SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N) Avrili 2018

Afuɛ 2018, Zuɛn i le 4 lele Zuie i le 8 nun like nga é súan’n o fluwa nga nun.

?Ngue yɛ maan e kwla di alaje kpafuɛ’n niɔn?

Sran’m be kloman kɛ be bu be lufle kun, yɛ be kloman kɛ bé dí yalɛ kun. Wie’m be kusu, be kunndɛ kɛ bé kán ndɛ nga be klo’n, annzɛ bé yó like nga be klo’n. ?Sran’m be kwla di alaje sakpa?

Maan e su Ɲanmiɛn mɔ maan e di alaje’n

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn i wawɛ’n ti’n y’a ɲan e ti-ɔ? ?Alaje mɔ Ɲanmiɛn maan e di’n ti’n, ngue yɛ ɔ fataman kɛ e yo-ɔ?

Maan e nian Ɲanmiɛn Zoova m’ɔ wla sran fanngan’n i ayeliɛ’n su

Ɔ fata kɛ be wla Zoova i sufuɛ’m be fanngan blɛ kwlaa nun.

Maan e wla e wiengu fanngan kpa tra laa’n

Kɛ mɔ Zoova i cɛn’n w’a mantan koko’n ti’n, ɔ fata kɛ e niaan’m be ndɛ lo e. I liɛ’n, é wlá be fanngan.

?Gbanflɛn nin talua mun, Ɲanmiɛn i sulɛ’n ti amun cinnjin?

Ninnge nga gbanflɛn nin talua’m be kwla yo’n annzɛ ajalɛ nga be kwla fa be’n, be sɔnnin. Ɔ maan, be wunman kun nga bé fá’n. ?Ngue yɛ bé yó naan b’a fa ajalɛ kpa-ɔ?