Ziziphi iindlela esinomkumkhonza ngazo ngokupheleleyo uYehova?