Тӧс материалдарга кӧчӧр

Бажалыктарга кӧчӧр

 11 УРОК

Агару Бичиктиҥ принциптери нениҥ учун тузалу?

Агару Бичиктиҥ принциптери нениҥ учун тузалу?

1. Биске нениҥ учун башкарту керек?

Јӱрӱм — Кудайдыҥ сыйы деп айдылган принцип бисти неге кӱӱнзедет? (САРЫН 36:9).

Јайаачы Иегова бистеҥ канча киреге ойгор. Сӱӱштӱ Ада Кудайыс бисти уур-кӱчтердеҥ айрып саларга кӱӱнзейт. Бого коштой, Кудай бисти Оноҥ камаанду эдип јайаган (Иеремия 10:23). Темдектезе, канайып кичинек балага ада-энезиниҥ болужы керек болот, анайып ла бистерге де Јайаачы Кудайдыҥ ойгор башкартузы керек болот (Исаия 48:17, 18). Библиялык принциптер — јӱрӱмге берилген башкартулар. Олор Кудайдыҥ биске сыйы. (2 Тимофейге 3:16 кычырыгар.)

Иегованыҥ јасактарыныҥ ла принциптериниҥ тузазы эмди де бар, је келер ӧйдӧ дезе, олор ӱргӱлјиге јӱретен арга берет. Бисти Кудай јайаган болордо, биске оныҥ башкартуларын бӱдӱрип, олорды баалаар керек. (Сарын 19:7, 11; Ачылта 4:11 кычырыгар.)

2. Библиялык принциптер ол не?

Агару Бичикте јасактар да, принциптер де бар. Јасактар — кандый бир учуралда нени эдерин эмезе нени этпезин чике кӧргӱзип турган ээжилер (Јаҥды такыганы 22:8). Принциптер дезе, јӱрӱмниҥ кандый ла јанына тузаланатан тӧс чындыктар. Кандый бир учуралда принципти канайып тузаланатанын оҥдоорго, јазап шӱӱп сананар керек (Укаа сӧстӧр 2:10—12). Темдектезе, Агару Бичикте айдылганыла болзо, јӱрӱм — Кудайдыҥ сыйы. Бу принцип биске јӱрӱмди кичеейтен ээжилерди ижисте де, айылыста да, амырап та јӱрзеес ундыбаска болужар. (Апостолдордыҥ ижи 17:28 кычырыгар.)

3. Эҥ јаан учурлу кандый эки принцип бар?

Иисус эҥ јаан учурлу эки принцип бар деп айткан. Баштапкы принцип, јӱрӱмниҥ учурын кӧргӱзет: Кудайды билери, оны сӱӱри ле оныҥ чындык ишчизи болоры. Бу принципле, тӱп-шӱӱлте эдер тушта, јаантайын  башкарынып турар керек (Укаа сӧстӧр 3:6). Анайып јӱрген улус Кудайдыҥ најылары болуп, ӱргӱлјиге ырысту јӱрер. (Матфей 22:36—38 кычырыгар.)

Экинчи принцип биске улусла јакшы колбуларлу артарга болужат (1 Коринфтегилерге 13:4—7). Бу принципти тузаланарга, Кудай улуска канайып баштанып турганынаҥ тем алар керек. (Матфей 7:12; 22:39, 40 кычырыгар.)

4. Агару Бичиктиҥ принциптери нениҥ учун тузалу?

Библиялык принциптер биледе сӱӱш болзын ла биле бек болзын деп ӱредет (Колоссыдагыларга 3:12—14). Кудайдыҥ Сӧзинде билелерди тыҥыдып турган база бир јаан учурлу принцип бар. Агару Бичикле болзо, тӧзӧлгӧн биле качан да чачылбас учурлу. (Башталганы 2:24 кычырыгар.)

Агару Бичиктиҥ принциптериле јӱрзеес, эҥ керектӱ неме јогынаҥ да артпазыс, јӱрегис те амыр болор. Темдектезе, ишке кӧп сабада тӧгӱндебес ле иштеҥкей улусты алат (Укаа сӧстӧр 10:4, 26; Еврейлерге 13:18). Анайда ок Кудайдыҥ Сӧзи бисти не барысла болорзынып јӱрерге ле Кудайла најылажарын кандый ла акча-јӧӧжӧнӧҥ артык баалап јӱрерге ӱредет. (Матфей 6:24, 25, 33; 1 Тимофейге 6:8—10 кычырыгар.)

Агару Бичиктиҥ принциптери су-кадыкты кичеерге болужат (Укаа сӧстӧр 14:30; 22:24, 25). Темдектезе, Кудайдыҥ Сӧзи аракыдаарын јаратпай јат. Бу јанынаҥ Кудайдыҥ айтканын угуп турзаас, ӧлӱмге экелгедий ооруларга да табартпазыс, јеткерлӱ айалгаларга да туштабазыс (Укаа сӧстӧр 23:20). Иегованыҥ кӧрӱмиле, аракыны ичерге јараар да болзо, је ӧйи-кемин билер керек (Сарын 104:15; 1 Коринфтегилерге 6:10). Анайда ок Кудайдыҥ принциптери бисти јӱк ле керектеристи эмес, је санааларысты да ајаруга алзын деп ӱредет (Сарын 119:97—100). Чындык христиандар Кудайдыҥ нормаларын јӱк ле тузалу болуп турганы учун эмес, је Иегованы мактаарга тузаланат. (Матфей 5:14—16 кычырыгар.)