Тӧс материалдарга кӧчӧр

Бажалыктарга кӧчӧр

 2 УРОК

Кудай ол кем?

Кудай ол кем?

1. Кудайга нениҥ учун бажырар керек?

Чын Кудай — ол ончо немени јайаган Јайаачы. Анда бажы да болбогон, учы да качан да болбос (Сарын 90:2). Агару Бичиктеги сӱӱнчилӱ јарды чын ла Ол биске ачкан (1 Тимофейге 1:11). Јӱрӱмди Кудай сыйлаган болордо, бис јӱк ле ого бажырар учурлу. (Ачылта 4:11 кычырыгар.)

2. Кудай керегинде нени билерис?

Улустыҥ кемизи де Кудайды качан да кӧрбӧгӧн, нениҥ учун дезе ол кӧскӧ кӧрӱнбес Тын. Кӧскӧ кӧрӱнбес Тын болгонынаҥ улам ол, улуска кӧрӧ, канча киреге бийик болот (Иоанн 1:18; 4:24). Кудайды кӧрӧр арга јок то болзо, ол керегинде оныҥ јайап салган јайаандарынаҥ билип аларга јараар. Темдектезе, јӱзӱн-јӱӱр маала-ажынаҥ ла чечектердеҥ оныҥ сӱӱжи ле ойгоры кӧрӱнет. Учы-кыйузы јок Јер-телекей дезе, оныҥ ийде-кӱчин керелейт. (Римдегилерге 1:20 кычырыгар.)

Агару Бичикти кычырып, Кудай керегинде оноҥ кӧпти билип аларга јараар. Анда Кудай нени сӱӱп, нени сӱӱбей турганы, анайда ок башка-башка учуралдарда улуска канайып баштанып турганы айдылат. (Сарын 103:7—10 кычырыгар.)

3. Кудайда ады бар ба?

Иисус: «Теҥеридеги Адабыс! Адыҥ Сениҥ агарулалзын» — деп айткан (Матфей 6:9). Кудайда кӧп титулдар бар, је ады оныҥ јаҥыс. Башка-башка тилдерде оныҥ ады башка эдип айдылат. Алтай тилге Кудайдыҥ ады «Иегова» деп айдылат. (Сарын 83:18 кычырыгар.)

Агару Бичиктиҥ кӧп кӧчӱрмелеринеҥ Кудайдыҥ ады јоголтылып, Кайракан ла Кудай деген титулдарга солылган. Је Агару Бичиктиҥ оригиналында Кудайдыҥ ады 7 000 кире катап туштайт. Иисус улусты Кудай керегинде ӱредип тура, јаантайын Кудайдыҥ адын тузаланган. (Иоанн 17:26 кычырыгар.)

«Кудайда ады бар ба?» деген видеоны кӧрӱгер.

 4. Иегова бисти сӱӱп турган ба?

Кудай бу сӱӱштӱ ада чылап, бисти келер ӧйдӧ јакшы јӱрзин деп, ончоны эдет

Бӱгӱн телекейде коркышту кӧп ачу-корон ло кыйын-шыра. Бу дезе, Кудай бисти сӱӱбей ле керексибей турганын кӧргӱзет пе? Кезик улустыҥ айтканыла болзо, Кудай бисти ченеерге кыйын-шыра ийет. Је бу тӧгӱн. (Иаков 1:13 кычырыгар.)

Иегова бисти роботтор чылап јайабай, карын јайым берген. Бу учун бис ого быйанду болодыс. Бис бу јайымды тузаланып, ого иштеер аргалу (Иисус Навин 24:15). Је кӧп улус ӧскӧ јол талдап алганынаҥ улам, улуска каршу јетирет. Оныҥ учун бу телекейде кыйын-шыра коркышту тыҥ кӧптӧгӧн. Улус бу јайымды јастыра тузаланып турарда, Иеговага ачу болот. (Башталганы 6:5, 6 кычырыгар.)

Иегова улусты сӱӱп јат, оныҥ учун бисти јӱрӱмге сӱӱнип јӱрзин деп кӱӱнзейт. Удабас ол јаманды ла јаман керектер эдип тургандарды јоголтып салар. Је эм тургуза Иегова кыйын-шыраны токтотпой јат. Нениҥ учун дезе мыныҥ јаан учурлу шылтагы бар. Кандый? Бу керегинде 8-чи уроктоҥ билип аларыс. (2 Петр 2:9; 3:7, 13 кычырыгар.)

5. Кудайга канайып јууктаар?

Иегова бисти ого јууктазын деп кӱӱнзейт. Бис ого мӱргӱӱл ажыра јууктаар аргалу. Оныҥ учун биске Кудайла куучындажып турар керек. Ол кажы ла кижини баалап јат (Сарын 65:2; 145:18). Иегова бистиҥ јаманысты таштаарга белен. Бис кезикте јастырып та турган болзоос, је Кудайыс оны сӱӱндирерге албаданып турганысты тӱҥей ле кӧрӱп јат. Айдарда, бис толо кемдӱ эмес те болзоос, је Кудайла јуук колбуларлу болор аргалу. (Сарын 103:12—14; Иаков 4:8 кычырыгар.)

Јӱрӱмди биске Иегова сыйлаган, оныҥ учун эҥ ле тыҥ оны сӱӱр керек (Марк 12:30). Бойыстыҥ сӱӱжисти кӧргӱзерге, оноҥ ло ары Кудай керегинде билгирлер алып, оныҥ јасактарын бӱдӱрер керек. Анайып слер Иеговага јууктаарыгар. (1 Тимофейге 2:4; 1 Иоанн 5:3 кычырыгар.)