Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

Amavidio ya Fyaba mu Mabuuku ya mu Baibolo

Ifyebo fimo pe buuku lya mu Baibolo.

Ifyaba mwi Buuku lya kwa Esra

Yehova alifikilishe ifyo alaile abantu bakwe ukuti akabalubula mu Babiloni no kubwesha ukupepa kwa cine mu Yerusalemu.

Ifyaba mwi Buuku lya kwa Nehemia

Mwi buuku lya kwa Nehemia mwaliba amasambililo ayengi ayo bakapepa ba cine bengasambililako muno nshiku.

Ifyaba mwi Buuku lya kwa Estere

Ifyo mukalabelenga mwi buuku lya kwa Estere fikakosha icitetekelo mwakwata ica kuti Yehova alikwata amaka ya kupususha abantu bakwe ku mafya

Ifyaba mwi Buuku lya kwa Yobo

Bonse abatemwa Yehova bali no kweshiwa. Ilyashi ililanda pali Yobo lilatwafwa ukushininkisha ukutila kuti twatwalilila aba cishinka kuli Yehova kabili kuti twalanga no kuti Yehova e walinga ukuteka.

Ifyaba mwi Buuku lya Amalumbo

Ibuuku lya Amalumbo lilatungilila imitekele ya kwa Yehova. Lilafwa no kusansamusha abatemwa Yehova kabili lilalanda na pa fyo akabomfya Ubufumu bwakwe ku kuwamya isonde.

Ifyaba mwi Buuku lya Amapinda

Sambilileni ifyebo ifingamwafwa mu fintu ifyalekanalekana, pamo nga mu fya makwebo ne fyo mwingomfwana mu lupwa.

Ifyaba mwi Buuku lya Lukala Milandu

Imfumu Solomone yalanda pa fintu ifyacindama mu bumi no kufilekanya ku fintu ifyapusana na mano ayafuma kuli Lesa.

Ifyaba mwi Buuku lya kwa Mateo

Moneni ifisuma ifyaba muli ili ibuuku lya kubalilapo pa mabuuku ya Mbila Nsuma yane.