Waroma 16:1-27

16  Nampendekeza kwenu Fibi dada yetu, ambaye ni mhudumu+ wa kutaniko lililo katika Kenkrea,+  ili kwamba mkamkaribishe+ katika Bwana kwa njia inayowastahili watakatifu, na kwamba mkamsaidie katika jambo lolote ambalo huenda akawahitaji ninyi,+ kwa maana yeye mwenyewe pia alikuwa mtetezi wa wengi, ndiyo, wangu mimi mwenyewe.  Wapeni salamu zangu Priska na Akila+ wafanyakazi wenzangu+ katika Kristo Yesu,  ambao wamehatarisha shingo+ zao wenyewe kwa ajili ya nafsi yangu, ambao si mimi tu bali pia makutaniko yote ya mataifa yanawashukuru;+  na salimuni kutaniko lililo katika nyumba yao.+ Salimuni Epaineto mpendwa wangu, aliye matunda ya kwanza+ ya Asia kwa ajili ya Kristo.  Salimuni Maria, ambaye amefanya kazi nyingi kwa ajili yenu.  Salimuni Androniko na Yunia jamaa+ zangu na mateka wenzangu,+ ambao ni watu maarufu kati ya mitume na ambao wamekuwa katika muungano+ na Kristo muda mrefu zaidi ya mimi.  Mpeni salamu+ zangu Ampliato mpendwa wangu katika Bwana.  Salimuni Urbano mfanyakazi mwenzetu katika Kristo, na Stako mpendwa wangu. 10  Salimuni+ Apele, aliyekubaliwa katika Kristo. Salimuni wale wa nyumbani mwa Aristobulo. 11  Salimuni Herodioni aliye wa jamaa+ yangu. Salimuni wale wa nyumbani mwa Narkiso walio katika Bwana.+ 12  Salimuni Trifaina na Trifosa, wanawake wanaofanya kazi kwa bidii katika Bwana. Salimuni Persisi mpendwa wetu, kwa maana mwanamke huyo alifanya kazi nyingi katika Bwana. 13  Salimuni Rufo aliye mchaguliwa katika Bwana, na mama yake na yangu. 14  Salimuni Asinkrito, Flegoni, Hermesi, Patroba, Hermasi, na akina ndugu walio pamoja nao. 15  Salimuni Filologo na Yulia, Nerea na dada yake, na Olimpa, na watakatifu wote walio pamoja nao.+ 16  Salimianeni kwa busu takatifu.+ Makutaniko yote ya Kristo yanawasalimu ninyi. 17  Sasa nawahimiza ninyi, akina ndugu, waangalieni wale wanaosababisha migawanyiko+ na kusababisha kukwazika kinyume cha fundisho+ ambalo mmejifunza, nanyi mjiepushe nao.+ 18  Kwa maana watu wa namna hiyo ni watumwa, si wa Bwana wetu Kristo, bali wa matumbo+ yao wenyewe; na kwa maneno laini+ na maneno ya kusifusifu+ wao huishawishi mioyo ya wasio na lawama. 19  Kwa maana utii wenu umekuja kujulikana na wote.+ Kwa hiyo nashangilia juu yenu. Lakini nataka ninyi muwe wenye hekima+ kuhusu yaliyo mema, bali wasio na hatia+ kuhusu yaliyo maovu.+ 20  Kwa upande wake, Mungu anayetoa amani+ atamponda Shetani+ chini ya miguu yenu upesi. Fadhili zisizostahiliwa za Bwana wetu Yesu na ziwe pamoja nanyi.+ 21  Timotheo mfanyakazi mwenzangu anawasalimu ninyi, na pia Lukio na Yasoni na Sosipata jamaa+ zangu. 22  Mimi, Tertio, ambaye nimeiandika barua hii, nawasalimu ninyi katika Bwana. 23  Gayo,+ mkaribishaji wangu na wa kutaniko lote, anawasalimu ninyi. Erasto msimamizi wa jiji+ anawasalimu ninyi, na pia Kwarto ndugu yake. 24  —— 25  Sasa kwa yeye+ anayeweza kuwafanya ninyi kuwa imara kulingana na habari njema ninayotangaza na kuhubiriwa kwa Yesu Kristo, kwa kupatana na ufunuo wa siri takatifu+ ambayo imewekwa katika siri tangu nyakati za zamani za kale 26  lakini sasa imefunuliwa+ na kujulishwa kupitia maandiko ya kinabii kati ya mataifa yote kwa kupatana na amri ya Mungu anayedumu milele ili kuendeleza utii kwa njia ya imani;+ 27  kwa Mungu, mwenye hekima peke yake,+ kuwe na utukufu+ kupitia Yesu Kristo+ milele. Amina.

Maelezo ya Chini