Ziziphi iindlela esinokupha ngazo uYehova konke esinako? Cinga ngeendlela ezahlukahlukeneyo onokubanceda ngazo abo bakwinkonzo yexesha elizeleyo.