1.

IFYO MWINGACITA

Nga ca kuti imilimo mubomba yalimufulila, esheniko ukucita ifi:

  • Moneni nga kuli bambi abengamwafwako ukubomba imilimo imo. Ku ca kumwenako, nga mulekala na bana pa ng’anda, kuti bamwafwako ukubomba imilimo imo. E lyo nga mwalikwata balupwa wenu nelyo ifibusa abekala mupepi, nabo kuti bamwafwako imilimo imo.

  • Muleebako bambi ifyo mulekabila. Ku ca kumwenako, nga ca kuti abamwingisha incito balemupeela imilimo iingi, kuti mwalanda nabo. Lelo ici tacilolele mu kuti mulingile ukubatinya ukuti nga tabacitile ifyo mulebeba ninshi mwalaleka incito. Bebeni fye umulandu cingamwafisha ukubomba umulimo balefwaya mubombe. Nalimo kuti bacefyako imilimo bamupeela ukubomba.

  • Mulelemba imilimo iyo mulingile ukubomba mu mulungu onse. Imilimo nga yafulisha kuti mwaebako bambi ukumwafwako imilimo imo.

  • Mwilaya fye konse uko bamwita. Nga ca kuti te kuti mube na maka ya kuyasangwako nelyo nga tamukwete inshita, kuti cawama mwakaana ubo bwite.

Icishinka ca Kuti: Nga mulefwaya ukulabomba fye imilimo yonse mweka, tapali umulimo uwo mukabomba bwino.