Waroma 9:1-33

9  Ninasema kweli+ katika Kristo; sisemi uwongo,+ kwa kuwa dhamiri yangu inanitolea ushahidi katika roho takatifu,  kwamba nina huzuni kubwa na maumivu yasiyokoma moyoni mwangu.+  Kwa maana ningetaka mimi mwenyewe nitenganishwe na Kristo, niwe aliyelaaniwa kwa ajili ya ndugu zangu,+ jamaa zangu kulingana na mwili,+  ambao ni Waisraeli,+ ambao kule kufanywa wana+ ni kwao na utukufu+ na maagano+ na kupewa Sheria+ na utumishi mtakatifu+ na ahadi;+  ambao mababu+ ni wao na ambao Kristo alitoka kwao kulingana na mwili:+ Mungu,+ aliye juu ya wote, abarikiwe milele. Amina.  Hata hivyo, si kwamba neno la Mungu lilikuwa limeshindwa.+ Kwa maana si wote wanaotokana na Israeli ni “Israeli” kikweli.+  Wala si wote walio watoto kwa sababu wao ni uzao wa Abrahamu,+ bali: “Ule utakaoitwa ‘uzao wako’ utakuwa kupitia Isaka.”+  Yaani, watoto kwa njia ya mwili+ si watoto wa Mungu kikweli,+ bali watoto kwa njia ya ahadi+ huhesabiwa kuwa ndio uzao.  Kwa maana neno la ahadi lilikuwa hivi: “Wakati huu nitakuja na Sara atapata mwana.”+ 10  Lakini si tukio hilo peke yake, bali pia Rebeka alipochukua mimba ya mapacha+ kwa yule mwanamume mmoja, Isaka babu yetu: 11  kwa maana walipokuwa bado hawajazaliwa wala kufanya jambo lolote jema au baya,+ ili kusudi la Mungu kuhusu kuchagua liendelee kutegemea, si matendo, bali Yeye ambaye huita,+ 12  Rebeka aliambiwa: “Mkubwa atakuwa mtumwa wa mdogo.”+ 13  Kama ilivyoandikwa: “Nilimpenda Yakobo, lakini nilimchukia Esau.”+ 14  Basi, tuseme nini? Je, Mungu ana ukosefu wa haki?+ Isiwe hivyo kamwe! 15  Kwa maana yeye anamwambia Musa: “Nitamwonyesha rehema yeyote ninayetaka kumwonyesha rehema, nami nitamwonyesha huruma yeyote ninayetaka kumwonyesha huruma.”+ 16  Hivyo basi, haitegemei yule anayetaka wala yule anayekimbia, bali hutegemea Mungu,+ aliye na rehema.+ 17  Kwa maana Andiko linamwambia Farao: “Kwa sababu hii nimekuacha ubaki, ili kuhusiana na wewe nionyeshe nguvu zangu, na ili jina langu litangazwe katika dunia yote.”+ 18  Hivyo basi, yeye humwonyesha rehema yule ambaye yeye anataka,+ lakini yeye ambaye anataka kumwacha humwacha awe mkaidi.+ 19  Kwa hiyo utaniambia: “Kwa nini bado analaumu? Kwa maana ni nani ambaye amepinga mapenzi yake yaliyo wazi?”+ 20  Basi, Ee mwanadamu,+ kwa kweli wewe ni nani ndipo uthubutu kumjibu Mungu?+ Je, kitu kilichofinyangwa kitamwambia yeye aliyekifinyanga, “Kwa nini ulinifanya mimi hivi?”+ 21  Kwani? Je, mfinyanzi+ hana mamlaka juu ya udongo wa mfinyanzi kufanya kutokana na donge lilelile chombo kimoja kwa matumizi yenye kuheshimika, kingine kwa matumizi yasiyo na heshima?+ 22  Basi, ikiwa Mungu, ingawa alikuwa na nia ya kuonyesha ghadhabu yake na kujulisha nguvu zake, alivumilia kwa ustahimilivu mwingi vyombo vya ghadhabu vilivyofanywa kuwa vyenye kufaa kwa ajili ya uharibifu,+ 23  ili ajulishe utajiri+ wa utukufu wake juu ya vyombo+ vya rehema, alivyotayarisha kimbele kwa ajili ya utukufu,+ 24  yaani, sisi, ambao alituita si kutoka kati ya Wayahudi peke yao bali pia kutoka kati ya mataifa,+ kuna ubaya gani? 25  Ni kama anavyosema pia katika Hosea: “Wale ambao si watu wangu+ nitawaita ‘watu wangu,’ na mwanamke ambaye hakuwa mpendwa nitamwita ‘mpendwa’;+ 26  na mahali ambapo waliambiwa, ‘Ninyi si watu wangu,’ hapo wataitwa ‘wana wa Mungu aliye hai.’ ”+ 27  Zaidi ya hayo, Isaya anapaaza sauti kuhusu Israeli: “Ijapokuwa hesabu ya wana wa Israeli huenda ikawa kama mchanga wa bahari,+ ni mabaki watakaookolewa.+ 28  Kwa maana Yehova atatoza hesabu duniani, na kuimaliza na kuifupisha.”+ 29  Pia, kama Isaya alivyokuwa amesema wakati uliotangulia: “Kama Yehova wa majeshi+ hangalituachia sisi uzao, tungalikuwa kama Sodoma, nasi tungalifanywa kama Gomora.”+ 30  Basi, tuseme nini? Kwamba watu wa mataifa, ijapokuwa hawakuwa wakiufuatilia uadilifu,+ waliufikia uadilifu, uadilifu unaotokana na imani;+ 31  lakini Israeli, ijapokuwa alikuwa akiifuatilia sheria ya uadilifu, hakuifikia sheria.+ 32  Kwa sababu gani? Kwa sababu aliifuatilia, si kwa imani, bali kama kwa matendo.+ Walijikwaa juu ya “jiwe la kukwaza”;+ 33  kama ilivyoandikwa: “Tazama! Ninaweka katika Sayuni jiwe+ la kukwaza na mwamba wa kuangusha,+ lakini yeye anayemwamini hatakata tamaa.”+

Maelezo ya Chini