SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N) Zanvie 2018

Afuɛ 2018, Fevrie 26–Avrili 1 nun like nga é súan’n o fluwa nga nun.

“Sran nga w’a fɛ’n, ɔ mɛn i wunmiɛn”

Kɛ mɛn’n i awieliɛ’n mántan koko’n, lika’n yó kekle kpa e su. Afuɛ 2018 nun Biblu’n nun ndɛ mma’n wla e fanngan kɛ e fa e wun mantan Zoova naan ɔ man e wunmiɛn.

E Wla kpɛnlɛ cɛn aɲia’n kle kɛ e bo ti kun

?Ninnge benin mun yɛ be kle kɛ e wla kpɛnlɛ cɛn aɲia’n ti’n, e bo yo kun kpa ekun-ɔn? ?Blɛ benin nun yɛ é yó aɲia sɔ’n i kasiɛn’n niɔn?

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn m’ɔ le like kwlaa’n ɔ fata kɛ e mɛn i like-ɔ?

Kɛ e man Ɲanmiɛn like’n, e kle kɛ e klo i. ?Kɛ e mɛn i like’n, i su mmlusuɛ benin yɛ e ɲɛn i-ɔ?

?Ngue yɛ ɔ fata kɛ e klo i’n naan e klun w’a jɔ-ɔ?

Sɛ e si ngbaciɛ ng’ɔ o be nga be klo Ɲanmiɛn’n nin be nga 2 Timote 3:2-4 kan be ndɛ be afiɛn’n, é sí like nga é yó naan e klun w’a jɔ’n.

Ngbaciɛ ng’ɔ o be nga be suman Ɲanmiɛn’n nin be nga be su i’n be afiɛn’n

?Ngbaciɛ benin yɛ ɔ o andɛ sran mun nin Ɲanmiɛn i nvle nunfuɛ’m be afiɛn-ɔn?