Тӧс материалдарга кӧчӧр

Бажалыктарга кӧчӧр

 9 УРОК

Биле ырысту болзын деп, нени эдер керек?

Биле ырысту болзын деп, нени эдер керек?

1. Нениҥ учун биле тӧзӧгӧн улуста кере бичик (свидетельство о браке) болор керек?

Сӱӱнчилӱ јарды Иегова айткан. Иегова — ырысту Кудай. Ол бастыра јердиҥ ӱстиндеги билелерди ырысту болзын деп кӱӱнзейт (1 Тимофейге 1:11, ЈТ). Билени Кудай тӧзӧгӧн. Эш-нӧкӧрлӧр ырысту болорго турган болзо, олор ороонныҥ јасагы аайынча алыжып, кере бичиктӱ болор учурлу. Мынайып алышканы билениҥ ончо улузына туза берет. Андый биледеги балдар ада-энезиниҥ корузында ла сӱӱжинде чыдаар. Оныҥ учун христиан улус јербойыныҥ јасактары аайынча алыжар учурлу. (Лука 2:1, 4, 5 кычырыгар.)

Кудайдыҥ кӧзинде биле кандый болор учурлу? Иегова биле тӧзӧгӧн улусты бастыра јӱрӱмине кожо јуртазын деп кӱӱнзейт. Анайда ок эмеен-ӧбӧӧн бой-бойына чындык болор јаҥду (Еврейлерге 13:4). Кудай айрылыжарын кӧрӧр кӱӱни јок (Малахия 2:16). Је эш-нӧкӧрлӧрдиҥ бирӱзи ӧскӧ кижиле конгон болзо, буру јок эжи кинчек эткен эжинеҥ айрылып, јаҥы биле тӧзӧӧр аргалу. (Матфей 19:3—6, 9 кычырыгар.)

2. Эш-нӧкӧрлӧр бой-бойына канайып баштанар учурлу?

Иегова эр ле ӱй кижини бой-бойына јӧмӧшсин деп јайаган (Башталганы 2:18). Ӧбӧӧни — билениҥ бажы. Ол ӱйин ле балдарын акча-манатла јеткилдеп, Агару Бичикле билелик бажырыш ӧткӱрер учурлу. Эр кижиге ӱйине болуп, кандый бир немени артыргызарга белен болор керек. Эш-нӧкӧрлӧр бой-бойын сӱӱп, тоор учурлу. Кажы ла кижи толо кемдӱ эмес болордо, кажыбыска ла јуук улузыстыҥ јастыраларын таштаарга ӱренер керек. Эш-нӧкӧрлӧр бой-бойыныҥ јастыраларын ӧткӱрижип турза, биле ырысту болор. (Ефестегилерге 4:31, 32; 5:22—25, 33; 1 Петр 3:7 кычырыгар.)

 3. Эш-нӧкӧрлӧр эптӱ-јӧптӱ јадып болбой турза, нени эдер аргалу?

Биледе кӱчтер болуп турза, эш-нӧкӧрлӧргӧ бой-бойын сӱӱрге ӱренер керек (1 Коринфтегилерге 13:4, 5). Кудайдыҥ Сӧзи билениҥ уур-кӱчтериниҥ аайына чыгарга, капшай ла эки башка јатсын деп кӱӱнзетпей јат. (1 Коринфтегилерге 7:10—13, ЈТ кычырыгар.)

4. Кудай балдарга нени кӱӱнзейт?

Иегова балдарды сӱӱнчилӱ јӱрзин деп кӱӱнзейт. Балдар Кудайдыҥ сӧзине уккур болзо, кӱчтерге кӧп табартпай, ырысту јӱрер. Анайда ок Кудай балдарды ада-энезиниҥ сӧзине уккур болзын деп кӱӱнзейт, нениҥ учун дезе олордо, балдарына кӧрӧ, ченемел де, ойгор до бар (Колоссыдагыларга 3:20). Бого коштой, балдар Иеговага ла оныҥ Уулына кандый бир јакшы неме эдип, сӱӱнчи алзын деп кӱӱнзейт. (Экклезиаст 11:9—12:1; Матфей 19:13—15; 21:15, 16 кычырыгар.)

5. Ада-энелер балдарын ырысту болзын деп, нени эдер аргалу?

Ада-энелер балдарын јеткилдеер учурлу: олордо курсак, кийим-тудум ла јадатан јер болор керек (1 Тимофейге 5:8). Је балдар ырысту болзын деп, олорды Кудайды сӱӱрине ле оныҥ сӧзин угуп јӱрерине ӱредер керек (Ефестегилерге 6:4). Балдар ада-энезиниҥ Кудайга сӱӱжин кӧрӱп турза, бу олорды Кудайды сӱӱрге кӱӱнзедетен эҥ јакшы арга болор. Кудайдыҥ Сӧзи слерге балдарыгарды јакшы кылык-јаҥга ла чын кӧрӱмге ӱредип саларга болужар. (Јаҥды такыганы 6:4—7; Укаа сӧстӧр 22:6, кычырыгар.)

Ада-энелер балдарына сӱӱжин кӧргӱзип, олорды мактап турар учурлу. Је анайда ок олорды тӱзедерин ле кату каруузына тургузарын база ундыбас керек. Анайып бала јаш та тужында, јаанап та калза, каршу јетиргедий керектерге кирбес (Укаа сӧстӧр 22:15). Је балдарды кату каруузына тургузып тура, олорго ӧйинеҥ ӧткӱре кату баштанбас керек. (Колоссыдагыларга 3:21 кычырыгар.)

Иегованыҥ Керечилери ада-энелерге ле балдарга болужарга, тоолу бичиктер чыгарган. Бу бичиктер Агару Бичикке тӧзӧлӧнӧт. (Сарын 19:7, 11 кычырыгар.)