Intambi shimo shafuma ku cisambilisho ca kuti abafwa balatumona

Cinshi Satana ne fibanda fyakwe babombela sana na maka pa kuti fye balufye abantu? Ni co bafwaya na ifwe twapondokela Lesa nga fintu bamupondokela. Bafwaya tulebapepa. Bafwaya tulemona kwati ifyo babepa fya cine kabili bafwaya tulecita ifyo Yehova apata. Ifingi ifyo Yehova apata ifyo bafwaya tulecita, ni filya abantu bacita umo nga afwa.

Tulomfwa sana ububi nga umuntu uo twatemwa afwa, kabili tacabipa ukuloosha. Yesu ‘aliponeshe ifilamba’ ilyo cibusa wakwe Lasaro afwile.—Yohane 11:35.

Kwaliba intambi ishingi kabili ishapusanapusana isho abantu bakonka mu calo fye conse nga ca kuti umuntu afwa. Ukulingana ne fyo Baibolo ilanda, te shonse intambi ishabipa. Nomba shimo shalibipa pantu shafuma ku fisambilisho fya kuti abafwa balaba aba mweo kabili balamona ifilecitika pa calo. Intambi pamo nga ukulinda icitumbi, ukuloosha ukwacila mu cipimo, no kubomfya indalama ishingi sana pa cililo shafuma ku cisambilisho ca kutiina ukukalifya abafwa. Nomba apo abafwa “tabaishiba akantu nangu kamo,” abakonka  ishi intambi balalenga calamoneka kwati ifyo Satana alanda fya cine.—Lukala Milandu 9:5.

Intambi shimbi shafuma ku cisambilisho ca kuti abafwa balakabila ubwafwilisho ukufuma kuli ifwe

Intambi shimbi shafuma ku cisambilisho ca kuti abafwa balakabila ubwafwilisho ukufuma ku ba mweo kabili kuti bacita ifyabipa ku ba mweo nga ca kuti tabalebafwa. Mu fyalo fimo, kulaba imitebeto no kutuula amalambo nga papita inshiku 40 nelyo umwaka umo ukutula apo umuntu afwilile. Icilenga balecita ifi fyonse kufwaya ukwafwilisha uwafwa ukuya ku cifulo ca mipashi. Ulutambi lumbi lwa kupeela uwafwa ifya kulya ne fya kunwa.

Ishi intambi shalibipa pantu shilalenga calamoneka kwati ifyo Satana alanda pa bafwa fya cine. Bushe Yehova kuti atemwa nga tulekonka intambi ishafuma ku fisambilisho fya fibanda? Te kuti atemwe.—2 Abena Korinti 6:14-18.

Ababomfi ba kwa Yehova tabacitako ifili fyonse ifilenga calamoneka kwati ifyo Satana alanda fya cine. Lelo babika amano ku kwafwa no kusansamusha aba mweo. Balishiba ukutila  umuntu nga afwa, ni Yehova fye eka e wingamubuusha.—Yobo 14:14, 15.

Lesa Alipata Ukupupa Imipashi

Abantu bamo balalanshanya ne fibanda abene nelyo ukubomfya abantu bambi. Ukucita ifi bakwita ukuti ukupupa imipashi. Ubuloshi, ukusobela ifya ku ntanshi, nelyo ukulanda na bafwa, kupupa imipashi.

Lesa alipata ifi ifintu ifyabipa. Afwaya tulemupepa fye eka.—Ukufuma 20:5

Baibolo yalikanya ukucita ifi fyonse, itila: “Ekasangwa muli imwe onse . . . onse uubuka imbuko, uucita ifinjelengwe nelyo onse uusobela ifya ku ntanshi nelyo ing’anga, nelyo uulowa nelyo uwipusha ku umfwana ne mipashi nelyo ku waishibisha ifya kusobela nelyo onse uwipusha ku bafwa. Pantu onse uucita ifi fintu wa bunani kuli Yehova.”—Amalango 18:10-12.

Cinshi Yehova atusokela sana pali ifi fintu?

 Icalenga Yehova aletusoka pa kupupa imipashi ukwa misango yonse, ni co afwaya ifintu filetuwamina. Alitemwa abantu kabili alabasakamana e lyo alishiba ukuti umuntu nga atendeka ukumfwana ne fibanda alakwata amafya.

Bamo abo ifi fyacitikiilepo ni ba Nilda aba ku Brazil abali ing’anga. Ifibanda fyalebacusha sana. Batile: “Nalikwete imipashi . . . kabili eyalenjeba ifya kucita. Inshita shimo nshaleishiba icili conse kabili balembika umo basungila amashilu. Ifibanda fyalencusha sana ica kuti nalitampile ukufulungana. Nalitampile ukubomfya imiti ikola, ukunwa ubwalwa, e lyo no kupeepa sana. Ifibanda fyalincushishe pa myaka iingi.”

Abapupa imipashi ilingi line balacula. Kuti baleka ukwikala mu ng’anda yabo, baleka ukuba no buntungwa, e lyo limo no kufwa balafwa

Mu kuya kwa nshita, Yehova ne Nte shakwe balyafwile ba Nilda ukuleka ukumfwana ne fibanda kabili pali ino nshita baliba ne nsansa kabili balekala bwino. Batile: “Ndekoselesha bonse ukukanaumfwanapo ne mipashi [yabipa] nangu fye muku umo.”